Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 210kPDF 379kWORD 89k
Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 4.Πρόγραμμα InvestEU ***I (συζήτηση)
 5.Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «EU4HealthΗ»)] ***I (συζήτηση)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Πρώτη ψηφοφορία
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Έλεγχος της αλιείας ***I (συζήτηση)
 10.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2019 (συζήτηση)
 11.Αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 με επικέντρωση στις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα και τις δεξιότητες (συζήτηση)
 12.Παράταση της εντολής των ειδικών επιτροπών (η συνέχεια που δόθηκε)
 13.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 14.Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γεωργία (συζήτηση)
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γεωργία (συνέχεια της συζήτησης)
 17.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 18.Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γεωργία (συνέχεια της συζήτησης)
 19.Οι συγκρούσεις στη Συρία - 10 χρόνια μετά την εξέγερση (συζήτηση)
 20.Επανάληψη της συνεδρίασης
 21.Οι συγκρούσεις στη Συρία - 10 χρόνια μετά την εξέγερση (συνέχεια της συζήτησης)
 22.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 23.Οι συγκρούσεις στη Συρία - 10 χρόνια μετά την εξέγερση (συνέχεια της συζήτησης)
 24.Αιτιολογήσεις ψήφου
 25.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 26.Κατάθεση εγγράφων
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Αίτηση άρσης της ασυλίας του Carles Puigdemont i Casamajó
 Παράρτηµα 2 - Αίτηση άρσης της ασυλίας του Antoni Comín i Oliveres
 Παράρτηµα 3 - Αίτηση άρσης της ασυλίας της Clara Ponsatí Obiols
 Παράρτηµα 4 - Αίτηση άρσης της ασυλίας του Valter Flego
 Παράρτηµα 5 - Αίτηση άρσης της ασυλίας του Nuno Melo


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της ετήσιας συνόδου

Σύμφωνα με το άρθρο 229 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 154 του Κανονισμού, αρχίζει η σύνοδος 2021-2022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


3. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Carles Puigdemont i Casamajó
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Carles Puigdemont i Casamajó [2020/2024(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0059)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021)

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Antoni Comín i Oliveres
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Antoni Comín i Oliveres [2020/2025(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0060)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021)

Αίτηση άρσης της ασυλίας της Clara Ponsatí Obiols
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας της Clara Ponsatí Obiols [2020/2031(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0061)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021)

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Valter Flego
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Valter Flego [2020/2054(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Halicki (A9-0023/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0062)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021)

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Nuno Melo
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Nuno Melo [2020/2050(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Manon Aubry (A9-0024/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0063)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021)

Ισοδυναμία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στο Ηνωμένο Βασίλειο με το εν λόγω υλικό που παράγεται στην Ένωση ***I
[COM(2020)0852 - C9-0430/2020- 2020/0378(COD)] - επιτροπή AGRI

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Κατόπιν ΟΨ (617 υπέρ, 76 κατά, 4 αποχές), αποφασίζεται η έγκριση του κατεπείγοντος.

Ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων και ισοδυναμία των ελέγχων των πρακτικών για τις διατηρητέες ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτικών ειδών που διεξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ***I
[COM(2020)0853 - C9-0431/2020- 2020/0379(COD)] - επιτροπή AGRI

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Κατόπιν ΟΨ (617 υπέρ, 76 κατά, 4 αποχές), αποφασίζεται η έγκριση του κατεπείγοντος.

Πρόγραμμα InvestEU ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (Ομάδα ID)

Απορρίπτεται με ΟΨ (84 υπέρ, 582 κατά, 31 αποχές)


4. Πρόγραμμα InvestEU ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Μια πρώτη ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2020 και το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, για να διεξαχθούν διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2020).

Οι José Manuel Fernandes και Irene Tinagli παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Tom Berendsen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN).

Παρεμβαίνει ο Paolo Gentiloni (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sabine Verheyen (πρόεδρος της επιτροπής CULT), Frances Fitzgerald (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ondřej Kovařík, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Hélène Laporte, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Henrike Hahn, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Πέτρος Κόκκαλης, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Enikő Győri, μη εγγεγραμμένη, Seán Kelly (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Siegfried Mureşan, Jonás Fernández, Nils Torvalds, Joachim Kuhs, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Δημήτριος Παπαδημούλης και Angelika Winzig.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Victor Negrescu, Dragoş Pîslaru, Gunnar Beck, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Isabel Benjumea Benjumea, Margarida Marques, Billy Kelleher, Andżelika Anna Możdżanowska, João Ferreira, Μαρία Σπυράκη, Marek Belka, Linea Søgaard-Lidell, Jessica Stegrud, Ivan Štefanec, Elisabetta Gualmini, Vlad Gheorghe, Eugen Jurzyca, Tomislav Sokol, Evelyn Regner, Anna Zalewska, Krzysztof Hetman, Joachim Schuster, Gabriel Mato, Στέλιος Κυμπουρόπουλος και Angelika Niebler.

Παρεμβαίνει ο Paolo Gentiloni.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021.


5. Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «EU4HealthΗ»)] ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2021-2027 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2020 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.11.2020).
Μια πρώτη ψηφοφορία διεξάχθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2020 και το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2020).

Ο Cristian-Silviu Buşoi παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Στέλλα Κυριακίδου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Nicolae Ştefănuță (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Dolors Montserrat, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sara Cerdas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Véronique Trillet-Lenoir, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Luisa Regimenti, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joanna Kopcińska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Mislav Kolakušić, μη εγγεγραμμένος, Μαρία Σπυράκη, Jytte Guteland και Frédérique Ries.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Joëlle Mélin, Rasmus Andresen, Anna Zalewska, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Radan Kanev, Nicolás González Casares, Linea Søgaard-Lidell, Silvia Sardone, Piernicola Pedicini, Johan Van Overtveldt, Γιώργος Γεωργίου, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak, Alessandra Moretti, Irena Joveva, Maxette Pirbakas, Tilly Metz, Andżelika Anna Możdżanowska, Κώστας Παπαδάκης, Lídia Pereira, Victor Negrescu, Jean-Lin Lacapelle, Beata Mazurek, Edina Tóth, Λουκάς Φουρλάς, Romana Jerković, Marlene Mortler, Christel Schaldemose, Krzysztof Hetman, István Ujhelyi, Tomislav Sokol, Günther Sidl, Paulo Rangel, Predrag Fred Matić, Seán Kelly και Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

Παρεμβαίνει η Στέλλα Κυριακίδου.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.51.)


6. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 13.00.


7. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία σχετικά με τις προσωρινές συμφωνίες επί των εξής:

Πρόγραμμα InvestEU ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Irene Tinagli (A9-0203/2020);

Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «EU4HealthΗ»)] ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2021-2027 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών επί των εξής:

Συμβατός με τον ΠΟΕ ενωσιακός μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα
Έκθεση «Προς έναν ενωσιακό μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα που είναι συμβατός με τον ΠΟΕ» [2020/2043(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Yannick Jadot (A9-0019/2021);

Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A9-0015/2021);

Εταιρική δέουσα επιμέλεια και εταιρική λογοδοσία
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια και την εταιρική λογοδοσία [2020/2129(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lara Wolters (A9-0018/2021);

Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της UNCRPD
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες [2020/2086(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 14.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 19.00.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.01.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta METSOLA
Αντιπρόεδρος

8. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


9. Έλεγχος της αλιείας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο της αλιείας [COM(2018)0368 - C8-0238/2018- 2018/0193(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

Η Clara Aguilera παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Virginijus Sinkevičius (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Manuel Pizarro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Rosanna Conte, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Grace O'Sullivan, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Dino Giarrusso, μη εγγεγραμμένος, Gabriel Mato, Carmen Avram, Pierre Karleskind, France Jamet, Caroline Roose, Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Peter van Dalen, Isabel Carvalhais, Adrián Vázquez Lázara, Rosa D'Amato, Niclas Herbst, Nicolás González Casares, François-Xavier Bellamy και Ivo Hristov.

Παρεμβαίνει ο Virginijus Sinkevičius.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2021 (τελική ψηφοφορία).


10. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2019 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2019 [2020/2125(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

Sylvie Guillaume παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει Emily O'Reilly (Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια).

Παρεμβαίνει ο Virginijus Sinkevičius (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Loránt Vincze, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alex Agius Saliba, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gianna Gancia, εξ ονόματος της Ομάδας ID, και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sira Rego, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Dorien Rookmaker, μη εγγεγραμμένη, Paulo Rangel, Cristina Maestre Martín De Almagro, Marie-Pierre Vedrenne, Maximilian Krah, Daniel Freund, Ádám Kósa, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Matteo Adinolfi, Isabel García Muñoz, Gilles Lebreton, Massimiliano Smeriglio και Joachim Kuhs.

Παρεμβαίνουν οι Virginijus Sinkevičius και Emily O'Reilly.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2021 (τελική ψηφοφορία).


11. Αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 με επικέντρωση στις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα και τις δεξιότητες (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 με επικέντρωση στις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα και τις δεξιότητες (2021/2580(RSP))

Ο Paolo Gentiloni (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pedro Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Valter Flego, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Paolo Borchia, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Beata Szydło, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, José Manuel Fernandes, Milan Brglez, Engin Eroglu, Guido Reil, Pietro Fiocchi, Pernando Barrena Arza, Michaela Šojdrová, Jonás Fernández, Marco Dreosto, Robert Roos, Leila Chaibi, Seán Kelly, Brando Benifei, Daniel Buda, Alex Agius Saliba, Λουκάς Φουρλάς, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Karlo Ressler και Pedro Silva Pereira.

Παρεμβαίνει ο Paolo Gentiloni.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Παράταση της εντολής των ειδικών επιτροπών (η συνέχεια που δόθηκε)

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν εκφράστηκε καμία αντίρρηση στο αίτημα να παραταθεί η εντολή της Ειδικής Επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Ειδικής Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή κατά έξι μήνες, καθώς και στο αίτημα της Ειδικής Επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου να παραταθεί η εντολή της κατά τρεις μήνες, όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της 8ης Μαρτίου 2021 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.3.2021).

Οι εν λόγω παρατάσεις θεωρούνται επομένως εγκριθείσες.


13. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Η Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι οι συστάσεις των επιτροπών AGRI και ECON να μην εκφραστεί αντίρρηση στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια χθες, Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.3.2021).

Δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις επί των συστάσεων αυτών εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που ορίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Ως εκ τούτου, οι εν λόγω συστάσεις θεωρούνται εγκριθείσες και θα δημοσιευθούν στα κείμενα που εγκρίθηκαν της σημερινής συνεδρίασης (P9_TA(2021)0064, P9_TA(2021)0065, P9_TA(2021)0066 και P9_TA(2021)0067).


14. Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γεωργία (συζήτηση)

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γεωργία (2021/2575(RSP))

Ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sven Mikser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Markéta Gregorová, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Clare Daly, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Marina Kaljurand, Nicolae Ştefănuță, Viola Von Cramon-Taubadel και Zdzisław Krasnodębski.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.33.)


15. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 18.53.


16. Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γεωργία (συνέχεια της συζήτησης)

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γεωργία (2021/2575(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021)

Παρεμβαίνουν οι Andrius Kubilius, Carmen Avram, Kosma Złotowski, Vladimír Bilčík και Tomasz Piotr Poręba.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marcel KOLAJA
Αντιπρόεδρος

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021)


17. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Πρόγραμμα InvestEU ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0068)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «EU4HealthΗ»)] ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2021-2027 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0069)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Συμβατός με τον ΠΟΕ ενωσιακός μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα
Έκθεση «Προς έναν ενωσιακό μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα που είναι συμβατός με τον ΠΟΕ» [2020/2043(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0071)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A9-0015/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0072)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

Εταιρική δέουσα επιμέλεια και εταιρική λογοδοσία
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια και την εταιρική λογοδοσία [2020/2129(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lara Wolters (A9-0018/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0073)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της UNCRPD
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες [2020/2086(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0075)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)


18. Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γεωργία (συνέχεια της συζήτησης)

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γεωργία (2021/2575(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021 και σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021)

Παρεμβαίνουν οι Riho Terras, Rasa Juknevičienė και Paulo Rangel.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Οι συγκρούσεις στη Συρία - 10 χρόνια μετά την εξέγερση (συζήτηση)

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Οι συγκρούσεις στη Συρία - 10 χρόνια μετά την εξέγερση (2021/2576(RSP))

Ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Lukas Mandl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Nathalie Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας Renew.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.32.)


20. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 19.44.


21. Οι συγκρούσεις στη Συρία - 10 χρόνια μετά την εξέγερση (συνέχεια της συζήτησης)

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Οι συγκρούσεις στη Συρία - 10 χρόνια μετά την εξέγερση (2021/2576(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021)

Παρεμβαίνουν οι Thierry Mariani, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Katrin Langensiepen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Özlem Demirel, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Κώστας Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, György Hölvényi, Tonino Picula και Barry Andrews.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021)


22. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, λόγω ηλεκτρικής βλάβης και άλλων τεχνικών προβλημάτων στα κτήρια του Κοινοβουλίου, οι αποψινές ψηφοφορίες αναβάλλονται.

Οι ψηφοφορίες που προβλέπονταν για απόψε θα κατανεμηθούν στις ώρες ψηφοφοριών της Τετάρτης 10 Μαρτίου 2021.


23. Οι συγκρούσεις στη Συρία - 10 χρόνια μετά την εξέγερση (συνέχεια της συζήτησης)

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Οι συγκρούσεις στη Συρία - 10 χρόνια μετά την εξέγερση (2021/2576(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021 και σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021)

Παρεμβαίνουν οι Jaak Madison, Mounir Satouri, Assita Kanko, Manu Pineda, Fabio Massimo Castaldo, Željana Zovko, Maria Arena, Bernhard Zimniok, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Sylvie Guillaume, Anna Bonfrisco, Hannah Neumann, Beata Kempa, Domènec Ruiz Devesa, Reinhard Bütikofer, Pierfrancesco Majorino και Jordi Solé.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Jaak Madison, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky και Bernhard Zimniok, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τις συγκρούσεις στη Συρία, 10 χρόνια μετά την εξέγερση (2021/2576(RSP)) (B9-0175/2021

- Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Francisco Guerreiro, Rosa D’Amato, Mounir Satouri, Ernest Urtasun, Erik Marquardt, Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Alviina Alametsä, Margrete Auken, Jordi Solé και Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις συγκρούσεις στη Συρία, 10 χρόνια μετά την εξέγερση (2021/2576(RSP)) (B9-0176/2021

- Marek Belka, Tonino Picula και Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις συγκρούσεις στη Συρία, 10 χρόνια μετά την εξέγερση (2021/2576(RSP)) (B9-0177/2021)·

- Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Adam Bielan, Veronika Vrecionová, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca και Hermann Tertsch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις συγκρούσεις στη Συρία, 10 χρόνια μετά την εξέγερση (2021/2576(RSP)) (B9-0178/2021

- Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τις συγκρούσεις στη Συρία - 10 χρόνια μετά την εξέγερση (2021/2576(RSP)) (B9-0179/2021

- Özlem Demirel και Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με τις συγκρούσεις στη Συρία - 10 χρόνια μετά την εξέγερση (2021/2576(RSP)) (B9-0180/2021

- Michael Gahler, Lukas Mandl, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Janina Ochojska και Adam Jarubas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις συγκρούσεις στη Συρία – 10 χρόνια μετά την εξέγερση (2021/2576(RSP)) (B9-0181/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2021.


24. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


25. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


26. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκε το ακόλουθο έγγραφο:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1294/2013 (05265/1/2021 - C9-0091/2021 - 2018/0232(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Maria Grapini (A9-0038/2021).


27. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» 689.224/OJME).


28. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 20.31.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Χριστοφόρου Λευτέρης, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Φουρλάς Λουκάς, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Γεωργίου Γιώργος, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Δικαιολογημένα απόντες:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


Παράρτηµα 1 - Αίτηση άρσης της ασυλίας του Carles Puigdemont i Casamajó

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Φράγκος, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Deutsch, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Κωνσταντίνου, Kósa, Λαγός, Νικολάου-Αλαβάνος, Παπαδάκης Κώστας, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Uhrík, Uspaskich, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Ασημακοπούλου, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Χριστοφόρου, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Φουρλάς, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Κεφαλογιάννη, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Μεϊμαράκης, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Σπυράκη, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Ζαγοράκης, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Ανδρουλάκης, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Καϊλή, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Μαυρίδης, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Παπαδάκης Δημήτρης, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Αρβανίτης, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Γεωργίου, Γεωργούλης, Gusmão, Hazekamp, Κιζιλγιουρέκ, Κόκκαλης, Konečná, Κούλογλου, Κουντουρά, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Παπαδημούλης, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Παράρτηµα 2 - Αίτηση άρσης της ασυλίας του Antoni Comín i Oliveres

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Φράγκος, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Deutsch, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Κωνσταντίνου, Kósa, Λαγός, Νικολάου-Αλαβάνος, Παπαδάκης Κώστας, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Uhrík, Uspaskich, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Ασημακοπούλου, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Χριστοφόρου, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Φουρλάς, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Κεφαλογιάννης, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Μεϊμαράκης, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Σπυράκη, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Ζαγοράκης, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Ανδρουλάκης, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Καϊλή, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Μαυρίδης, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Παπαδάκης Δημήτρης, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Αρβανίτης, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Γεωργίου, Γεωργούλης, Gusmão, Hazekamp, Κιζιλγιουρέκ, Κόκκαλης, Konečná, Κούλογλου, Κουντουρά, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Παπαδημούλης, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Παράρτηµα 3 - Αίτηση άρσης της ασυλίας της Clara Ponsatí Obiols

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Φράγκος, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Deutsch, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Κωνσταντίνου, Kósa, Λαγός, Νικολάου-Αλαβάνος, Παπαδάκης Κώστας, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Uhrík, Uspaskich, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Ασημακοπούλου, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Χριστοφόρου, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Φουρλάς, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Κεαφλογιάννης, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Μεϊμαράκης, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Σπυράκη, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Ζαγοράκης, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Ανδρουλάκης, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Καϊλή, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Μαυρίδης, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Παπαδάκης Δημήτρης, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Αρβανίτης, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Γεωργίου, Γεωργούλης, Gusmão, Hazekamp, Κιζιλγιουρέκ, Κόκκαλης, Konečná, Κούλογλου, Κουντουρά, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Παπαδημούλης, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Παράρτηµα 4 - Αίτηση άρσης της ασυλίας του Valter Flego

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Φράγκος, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bocskor, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Κωνσταντίνου, Kósa, Λαγός, Νικολάου-Αλαβάνος, Παπαδάκης Κώστας, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Ασημακοπούλου, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Χριστοφόρου, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Φουρλάς, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Κεφαλογιάννης, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Μεϊμαράκης, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Σπυράκη, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Ζαγοράκης, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Ανδρουλάκης, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Καϊλή, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Μαυρίδης, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Παπαδάκης Δημήτρης, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Αρβανίτης, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Γεωργίου, Γεωργούλης, Gusmão, Hazekamp, Κιζιλγιουρέκ, Κόκκαλης, Konečná, Κούλογλου, Κουντουρά, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Παπαδημούλης, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Παράρτηµα 5 - Αίτηση άρσης της ασυλίας του Nuno Melo

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Φράγκος, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI
Adinolfi Isabella, Beghin, Bocskor, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Κωνσταντίνου, Kósa, Λαγός, Νικολάου-Αλαβάνος, Παπαδάκης Κώστας, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Ασημακοπούλου, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Χριστοφόρου, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Φουρλάς, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Κεαφλογιάννης, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Μεϊμαράκης, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Σπυράκη, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Ζαγοράκης, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Μαυρίδης, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Παπαδάκης Δημήτρης, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Αρβανίτης, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Γεωργίου, Γεωργούλης, Gusmão, Hazekamp, Κιζιλγιουρέκ, Κόκκαλης, Konečná, Κούλογλου, Κουντουρά, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Παπαδημούλης, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου