Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2557(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0166/2021

Συζήτηση :

PV 10/03/2021 - 11
CRE 10/03/2021 - 11

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2021 - 11
PV 11/03/2021 - 18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0089

Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 - Βρυξέλλες

11. Ανακήρυξη της ΕΕ ως ζώνης ελευθερίας για τους ΛΟΑΤΚΙ (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανακήρυξη της ΕΕ ως ζώνης ελευθερίας για τους ΛΟΑΤΚΙ (2021/2557(RSP))

Οι Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pierre Karleskind, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Jaak Madison, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Antoni Comín i Oliveres, μη εγγεγραμμένος, Andrzej Halicki, Cyrus Engerer, Sophia in 't Veld, Annika Bruna, Alice Kuhnke, Patryk Jaki, Silvia Modig, Maria Walsh, Marc Angel, Moritz Körner, Nicolaus Fest, Sylwia Spurek, Nicola Procaccini, Malin Björk, Isabel Wiseler-Lima, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Angel Dzhambazki, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Łukasz Kohut και Katarina Barley.

Παρεμβαίνουν οι Helena Dalli και Ana Paula Zacarias.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Maria Walsh, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki και Vladimír Bilčík, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cyrus Engerer, Marc Angel, Łukasz Kohut, Leszek Miller, Robert Biedroń, Marek Belka, Evin Incir, Johan Danielsson και Włodzimierz Cimoszewicz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in ’t Veld και Pierre Karleskind, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Terry Reintke, Tineke Strik, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Gwendoline Delbos-Corfield, Saskia Bricmont, Romeo Franz, Damian Boeselager, Sergey Lagodinsky, Patrick Breyer, Damien Carême, Ernest Urtasun, Grace O’Sullivan, Rosa D’Amato, Caroline Roose, Henrike Hahn, Marie Toussaint, Hannah Neumann, Kira Marie Peter-Hansen, David Cormand, Daniel Freund, Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Sara Matthieu, Monika Vana, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak, Ignazio Corrao, Tilly Metz, Yannick Jadot, Alexandra Geese, Michael Bloss και Anna Cavazzini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE και Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με την ανακήρυξη της ΕΕ ως ζώνης ελευθερίας για τους ΛΟΑΤΚΙ (2021/2557(RSP)) (B9-0166/2021);

- Annika Bruna, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Laura Huhtasaari, Simona Baldassarre, Annalisa Tardino και Isabella Tovaglieri, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την ανακήρυξη της ΕΕ ως ζώνης ελευθερίας για τους ΛΟΑΤΚΙ (2021/2557(RSP)) (B9-0167/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 8 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου