Index 
Proces-verbal
XML 167kPDF 306kWORD 77k
Miercuri, 10 martie 2021 - Bruxelles
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal ***II (articolul 69 din Regulamentul de procedură)
 3.Semestrul european: Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă - Semestrul european: aspecte sociale și legate de ocuparea forței de muncă în cadrul strategiei anuale privind creșterea durabilă pentru 2021 (dezbatere)
 4.Plan de acțiune privind punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, în pregătirea summit-ului social de la Porto din luna mai (dezbatere)
 5.Reluarea ședinței
 6.Prima sesiune de votare
 7.Reluarea ședinței
 8.Conferința privind viitorul Europei - semnarea declarației comune
 9.Reluarea ședinței
 10.Încercarea guvernului de a reduce la tăcere mass-media liberă în Polonia, Ungaria și Slovenia (dezbatere)
 11.Declararea UE ca zonă de libertate pentru persoanele LGBTIQ (dezbatere)
 12.Drepturile copiilor (dezbatere)
 13.Reformarea cadrului de politică al UE pentru a pune capăt evitării obligațiilor fiscale în UE după dezvăluirile „OpenLux” (dezbatere)
 14.Anunțarea rezultatelor votului
 15.Reformarea cadrului de politică al UE pentru a pune capăt evitării obligațiilor fiscale în UE după dezvăluirile „OpenLux” (continuarea dezbaterii)
 16.A doua sesiune de votare
 17.Explicații privind votul
 18.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 19.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 20.Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 21.Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)
 22.Depunere de documente
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Vicepreședintă

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal ***II (articolul 69 din Regulamentul de procedură)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1294/2013 [05265/1/2021 - C9-0091/2021 - 2018/0232(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Maria Grapini (A9-0038/2021)

Președinta a anunțat că nu au fost depuse nicio propunere de respingere și niciun amendament în conformitate cu articolele 67 și 68 din Regulamentul de procedură privind poziția Consiliului în primă lectură (05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD)).

Poziția Consiliului este considerată astfel aprobată.

Actul propus a fost astfel adoptat (P9_TA(2021)0070).

(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 8)

Intervenție

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte executiv al Comisiei) pentru a face o declarație în numele Comisiei.


3. Semestrul european: Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă - Semestrul european: aspecte sociale și legate de ocuparea forței de muncă în cadrul strategiei anuale privind creșterea durabilă pentru 2021 (dezbatere)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă [2021/2004(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A9-0036/2021)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte sociale și legate de ocuparea forței de muncă în cadrul strategiei anuale privind creșterea durabilă pentru 2021 [2020/2244(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

Markus Ferber și Lina Gálvez Muñoz și-au prezentat rapoartele.

Au intervenit Margarida Marques (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG) și Nils Ušakovs (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG).

Au intervenit Ana Paula Zacarias (Președinta în exercițiu a Consiliului), Valdis Dombrovskis (vicepreședinte executiv al Comisiei) și Nicolas Schmit (membru al Comisiei).

Au intervenit Pascal Canfin (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Victor Negrescu (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Gheorghe Falcă, în numele Grupului PPE, Joachim Schuster, în numele Grupului S&D, Ivars Ijabs, în numele Grupului Renew, Antonio Maria Rinaldi, în numele Grupului ID, Kira Marie Peter-Hansen, în numele Grupului Verts/ALE, Beata Szydło, în numele Grupului ECR, Manon Aubry, în numele Grupului The Left, Enikő Győri, neafiliată, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Dragoş Pîslaru, Peter Kofod, Ernest Urtasun, Eugen Jurzyca, José Gusmão, Daniela Rondinelli, José Manuel Fernandes, Pedro Marques, Luis Garicano, Jordan Bardella, Bas Eickhout, Raffaele Fitto, Younous Omarjee, Isabel Benjumea Benjumea, Heléne Fritzon, Marie-Pierre Vedrenne, Guido Reil, Claude Gruffat, Elżbieta Rafalska, Ivan Vilibor Sinčić, Stelios Kympouropoulos, Jonás Fernández, Caroline Nagtegaal, Maximilian Krah, Beata Mazurek, Radan Kanev, Gabriele Bischoff, Fabienne Keller, Nicolas Bay, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Walsh, Alfred Sant, Bogdan Rzońca, Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Massimiliano Salini, Rosa Estaràs Ferragut și Eugen Tomac.

A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

Au intervenit Nicolas Schmit, Valdis Dombrovskis și Ana Paula Zacarias.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4 al PV din 11.3.2021 (amendamente); punctul 11 al PV din 11.3.2021 (vot final).


4. Plan de acțiune privind punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, în pregătirea summit-ului social de la Porto din luna mai (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Plan de acțiune privind punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, în pregătirea summit-ului social de la Porto din luna mai (2021/2581(RSP))

Ana Paula Zacarias (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Nicolas Schmit (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Dennis Radtke, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dragoş Pîslaru, în numele Grupului Renew, Mara Bizzotto, în numele Grupului ID, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Elżbieta Rafalska, în numele Grupului ECR, Nikolaj Villumsen, în numele Grupului The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos, neafiliat, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Abir Al-Sahlani, Dominique Bilde, Sara Matthieu, Margarita de la Pisa Carrión, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Marie-Pierre Vedrenne, Nicolaus Fest, Kim Van Sparrentak, Peter Lundgren, Sandra Pereira, Mislav Kolakušić, Radan Kanev, Manuel Pizarro, Jordi Cañas, Francisco Guerreiro, Marisa Matias, José Manuel Fernandes, Estrella Durá Ferrandis, Kira Marie Peter-Hansen, Krzysztof Hetman, Sergei Stanishev, Vilija Blinkevičiūtė și Gabriele Bischoff.

Au intervenit Nicolas Schmit și Ana Paula Zacarias.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 12.53.)


5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.59.


6. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Controlul pescuitului ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1005/2008 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controlul pescuitului [COM(2018)0368 - C8-0238/2018- 2018/0193(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Clara Aguilera (A9-0016/2021);

Activitățile Ombudsmanului European - raportul anual pe 2019
Raport referitor la activitățile Ombudsmanului European - raportul anual pe 2019 [2020/2125(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021).

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

Un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon compatibil cu normele OMC
Raport referitor la „Către un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, compatibil cu normele OMC” [2020/2043(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Yannick Jadot (A9-0019/2021);

Cooperarea administrativă în domeniul fiscal *
Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Sven Giegold (A9-0015/2021);

Diligența necesară a întreprinderilor și răspunderea acestora
Raport conținând recomandări adresate Comisiei cu privire la diligența necesară a întreprinderilor și răspunderea acestora [2020/2129(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Lara Wolters (A9-0018/2021);

Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele pentru construcții
Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții (Regulamentul privind produsele pentru construcții) [2020/2028(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Christian Doleschal (A9-0012/2021);

Egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în lumina CRPD
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în lumina CRPD [2020/2086(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 14.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 19.00.

(Ședința a fost suspendată la 13.00.)


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

7. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 13.09.


8. Conferința privind viitorul Europei - semnarea declarației comune

Președintele, António Costa (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Ursula von der Leyen (Președinta Comisiei) au făcut declarații înainte să treacă la semnarea declarației comune referitoare la Conferința privind viitorul Europei.

(Ședința a fost suspendată la 13.31.)


A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.10.


10. Încercarea guvernului de a reduce la tăcere mass-media liberă în Polonia, Ungaria și Slovenia (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Încercarea guvernului de a reduce la tăcere mass-media liberă în Polonia, Ungaria și Slovenia (2021/2560(RSP))

Ana Paula Zacarias (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (vicepreședintă a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Jeroen Lenaers, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Michal Šimečka, în numele Grupului Renew, Tom Vandendriessche, în numele Grupului ID, Gwendoline Delbos-Corfield, în numele Grupului Verts/ALE, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Silvia Modig, în numele Grupului The Left, Márton Gyöngyösi, neafiliat, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Ramona Strugariu, Marco Dreosto, Salima Yenbou, Beata Szydło, Niyazi Kizilyürek, Balázs Hidvéghi, Radosław Sikorski, Leszek Miller, Laurence Farreng, Nicolas Bay, Tineke Strik, Kostas Papadakis, Sven Simon, Robert Biedroń (Președintele l-a invitat pe vorbitor să-și continue discursul, pe care el l-a întrerupt, și a luat act de comportamentul vorbitorului), Irena Joveva, Christine Anderson, Clara Ponsatí Obiols, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Anna Júlia Donáth și Paolo Borchia.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit Milan Uhrík, Tom Vandenkendelaere, Csaba Molnár, Maite Pagazaurtundúa, Magdalena Adamowicz, Elena Yoncheva, Sophia in 't Veld, Vladimír Bilčík, Petra Kammerevert, Nicola Beer și Franc Bogovič.

Au intervenit Věra Jourová și Ana Paula Zacarias.

Dezbaterea s-a încheiat.


11. Declararea UE ca zonă de libertate pentru persoanele LGBTIQ (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Declararea UE ca zonă de libertate pentru persoanele LGBTIQ (2021/2557(RSP))

Ana Paula Zacarias (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Helena Dalli (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, și Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Nicola BEER
Vicepreședintă

Au intervenit Pierre Karleskind, în numele Grupului Renew, Jaak Madison, în numele Grupului ID, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Eugenia Rodríguez Palop, în numele Grupului The Left, Antoni Comín i Oliveres, neafiliat, Andrzej Halicki, Cyrus Engerer, Sophia in 't Veld, Annika Bruna, Alice Kuhnke, Patryk Jaki, Silvia Modig, Maria Walsh, Marc Angel, Moritz Körner, Nicolaus Fest, Sylwia Spurek, Nicola Procaccini, Malin Björk, Isabel Wiseler-Lima, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Angel Dzhambazki, Stelios Kympouropoulos, Łukasz Kohut și Katarina Barley.

Au intervenit Helena Dalli și Ana Paula Zacarias.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Maria Walsh, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki și Vladimír Bilčík, în numele Grupului PPE, Cyrus Engerer, Marc Angel, Łukasz Kohut, Leszek Miller, Robert Biedroń, Marek Belka, Evin Incir, Johan Danielsson și Włodzimierz Cimoszewicz, în numele Grupului S&D, Sophia in ’t Veld și Pierre Karleskind, în numele Grupului Renew Europe, Terry Reintke, Tineke Strik, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Gwendoline Delbos-Corfield, Saskia Bricmont, Romeo Franz, Damian Boeselager, Sergey Lagodinsky, Patrick Breyer, Damien Carême, Ernest Urtasun, Grace O’Sullivan, Rosa D’Amato, Caroline Roose, Henrike Hahn, Marie Toussaint, Hannah Neumann, Kira Marie Peter-Hansen, David Cormand, Daniel Freund, Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Sara Matthieu, Monika Vana, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak, Ignazio Corrao, Tilly Metz, Yannick Jadot, Alexandra Geese, Michael Bloss și Anna Cavazzini, în numele Grupului Verts/ALE și Malin Björk, în numele Grupului The Left, referitoare la declararea UE ca zonă de libertate a persoanelor LGBTIQ (2021/2557(RSP)) (B9-0166/2021);

- Annika Bruna, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Laura Huhtasaari, Simona Baldassarre, Annalisa Tardino și Isabella Tovaglieri, în numele Grupului ID, referitoare la declararea UE ca zonă de libertate a persoanelor LGBTIQ (2021/2557(RSP)) (B9-0167/2021).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11 al PV din 11.3.2021 (amendamente); punctul 18 al PV din 11.3.2021 (vot final).


12. Drepturile copiilor (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000007/2021 adresată de Juan Fernando López Aguilar, în numele LIBE, Comisiei: Drepturile copiilor (B9-0007/2021)

Juan Fernando López Aguilar a dezvoltat întrebarea.

Dubravka Šuica (vicepreședintă a Comisiei) a răspuns la întrebare.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit Nathalie Colin-Oesterlé, în numele Grupului PPE, Javier Moreno Sánchez, în numele Grupului S&D, Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew, Annalisa Tardino, în numele Grupului ID, Saskia Bricmont, în numele Grupului Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Anne-Sophie Pelletier, în numele Grupului The Left, Ewa Kopacz, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Nicolaus Fest, Romeo Franz, Assita Kanko, Rosa Estaràs Ferragut, Petra Kammerevert, Simona Baldassarre, Marion Walsmann, Eugen Tomac, Seán Kelly și Antonio López-Istúriz White.

A intervenit Dubravka Šuica.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Juan Fernando López Aguilar, în numele Comisiei LIBE, referitoare la drepturile copiilor în perspectiva Strategiei UE privind drepturile copilului (2021/2523(RSP)) (B9-0164/2021).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11 al PV din 11.3.2021 (amendamente); punctul 18 al PV din 11.3.2021 (vot final).


13. Reformarea cadrului de politică al UE pentru a pune capăt evitării obligațiilor fiscale în UE după dezvăluirile „OpenLux” (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Reformarea cadrului de politică al UE pentru a pune capăt evitării obligațiilor fiscale în UE după dezvăluirile „OpenLux” (2021/2558(RSP))

Ana Paula Zacarias (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Paolo Gentiloni (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

(Continuarea dezbaterii: punctul 15 al PV din 10.2.2021)


14. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Controlul pescuitului ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1005/2008 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controlul pescuitului [COM(2018)0368 - C8-0238/2018- 2018/0193(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0076)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 14)

Activitățile Ombudsmanului European - raportul anual pe 2019
Raport referitor la activitățile Ombudsmanului European - raportul anual pe 2019 [2020/2125(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0082)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 20)

Un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon compatibil cu normele OMC
Raport referitor la „Către un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, compatibil cu normele OMC” [2020/2043(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0071)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 9)

Cooperarea administrativă în domeniul fiscal *
Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Sven Giegold (A9-0015/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P9_TA(2021)0072)

(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 10)

Diligența necesară a întreprinderilor și răspunderea acestora
Raport conținând recomandări adresate Comisiei cu privire la diligența necesară a întreprinderilor și răspunderea acestora [2020/2129(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Lara Wolters (A9-0018/2021)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0073)

(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 11)

Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele pentru construcții
Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții (Regulamentul privind produsele pentru construcții) [2020/2028(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0074)

(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 12)

Egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în lumina CRPD
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în lumina CRPD [2020/2086(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (EMPL)

Adoptat (P9_TA(2021)0075)

(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 13)


15. Reformarea cadrului de politică al UE pentru a pune capăt evitării obligațiilor fiscale în UE după dezvăluirile „OpenLux” (continuarea dezbaterii)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Reformarea cadrului de politică al UE pentru a pune capăt evitării obligațiilor fiscale în UE după dezvăluirile „OpenLux” (2021/2558(RSP))

(Începerea dezbaterii: punctul 13 al PV din 10.3.2021)

Au intervenit Lídia Pereira, în numele Grupului PPE, Paul Tang, în numele Grupului S&D, Billy Kelleher, în numele Grupului Renew, Francesca Donato, în numele Grupului ID, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Manon Aubry, în numele Grupului The Left, Markus Ferber, Aurore Lalucq, Charles Goerens, Gunnar Beck, Kira Marie Peter-Hansen, Malin Björk, Christophe Hansen, Eero Heinäluoma, Jérôme Rivière, Ernest Urtasun, Niels Fuglsang, Claude Gruffat, Marc Angel, Mikuláš Peksa și Piernicola Pedicini.

Au intervenit Paolo Gentiloni (membru al Comisiei) și Ana Paula Zacarias (Președinta în exercițiu a Consiliului).

Dezbaterea s-a încheiat.


16. A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Semestrul european: Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă
Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă [2021/2004(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A9-0036/2021);

Semestrul european: aspecte sociale și legate de ocuparea forței de muncă în cadrul strategiei anuale privind creșterea durabilă pentru 2021
Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte sociale și legate de ocuparea forței de muncă în cadrul strategiei anuale privind creșterea durabilă pentru 2021 [2020/2244(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021).

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

Controlul pescuitului ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1005/2008 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controlul pescuitului [COM(2018)0368 - C8-0238/2018- 2018/0193(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Clara Aguilera (A9-0016/2021);

Echivalența materialului forestier de reproducere produs în Regatul Unit ***I
[COM(2020)0852 - C9-0430/2020- 2020/0378(COD)] - AGRI;

Echivalența inspecțiilor în câmp și echivalența controalelor privind selecțiile conservative de plante agricole efectuate în Regatul Unit ***I
[COM(2020)0853 - C9-0431/2020- 2020/0379(COD)] - AGRI;

Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: substanțe active, inclusiv dimoxistrobin
Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/52 al Comisiei din 22 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active benfluralin, dimoxistrobin, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil și piraclostrobin (2021/2552(RSP)) (B9-0162/2021) - Deputați responsabili: Anja Hazekamp, Maria Arena și Tilly Metz;

Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: bumbacul modificat genetic GHB614 × T304-40 × GHB119
Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB614 × T304-40 × GHB119, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D070621/02 - 2021/2553(RSP)) (B9-0160/2021) - Deputați responsabili: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp și Sirpa Pietikäinen;

Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: bumbacul modificat genetic GHB614 × T304-40 × GHB119
Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D070620/02 - 2021/2554(RSP)) (B9-0161/2021) - Deputați responsabili: Deputați responsabili: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp și Sirpa Pietikäinen;

Activitățile Ombudsmanului European - raportul anual pe 2019
Raport referitor la activitățile Ombudsmanului European - raportul anual pe 2019 [2020/2125(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 21.13.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate mâine joi 11 martie 2021 la 9.00.

Intervenții

Clara Aguilera (raportoare), înainte de deschiderea celei de-a doua sesiuni de votare, pentru a solicita ca următoarea procedură să fie retrimisă comisiei competente în vederea negocierilor interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Controlul pescuitului (COM(2018)0368 - C8-0238/2018- 2018/0193(COD)) - PECH.

Această cerere va fi supusă la vot după votul final privind propunerea Comisiei (punctul 4 al PV din 11.3.2021).


17. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


18. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


19. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Situația în estul Republicii Democratice Congo și asasinarea ambasadorului Italiei, Luca Attanasio, și a anturajului său (2021/2577(RSP))

- Marisa Matias, în numele Grupului The Left, referitoare la situația în estul Republicii Democratice Congo și asasinarea ambasadorului Italiei, Luca Attanasio, și a anturajului său (B9-0173/2021);

- Marco Campomenosi, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Marco Zanni, Matteo Adinolfi, Simona Baldassarre, Alessandra Basso, Mara Bizzotto, Paolo Borchia, Massimo Casanova, Angelo Ciocca, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Francesca Donato, Marco Dreosto, Gianna Gancia, Valentino Grant, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri și Lucia Vuolo, în numele Grupului ID, sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo et l’assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio et de son entourage (B9-0174/2021);

- Salima Yenbou, Hannah Neumann, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Sara Matthieu, Katrin Langensiepen, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Pierrette Herzberger Fofana și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația în estul Republicii Democratice Congo și asasinarea ambasadorului Italiei, Luca Attanasio, și a anturajului său (B9-0196/2021);

- Charles Goerens, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația în estul Republicii Democratice Congo și asasinarea ambasadorului Italiei, Luca Attanasio, și a anturajului său ( B9-0198/2021);

- Michael Gahler, Antonio Tajani, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Tom Vandenkendelaere, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Janina Ochojska, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Antonio López Istúriz White, Ioan Rareş Bogdan, Stelios Kympouropoulos, Seán Kelly și Peter Pollák, în numele Grupului PPE, referitoare la situația în estul Republicii Democratice Congo și asasinarea ambasadorului Italiei, Luca Attanasio, și a anturajului său (B9-0199/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos și Maria Arena, în numele Grupului S&D, referitoare la situația în estul Republicii Democratice Congo și asasinarea ambasadorului Italiei, Luca Attanasio, și a anturajului său (B9-0200/2021);

- Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Stancanelli, Vincenzo Sofo, Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Angel Dzhambazki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski și Emmanouil Fragkos, în numele Grupului ECR, referitoare la situația în estul Republicii Democratice Congo și asasinarea ambasadorului Italiei, Luca Attanasio, și a anturajului său (B9-0201/2021).

II.   Situația drepturilor omului în Regatul Bahrain, în special cazurile deținuților condamnați la moarte și ale apărătorilor drepturilor omului (2021/2578(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului The Left, referitoare la situația drepturilor omului în Regatul Bahrain, în special cazurile deținuților condamnați la moarte și ale apărătorilor drepturilor omului (B9-0190/2021);

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Pär Holmgren, Alice Kuhnke și Jakop G. Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația drepturilor omului în Regatul Bahrain, în special cazurile deținuților condamnați la moarte și ale apărătorilor drepturilor omului (B9-0191/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos și Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, referitoare la situația drepturilor omului în Regatul Bahrain, în special cazurile deținuților condamnați la moarte și ale apărătorilor drepturilor omului (B9-0192/2021);

- José Ramón Bauzá Díaz, Malik Azmani, Olivier Chastel, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația drepturilor omului în Regatul Bahrain, în special cazurile deținuților condamnați la moarte și ale apărătorilor drepturilor omului (B9-0193/2021);

- Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Loránt Vincze, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Maria Walsh, Tom Vandenkendelaere, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Janina Ochojska, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Antonio López Istúriz White, Ioan Rareş Bogdan, Stelios Kympouropoulos, Seán Kelly și Peter Pollák, în numele Grupului PPE, referitoare la situația drepturilor omului în Regatul Bahrain, în special cazurile deținuților condamnați la moarte și ale apărătorilor drepturilor omului (B9-0194/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Angel Dzhambazki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația drepturilor omului în Regatul Bahrain, în special cazurile deținuților condamnați la moarte și ale apărătorilor drepturilor omului (B9-0195/2021);

- Thierry Mariani și Harald Vilimsky, în numele Grupului ID, referitoare la situația drepturilor omului în Regatul Bahrain, în special cazurile deținuților condamnați la moarte și ale apărătorilor drepturilor omului (B9-0197/2021).

III.   Procesele colective împotriva opoziției și a societății civile din Cambodgia (2021/2579(RSP))

- Thierry Mariani, în numele Grupului ID, sur la situation au Cambodge (B9-0182/2021);

- Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Katrin Langensiepen, Jordi Solé, Sara Matthieu și Diana Riba i Giner, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la procesele colective împotriva opoziției și a societății civile din Cambodgia (B9-0183/2021);

- Emmanuel Maurel, în numele Grupului The Left, referitoare la procesele colective împotriva opoziției și a societății civile din Cambodgia (B9-0184/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos și Evin Incir, în numele Grupului S&D, referitoare la procesele colective împotriva opoziției și a societății civile din Cambodgia (B9-0185/2021);

- Svenja Hahn, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la procesele colective împotriva opoziției și a societății civile din Cambodgia (B9-0186/2021);

- Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Maria Walsh, Tom Vandenkendelaere, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Janina Ochojska, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Ioan Rareş Bogdan, Stelios Kympouropoulos și Peter Pollák, în numele Grupului PPE, referitoare la procesele colective împotriva opoziției și a societății civile din Cambodgia (B9-0187/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Angel Dzhambazki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski și Emmanouil Fragkos, în numele Grupului ECR, referitoare la procesele colective împotriva opoziției și a societății civile din Cambodgia (B9-0188/2021).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 171 din Regulamentul de procedură.


20. Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/891 în ceea ce privește activitățile și programele operaționale ale organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor (C(2021)00595 - 2021/2559(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 februarie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de producție ecologică privind semințele germinate și andivele, hrana pentru anumite animale de acvacultură și tratamentele pentru paraziți la animalele de acvacultură (C(2021)00667 - 2021/2556(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 9 februarie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2361 în ceea ce privește modalitățile de plată a contribuțiilor la cheltuielile administrative ale Comitetului unic de rezoluție (C(2021)00766 - 2021/2562(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 11 februarie 2021

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1222/2014 al Comisiei de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea metodologiei pentru identificarea instituțiilor globale de importanță sistemică și pentru definirea de subcategorii ale instituțiilor globale de importanță sistemică (C(2021)00772 - 2021/2561(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 11 februarie 2021

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite categorii de bunuri exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de control la frontieră și de modificare a Deciziei 2007/275/CE a Comisiei (C(2021)00899 - 2021/2564(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 februarie 2021

retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 în ceea ce privește normele referitoare la neconformitățile legate de sistemul de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor și caprinelor și la calcularea nivelului sancțiunilor administrative cu privire la animalele declarate în cadrul schemelor de ajutoare pentru animale sau al măsurilor de sprijin legate de animale (C(2021)00993 - 2021/2566(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 19 februarie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția asupra produselor (C(2021)01133 - 2021/2569(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 24 februarie 2021

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește informațiile suplimentare pentru convergența raportării în scopuri de supraveghere (C(2021)01134 - 2021/2570(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 24 februarie 2021

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește instituirea unui registru public în care sunt enumerate organismele desemnate de fiecare stat membru să supravegheze procesele de învechire a băuturilor spirtoase (C(2021)01194 - 2021/2572(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 26 februarie 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică metoda de identificare a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate cu unul sau mai mulți determinanți de risc semnificativi în sensul articolului 277 alineatul (5), formula pentru a calcula delta reglementat al opțiunilor call și put încadrate în categoria de risc de rată a dobânzii și metoda pentru a stabili dacă o tranzacție este o poziție lungă sau scurtă pe determinantul de risc principal sau pe cel mai semnificativ determinant de risc într-o anumită categorie de risc în sensul articolului 279a alineatul (3) literele (a) și (b) în cadrul abordării standardizate pentru riscul de credit al contrapărții (C(2021)01225 - 2021/2574(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 1 martie 2021

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică natura, severitatea și durata unui declin economic, astfel cum este menționat la articolul 181 alineatul (1) litera (b) și la articolul 182 alineatul (1) litera (b) din regulamentul respectiv (C(2021)01250 - 2021/2573(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 1 martie 2021

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2018/196 al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (C(2021)01252 - 2021/2571(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 26 februarie 2021

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/686 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de trasabilitate, de sănătate animală și de certificare pentru circulația în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deținute (C(2021)01419 - 2021/2588(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 5 martie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI
aviz: ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Directivă delegată a Comisiei de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește actualizarea listei produselor din domeniul apărării în conformitate cu versiunea actualizată a Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare din 17 februarie 2020 (C(2021)01433 - 2021/2589(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 5 martie 2021

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2021)01440 - 2021/2592(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 martie 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directivă delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește perioada de valabilitate a unei derogări pentru utilizarea mercurului în conectorii electrici rotativi folosiți în sistemele de imagistică cu ultrasunete pentru analiză intravasculară (C(2021)01442 - 2021/2591(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 martie 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament delegat al Comisiei de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale anexei II și ale anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (C(2021)01451 - 2021/2593(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 martie 2021

retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)


21. Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de punere în aplicare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru exportul de făină de carne și oase drept combustibil pentru ardere (D069136/03 - 2021/2565(RPS) - termen: 18 mai 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI;

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru aclonifen, acrinatrin, Bacillus pumilus QST 2808, clorantraniliprol, etirimol, lufenuron, pentiopirad, picloram și Pseudomonas sp. tulpina DSMZ 13134 din sau de pe anumite produse (D070113/03 - 2021/2590(RPS) - termen: 6 mai 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI;

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor VII-XI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (D070789/03 - 2021/2555(RPS) - termen: 10 mai 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură);

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Contabilitate 16, 37 și 41 și Standardele Internaționale de Raportare Financiară 1, 3 și 9 (D071568/01 - 2021/2586(RPS) - termen: 4 iunie 2021)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI;

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D071732/01 - 2021/2587(RPS) - termen: 4 iunie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI.


22. Depunere de documente

A fost depus următorul document:

- Propunere de transfer de credite DEC 01/2021 - Secțiunea III - Comisia (N9-0003/2021 - C9-0093/2021 - 2021/2021(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG


23. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” 689.224/OJJE).


24. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 21.13.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Absenți motivat

Beňová Monika, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 28 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate