Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0102(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0196/2020

Разисквания :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Гласувания :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7
PV 09/03/2021 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Протокол
XML 13k
Вторник, 9 март 2021 г. - Брюксел

17. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването

Програмата InvestEU ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: José Manuel Fernandes и Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0068)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. и за отмяна на Регламент (ЕС) № 282/2014 (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0069)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите
Доклад към механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите [2020/2043(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0071)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 9)

Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане *
Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A9-0015/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0072)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 10)

Корпоративна надлежна проверка и корпоративна отчетност
Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно корпоративната надлежна проверка и корпоративната отчетност [2020/2129(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lara Wolters (A9-0018/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0073)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 11)

Равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на КПХУ
Доклад относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на Конвенцията за правата на хората с увреждания [2020/2086(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0075)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

Последно осъвременяване: 28 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност