Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0156(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0213/2020

Debatten :

PV 24/03/2021 - 19
CRE 24/03/2021 - 19

Stemmingen :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0100

Notulen
XML 21k
Donderdag 25 maart 2021 - Brussel

2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
Volledige verslagen

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Lívia Járóka
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Lívia Járóka [2020/2198(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Stéphane Séjourné (A9-0050/2021)

(Gewone meerderheid)
Geheime stemming (artikel 191 van het Reglement)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0091)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 25.3.2021)

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-François Jalkh
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-François Jalkh [2020/2110(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0051/2021)

(Gewone meerderheid)
Geheime stemming (artikel 191 van het Reglement)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0092)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 25.3.2021)

Stelsel van eigen middelen van de Europese Unie ***
Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking Verordening (EU, Euratom) nr. 608/2014 [10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Valérie Hayer (A9-0047/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPVERORDENING VAN DE RAAD

Goedgekeurd bij enkele stemming (P9_TA(2021)0093)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)

Algemeen kader voor securitisatie en specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2402 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie [COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Paul Tang (A9-0215/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)

Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft aanpassingen aan het securitisatiekader ter ondersteuning van het economisch herstel in respons op de COVID-19-pandemie ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft aanpassingen aan het securitisatiekader ter ondersteuning van het economisch herstel in respons op de COVID-19-pandemie [COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Othmar Karas (A9-0213/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)

Aanbestedingen op defensie- en veiligheidsgebied en overdracht van defensiegerelateerde producten: uitvoering van de betreffende richtlijnen
Verslag over de uitvoering van Richtlijn 2009/81/EG betreffende aanbestedingen op defensie- en veiligheidsgebied, en van Richtlijn 2009/43/EG betreffende de overdracht van defensiegerelateerde producten [2019/2204(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Andreas Schwab (A9-0025/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0102)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)

Toepassing van Verordening (EU, Euratom) 2020/2092: het conditionaliteitsmechanisme gekoppeld aan de eerbiediging van de rechtsstaat
Ontwerpresolutie B9-0208/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0103)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

Eigen middelen op basis van niet-gerecycleerd kunststof verpakkingsafval en bepaalde aspecten van de eigen middelen uit het bni *
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de berekening van de eigen middelen op basis van niet-gerecycleerd kunststof verpakkingsafval, de methoden en procedure voor de terbeschikkingstelling van die eigen middelen, de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien, en bepaalde aspecten van de eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen [13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Valérie Hayer (A9-0048/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0104)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

Inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde *
Verslag over het ontwerp van verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 betreffende de definitieve uniforme regeling voor de inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde [COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Valérie Hayer (A9-0049/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0105)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

Richtsnoeren voor de begroting 2022 – Afdeling III
Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2022, Afdeling III – Commissie [2020/2265(BUI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0106)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

Tenuitvoerlegging van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit
Verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit: Richtlijn 2004/107/EG en Richtlijn 2008/50/EG [2020/2091(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Javi López (A9-0037/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0107)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 16)

Overeenkomstig artikel 163, lid 3, van het Reglement wordt het woord gevoerd door Helena Dalli (lid van de Commissie), die vraagt om toepassing van de urgentieprocedure voor de goedkeuring van de volgende dossiers:

- Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie,

- Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen,

Tineke Strik, tegen dit verzoek, en Juan Fernando López Aguilar (voorzitter van de commissie LIBE).

Laatst bijgewerkt op: 17 november 2021Juridische mededeling - Privacybeleid