Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 - Βρυξέλλες

10. Κυβερνητικές προσπάθειες να φιμωθούν τα ελεύθερα ΜΜΕ στην Πολωνία, στην Ουγγαρία και στη Σλοβενία (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κυβερνητικές προσπάθειες να φιμωθούν τα ελεύθερα ΜΜΕ στην Πολωνία, στην Ουγγαρία και στη Σλοβενία (2021/2560(RSP))

Οι Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michal Šimečka, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Tom Vandendriessche, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Gwendoline Delbos-Corfield, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Silvia Modig, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Márton Gyöngyösi, μη εγγεγραμμένος, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Ramona Strugariu, Marco Dreosto, Salima Yenbou, Beata Szydło, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Balázs Hidvéghi, Radosław Sikorski, Leszek Miller, Laurence Farreng, Nicolas Bay, Tineke Strik, Κώστας Παπαδάκης, Sven Simon, Robert Biedroń (Ο Πρόεδρος καλεί τον ομιλητή να συνεχίσει την ομιλία που διέκοψε και σημειώνει τη συμπεριφορά του), Irena Joveva, Christine Anderson, Clara Ponsatí Obiols, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Anna Júlia Donáth και Paolo Borchia.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Milan Uhrík, Tom Vandenkendelaere, Csaba Molnár, Maite Pagazaurtundúa, Magdalena Adamowicz, Elena Yoncheva, Sophia in 't Veld, Vladimír Bilčík, Petra Kammerevert, Nicola Beer και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Ana Paula Zacarias.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου