Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0102(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0196/2020

Ingivna texter :

A9-0196/2020

Debatter :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Omröstningar :

PV 09/03/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Protokoll
XML 7k
Tisdagen den 9 mars 2021 - Bryssel

5. Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för hälsa) ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

En första debatt hade ägt rum den 12 november 2020 (punkt 5 i protokollet av den 12.11.2020).
En första omröstning hade ägt rum den 13 november 2020 och ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (punkt 7 i protokollet av den 13.11.2020).

Cristian-Silviu Buşoi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Stella Kyriakides (ledamot av kommissionen).

Talare: Nicolae Ştefănuță (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Dolors Montserrat för PPE-gruppen, Sara Cerdas för S&D-gruppen, Véronique Trillet-Lenoir för Renew-gruppen, Luisa Regimenti för ID-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Joanna Kopcińska för ECR-gruppen, João Ferreira för The Left-gruppen, Mislav Kolakušić, grupplös, Maria Spyraki, Jytte Guteland och Frédérique Ries.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Joëlle Mélin, Rasmus Andresen, Anna Zalewska, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Radan Kanev, Nicolás González Casares, Linea Søgaard-Lidell, Silvia Sardone, Piernicola Pedicini, Johan Van Overtveldt, Giorgos Georgiou, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak, Alessandra Moretti, Irena Joveva, Maxette Pirbakas, Tilly Metz, Andżelika Anna Możdżanowska, Kostas Papadakis, Lídia Pereira, Victor Negrescu, Jean-Lin Lacapelle, Beata Mazurek, Edina Tóth, Loucas Fourlas, Romana Jerković, Marlene Mortler, Christel Schaldemose, Krzysztof Hetman, István Ujhelyi, Tomislav Sokol, Günther Sidl, Paulo Rangel, Predrag Fred Matić, Seán Kelly och Stelios Kympouropoulos.

Talare: Stella Kyriakides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17 i protokollet av den 9.3.2021.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.51.)

Senaste uppdatering: 11 maj 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy