Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Středa, 10. března 2021 - Brusel

21. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o přechodná opatření pro vývoz masokostní moučky jako paliva ke spalování pro energetické účely (D069136/03 - 2021/2565(RPS) - lhůta: 18. května 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI;

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, akrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, chlorantraniliprol, ethirimol, lufenuron, penthiopyrad, pikloram a Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134 v některých produktech a na jejich povrchu (D070113/03 - 2021/2590(RPS) - lhůta: 6. května 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI;

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy VII až XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (D070789/03 - 2021/2555(RPS) - lhůta: 10. května 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 57 jednacího řádu), IMCO (článek 57 jednacího řádu);

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 16, 37 a 41 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví 1, 3 a 9 (D071568/01 - 2021/2586(RPS) - lhůta: 4. června 2021)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI;

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D071732/01 - 2021/2587(RPS) - lhůta: 4. června 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI.

Poslední aktualizace: 11. ledna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí