Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 7k
Onsdagen den 24 mars 2021 - Bryssel

18. Systemet för Europeiska unionens egna medel *** - Egna medel baserade på icke återvunnet plastförpackningsavfall samt vissa aspekter av egna medel baserade på BNI * - Uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt * (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 608/2014 [10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes och Valérie Hayer (A9-0047/2021)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om beräkning av egna medel baserade på plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns, om metoder och förfaranden för tillhandahållande av dessa egna medel, om åtgärder för att möta likviditetsbehov och om vissa aspekter av egna medel baserade på bruttonationalinkomst [13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes och Valérie Hayer (A9-0048/2021)

Betänkande om utkastet till rådets förordning (EU, Euratom) om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt [COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes och Valérie Hayer (A9-0049/2021)

José Manuel Fernandes och Valérie Hayer redogjorde för rekommendationen och betänkandena.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, Elisabetta Gualmini för S&D-gruppen, Luis Garicano för Renew-gruppen, Hélène Laporte för ID-gruppen, David Cormand för Verts/ALE-gruppen, Johan Van Overtveldt för ECR-gruppen, och Dimitrios Papadimoulis, för The Left-gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, grupplös, Geoffroy Didier, Margarida Marques, Sandro Gozi, Nicolaus Fest, Sara Matthieu, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Antoni Comín i Oliveres, Vangelis Meimarakis, Nils Ušakovs, Charles Goerens, Peter Kofod, Rasmus Andresen, Dorien Rookmaker, Lefteris Christoforou, Jens Geier och Massimiliano Salini.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 2 i protokollet av den 25.3.2021 (A9-0047/2021), punkt 2 i protokollet av den 25.3.2021 (ändringsförslag); punkt 17 i protokollet av den 25.3.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 11 maj 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy