Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0102(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0196/2020

Συζήτηση :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Ψηφοφορία :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7
PV 09/03/2021 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Συνοπτικά πρακτικά
XML 13k
Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 - Βρυξέλλες

17. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Πρόγραμμα InvestEU ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0068)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «EU4HealthΗ»)] ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2021-2027 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0069)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Συμβατός με τον ΠΟΕ ενωσιακός μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα
Έκθεση «Προς έναν ενωσιακό μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα που είναι συμβατός με τον ΠΟΕ» [2020/2043(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0071)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A9-0015/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0072)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

Εταιρική δέουσα επιμέλεια και εταιρική λογοδοσία
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια και την εταιρική λογοδοσία [2020/2129(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lara Wolters (A9-0018/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0073)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της UNCRPD
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες [2020/2086(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0075)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου