Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Środa, 10 marca 2021 r. - Bruksela

21. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do środków przejściowych dotyczących wywozu mączki mięsno-kostnej jako paliwa do spalania (D069136/03 - 2021/2565(RPS) - termin: 18 maja 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI;

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aklonifenu, akrynatryny, Bacillus pumilus QST 2808, chlorantraniliprolu, etyrymolu, lufenuronu, pentiopiradu, pikloramu i Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 w określonych produktach lub na ich powierzchni (D070113/03 - 2021/2590(RPS) - termin: 6 maja 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI;

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki VII–XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D070789/03 - 2021/2555(RPS) - termin: 10 maja 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE (art. 57 Regulaminu), IMCO (art. 57 Regulaminu);

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 16, 37 i 41 oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 1, 3 i 9 (D071568/01 - 2021/2586(RPS) - termin: 4 czerwca 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI;

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D071732/01 - 2021/2587(RPS) - termin: 4 czerwca 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI.

Ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności