Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 8k
Сряда, 24 март 2021 г. - Брюксел

18. Система на собствените ресурси на Европейския съюз *** - Собствени ресурси на база на нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса и някои аспекти на собствен ресурс на база БНД * - Събиране на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност * (разискване)
CRE

Препоръка относно проекта на регламент на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 [10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0047/2021)

Доклад относно проекта за регламент на Съвета относно изчисляването на собствения ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, относно методите и процедурата за предоставяне на този собствен ресурс, относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства и относно някои аспекти на собствения ресурс на база брутен национален доход [13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0048/2021)

Доклад относно проекта на Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност [COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0049/2021)

José Manuel Fernandes и Valérie Hayer представиха препоръката и докладите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се Siegfried Mureşan, от името на групата PPE, Elisabetta Gualmini, от името на групата S&D, Luis Garicano, от името на групата Renew, Hélène Laporte, от името на групата ID, David Cormand, от името на групата Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, от името на групата ECR, и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos, независим член на ЕП, Geoffroy Didier, Margarida Marques, Sandro Gozi, Nicolaus Fest, Sara Matthieu, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Antoni Comín i Oliveres, Vangelis Meimarakis, Nils Ušakovs, Charles Goerens, Peter Kofod, Rasmus Andresen, Dorien Rookmaker, Lefteris Christoforou, Jens Geier и Massimiliano Salini.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 2 от протокола от 25.3.2021 г. (А9-0047/2021), точка 2 от протокола от 25.3.2021 г. (изменения), точка 17 от протокола от 25.3.2021 г. (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 3 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност