Zoznam 
Zápisnica
XML 238kPDF 284kWORD 82k
Pondelok, 8. marca 2021 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Žiadosť Rady o udelenie súhlasu (článok 105 rokovacieho poriadku)
 6.Pozícia Rady v prvom čítaní
 7.Zloženie politických skupín
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Predĺženie mandátu osobitných výborov
 10.Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 11.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)
 12.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 15.Rozhodnutia o uplatnení postupu spoločných výborov (článok 58 rokovacieho poriadku)
 16.Predloženie dokumentov
 17.Program práce
 18.Smerom k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý bude zlučiteľný s pravidlami WTO (rozprava)
 19.Hlasovanie
 20.Smerom k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý bude zlučiteľný s pravidlami WTO (pokračovanie rozpravy)
 21.Administratívna spolupráca v oblasti daní * (rozprava)
 22.Náležitá starostlivosť podnikov a zodpovednosť podnikov (rozprava)
 23.Vykonávanie nariadenia o stavebných výrobkoch (rozprava)
 24.Rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD (rozprava)
 25.Vysvetlenia hlasovania
 26.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 29.Skončenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 11. februára 2021 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.02 h.


3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, po ktorom bol odvysielaný odkaz Jacindy Ardernovej (predsedníčka vlády Nového Zélandu) a Kamaly Harrisovej (viceprezidentky USA).

Ursula von der Leyen (predseda Komisie) tiež vystúpila s vyhlásením na túto tému.

Predseda vystúpil s vyhlásením v súvislosti so zavraždením Lucu Attanasia, talianskeho veľvyslanca v Konžskej demokratickej republike, príslušníka jednotiek karabinierov Vittoria Iacovacciho a šoféra Moustafu Milamba, ku ktorému došlo 22. februára 2021 počas cesty v Gome na severe krajiny, ktorú zorganizoval Svetový potravinový program OSN.

Predseda pripomenul, že do programu vo štvrtok 11. marca 2021 bola zaradená rozprava o tomto naliehavom prípade. Vyjadril v mene Parlamentu sústrast rodinám obetí a ich blízkym.

Parlament si minútou ticha uctil pamiatku všetkých obetí tohto násilného aktu.

Vystúpili títo poslanci: Andrius Kubilius a Assita Kanko.


4. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní 8., 9., 10. a 11. februára 2021 boli schválené.


5. Žiadosť Rady o udelenie súhlasu (článok 105 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že 1. marca 2021 mu bola doručená žiadosť Rady adresovaná Parlamentu o udelenie súhlasu s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností.

Návrh rozhodnutia Rady bol postúpený výborom AFET a INTA (článok 58 rokovacieho poriadku).


6. Pozícia Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 63 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie k tomuto textu:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Colníctvo pre spoluprácu v colnej oblasti a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1294/2013 – prijaté Radou 1. marca 2021 (05265/1/2021 – COM(2021)0099 - C9-0091/2021 - 2018/0232(COD))
predložené gestorskému výboru: IMCO

Pokiaľ výbor IMCO prijme odporúčanie do druhého čítania, toto odporúčanie sa zaradí do programu dnešného rokovania.


7. Zloženie politických skupín

Vincenzo Sofo už nie je členom/členkou skupiny ID a s účinnosťou od 23. februára 2021 je členom/členkou skupiny ECR.

Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Enikő Győri, András Gyürk, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth a László Trócsányi už nie sú členmi skupiny PPE a od 5. marca 2021 patria medzi nezaradených poslancov.


8. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny ID toto rozhodnutie, ktorým sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor REGI: Rosanna Conte

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dnešným dňom.


9. Predĺženie mandátu osobitných výborov

Predseda oznámil, že Konferencia predsedov na svojich schôdzach 11. februára a 4. marca 2021 schválila žiadosti, ktoré jej predložili Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií a Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku. o predlĺženie ich mandátov o šesť mesiacov, ako aj žiadosť, ktorú jej predložil Osobitný výbor pre boj proti rakovine, o predĺženie jeho mandátu o tri mesiace.

Predĺženie ich mandátov je potrebné vzhľadom na prácu, ktorú treba ešte uskutočniť, a výzvy vyplývajúce zo súčasnej zdravotnej situácie, aby mohli osobitné výbory splniť v plnej miere a správne svoje mandáty v znení, v akom ich prijal Parlament 18. júna 2020 (bod 20 zápisnice zo dňa 18.6.2020).

Ak do 24 hodín do tohto oznámenia nebude vznesená žiadna námietka, tieto predĺženia sa budú považovať za schválené. V opačnom prípade sa o nich bude hlasovať.


10. Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov v súlade s článkom 111 ods. 6 rokovacieho poriadku oznámil predsedovi Parlamentu, že v súvislosti s nasledujúcimi dokumentmi nebola vznesená žiadna námietka:

- Odporúčanie výboru AGRI nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/95 z 28. januára 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/592 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA)) (B9-0157/2021);

- Odporúčanie výboru AGRI nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 1. februára 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/1366, pokiaľ ide o základ pre prideľovanie finančného príspevku v odvetví včelárstva (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA)) (B9-0158/2021);

- Odporúčanie výboru ECON nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 11. februára 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 1222/2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na vymedzenie metodiky identifikácie globálnych systémovo dôležitých inštitúcií a vymedzenia podkategórií globálnych systémovo dôležitých inštitúcií (C(2021)0772 - 2021/2561(DEA)) (B9-0168/2021);

- Odporúčanie výboru ECON nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 11. februára 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/2361, pokiaľ ide o podmienky platieb príspevkov na administratívne výdavky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (C(2021)0766 - 2021/2562(DEA)) (B9-0169/2021).

Ak do dvadsiatich štyroch hodín po oznámení v pléne politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nevznesú voči odporúčaniam námietku, tieto odporúčania sa považujú za schválené. V opačnom prípade sa o nich hlasuje.


11. Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 72 rokovacieho poriadku výbory ECON/JURI rozhodli o začatí medziinštitucionálnych rokovaní na základe tejto pozície Parlamentu prijatej v prvom čítaní:

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2017)0284

Táto pozícia Parlamentu v prvom čítaní predstavuje mandát pre rokovania.


12. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpísal po prerušení zasadania 11. februára 2021 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na pretrvávanie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 týkajúce sa obnovenia alebo predĺženia platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení, odloženia niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v určitých oblastiach právnych predpisov v oblasti dopravy a predĺženia niektorých období uvedených v nariadení (EÚ) 2020/698 (00002/2021/LEX - C9-0025/2021 - 2021/0012(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií, a smernice 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/878, pokiaľ ide o ich uplatňovanie na investičné spoločnosti, v záujme pomoci pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (00071/2020/LEX - C9-0023/2021 - 2020/0152(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov, a smernica 2004/109/ES, pokiaľ ide o používanie jednotného elektronického formátu vykazovania ročných finančných správ, v záujme podpory pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (00072/2020/LEX - C9-0022/2021 - 2020/0155(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EHS) č. 95/93, pokiaľ ide o dočasnú úľavu z uplatňovania pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Únie v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (00001/2021/LEX - C9-0021/2021 - 2020/0358(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (00075/2020/LEX - C9-0019/2021 - 2020/0104(COD)).

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše vo štvrtok 11. marca 2021 tento akt prijatý v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa zriaďuje program Colníctvo pre spoluprácu v colnej oblasti a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1294/2013 (00007/2021/LEX - C9-0092/2021 - 2018/0232(COD)).


13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 136 rokovacieho poriadku):

- O-000005/2021, ktorú položil Norbert Lins, v mene výboru výbor REGI, pre Komisiu: Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti (B9-0006/2021);

- O-000007/2021, ktorú položil Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Práva detí (B9-0007/2021);

- O-000010/2021, ktorú položila Anna Cavazzini, v mene výboru výbor IMCO, pre Komisiu: Hodnotenie nariadenia o geografickom blokovaní (B9-0008/2021);

- O-000083/2020, ktorú položil Johan Van Overtveldt, v mene výboru výbor BUDG, pre Komisiu: Záväzok EÚ pre Afganistan prijatý na konferencii v Ženeve v roku 2020 (B9-0009/2021).


14. Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o ďalšom postupe na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na schôdzach v júni 2020, septembri 2020 a decembri 2020 sa nachádzajú na internetovej stránke Parlamentu.


15. Rozhodnutia o uplatnení postupu spoločných výborov (článok 58 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 28. decembra 2020)

- Rozhodnutie o uzavretí Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností v mene Únie (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE))
výbory: AFET, INTA
(stanovisko: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


16. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve (COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

stanovisko:

ECON

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie a zrušuje nariadenie (EÚ, Euratom) č. 608/2014 (10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

stanovisko:

CONT

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o prechodné opatrenia týkajúce sa uznávania preukazov tretích krajín (COM(2021)0071 - C9-0026/2021 - 2021/0039(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

TRAN

stanovisko:

EMPL, JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) týkajúceho sa medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi v mene Európskej únie (11441/2020 - C9-0027/2021 - 2020/0258(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

TRAN

- Absolutórium za rok 2019: Všeobecný rozpočet EÚ – Výkonné agentúry (05794/2021 - C9-0028/2021 - 2020/2140(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2019: Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER) (05795/2021 [01] - C9-0029/2021 - 2020/2182(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik – bezpečnosť letovej prevádzky (SESAR) (05795/2021 [02] - C9-0030/2021 - 2020/2183(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik - aeronautika a životné prostredie (ČISTÉ NEBO) (05795/2021 [03] - C9-0031/2021 - 2020/2184(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI, ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (05795/2021 [04] - C9-0032/2021 - 2020/2185(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE, REGI

- Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL) (05795/2021 [05] - C9-0033/2021 - 2020/2186(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI, ITRE

- Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) (05795/2021 [06] - C9-0034/2021 - 2020/2187(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05795/2021 [07] - C9-0035/2021 - 2020/2188(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2019: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (spoločný podnik ECSEL) (05795/2021 [08] - C9-0036/2021 - 2020/2189(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia (05792/2021 [01] - C9-0037/2021 - 2020/2140(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (05792/2021 [02] - C9-0038/2021 - 2020/2141(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (05792/2021 [03] - C9-0039/2021 - 2020/2142(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (05792/2021 [04] - C9-0040/2021 - 2020/2143(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov (05792/2021 [05] - C9-0041/2021 - 2020/2144(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (05792/2021 [06] - C9-0042/2021 - 2020/2145(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky výbor regiónov (05792/2021 [07] - C9-0043/2021 - 2020/2146(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (05792/2021 [08] - C9-0044/2021 - 2020/2147(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (05792/2021 [09] - C9-0045/2021 - 2020/2148(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

JURI, LIBE

- Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (05792/2021 [10] - C9-0046/2021 - 2020/2149(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, AFCO

- Absolutórium za rok 2019: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (05793/2021 [01] - C9-0047/2021 - 2020/2150(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL, ITRE

- Absolutórium za rok 2019: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (05793/2021 [02] - C9-0048/2021 - 2020/2151(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL

- Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (05793/2021 [03] - C9-0049/2021 - 2020/2152(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

- Absolutórium za rok 2019: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (05793/2021 [04] - C9-0050/2021 - 2020/2153(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI, LIBE

- Absolutórium za rok 2019: Európska environmentálna agentúra (EEA) (05793/2021 [05] - C9-0051/2021 - 2020/2154(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

- Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (05793/2021 [06] - C9-0052/2021 - 2020/2155(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL

- Absolutórium za rok 2019: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (05793/2021 [07] - C9-0053/2021 - 2020/2156(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

CULT

- Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre lieky (EMA) (05793/2021 [08] - C9-0054/2021 - 2020/2157(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

- Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (05793/2021 [09] - C9-0055/2021 - 2020/2158(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

- Absolutórium za rok 2019: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (05793/2021 [10] - C9-0056/2021 - 2020/2159(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL

- Absolutórium za rok 2019: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (05793/2021 [11] - C9-0057/2021 - 2020/2160(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

TRAN

- Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (05793/2021 [12] - C9-0058/2021 - 2020/2161(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

TRAN

- Absolutórium za rok 2019: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (05793/2021 [13] - C9-0059/2021 - 2020/2162(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

- Absolutórium za rok 2019: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (05793/2021 [14] - C9-0060/2021 - 2020/2163(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

- Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) (05793/2021 [15] - C9-0061/2021 - 2020/2164(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2019: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (05793/2021 [16] - C9-0062/2021 - 2020/2165(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

TRAN

- Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (05793/2021 [17] - C9-0063/2021 - 2020/2166(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

- Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (FRONTEX) (05793/2021 [18] - C9-0064/2021 - 2020/2167(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, LIBE

- Absolutórium za rok 2019: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (05793/2021 [19] - C9-0065/2021 - 2020/2168(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (05793/2021 [20] - C9-0066/2021 - 2020/2169(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PECH

- Absolutórium za rok 2019: Európska chemická agentúra (ECHA) (05793/2021 [21] - C9-0067/2021 - 2020/2170(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

- Absolutórium za rok 2019: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA) (05793/2021 [22] - C9-0068/2021 - 2020/2171(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (EUROPOL) (05793/2021 [23] - C9-0069/2021 - 2020/2172(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

- Absolutórium za rok 2019: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (05793/2021 [24] - C9-0070/2021 - 2020/2173(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

FEMM

- Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (05793/2021 [25] - C9-0071/2021 - 2020/2174(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ECON

- Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (05793/2021 [26] - C9-0072/2021 - 2020/2175(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ECON, EMPL

- Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (05793/2021 [27] - C9-0073/2021 - 2020/2176(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ECON

- Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (05793/2021 [28] - C9-0074/2021 - 2020/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2019: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (05793/2021 [29] - C9-0075/2021 - 2020/2178(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE, IMCO

- Absolutórium za rok 2019: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (05793/2021 [30] - C9-0076/2021 - 2020/2179(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2019: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (05793/2021 [31] - C9-0077/2021 - 2020/2180(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

- Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (05793/2021 [32] - C9-0078/2021 - 2020/2181(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

- Absolutórium za rok 2019: Všeobecný rozpočet EÚ – 8. ERF (05282/2021 - C9-0079/2021 - 2020/2190(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2019: Všeobecný rozpočet EÚ – 9. ERF (05284/2021 - C9-0080/2021 - 2020/2190(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2019: Všeobecný rozpočet EÚ – 10. ERF (05286/2021 - C9-0081/2021 - 2020/2190(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2019: Všeobecný rozpočet EÚ – 11. ERF (05289/2021 - C9-0082/2021 - 2020/2190(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Honduraskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

stanovisko:

DEVE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie, Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností+ (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

AFET, INTA

stanovisko:

DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/816, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, ktoré majú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN), s cieľom doplniť Európsky informačný systém registrov trestov, a nariadenie (EÚ) 2019/818 o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie a o zmene nariadení (EÚ) 2018/1726, (EÚ) 2018/1862 a (EÚ) 2019/816 na účely zavedenia preverovania štátnych príslušníkov tretích krajín na vonkajších hraniciach (COM(2021)0096 - C9-0088/2021 - 2021/0046(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do iných informačných systémov EÚ a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1862 a nariadenie (EÚ) rrrr/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 [02] - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

AFET, TRAN

2) parlamentných výborov

- Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh (nariadenie o stavebných výrobkoch) (2020/2028(INI)) - výbor IMCO - Spravodajca: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

- Správa o činnosti európskej ombudsmanky – výročná správa za rok 2019 (2020/2125(INI)) - výbor PETI - Spravodajkyňa: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

- Správa k vykonávaniu smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD (2020/2086(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Sven Giegold (A9-0015/2021)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 768/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1005/2008 a nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1139, pokiaľ ide o kontrolu rybárstva (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

- Správa o novej stratégii EÚ – Afrika: partnerstvo pre udržateľný a inkluzívny rozvoj (2020/2041(INI)) - výbor DEVE - Spravodajkyňa: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu k náležitej starostlivosti podnikov a zodpovednosti podnikov (2020/2129(INL)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Lara Wolters (A9-0018/2021)

- Správa k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach v súlade s pravidlami WTO (2020/2043(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

- Správa o žiadosti o zbavenie Carlesa Puigdemonta i Casamajóra imunity (2020/2024(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)

- Správa o žiadosti o zbavenie Antoniho Comína i Oliveresa imunity (2020/2025(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)

- Správa o žiadosti o zbavenie Clary Ponsatíovej Obiolsovej imunity (2020/2031(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)

- Správa o žiadosti o zbavenie Valtera Flega imunity (2020/2054(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Andrzej Halicki (A9-0023/2021)

- Správa o žiadosti o zbavenie Nuna Mela imunity (2020/2050(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Manon Aubry (A9-0024/2021)

- Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2021 (2020/2244(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

- Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2021 (2021/2004(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Markus Ferber (A9-0036/2021)


17. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej marcovej plenárnej schôdze 2021 (PE 689.224/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 158 rokovacieho poriadku):

Predseda oznámil, že dostal dve žiadosti o uplatnenie naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku) v súvislosti s prijatím týchto spisov počas prebiehajúcej plenárnej schôdze:

- Rovnocennosť množiteľského materiálu lesných kultúr vyprodukovaného v Spojenom kráľovstve (bod 49 konečného návrhu programu schôdze);

- Rovnocennosť inšpekcií v teréne a rovnocennosť kontrol metód udržiavacieho šľachtenia odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín vykonávaných v Spojenom kráľovstve (bod 50 konečného návrhu programu schôdze).

Predseda takisto oznámil, že o týchto žiadostiach sa bude hlasovať počas dnešného hlasovania.

Predseda po konzultácii s politickými skupinami navrhol tieto zmeny konečného návrhu programu schôdze:

Utorok

Vyhlásenie Komisie na tému Riešenie hospodárskeho vplyvu pandémie COVID-19 zameraním sa na investície, konkurencieschopnosť a zručnosti (bod 86 konečného návrhu programu schôdze) sa presunie ako tretí bod popoludňajšieho programu schôdze za rozpravu o bode Činnosť európskej ombudsmanky - výročná správa za rok 2019 (bod 33 konečného návrhu programu schôdze).

Predseda oznámil, že hlasovania budú rozdelené do viacerých blokov podľa počtu pozmeňujúcich návrhov a počtu žiadostí o hlasovanie po častiach a oddelené hlasovanie. Informácie o rozdelení do jednotlivých hlasovaní budú k dispozícii na internetovej stránke Parlamentu v časti Prioritné informácie a dokumenty.

Parlament schválil uvedené návrhy.

Týmto bol stanovený program práce.


18. Smerom k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý bude zlučiteľný s pravidlami WTO (rozprava)

Správa s názvom Smerom k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý bude zlučiteľný s pravidlami WTO [2020/2043(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Yannick Jadot uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Karin Karlsbro (spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko INTA) a Luis Garicano (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko ECON).

V rozprave vystúpil Paolo Gentiloni (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Margarida Marques (spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko BUDG), Nicolás González Casares (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko ITRE), Adam Jarubas v mene skupiny PPE, Mohammed Chahim v mene skupiny S&D, Pascal Canfin v mene skupiny Renew, Laura Huhtasaari v mene skupiny ID, Manuela Ripa v mene skupiny Verts/ALE, Grzegorz Tobiszowski v mene skupiny ECR, Manuel Bompard, v mene skupiny The Left, Edina Tóth – nezaradená poslankyňa, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Valérie Hayer a Catherine Griset.

(pokračovanie rozpravy: bod 20 zápisnice zo dňa 8.3.2021)


19. Hlasovanie

Parlament hlasuje o:

Žiadosť o zbavenie Carlesa Puigdemonta i Casamajóa imunity
Správa o žiadosti o zbavenie Carlesa Puigdemonta i Casamajóra imunity [2020/2024(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021);

Žiadosť o zbavenie Antoniho Comína i Oliveresa imunity
Správa o žiadosti o zbavenie Antoniho Comína i Oliveresa imunity [2020/2025(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021);

Žiadosť o zbavenie Clary Ponsatíovej Obiolsovej imunity
Správa o žiadosti o zbavenie Clary Ponsatíovej Obiolsovej imunity [2020/2031(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021);

Žiadosť o zbavenie Valtera Flega imunity
Správa o žiadosti o zbavenie Valtera Flega imunity [2020/2054(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Andrzej Halicki (A9-0023/2021);

Žiadosť o zbavenie Nuna Mela imunity
Správa o žiadosti o zbavenie Nuna Mela imunity [2020/2050(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Manon Aubry (A9-0024/2021).

Parlament hlasuje o týchto žiadostiach o použití naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku):

Rovnocennosť množiteľského materiálu lesných kultúr vyprodukovaného v Spojenom kráľovstve ***I
[COM(2020)0852 - C9-0430/2020- 2020/0378(COD)] - výbor AGRI

Rovnocennosť inšpekcií v teréne a rovnocennosť kontrol metód udržiavacieho šľachtenia odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín vykonávaných v Spojenom kráľovstve ***I
[COM(2020)0853 - C9-0431/2020- 2020/0379(COD)] - výbor AGRI.

Parlament hlasuje o žiadosti, aby sa namiesto predbežnej dohody hlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch (článok 59 ods. 3 rokovacieho poriadku) (ktorú predložili ID) k textu:

Program InvestEU ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Irene Tinagli (A9-0203/2020).

Hlasovať je možné do 19.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra v utorok 9. marca 2021 o 9.00 h.


20. Smerom k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý bude zlučiteľný s pravidlami WTO (pokračovanie rozpravy)

Správa s názvom Smerom k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý bude zlučiteľný s pravidlami WTO [2020/2043(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(začiatok rozpravy: bod 18 zápisnice zo dňa 8.3.2021)

Vystúpili títo poslanci: Damien Carême, Hermann Tertsch, Silvia Modig, Pernille Weiss, Pedro Marques, Martin Hojsík a Markus Buchheit.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bas Eickhout, Geert Bourgeois, Petros Kokkalis, Agnès Evren, Joachim Schuster, Roman Haider, Sara Matthieu, Jessica Stegrud, Maria Spyraki, Christel Schaldemose, Michael Bloss, Anna Zalewska, Lídia Pereira, Javi López, Ville Niinistö, Angelika Niebler, Sándor Rónai, Jakop G. Dalunde, Angelika Winzig, Seán Kelly, Massimiliano Salini a Tom Berendsen.

V rozprave vystúpil Paolo Gentiloni (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17 zápisnice zo dňa 9.3.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 14 zápisnice zo dňa 10.3.2021 (záverečné hlasovanie).


21. Administratívna spolupráca v oblasti daní * (rozprava)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Sven Giegold uviedol správu.

V rozprave vystúpil Paolo Gentiloni (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lídia Pereira v mene skupiny PPE, Aurore Lalucq v mene skupiny S&D, Monica Semedo v mene skupiny Renew, Gunnar Beck v mene skupiny ID, Bogdan Rzońca v mene skupiny ECR, Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny The Left, Paul Tang, Eugen Jurzyca, José Gusmão a Evelyn Regner.

V rozprave vystúpil Paolo Gentiloni.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17 zápisnice zo dňa 9.3.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 14 zápisnice zo dňa 10.3.2021 (záverečné hlasovanie).


22. Náležitá starostlivosť podnikov a zodpovednosť podnikov (rozprava)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu k náležitej starostlivosti a zodpovednosti podnikov [2020/2129(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Lara Wolters (A9-0018/2021)

Lara Wolters uviedla správu.

V rozprave vystúpili Raphaël Glucksmann (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko) a Bernd Lange ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Didier Reynders (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marc Tarabella (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Axel Voss v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Pascal Durand v mene skupiny Renew, Gilles Lebreton v mene skupiny ID, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Geert Bourgeois v mene skupiny ECR, Manon Aubry, v mene skupiny The Left (predsedajúca pripomenula ustanovenia článku 10 ods. 3 rokovacieho poriadku), Mislav Kolakušić – nezaradený poslanec, Pernille Weiss, Kathleen Van Brempt a Karin Karlsbro.

PREDSEDNÍCTVO: Nicola BEER
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marie Toussaint, Jorge Buxadé Villalba, Helmut Scholz, Enikő Győri, Tom Vandenkendelaere, Bettina Vollath, Barry Andrews, Anna Cavazzini, Dorien Rookmaker, Salvatore De Meo, Ibán García Del Blanco, Svenja Hahn a Grace O'Sullivan.

V rozprave vystúpil Didier Reynders.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17 zápisnice zo dňa 9.3.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 14 zápisnice zo dňa 10.3.2021 (záverečné hlasovanie).


23. Vykonávanie nariadenia o stavebných výrobkoch (rozprava)

Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh (nariadenie o stavebných výrobkoch) [2020/2028(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Christian Doleschal uviedol správu.

V rozprave vystúpil Didier Reynders (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Antonius Manders v mene skupiny PPE, Maria Grapini v mene skupiny S&D, Sandro Gozi v mene skupiny Renew, Virginie Joron v mene skupiny ID, Claude Gruffat v mene skupiny Verts/ALE, Carlo Fidanza v mene skupiny ECR, Tomislav Sokol, Christel Schaldemose, Vlad-Marius Botoş, Alessandra Basso a Beata Mazurek.

V rozprave vystúpil Didier Reynders.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14 zápisnice zo dňa 10.3.2021.


24. Rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD (rozprava)

Správa o vykonávaní smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD [2020/2086(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Katrin Langensiepen uviedla správu.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Juan Fernando López Aguilar (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Frances Fitzgerald (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Demetris Papadakis (spravodajca výboru PETI požiadaného o stanovisko), Stelios Kympouropoulos v mene skupiny PPE, Marc Angel v mene skupiny S&D, Radka Maxová v mene skupiny Renew, France Jamet v mene skupiny ID, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Margarita de la Pisa Carrión v mene skupiny ECR, Sandra Pereira v mene skupiny The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos, nezaradený, Miriam Lexmann, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Stefania Zambelli, Sylwia Spurek, Elżbieta Rafalska, Ádám Kósa, Maria Walsh, Marianne Vind, Gerolf Annemans, Daniela Rondinelli, Loucas Fourlas, Alex Agius Saliba, Guido Reil, Krzysztof Hetman, Brando Benifei, Julie Lechanteux a Nicolaus Fest.

V rozprave vystúpila Helena Dalli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17 zápisnice zo dňa 9.3.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 14 zápisnice zo dňa 10.3.2021 (záverečné hlasovanie).


25. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


26. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


27. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ 689.224/OJMA).


28. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.36 h.


29. Skončenie zasadania

Zasadanie Európského parlamentu 2020-2021 je ukončené.

V súlade so zmluvou sa Parlament zíde v utorok 9. marca 2021 o 09.00.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 29. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia