Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 10k
Sreda, 10. marec 2021 - Bruselj

20. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Osnutki delegiranih aktov, posredovani Parlamentu:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/891 glede dejavnosti in operativnih programov organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave (C(2021)00595 - 2021/2559(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 10. februarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil ekološke pridelave za kaleča semena in glavice vitlofa, krmo za nekatere živali iz akvakulture in zdravljenje zaradi zajedavcev v akvakulturi (C(2021)00667 - 2021/2556(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 9. februarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/2361 v zvezi z ureditvami plačil prispevkov za upravne odhodke enotnega odbora za reševanje (C(2021)00766 - 2021/2562(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 11. februarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1222/2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za specifikacijo metodologije za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij in za opredelitev podkategorij globalnih sistemsko pomembnih institucij (C(2021)00772 - 2021/2561(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 11. februarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih kategorij blaga, izvzetih iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, in spremembi Odločbe Komisije 2007/275/ES (C(2021)00899 - 2021/2564(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. februarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 glede pravil o neizpolnjevanju v zvezi s sistemom za identifikacijo in registracijo govedi, ovc in koz ter izračunu ravni upravnih kazni v zvezi s prijavljenimi živalmi v okviru shem pomoči za živali ali ukrepov podpore na žival (C(2021)00993 - 2021/2566(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 19. februarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1238 Evropskega parlamenta in Sveta glede poseganja v zvezi s produkti (C(2021)01133 - 2021/2569(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 24. februarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1238 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dodatnimi informacijami za namene zbliževanja nadzornega poročanja (C(2021)01134 - 2021/2570(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 24. februarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzpostavitve javnega registra s seznamom organov, ki jih imenuje vsaka država članica za nadzor nad postopki staranja žganih pijač (C(2021)01194 - 2021/2572(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 26. februarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo metodo za opredelitev poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti z enim ali več pomembnimi povzročitelji tveganja za namene člena 277(5), formulo za izračun nadzorniške delte nakupnih in prodajnih opcij, razporejenih v kategorijo obrestnega tveganja, in metodo za določanje, ali je posel dolga ali kratka pozicija v primarnem povzročitelju tveganja ali v najpomembnejšem povzročitelju tveganja v dani kategoriji tveganja za namene člena 279a(3)(a) in (b) v okviru standardiziranega pristopa za kreditno tveganje nasprotne stranke (C(2021)01225 - 2021/2574(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 1. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo naravo, resnost in trajanje gospodarske recesije iz člena 181(1)(b) in člena 182(1)(b) navedene uredbe (C(2021)01250 - 2021/2573(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 1. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2018/196 Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (C(2021)01252 - 2021/2571(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 26. februarja 2021

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirani uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/686 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za sledljivost, zdravstveno varstvo živali in veterinarsko spričevalo pri premikih zarodnega materiala nekaterih gojenih kopenskih živali znotraj Unije (C(2021)01419 - 2021/2588(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 5. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI
mnenje: ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede posodobitve seznama obrambnih proizvodov v skladu s posodobljenim Skupnim seznamom vojaškega blaga Evropske unije z dne 17. februarja 2020 (C(2021)01433 - 2021/2589(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 5. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2021)01440 - 2021/2592(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede obdobja veljavnosti izjeme za uporabo živega srebra v električnih vrtečih se konektorjih, ki se uporabljajo v sistemih intravaskularnega ultrazvočnega slikanja, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2021)01442 - 2021/2591(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o popravku nekaterih jezikovnih različic Prilog II in VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (C(2021)01451 - 2021/2593(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: IMCO (člen 57 Poslovnika)

Zadnja posodobitev: 8. november 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov