Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 12k
Onsdagen den 10 mars 2021 - Bryssel

20. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/891 vad gäller verksamhet och verksamhetsprogram för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker (C(2021)00595 - 2021/2559(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 10 februari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller de ekologiska produktionsreglerna för groddar och endiver och för foder för vissa vattenbruksdjur samt parasitbehandlingar av vattenbruksdjur (C(2021)00667 - 2021/2556(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 9 februari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/2361 vad gäller villkoren för betalning av bidrag till den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter (C(2021)00766 - 2021/2562(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 11 februari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1222/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av metoden för att identifiera globala systemviktiga institut och för att fastställa underkategorier av globala systemviktiga institut (C(2021)00772 - 2021/2561(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 11 februari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av varor som undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av kommissionens beslut 2007/275/EG (C(2021)00899 - 2021/2564(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 februari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
yttrande: AGRI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 640/2014 vad gäller reglerna om felaktigheter i samband med systemet för identifiering och registrering av nötkreatur, får och getter och om beräkning av nivån på administrativa sanktioner beträffande deklarerade djur enligt djurbidragsordningar eller djurrelaterade stödåtgärder (C(2021)00993 - 2021/2566(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 februari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 vad gäller produktingripanden (C(2021)01133 - 2021/2569(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 24 februari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 vad gäller ytterligare information som ska lämnas i syfte att uppnå konvergens i tillsynsrapporteringen (C(2021)01134 - 2021/2570(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 24 februari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 vad gäller upprättandet av ett offentligt register över de organ som respektive medlemsstat har utsett för uppgiften att övervaka lagringsprocesser för spritdrycker (C(2021)01194 - 2021/2572(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 februari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för att specificera metoden för att identifiera derivattransaktioner med en eller flera väsentliga riskdrivare vid tillämpning av artikel 277.5, formeln för beräkning av regulatoriskt delta för köp- och säljoptioner som placerats in i ränteriskkategorin och metoden för att avgöra om en transaktion är en lång eller kort position i en primär riskdrivare eller i den väsentligaste riskdrivaren i den givna riskkategorin vid tillämpning av artikel 279a.3 a och b i schablonmetoden för motpartsrisk (C(2021)01225 - 2021/2574(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 1 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar typen, allvarligheten och varaktigheten av en ekonomisk nedgång som avses i artikel 181.1 b och artikel 182.1 b i den förordningen (C(2021)01250 - 2021/2573(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 1 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/196 om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (C(2021)01252 - 2021/2571(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 februari 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/686 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhets- och djurhälsokrav och krav på utfärdande av djurhälsointyg för förflyttning av avelsmaterial från vissa hållna landlevande djur inom unionen (C(2021)01419 - 2021/2588(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 5 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
yttrande: ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG vad gäller uppdatering av förteckningen över försvarsrelaterade produkter i enlighet med Europeiska unionens uppdaterade gemensamma militära förteckning av den 17 februari 2020 (C(2021)01433 - 2021/2589(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 5 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 (C(2021)01440 - 2021/2592(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller giltighetstiden för ett undantag för användning av kvicksilver i elektriska roterande kontaktdon i system för intravaskulär ultraljudsavbildning (C(2021)01442 - 2021/2591(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av vissa språkversioner av bilaga II och bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (C(2021)01451 - 2021/2593(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
yttrande: IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 8 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy