Показалец 
Протокол
XML 190kPDF 322kWORD 80k
Сряда, 10 март 2021 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***II (член 69 от Правилника за дейността)
 3.Европейски семестър: годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г. - Европейски семестър: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишната стратегия за устойчив растеж за 2021 г. (разискване)
 4.План за действие за прилагането на Европейския стълб на социалните права – подготовка за социалната среща на върха в Порто през май (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Първо гласуване
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Конференция за бъдещето на Европа – подписване на общата декларация
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Опит на правителството да заглуши свободните медии в Полша, Унгария и Словения (разискване)
 11.Обявяване на ЕС за Зона на свобода за ЛГБТИК лица (разискване)
 12.Права на децата (разискване)
 13.Реформа на рамката за политиката на ЕС за спиране на избягването на данъци в ЕС след разкритията на OpenLux (разискване)
 14.Обявяване на резултатите от гласуването
 15.Реформа на рамката за политиката на ЕС за спиране на избягването на данъци в ЕС след разкритията на OpenLux (продължeние на разискването)
 16.Второ гласуване
 17.Обяснения на вот
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване
 19.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 20.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 21.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 22.Внасяне на документи
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta METSOLA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***II (член 69 от Правилника за дейността)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1294/2013 [05265/1/2021 - C9-0091/2021 - 2018/0232(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Maria Grapini (A9-0038/2021)

Председателят съобщи, че в съответствие с членове 67 и 68 от Правилника за дейността не е било внесено никакво предложение за отхвърляне или изменение на позицията на Съвета на първо четене (05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD)).

Във връзка с това позицията на Съвета се счита за одобрена.

Предложеният акт (P9_TA(2021)0070) е приет.

(Приложение „Резултати от гласуванията“, точка 8)

Изказване

Valdis Dombrovskis (изпълнителен заместник-председател на Комисията), за да направи изявление от името на Комисията.


3. Европейски семестър: годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г. - Европейски семестър: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишната стратегия за устойчив растеж за 2021 г. (разискване)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г. [2021/2004(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A9-0036/2021)

Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишната стратегия за устойчив растеж за 2021 г. [2020/2244(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

Markus Ferber и Lina Gálvez Muñoz представиха докладите.

Изказаха се Margarida Marques (докладчик по становището на комисията BUDG) и Nils Ušakovs (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказаха се Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета), Valdis Dombrovskis (изпълнителен заместник-председател на Комисията) и Nicolas Schmit (член на Комисията).

Изказаха се Pascal Canfin (докладчик по становището на комисията ENVI), Victor Negrescu (докладчик по становището на комисията CULT), Gheorghe Falcă, от името на групата PPE, Joachim Schuster, от името на групата S&D, Ivars Ijabs, от името на групата Renew, Antonio Maria Rinaldi, от името на групата ID, Kira Marie Peter-Hansen, от името на групата Verts/ALE, Beata Szydło, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата The Left, Enikő Győri, независим член на ЕП, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Dragoş Pîslaru, Peter Kofod, Ernest Urtasun, Eugen Jurzyca, José Gusmão, Daniela Rondinelli, José Manuel Fernandes, Pedro Marques, Luis Garicano, Jordan Bardella, Bas Eickhout, Raffaele Fitto, Younous Omarjee, Isabel Benjumea Benjumea, Heléne Fritzon, Marie-Pierre Vedrenne, Guido Reil, Claude Gruffat, Elżbieta Rafalska, Ivan Vilibor Sinčić, Stelios Kympouropoulos, Jonás Fernández, Caroline Nagtegaal, Maximilian Krah, Beata Mazurek, Радан Кънев, Gabriele Bischoff, Fabienne Keller, Nicolas Bay, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Walsh, Alfred Sant, Bogdan Rzońca, Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Massimiliano Salini, Rosa Estaràs Ferragut и Eugen Tomac.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

Изказаха се Nicolas Schmit, Valdis Dombrovskis и Ana Paula Zacarias.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4 от протокола от 11.3.2021 г (изменения); точка 11 от протокола от 11.3.2021 г (окончателно гласуване).


4. План за действие за прилагането на Европейския стълб на социалните права – подготовка за социалната среща на върха в Порто през май (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: План за действие за прилагането на Европейския стълб на социалните права – подготовка за социалната среща на върха в Порто през май (2021/2581(RSP))

Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета) и Nicolas Schmit (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Dennis Radtke, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dragoş Pîslaru, от името на групата Renew, Mara Bizzotto, от името на групата ID, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Elżbieta Rafalska, от името на групата ECR, Nikolaj Villumsen, от името на групата The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos, независим член на ЕП, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Abir Al-Sahlani, Dominique Bilde, Sara Matthieu, Margarita de la Pisa Carrión, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Marie-Pierre Vedrenne, Nicolaus Fest, Kim Van Sparrentak, Peter Lundgren, Sandra Pereira, Mislav Kolakušić, Радан Кънев, Manuel Pizarro, Jordi Cañas, Francisco Guerreiro, Marisa Matias, José Manuel Fernandes, Estrella Durá Ferrandis, Kira Marie Peter-Hansen, Krzysztof Hetman, Сергей Станишев, Vilija Blinkevičiūtė и Gabriele Bischoff.

Изказаха се Nicolas Schmit и Ana Paula Zacarias.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 12.53 ч.)


5. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.59 ч.


6. Първо гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Контрол на рибарството ***I
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството [COM(2018)0368 - C8-0238/2018- 2018/0193(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Clara Aguilera (A9-0016/2021);

Дейности на Европейския омбудсман - годишен доклад за 2019 г.
Доклад относно дейностите на Европейския омбудсман - годишен доклад за 2019 г. [2020/2125(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

Механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите
Доклад към механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите [2020/2043(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Yannick Jadot (A9-0019/2021);

Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане *
Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A9-0015/2021);

Корпоративна надлежна проверка и корпоративна отчетност
Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно корпоративната надлежна проверка и корпоративната отчетност [2020/2129(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lara Wolters (A9-0018/2021);

Прилагане на Регламента за строителните продукти
Доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти (Регламент за строителните продукти) [2020/2028(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Christian Doleschal (A9-0012/2021);

Равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на КПХУ
Доклад относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на Конвенцията за правата на хората с увреждания [2020/2086(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021).

Гласуването ще продължи до 14.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 19 ч.

(Заседанието беше прекъснато в 13.00 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

7. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 13.09 ч.


8. Конференция за бъдещето на Европа – подписване на общата декларация

Председателят, António Costa (Действащ председател на Съвета) и Ursula von der Leyen (председател на Комисията) направиха изявления преди да пристъпят към подписването на общата декларация относно Конференцията за бъдещето на Европа.

(Заседанието беше прекъснато в 13.31 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.10 ч.


10. Опит на правителството да заглуши свободните медии в Полша, Унгария и Словения (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Опит на правителството да заглуши свободните медии в Полша, Унгария и Словения (2021/2560(RSP))

Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Jeroen Lenaers, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Michal Šimečka, от името на групата Renew, Tom Vandendriessche, от името на групата ID, Gwendoline Delbos-Corfield, от името на групата Verts/ALE, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Silvia Modig, от името на групата The Left, Márton Gyöngyösi, независим член на ЕП, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Ramona Strugariu, Marco Dreosto, Salima Yenbou, Beata Szydło, Niyazi Kizilyürek, Balázs Hidvéghi, Radosław Sikorski, Leszek Miller, Laurence Farreng, Nicolas Bay, Tineke Strik, Kostas Papadakis, Sven Simon, Robert Biedroń (Председателят прикани оратора да продължи изказването си, което последният беше прекъснал, и отбеляза неговото поведение), Irena Joveva, Christine Anderson, Clara Ponsatí Obiols, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Anna Júlia Donáth и Paolo Borchia.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се Milan Uhrík, Tom Vandenkendelaere, Csaba Molnár, Maite Pagazaurtundúa, Magdalena Adamowicz, Елена Йончева, Sophia in 't Veld, Vladimír Bilčík, Petra Kammerevert, Nicola Beer и Franc Bogovič.

Изказаха се Věra Jourová и Ana Paula Zacarias.

Разискването приключи.


11. Обявяване на ЕС за Зона на свобода за ЛГБТИК лица (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Обявяване на ЕС за Зона на свобода за ЛГБТИК лица (2021/2557(RSP))

Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета) и Helena Dalli (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Roberta Metsola, от името на групата PPE, и Iratxe García Pérez, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Nicola BEER
Заместник-председател

Изказаха се Pierre Karleskind, от името на групата Renew, Jaak Madison, от името на групата ID, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Eugenia Rodríguez Palop, от името на групата The Left, Antoni Comín i Oliveres, независим член на ЕП, Andrzej Halicki, Cyrus Engerer, Sophia in 't Veld, Annika Bruna, Alice Kuhnke, Patryk Jaki, Silvia Modig, Maria Walsh, Marc Angel, Moritz Körner, Nicolaus Fest, Sylwia Spurek, Nicola Procaccini, Malin Björk, Isabel Wiseler-Lima, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Ангел Джамбазки, Stelios Kympouropoulos, Łukasz Kohut и Katarina Barley.

Изказаха се Helena Dalli и Ana Paula Zacarias.

Предложения за резолюция, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Maria Walsh, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki и Vladimír Bilčík, от името на групата PPE, Cyrus Engerer, Marc Angel, Łukasz Kohut, Leszek Miller, Robert Biedroń, Marek Belka, Evin Incir, Johan Danielsson и Włodzimierz Cimoszewicz, от името на групата S&D, Sophia in ’t Veld и Pierre Karleskind, от името на групата Renew, Terry Reintke, Tineke Strik, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Gwendoline Delbos-Corfield, Saskia Bricmont, Romeo Franz, Damian Boeselager, Sergey Lagodinsky, Patrick Breyer, Damien Carême, Ernest Urtasun, Grace O’Sullivan, Rosa D’Amato, Caroline Roose, Henrike Hahn, Marie Toussaint, Hannah Neumann, Kira Marie Peter-Hansen, David Cormand, Daniel Freund, Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Sara Matthieu, Monika Vana, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak, Ignazio Corrao, Tilly Metz, Yannick Jadot, Alexandra Geese, Michael Bloss и Anna Cavazzini, от името на групата Verts/ALE и Malin Björk, от името на групата The Left, относно обявяването на ЕС за зона на свобода за ЛГБТИК лицата (2021/2557(RSP)) (B9-0166/2021);

- Annika Bruna, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Laura Huhtasaari, Simona Baldassarre, Annalisa Tardino и Isabella Tovaglieri, от името на групата ID, относно обявяването на ЕС за зона на свобода за ЛГБТИК лицата (2021/2557(RSP)) (B9-0167/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11 от протокола от 11.3.2021 г. (изменения); точка 18 от протокола от 11.3.2021 г. (окончателно гласуване).


12. Права на децата (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000007/2021 зададен от Juan Fernando López Aguilar, от името на комисия LIBE, към Комисията: Права на децата (B9-0007/2021)

Juan Fernando López Aguilar разви въпроса.

Dubravka Šuica (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се Nathalie Colin-Oesterlé, от името на групата PPE, Javier Moreno Sánchez, от името на групата S&D, Ramona Strugariu, от името на групата Renew, Annalisa Tardino, от името на групата ID, Saskia Bricmont, от името на групата Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Anne-Sophie Pelletier, от името на групата The Left, Ewa Kopacz, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Nicolaus Fest, Romeo Franz, Assita Kanko, Rosa Estaràs Ferragut, Petra Kammerevert, Simona Baldassarre, Marion Walsmann, Eugen Tomac, Seán Kelly и Antonio López-Istúriz White.

Изказа се Dubravka Šuica.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Juan Fernando López Aguilar, от името на комисията LIBE, относно правата на детето с оглед на стратегията на ЕС за правата на детето (2021/2523(RSP)) (B9-0164/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11 от протокола от 11.3.2021 г (изменения); точка 18 от протокола от 11.3.2021 г (окончателно гласуване).


13. Реформа на рамката за политиката на ЕС за спиране на избягването на данъци в ЕС след разкритията на OpenLux (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Реформа на рамката за политиката на ЕС за спиране на избягването на данъци в ЕС след разкритията на OpenLux (2021/2558(RSP))

Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета) и Paolo Gentiloni (член на Комисията) направиха изявления.

(Продължение на разискването: точка 15 от протокола от 10.2.2021 г.)


14. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Контрол на рибарството ***I
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството [COM(2018)0368 - C8-0238/2018- 2018/0193(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0076)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 14)

Дейности на Европейския омбудсман - годишен доклад за 2019 г.
Доклад относно дейностите на Европейския омбудсман - годишен доклад за 2019 г. [2020/2125(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0082)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 20)

Механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите
Доклад към механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите [2020/2043(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0071)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 9)

Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане *
Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A9-0015/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрено във вида, в който е изменено (P9_TA(2021)0072)

(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 10)

Корпоративна надлежна проверка и корпоративна отчетност
Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно корпоративната надлежна проверка и корпоративната отчетност [2020/2129(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lara Wolters (A9-0018/2021)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0073)

(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 11)

Прилагане на Регламента за строителните продукти
Доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти (Регламент за строителните продукти) [2020/2028(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0074)

(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)

Равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на КПХУ
Доклад относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на Конвенцията за правата на хората с увреждания [2020/2086(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (комисия EMPL)

Приема се (P9_TA(2021)0075)

(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)


15. Реформа на рамката за политиката на ЕС за спиране на избягването на данъци в ЕС след разкритията на OpenLux (продължeние на разискването)

Изявления на Съвета и на Комисията: Реформа на рамката за политиката на ЕС за спиране на избягването на данъци в ЕС след разкритията на OpenLux (2021/2558(RSP))

(Начало на разискването: точка 13 от протокола от 10.3.2021 г.)

Изказаха се Lídia Pereira, от името на групата PPE, Paul Tang, от името на групата S&D, Billy Kelleher, от името на групата Renew, Francesca Donato, от името на групата ID, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Manon Aubry, от името на групата The Left, Markus Ferber, Aurore Lalucq, Charles Goerens, Gunnar Beck, Kira Marie Peter-Hansen, Malin Björk, Christophe Hansen, Eero Heinäluoma, Jérôme Rivière, Ernest Urtasun, Niels Fuglsang, Claude Gruffat, Marc Angel, Mikuláš Peksa и Piernicola Pedicini.

Изказаха се Paolo Gentiloni (член на Комисията) и Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета).

Разискването приключи.


16. Второ гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Европейски семестър: годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г.
Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г. [2021/2004(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A9-0036/2021);

Европейски семестър: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишната стратегия за устойчив растеж за 2021 г.
Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишната стратегия за устойчив растеж за 2021 г. [2020/2244(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

Контрол на рибарството ***I
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството [COM(2018)0368 - C8-0238/2018- 2018/0193(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Clara Aguilera (A9-0016/2021);

Eквивалентност на произведения в Обединеното кралство горски репродуктивен материал ***I
[COM(2020)0852 - C9-0430/2020- 2020/0378(COD)] - комисия AGRI;

Eквивалентност на извършваните в Обединеното кралство полски инспекции и проверки по отношение на практиките за сортоподдържане на земеделски растителни видове ***I
[COM(2020)0853 - C9-0431/2020- 2020/0379(COD)] - комисия AGRI;

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: Активни вещества, включително димоксистробин
Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI в съответствие с член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/52 на Комисията от 22 януари 2021 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества бенфлуралин, димоксистробин, флуазинам, флутоланил, мекопроп-P, мепикват, метирам, оксамил и пираклостробин (2021/2552(RSP)) (B9-0162/2021) - Компетентни членове на ЕП: Anja Hazekamp, Maria Arena и Tilly Metz;

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: Генетично модифициран памук GHB614 × T304-40 × GHB119
Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI в съответствие с член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB614 × T304-40 × GHB119, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D070621/02 - 2021/2553(RSP)) (B9-0160/2021) - Компетентни членове на ЕП: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp и Sirpa Pietikäinen;

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: Генетично модифицирана царевица MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)
Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI в съответствие с член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D070620/02 - 2021/2554(RSP)) (B9-0161/2021) - Компетентни членове на ЕП: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp и Sirpa Pietikäinen;

Дейности на Европейския омбудсман - годишен доклад за 2019 г.
Доклад относно дейностите на Европейския омбудсман - годишен доклад за 2019 г. [2020/2125(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021).

Гласуването ще продължи до 21.13 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре четвъртък, 11 март 2021 г. в 9.00 ч.

Изказвания

Clara Aguilera (докладчик), преди откриването на второто гласуване, за да поиска следният въпрос да бъде върнат на компетентната комисия с цел провеждане на междуинституционални преговори съгласно член 59, параграф 4 от Правилника за дейността: Контрол на рибарството (COM(2018)0368 - C8-0238/2018- 2018/0193(COD)) - комисия PECH.

Това искане ще бъде поставено на гласуване след окончателния вот на предложението на Комисията (точка 4 от протокола от 11.3.2021 г.).


17. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


18. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


19. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Следните членове на Парламента или политически групи са представили искания, внесени в съответствие с член 144 от Правилника за дейността, за организиране на такова разискване на следните предложения за резолюция:

I.   Положението в източната част на Демократична република Конго и убийството на италианския посланик Лука Атаназио и неговото обкръжение (2021/2577(RSP))

- Marisa Matias, от името на групата The Left, относно положението в източната част на Демократична република Конго и убийството на италианския посланик Лука Атаназио и неговото обкръжение (B9-0173/2021);

- Marco Campomenosi, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Marco Zanni, Matteo Adinolfi, Simona Baldassarre, Alessandra Basso, Mara Bizzotto, Paolo Borchia, Massimo Casanova, Angelo Ciocca, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Francesca Donato, Marco Dreosto, Gianna Gancia, Valentino Grant, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri и Lucia Vuolo, от името на групата ID, относно положението в източната част на Демократична република Конго и убийството на италианския посланик Лука Атаназио и неговото обкръжение (B9-0174/2021);

- Salima Yenbou, Hannah Neumann, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Sara Matthieu, Katrin Langensiepen, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Pierrette Herzberger Fofana и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, относно положението в източната част на Демократична република Конго и убийството на италианския посланик Лука Атаназио и неговото обкръжение (B9-0196/2021);

- Charles Goerens, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно положението в източната част на Демократична република Конго и убийството на италианския посланик Лука Атаназио и неговото обкръжение ( B9-0198/2021);

- Michael Gahler, Antonio Tajani, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Tom Vandenkendelaere, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Janina Ochojska, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Antonio López Istúriz White, Ioan Rareş Bogdan, Stelios Kympouropoulos, Seán Kelly и Peter Pollák, от името на групата PPE, относно положението в източната част на Демократична република Конго и убийството на италианския посланик Лука Атаназио и неговото обкръжение (B9-0199/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos и Maria Arena, от името на групата S&D, относно положението в източната част на Демократична република Конго и убийството на италианския посланик Лука Атаназио и неговото обкръжение (B9-0200/2021);

- Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Stancanelli, Vincenzo Sofo, Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Angel Dzhambazki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski и Emmanouil Fragkos, от името на групата ECR, относно положението в източната част на Демократична република Конго и убийството на италианския посланик Лука Атаназио и неговото обкръжение (B9-0201/2021).

II.   Положението с правата на човека в Кралство Бахрейн, по-специално случаите на очакващите изпълнение на смъртна присъда затворници и на защитниците на правата на човека (2021/2578(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, от името на групата The Left, относно положението с правата на човека в Кралство Бахрейн, по-специално случаите на очакващите изпълнение на смъртна присъда затворници и на защитниците на правата на човека (B9-0190/2021);

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Pär Holmgren, Alice Kuhnke и Jakop G. Dalunde, от името на групата Verts/ALE, относно положението с правата на човека в Кралство Бахрейн, по-специално случаите на очакващите изпълнение на смъртна присъда затворници и на защитниците на правата на човека (B9-0191/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно положението с правата на човека в Кралство Бахрейн, по-специално случаите на очакващите изпълнение на смъртна присъда затворници и на защитниците на правата на човека (B9-0192/2021);

- José Ramón Bauzá Díaz, Malik Azmani, Olivier Chastel, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно положението с правата на човека в Кралство Бахрейн, по-специално случаите на очакващите изпълнение на смъртна присъда затворници и на защитниците на правата на човека (B9-0193/2021);

- Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Loránt Vincze, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Maria Walsh, Tom Vandenkendelaere, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Janina Ochojska, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Antonio López Istúriz White, Ioan Rareş Bogdan, Stelios Kympouropoulos, Seán Kelly и Peter Pollák, от името на групата PPE, относно положението с правата на човека в Кралство Бахрейн, по-специално случаите на очакващите изпълнение на смъртна присъда затворници и на защитниците на правата на човека (B9-0194/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Angel Dzhambazki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно положението с правата на човека в Кралство Бахрейн, по-специално случаите на очакващите изпълнение на смъртна присъда затворници и на защитниците на правата на човека (B9-0195/2021);

- Thierry Mariani и Harald Vilimsky, от името на групата ID, относно положението с правата на човека в Кралство Бахрейн, по-специално случаите на очакващите изпълнение на смъртна присъда затворници и на защитниците на правата на човека (B9-0197/2021).

III.   Масовите съдебни процеси срещу опозицията и гражданското общество в Камбоджа (2021/2579(RSP))

- Thierry Mariani, от името на групата ID, относно положението в Камбоджа (B9-0182/2021);

- Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Katrin Langensiepen, Jordi Solé, Sara Matthieu и Diana Riba i Giner, от името на групата Verts/ALE, относно масовите съдебни процеси срещу опозицията и гражданското общество в Камбоджа (B9-0183/2021);

- Emmanuel Maurel, от името на групата The Left, относно масовите съдебни процеси срещу опозицията и гражданското общество в Камбоджа (B9-0184/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos и Evin Incir, от името на групата S&D, относно масовите съдебни процеси срещу опозицията и гражданското общество в Камбоджа (B9-0185/2021);

- Svenja Hahn, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно масовите съдебни процеси срещу опозицията и гражданското общество в Камбоджа (B9-0186/2021);

- Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Maria Walsh, Tom Vandenkendelaere, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Janina Ochojska, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Ioan Rareş Bogdan, Stelios Kympouropoulos и Peter Pollák, от името на групата PPE, относно масовите съдебни процеси срещу опозицията и гражданското общество в Камбоджа (B9-0187/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Angel Dzhambazki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski и Emmanouil Fragkos, от името на групата ECR, относно масовите съдебни процеси срещу опозицията и гражданското общество в Камбоджа (B9-0188/2021).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 171 от Правилника за дейността.


20. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 по отношение на дейностите и оперативните програми на организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците (C(2021)00595 - 2021/2559(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 10 февруари 2021

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за биологично производство на покълнали семена и салати тип цикория, фуражите за някои аквакултурни животни и обработките срещу паразити в аквакултурата (C(2021)00667 - 2021/2556(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 9 февруари 2021

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2361 по отношение на разпоредбите за плащане на вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране (C(2021)00766 - 2021/2562(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 11 февруари 2021

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1222/2014 за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на методиката за определяне на глобалните системно значими институции и за определяне на подкатегориите глобални институции със системно значение (C(2021)00772 - 2021/2561(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 11 февруари 2021

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои категории стоки, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение 2007/275/ЕО на Комисията (C(2021)00899 - 2021/2564(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 февруари 2021

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

подпомагаща: AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 по отношение на правилата за неспазване във връзка със системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и животни от рода на овцете и козите и за изчисляване на равнището на административните санкции, приложими към декларирани животни по схеми за помощ за животни или мерки за подпомагане за животни (C(2021)00993 - 2021/2566(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 19 февруари 2021

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с намесата по отношение на продуктите (C(2021)01133 - 2021/2569(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 24 февруари 2021

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допълнителната информация за целите на сближаването на надзорната отчетност (C(2021)01134 - 2021/2570(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 24 февруари 2021

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на създаването на публичен регистър, в който са изброени органите, определени от всяка държава членка да упражняват надзор върху процесите на отлежаване на спиртните напитки (C(2021)01194 - 2021/2572(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 февруари 2021

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на метода за идентифициране на сделките с деривати с един или повече съществени рискови фактори за целите на член 277, параграф 5, на формулата за изчисляване на надзорната делта за кол и пут опции, съотнесени към категорията на лихвения риск, както и на метода за определяне дали дадена сделка е дълга или къса позиция в основния рисков фактор или в най-съществения рисков фактор в тази рискова категория за целите на член 279а, параграф 3, букви а) и б) в стандартизирания подход за кредитен риск от контрагента (C(2021)01225 - 2021/2574(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 1 март 2021

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, определящи естеството, остротата и продължителността на икономическия спад, посочени в член 181, параграф 1, буква б) и член 182, параграф 1, буква б) от същия регламент (C(2021)01250 - 2021/2573(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 1 март 2021

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2018/196 на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (C(2021)01252 - 2021/2571(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 февруари 2021

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/686 за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за проследимост, ветеринарно-здравните изисквания и изискванията за сертифициране при движението в рамките на Съюза на зародишни продукти от определени отглеждани сухоземни животни (C(2021)01419 - 2021/2588(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 5 март 2021

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

подпомагаща: ENVI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегирана директива на Комисията за изменение на Директива № 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на актуализирането на списъка на свързаните с отбраната продукти в съответствие с актуализирания Общ списък на оръжията на Европейския съюз от 17 февруари 2020 г. (C(2021)01433 - 2021/2589(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 5 март 2021

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение IІ към Регламент (ЕС) № 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета (C(2021)01440 - 2021/2592(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 март 2021

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на срока на валидност на освобождаването за употребата на живак в електрически ротационни съединители за интраваскуларно ултразвуково образно изследване (C(2021)01442 - 2021/2591(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 март 2021

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на приложение ІІ и приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (C(2021)01451 - 2021/2593(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 март 2021

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

подпомагаща: IMCO (член 57 от Правилника за дейността)


21. Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки за изпълнение, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на преходните мерки за износа на месокостно брашно като гориво за горене (D069136/03 - 2021/2565(RPS) - срок: 18 май 2021)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI;

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аклонифен, акринатрин, Bacillus pumilus QST 2808, хлорантранилипрол, етиримол, луфенурон, пентиопирад, пиклорам и Pseudomonas sp. щам DSMZ 13134 във или върху определени продукти (D070113/03 - 2021/2590(RPS) - срок: 6 май 2021)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI;

- Регламент на Комисията за изменение на приложения VII—XI към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (D070789/03 - 2021/2555(RPS) - срок: 10 май 2021)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 57 от Правилника за дейността), IMCO (член 57 от Правилника за дейността);

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с международни счетоводни стандарти 16, 37 и 41 и международни стандарти за финансовo отчитане 1, 3 и 9 (D071568/01 - 2021/2586(RPS) - срок: 4 юни 2021)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI;

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D071732/01 - 2021/2587(RPS) - срок: 4 юни 2021)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI.


22. Внасяне на документи

Внесен е следният документ:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 01/2021 - Раздел III - Комисия (N9-0003/2021 - C9-0093/2021 - 2021/2021(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ 689.224/OJJE).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 21.13 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Hervé, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Кънев Радан, Kanko Assita, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Seibutytė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Станишев Сергей, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Jana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Витанов Петър, Vollath Bettina, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Йончева Елена, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Beňová Monika, Kokalari Arba, Майдел Ева, Skyttedal Sara

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 24 април 2024 г.Правна информация - Политика за поверителност