Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 11k
Środa, 10 marca 2021 r. - Bruksela

20. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/891 w odniesieniu do działań i programów operacyjnych organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw (C(2021)00595 - 2021/2559(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 10 lutego 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do zasad produkcji ekologicznej dotyczących skiełkowanych nasion i główek cykorii, pasz dla niektórych zwierząt akwakultury i leczenia zwierząt akwakultury przeciwko pasożytom (C(2021)00667 - 2021/2556(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 9 lutego 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2361 w odniesieniu do ustaleń dotyczących płatności składek na rzecz wydatków administracyjnych Jednolitej Rady (C(2021)00766 - 2021/2562(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 11 lutego 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1222/2014 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia metody identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz definiowania podkategorii globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (C(2021)00772 - 2021/2561(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 11 lutego 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i zmieniające decyzję Komisji 2007/275/WE (C(2021)00899 - 2021/2564(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 16 lutego 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

opinia: AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 640/2014 w odniesieniu do przepisów dotyczących niezgodności związanych z systemem identyfikacji i rejestracji bydła, owiec i kóz oraz dotyczących obliczania poziomu kar administracyjnych w odniesieniu do zwierząt zgłoszonych w ramach systemów pomocy lub środków wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą (C(2021)00993 - 2021/2566(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 19 lutego 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 w odniesieniu do interwencji w sprawie produktu (C(2021)01133 - 2021/2569(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 24 lutego 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 w odniesieniu do dodatkowych informacji do celów konwergencji sprawozdawczości dla organów nadzoru (C(2021)01134 - 2021/2570(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 24 lutego 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 w odniesieniu do utworzenia publicznego rejestru organów wyznaczonych przez każde państwo członkowskie do nadzorowania procesów dojrzewania napojów spirytusowych (C(2021)01194 - 2021/2572(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 26 lutego 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających metodę określania transakcji na instrumentach pochodnych o tylko jednym lub o więcej niż jednym istotnym czynniku wpływającym na poziom ryzyka do celów art. 277 ust. 5, wzór stosowany do obliczania delty nadzorczej opcji kupna i opcji sprzedaży przyporządkowanych do kategorii ryzyka stopy procentowej oraz metodę określania, czy dana transakcja jest pozycją długą czy krótką w pierwotnym czynniku wpływającym na poziom ryzyka lub w najbardziej istotnym czynniku wpływającym na poziom ryzyka w danej kategorii ryzyka do celów art. 279a ust. 3 lit. a) i b) w ramach metody standardowej dotyczącej ryzyka kredytowego kontrahenta (C(2021)01225 - 2021/2574(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 1 marca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających charakter, skalę i długość okresu pogorszenia koniunktury gospodarczej, o których mowa w art. 181 ust. 1 lit. b) oraz art. 182 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia (C(2021)01250 - 2021/2573(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 1 marca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/196 w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (C(2021)01252 - 2021/2571(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 26 lutego 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/686 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie identyfikowalności, zdrowia zwierząt oraz certyfikacji na potrzeby przemieszczania w obrębie terytorium Unii materiału biologicznego niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych (C(2021)01419 - 2021/2588(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 5 marca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

opinia: ENVI (art. 57 Regulaminu)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do aktualizacji wykazu produktów związanych z obronnością zgodnie ze zaktualizowanym wspólnym wykazem uzbrojenia Unii Europejskiej z dnia 17 lutego 2020 r. (C(2021)01433 - 2021/2589(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 5 marca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) 2019/6 Parlamentu Europejskiego i Rady (C(2021)01440 - 2021/2592(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 marca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do okresu obowiązywania wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w elektrycznych złączach obrotowych w wyrobach medycznych do wewnątrznaczyniowego obrazowania ultrasonograficznego (C(2021)01442 - 2021/2591(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 marca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych załącznika II i załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (C(2021)01451 - 2021/2593(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 marca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

opinia: IMCO (art. 57 Regulaminu)

Ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności