Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Onsdagen den 10 mars 2021 - Bryssel

21. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller övergångsbestämmelser om export av kött-och benmjöl som bränsle vid förbränning (D069136/03 - 2021/2565(RPS) - tidsfrist: 18 maj 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI;

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för aklonifen, akrinatrin, Bacillus pumilus QST 2808, klorantraniliprol, etirimol, lufenuron, pentiopyrad, pikloram och Pseudomonas sp. stam DSMZ 13134 i eller på vissa produkter (D070113/03 - 2021/2590(RPS) - tidsfrist: 6 maj 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI;

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna VII–XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D070789/03 - 2021/2555(RPS) - tidsfrist: 10 maj 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO (artikel 57 i arbetsordningen);

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på International Accounting Standard 16, 37 och 41 samt International Financial Reporting Standard 1, 3 och 9 (D071568/01 - 2021/2586(RPS) - tidsfrist: 4 juni 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI;

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D071732/01 - 2021/2587(RPS) - tidsfrist: 4 juni 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI.

Senaste uppdatering: 8 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy