Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 163kPDF 296kWORD 76k
Keskiviikko 10. maaliskuuta 2021 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen ***II (työjärjestyksen 69 artikla)
 3.Eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kestävän kasvun strategia 2021 - Eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun strategian 2021 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (keskustelu)
 4.Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa koskeva toimintasuunnitelma valmistauduttaessa Portossa toukokuussa järjestettävään sosiaalialan huippukokoukseen (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Ensimmäiset äänestykset
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi: yhteisen julistuksen allekirjoittaminen
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Valtiovallan pyrkimykset vaientaa vapaat tiedotusvälineet Puolassa, Unkarissa ja Sloveniassa (keskustelu)
 11.EU:n julistaminen hlbtiq-vapauden alueeksi (keskustelu)
 12.Lasten oikeudet (keskustelu)
 13.EU:n politiikkakehyksen uudistaminen veronkierron pysäyttämiseksi EU:ssa OpenLux-paljastusten jälkeen (keskustelu)
 14.Äänestystulosten ilmoittaminen
 15.EU:n politiikkakehyksen uudistaminen veronkierron pysäyttämiseksi EU:ssa OpenLux-paljastusten jälkeen (jatkoa keskustelulle)
 16.Toiset äänestykset
 17.Äänestysselitykset
 18.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 19.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 20.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 21.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 22.Vastaanotetut asiakirjat
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Roberta METSOLA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen ***II (työjärjestyksen 69 artikla)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1294/2013 kumoamisesta [05265/1/2021 - C9-0091/2021 - 2018/0232(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A9-0038/2021)

Puhemies ilmoitti, että neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ei ollut jätetty yhtään hylkäämisehdotusta eikä siihen ollut esitetty yhtään tarkistusta työjärjestyksen 67 ja 68 artiklan mukaisesti (05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD)).

Neuvoston kanta katsotaan näin ollen hyväksytyksi.

Ehdotettu säädös on siten lopullisesti hyväksytty (P9_TA(2021)0070).

("Äänestyksen tulokset" -liite, kohta 8)

Puheenvuoro:
Valdis Dombrovskis (komission johtava varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman komission puolesta.


3. Eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kestävän kasvun strategia 2021 - Eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun strategian 2021 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (keskustelu)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kestävän kasvun strategia 2021 [2021/2004(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A9-0036/2021)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kestävän kasvun strategian 2021 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2020/2244(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

Markus Ferber ja Lina Gálvez Muñoz esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Margarida Marques (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Nils Ušakovs (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puheenvuorot: Ana Paula Zacarias (neuvoston puheenjohtaja), Valdis Dombrovskis (komission johtava varapuheenjohtaja) ja Nicolas Schmit (komission jäsen).

Puheenvuorot: Pascal Canfin (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Victor Negrescu (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gheorghe Falcă PPE-ryhmän puolesta, Joachim Schuster S&D-ryhmän puolesta, Ivars Ijabs Renew-ryhmän puolesta, Antonio Maria Rinaldi ID-ryhmän puolesta, Kira Marie Peter-Hansen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beata Szydło ECR-ryhmän puolesta, Manon Aubry The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Enikő Győri, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Dragoş Pîslaru, Peter Kofod, Ernest Urtasun, Eugen Jurzyca, José Gusmão, Daniela Rondinelli, José Manuel Fernandes, Pedro Marques, Luis Garicano, Jordan Bardella, Bas Eickhout, Raffaele Fitto, Younous Omarjee, Isabel Benjumea Benjumea, Heléne Fritzon, Marie-Pierre Vedrenne, Guido Reil, Claude Gruffat, Elżbieta Rafalska, Ivan Vilibor Sinčić, Stelios Kympouropoulos, Jonás Fernández, Caroline Nagtegaal, Maximilian Krah, Beata Mazurek, Radan Kanev, Gabriele Bischoff, Fabienne Keller, Nicolas Bay, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Walsh, Alfred Sant, Bogdan Rzońca, Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Massimiliano Salini, Rosa Estaràs Ferragut ja Eugen Tomac.

Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

Puheenvuorot: Nicolas Schmit, Valdis Dombrovskis ja Ana Paula Zacarias.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.3.2021, kohta 4 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 11.3.2021, kohta 11 (lopullinen äänestys).


4. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa koskeva toimintasuunnitelma valmistauduttaessa Portossa toukokuussa järjestettävään sosiaalialan huippukokoukseen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa koskeva toimintasuunnitelma valmistauduttaessa Portossa toukokuussa järjestettävään sosiaalialan huippukokoukseen (2021/2581(RSP))

Ana Paula Zacarias (neuvoston puheenjohtaja) ja Nicolas Schmit (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Dennis Radtke PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dragoş Pîslaru Renew-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto ID-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Elżbieta Rafalska ECR-ryhmän puolesta, Nikolaj Villumsen The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Lefteris Nikolaou-Alavanos, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Abir Al-Sahlani, Dominique Bilde, Sara Matthieu, Margarita de la Pisa Carrión, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Marie-Pierre Vedrenne, Nicolaus Fest, Kim Van Sparrentak, Peter Lundgren, Sandra Pereira, Mislav Kolakušić, Radan Kanev, Manuel Pizarro, Jordi Cañas, Francisco Guerreiro, Marisa Matias, José Manuel Fernandes, Estrella Durá Ferrandis, Kira Marie Peter-Hansen, Krzysztof Hetman, Sergei Stanishev, Vilija Blinkevičiūtė ja Gabriele Bischoff.

Puheenvuorot: Nicolas Schmit ja Ana Paula Zacarias.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 12.53.)


5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.59.


6. Ensimmäiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Kalastuksenvalvonta ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1005/2008 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta kalastuksenvalvonnan osalta [COM(2018)0368 - C8-0238/2018- 2018/0193(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2019
Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2019 [2020/2125(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

WTO:n sääntöjen mukainen EU:n hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi
Mietintö pyrkimyksistä luoda WTO:n sääntöjen mukainen EU:n hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi [2020/2043(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Yritysten huolellisuusvelvoite ja vastuuvelvollisuus
Mietintö suosituksista komissiolle yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta [2020/2129(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lara Wolters (A9-0018/2021)

Rakennustuoteasetuksen täytäntöönpano
Mietintö rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 305/2011 (rakennustuoteasetus) täytäntöönpanosta [2020/2028(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa vammaisyleissopimuksen valossa
Mietintö yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpanosta vammaisyleissopimuksen valossa [2020/2086(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021).

Äänestykset olivat avoinna klo 14.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 19.00.

(Istunto keskeytettiin klo 13.00.)


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

7. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.09.


8. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi: yhteisen julistuksen allekirjoittaminen

Puhemies, António Costa (neuvoston puheenjohtaja) ja Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat ennen Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin liittyvän yhteisen julistuksen allekirjoitusta.

(Istunto keskeytettiin klo 13.31.)


Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.10.


10. Valtiovallan pyrkimykset vaientaa vapaat tiedotusvälineet Puolassa, Unkarissa ja Sloveniassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Valtiovallan pyrkimykset vaientaa vapaat tiedotusvälineet Puolassa, Unkarissa ja Sloveniassa (2021/2560(RSP))

Ana Paula Zacarias (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Michal Šimečka Renew-ryhmän puolesta, Tom Vandendriessche ID-ryhmän puolesta, Gwendoline Delbos-Corfield Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Silvia Modig The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Márton Gyöngyösi, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Ramona Strugariu, Marco Dreosto, Salima Yenbou, Beata Szydło, Niyazi Kizilyürek, Balázs Hidvéghi, Radosław Sikorski, Leszek Miller, Laurence Farreng, Nicolas Bay, Tineke Strik, Kostas Papadakis, Sven Simon, Robert Biedroń (puhemies kehotti puhujaa jatkamaan keskeytynyttä puhettaan ja kirjasi huomion tämän käytöksestä), Irena Joveva, Christine Anderson, Clara Ponsatí Obiols, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Anna Júlia Donáth ja Paolo Borchia.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Puheenvuorot: Milan Uhrík, Tom Vandenkendelaere, Csaba Molnár, Maite Pagazaurtundúa, Magdalena Adamowicz, Elena Yoncheva, Sophia in 't Veld, Vladimír Bilčík, Petra Kammerevert, Nicola Beer ja Franc Bogovič.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Ana Paula Zacarias.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


11. EU:n julistaminen hlbtiq-vapauden alueeksi (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n julistaminen hlbtiq-vapauden alueeksi (2021/2557(RSP))

Ana Paula Zacarias (neuvoston puheenjohtaja) ja Helena Dalli (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta ja Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Nicola BEER

Puheenvuorot: Pierre Karleskind Renew-ryhmän puolesta, Jaak Madison ID-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Eugenia Rodríguez Palop The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Antoni Comín i Oliveres, Andrzej Halicki, Cyrus Engerer, Sophia in 't Veld, Annika Bruna, Alice Kuhnke, Patryk Jaki, Silvia Modig, Maria Walsh, Marc Angel, Moritz Körner, Nicolaus Fest, Sylwia Spurek, Nicola Procaccini, Malin Björk, Isabel Wiseler-Lima, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Angel Dzhambazki, Stelios Kympouropoulos, Łukasz Kohut ja Katarina Barley.

Puheenvuorot: Helena Dalli ja Ana Paula Zacarias.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Maria Walsh, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki ja Vladimír Bilčík PPE-ryhmän puolesta Cyrus Engerer, Marc Angel, Łukasz Kohut, Leszek Miller, Robert Biedroń, Marek Belka, Evin Incir, Johan Danielsson ja Włodzimierz Cimoszewicz S&D-ryhmän puolesta, Sophia in ’t Veld ja Pierre Karleskind Renew-ryhmän puolesta, Terry Reintke, Tineke Strik, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Gwendoline Delbos-Corfield, Saskia Bricmont, Romeo Franz, Damian Boeselager, Sergey Lagodinsky, Patrick Breyer, Damien Carême, Ernest Urtasun, Grace O’Sullivan, Rosa D’Amato, Caroline Roose, Henrike Hahn, Marie Toussaint, Hannah Neumann, Kira Marie Peter-Hansen, David Cormand, Daniel Freund, Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Sara Matthieu, Monika Vana, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak, Ignazio Corrao, Tilly Metz, Yannick Jadot, Alexandra Geese, Michael Bloss ja Anna Cavazzini Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Malin Björk The Left -ryhmän puolesta EU:n julistamisesta hlbtiq-vapauden alueeksi (2021/2557(RSP)) (B9-0166/2021)

- Annika Bruna, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Laura Huhtasaari, Simona Baldassarre, Annalisa Tardino ja Isabella Tovaglieri ID-ryhmän puolesta EU:n julistamisesta hlbtiq-henkilöiden vapauden alueeksi (2021/2557(RSP)) (B9-0167/2021).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.3.2021, kohta 11 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 11.3.2021, kohta 18 (lopullinen äänestys).


12. Lasten oikeudet (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys O-000007/2021 – Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Lasten oikeudet (B9-0007/2021)

Juan Fernando López Aguilar esitteli kysymyksen.

Dubravka Šuica (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Nathalie Colin-Oesterlé PPE-ryhmän puolesta, Javier Moreno Sánchez S&D-ryhmän puolesta, Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta, Annalisa Tardino ID-ryhmän puolesta, Saskia Bricmont Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Anne-Sophie Pelletier The Left -ryhmän puolesta, Ewa Kopacz, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Nicolaus Fest, Romeo Franz, Assita Kanko, Rosa Estaràs Ferragut, Petra Kammerevert, Simona Baldassarre, Marion Walsmann, Eugen Tomac, Seán Kelly ja Antonio López-Istúriz White.

Dubravka Šuica käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta lasten oikeuksista lapsen oikeuksia koskevaa EU:n strategiaa silmällä pitäen (2021/2523(RSP)) (B9-0164/2021).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.3.2021, kohta 11 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 11.3.2021, kohta 18 (lopullinen äänestys).


13. EU:n politiikkakehyksen uudistaminen veronkierron pysäyttämiseksi EU:ssa OpenLux-paljastusten jälkeen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n politiikkakehyksen uudistaminen veronkierron pysäyttämiseksi EU:ssa OpenLux-paljastusten jälkeen (2021/2558(RSP))

Ana Paula Zacarias (neuvoston puheenjohtaja) ja Paolo Gentiloni (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 10.2.2021, kohta 15)


14. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Kalastuksenvalvonta ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1005/2008 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta kalastuksenvalvonnan osalta [COM(2018)0368 - C8-0238/2018- 2018/0193(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0076)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 14)

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2019
Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2019 [2020/2125(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0082)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 20)

WTO:n sääntöjen mukainen EU:n hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi
Mietintö pyrkimyksistä luoda WTO:n sääntöjen mukainen EU:n hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi [2020/2043(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0071)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Giegold (A9-0015/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P9_TA(2021)0072)

(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)

Yritysten huolellisuusvelvoite ja vastuuvelvollisuus
Mietintö suosituksista komissiolle yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta [2020/2129(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lara Wolters (A9-0018/2021)

(parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0073)

(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)

Rakennustuoteasetuksen täytäntöönpano
Mietintö rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 305/2011 (rakennustuoteasetus) täytäntöönpanosta [2020/2028(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0074)

(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 12)

Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa vammaisyleissopimuksen valossa
Mietintö yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpanosta vammaisyleissopimuksen valossa [2020/2086(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EMPL-valiokunta)

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0075)

(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 13)


15. EU:n politiikkakehyksen uudistaminen veronkierron pysäyttämiseksi EU:ssa OpenLux-paljastusten jälkeen (jatkoa keskustelulle)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n politiikkakehyksen uudistaminen veronkierron pysäyttämiseksi EU:ssa OpenLux-paljastusten jälkeen (2021/2558(RSP))

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 10.3.2021, kohta 13)

Puheenvuorot: Lídia Pereira PPE-ryhmän puolesta, Paul Tang S&D-ryhmän puolesta, Billy Kelleher Renew-ryhmän puolesta, Francesca Donato ID-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Manon Aubry The Left -ryhmän puolesta, Markus Ferber, Aurore Lalucq, Charles Goerens, Gunnar Beck, Kira Marie Peter-Hansen, Malin Björk, Christophe Hansen, Eero Heinäluoma, Jérôme Rivière, Ernest Urtasun, Niels Fuglsang, Claude Gruffat, Marc Angel, Mikuláš Peksa ja Piernicola Pedicini.

Puheenvuorot: Paolo Gentiloni (komission jäsen) ja Ana Paula Zacarias (neuvoston puheenjohtaja).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Toiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kestävän kasvun strategia 2021
Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kestävän kasvun strategia 2021 [2021/2004(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A9-0036/2021)

Eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun strategian 2021 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kestävän kasvun strategian 2021 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2020/2244(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

Kalastuksenvalvonta ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1005/2008 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta kalastuksenvalvonnan osalta [COM(2018)0368 - C8-0238/2018- 2018/0193(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tuotetun metsänviljelyaineiston vastaavuus ***I
[COM(2020)0852 - C9-0430/2020- 2020/0378(COD)] - AGRI-valiokunta

Yhdistyneessä kuningaskunnassa suoritettujen siemenviljelmien viljelystarkastusten ja viljelykasvilajikkeiden ylläpitoa koskevien tarkastusten vastaavuus ***I
[COM(2020)0853 - C9-0431/2020- 2020/0379(COD)] - AGRI-valiokunta

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: tehoaineet, mukaan lukien dimoksistrobiini
Päätöslauselmaesitys, ENVI-valiokunta työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, 22. tammikuuta 2021 annetusta komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2021/52 täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden benfluraliini, dimoksistrobiini, fluatsinami, flutolaniili, mekoproppi-P, mepikvatti, metiraami, oksamyyli ja pyraklostrobiini hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (2021/2552(RSP)) (B9-0162/2021) - Asiasta vastaavat jäsenet: Anja Hazekamp, Maria Arena ja Tilly Metz

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: muuntogeeninen puuvilla GHB614 × T304-40 × GHB119
Päätöslauselmaesitys, ENVI-valiokunta työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa GHB614 × T304-40 × GHB119 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D070621/02 - 2021/2553(RSP)) (B9-0160/2021) - Asiasta vastaavat jäsenet: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp ja Sirpa Pietikäinen

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: muuntogeeninen puuvilla GHB614 × T304-40 × GHB119
Päätöslauselmaesitys, ENVI-valiokunta työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MZIR098 (SYN-ØØØ98-3) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D070620/02 - 2021/2554(RSP)) (B9-0161/2021) - Asiasta vastaavat jäsenet: Asiasta vastaavat jäsenet: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp ja Sirpa Pietikäinen

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2019
Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2019 [2020/2125(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021).

Äänestykset olivat avoinna klo 21.13 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan huomenna torstaina 11. maaliskuuta 2021 klo 9.00.

Puheenvuorot:

Ennen toisten äänestysten alkua Clara Aguilera (esittelijä), joka pyysi, että seuraava asia palautetaan työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten: Kalastuksenvalvonta (COM(2018)0368 - C8-0238/2018- 2018/0193(COD)) - PECH-valiokunta.

Pyynnöstä toimitetaan äänestys komission ehdotuksesta toimitettavan lopullisen äänestyksen jälkeen (istunnon pöytäkirja 11.3.2021, kohta 4).


17. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


18. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


19. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 144 artiklan mukaisesti pyynnön järjestää tällainen keskustelu seuraavista päätöslauselmaesityksistä:

I.   Tilanne Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa ja Italian suurlähettilään Luca Attanasion ja hänen seurueensa murhaaminen (2021/2577(RSP))

- Marisa Matias The Left -ryhmän puolesta tilanteesta Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa ja Italian suurlähettilään Luca Attanasion ja hänen seurueensa murhaamisesta (B9-0173/2021)

- Marco Campomenosi, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Marco Zanni, Matteo Adinolfi, Simona Baldassarre, Alessandra Basso, Mara Bizzotto, Paolo Borchia, Massimo Casanova, Angelo Ciocca, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Francesca Donato, Marco Dreosto, Gianna Gancia, Valentino Grant, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri ja Lucia Vuolo ID-ryhmän puolesta tilanteesta Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa ja Italian suurlähettilään Luca Attanasion ja hänen seurueensa murhaamisesta (B9-0174/2021)

- Salima Yenbou, Hannah Neumann, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Sara Matthieu, Katrin Langensiepen, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Pierrette Herzberger Fofana ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta tilanteesta Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa ja Italian suurlähettilään Luca Attanasion ja hänen seurueensa murhaamisesta (B9-0196/2021)

- Charles Goerens, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta tilanteesta Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa ja Italian suurlähettilään Luca Attanasion ja hänen seurueensa murhaamisesta ( B9-0198/2021)

- Michael Gahler, Antonio Tajani, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Tom Vandenkendelaere, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Janina Ochojska, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Antonio López Istúriz White, Ioan Rareş Bogdan, Stelios Kympouropoulos, Seán Kelly ja Peter Pollák PPE-ryhmän puolesta tilanteesta Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa ja Italian suurlähettilään Luca Attanasion ja hänen seurueensa murhaamisesta (B9-0199/2021)

- Marek Belka, Isabel Santos ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta tilanteesta Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa ja Italian suurlähettilään Luca Attanasion ja hänen seurueensa murhaamisesta (B9-0200/2021)

- Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Stancanelli, Vincenzo Sofo, Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Angel Dzhambazki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski ja Emmanouil Fragkos ECR-ryhmän puolesta tilanteesta Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa ja Italian suurlähettilään Luca Attanasion ja hänen seurueensa murhaamisesta (B9-0201/2021).

II.   Ihmisoikeustilanne Bahrainin kuningaskunnassa ja erityisesti kuolemaan tuomittujen vankien ja ihmisoikeuksien puolustajien tapaukset (2021/2578(RSP))

- Miguel Urbán Crespo The Left -ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainin kuningaskunnassa ja erityisesti kuolemaan tuomittujen vankien ja ihmisoikeuksien puolustajien tapauksista (B9-0190/2021)

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Pär Holmgren, Alice Kuhnke ja Jakop G. Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainin kuningaskunnassa ja erityisesti kuolemaan tuomittujen vankien ja ihmisoikeuksien puolustajien tapauksista (B9-0191/2021)

- Marek Belka, Isabel Santos ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainin kuningaskunnassa ja erityisesti kuolemaan tuomittujen vankien ja ihmisoikeuksien puolustajien tapauksista (B9-0192/2021)

- José Ramón Bauzá Díaz, Malik Azmani, Olivier Chastel, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainin kuningaskunnassa ja erityisesti kuolemaan tuomittujen vankien ja ihmisoikeuksien puolustajien tapauksista (B9-0193/2021)

- Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Loránt Vincze, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Maria Walsh, Tom Vandenkendelaere, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Janina Ochojska, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Antonio López Istúriz White, Ioan Rareş Bogdan, Stelios Kympouropoulos, Seán Kelly ja Peter Pollák PPE-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainin kuningaskunnassa ja erityisesti kuolemaan tuomittujen vankien ja ihmisoikeuksien puolustajien tapauksista (B9-0194/2021)

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Angel Dzhambazki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainin kuningaskunnassa ja erityisesti kuolemaan tuomittujen vankien ja ihmisoikeuksien puolustajien tapauksista (B9-0195/2021)

- Thierry Mariani ja Harald Vilimsky ID-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainin kuningaskunnassa ja erityisesti kuolemaan tuomittujen vankien ja ihmisoikeuksien puolustajien tapauksista (B9-0197/2021).

III.   Opposition ja kansalaisyhteiskunnan vastaiset joukko-oikeudenkäynnit Kambodžassa (2021/2579(RSP))

- Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta Kambodžan tilanteesta (B9-0182/2021)

- Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Katrin Langensiepen, Jordi Solé, Sara Matthieu ja Diana Riba i Giner Verts/ALE-ryhmän puolesta opposition ja kansalaisyhteiskunnan vastaisista joukko-oikeudenkäynneistä Kambodžassa (B9-0183/2021)

- Emmanuel Maurel The Left -ryhmän puolesta opposition ja kansalaisyhteiskunnan vastaisista joukko-oikeudenkäynneistä Kambodžassa (B9-0184/2021)

- Marek Belka, Isabel Santos ja Evin Incir S&D-ryhmän puolesta opposition ja kansalaisyhteiskunnan vastaisista joukko-oikeudenkäynneistä Kambodžassa (B9-0185/2021)

- Svenja Hahn, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta opposition ja kansalaisyhteiskunnan vastaisista joukko-oikeudenkäynneistä Kambodžassa (B9-0186/2021)

- Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Maria Walsh, Tom Vandenkendelaere, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Janina Ochojska, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Ioan Rareş Bogdan, Stelios Kympouropoulos ja Peter Pollák PPE-ryhmän puolesta opposition ja kansalaisyhteiskunnan vastaisista joukko-oikeudenkäynneistä Kambodžassa (B9-0187/2021)

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Angel Dzhambazki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski ja Emmanouil Fragkos ECR-ryhmän puolesta opposition ja kansalaisyhteiskunnan vastaisista joukko-oikeudenkäynneistä Kambodžassa (B9-0188/2021).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 171 artiklan mukaisesti.


20. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/891 muuttamisesta hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden toiminnan ja toimintaohjelmien osalta (C(2021)00595 - 2021/2559(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 liitteen II muuttamisesta idätettyjä siemeniä ja salaattisikurin kerien luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen sekä eräiden vesiviljelyeläinten rehun ja loiskäsittelyjen osalta (C(2021)00667 - 2021/2556(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 9. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/2361 muuttamisesta kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi maksettavia hallintomaksuja koskevien järjestelyjen osalta (C(2021)00766 - 2021/2562(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1222/2014 muuttamisesta (C(2021)00772 - 2021/2561(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautettujen tavaraluokkien osalta ja komission päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta (C(2021)00899 - 2021/2564(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse noudattamatta jättämiseen sovellettavista säännöistä nauta-, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän osalta sekä eläintukijärjestelmissä tai eläimiin liittyvissä tukitoimenpiteissä ilmoitettuihin eläimiin liittyvien hallinnollisten seuraamusten tason määrittämisen osalta (C(2021)00993 - 2021/2566(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1238 täydentämisestä tuotteita koskevien interventiotoimien osalta (C(2021)01133 - 2021/2569(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1238 täydentämisestä valvontaa koskevan raportoinnin yhdenmukaisuuden varmistamiseksi toimitettavien lisätietojen osalta (C(2021)01134 - 2021/2570(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/787 täydentämisestä jäsenvaltioiden tislattujen alkoholijuomien vanhentamisprosessien valvontaa varten nimeämiä elimiä koskevan julkisen rekisterin perustamisen osalta (C(2021)01194 - 2021/2572(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään 277 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu menetelmä sellaisten johdannaisliiketoimien yksilöimiseksi, joilla on yksi tai useampi kuin yksi olennainen riskitekijä, kaava valvojan määrittämän deltan laskemiseksi korkoriskiluokkaan sijoitetuille osto- ja myyntioptioille sekä menetelmä sen määrittämiseksi, onko liiketoimi pitkä vai lyhyt positio pääasiallisessa riskitekijässä tai olennaisimmassa riskitekijässä tietyssä riskiluokassa, sovellettaessa 279 a artiklan 3 kohdan a ja b alakohtaa vastapuoliriskin standardimenetelmässä (C(2021)01225 - 2021/2574(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä mainitun asetuksen 181 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 182 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun talouden laskusuhdanteen luonnetta, vakavuutta ja kestoa määrittävillä teknisillä sääntelystandardeilla (C(2021)01250 - 2021/2573(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/196 muuttamisesta (C(2021)01252 - 2021/2571(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. helmikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen pidettävien maaeläinten sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisiin siirtoihin sovellettavien jäljitettävyys-, eläinterveys- ja todentamisvaatimusten osalta (C(2021)01419 - 2021/2588(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse puolustukseen liittyvien tuotteiden luettelon päivittämisestä 17 päivänä helmikuuta 2020 päivitetyn yhteisen puolustustarvikeluettelon mukaiseksi (C(2021)01433 - 2021/2589(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 liitteen II muuttamisesta (C(2021)01440 - 2021/2592(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen elohopean käyttöä sähköisissä pyörintäliittimissä suonensisäisen ultraäänikuvauksen järjestelmissä koskevan poikkeuksen voimassaoloajan osalta (C(2021)01442 - 2021/2591(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteen II ja liitteen VI tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta (C(2021)01451 - 2021/2593(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)


21. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse liha-luujauhon vientiä polttoaineena koskevista siirtymäkauden toimenpiteistä (D069136/03 - 2021/2565(RPS) - määräaika: 18. toukokuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aklonifeenin, akrinatriinin, Bacillus pumilus QST 2808:n, klorantraniiliproolin, etirimolin, lufenuronin, pentiopyradin, pikloraamin ja Pseudomonas sp:n kannan DSMZ 13134 jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D070113/03 - 2021/2590(RPS) - määräaika: 6. toukokuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteiden VII–XI muuttamisesta (D070789/03 - 2021/2555(RPS) - määräaika: 10. toukokuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission asetus, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IAS 16, IAS 37, IAS 41, IFRS 1, IFRS 3 ja IFRS 9 osalta (D071568/01 - 2021/2586(RPS) - määräaika: 4. kesäkuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II ja III muuttamisesta (D071732/01 - 2021/2587(RPS) - määräaika: 4. kesäkuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.


22. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava asiakirja on vastaanotettu

- Määrärahasiirtoesitys DEC 01/2021 - Pääluokka III – Komissio (N9-0003/2021 - C9-0093/2021 - 2021/2021(GBD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG


23. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista vahvistettiin (ks. Esityslista 689.224/OJJE).


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 21.13.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Estyneet:

Beňová Monika, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö