Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 12k
Keskiviikko 10. maaliskuuta 2021 - Bryssel

20. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/891 muuttamisesta hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden toiminnan ja toimintaohjelmien osalta (C(2021)00595 - 2021/2559(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 liitteen II muuttamisesta idätettyjä siemeniä ja salaattisikurin kerien luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen sekä eräiden vesiviljelyeläinten rehun ja loiskäsittelyjen osalta (C(2021)00667 - 2021/2556(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 9. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/2361 muuttamisesta kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi maksettavia hallintomaksuja koskevien järjestelyjen osalta (C(2021)00766 - 2021/2562(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1222/2014 muuttamisesta (C(2021)00772 - 2021/2561(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautettujen tavaraluokkien osalta ja komission päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta (C(2021)00899 - 2021/2564(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse noudattamatta jättämiseen sovellettavista säännöistä nauta-, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän osalta sekä eläintukijärjestelmissä tai eläimiin liittyvissä tukitoimenpiteissä ilmoitettuihin eläimiin liittyvien hallinnollisten seuraamusten tason määrittämisen osalta (C(2021)00993 - 2021/2566(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1238 täydentämisestä tuotteita koskevien interventiotoimien osalta (C(2021)01133 - 2021/2569(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1238 täydentämisestä valvontaa koskevan raportoinnin yhdenmukaisuuden varmistamiseksi toimitettavien lisätietojen osalta (C(2021)01134 - 2021/2570(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/787 täydentämisestä jäsenvaltioiden tislattujen alkoholijuomien vanhentamisprosessien valvontaa varten nimeämiä elimiä koskevan julkisen rekisterin perustamisen osalta (C(2021)01194 - 2021/2572(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään 277 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu menetelmä sellaisten johdannaisliiketoimien yksilöimiseksi, joilla on yksi tai useampi kuin yksi olennainen riskitekijä, kaava valvojan määrittämän deltan laskemiseksi korkoriskiluokkaan sijoitetuille osto- ja myyntioptioille sekä menetelmä sen määrittämiseksi, onko liiketoimi pitkä vai lyhyt positio pääasiallisessa riskitekijässä tai olennaisimmassa riskitekijässä tietyssä riskiluokassa, sovellettaessa 279 a artiklan 3 kohdan a ja b alakohtaa vastapuoliriskin standardimenetelmässä (C(2021)01225 - 2021/2574(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä mainitun asetuksen 181 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 182 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun talouden laskusuhdanteen luonnetta, vakavuutta ja kestoa määrittävillä teknisillä sääntelystandardeilla (C(2021)01250 - 2021/2573(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/196 muuttamisesta (C(2021)01252 - 2021/2571(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen pidettävien maaeläinten sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisiin siirtoihin sovellettavien jäljitettävyys-, eläinterveys- ja todentamisvaatimusten osalta (C(2021)01419 - 2021/2588(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse puolustukseen liittyvien tuotteiden luettelon päivittämisestä 17 päivänä helmikuuta 2020 päivitetyn yhteisen puolustustarvikeluettelon mukaiseksi (C(2021)01433 - 2021/2589(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 liitteen II muuttamisesta (C(2021)01440 - 2021/2592(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen elohopean käyttöä sähköisissä pyörintäliittimissä suonensisäisen ultraäänikuvauksen järjestelmissä koskevan poikkeuksen voimassaoloajan osalta (C(2021)01442 - 2021/2591(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteen II ja liitteen VI tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta (C(2021)01451 - 2021/2593(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

Päivitetty viimeksi: 8. marraskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö