Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 3k
Onsdag den 10. marts 2021 - Bruxelles

21. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår overgangsforanstaltninger for eksporten af kød- og benmel som brændsel til brænding (D069136/03 - 2021/2565(RPS) - frist: 18. maj 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI;

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af aclonifen, acrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, chlorantraniliprol, ethirimol, lufenuron, penthiopyrad, picloram og Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134 i eller på visse produkter (D070113/03 - 2021/2590(RPS) - frist: 6. maj 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI;

- Kommissionens forordning om ændring af bilag VII-XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (D070789/03 - 2021/2555(RPS) - frist: 10. maj 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 57), IMCO (forretningsordenens artikel 57);

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 16, 37 og 41 og IFRS 1, 3 og 9 (D071568/01 - 2021/2586(RPS) - frist: 4. juni 2021)
henvist til kor. udv.: ECON
rådg.udv.: JURI;

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D071732/01 - 2021/2587(RPS) - frist: 4. juni 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI.

Seneste opdatering: 8. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik