Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 24k
Четвъртък, 25 март 2021 г. - Брюксел

14. Втора сесия за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпи към гласуване с единно гласуване по:

Определяне на политиката за дигитално образование
Доклад относно определянето на политиката за дигитално образование [2020/2135(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Victor Negrescu (A9-0042/2021);

Въздействие на морските отпадъци върху риболова
Доклад относно въздействието на морските отпадъци върху риболова [2019/2160(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Catherine Chabaud (A9-0030/2021);

Политиката на сближаване и регионалните стратегии за околната среда в борбата с изменението на климата
Доклад относно политиката на сближаване и регионалните стратегии за околната среда в борбата с изменението на климата [2020/2074(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Tonino Picula (A9-0034/2021);

Европейска стратегия за данните
Доклад относно европейска стратегия за данните [2020/2217(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021).

Парламентът пристъпи към гласуване на временните споразумения:

Обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, с цел да се подпомогне възстановяването от кризата с COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2402 за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 [COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Paul Tang (A9-0215/2020);

Изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 чрез адаптиране на уредбата на секюритизaциите с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на кризата с COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 чрез адаптиране на уредбата на секюритизaциите с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на пандемията от COVID-19 [COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Othmar Karas (A9-0213/2020);

Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламенти и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен текст) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Markéta Gregorová (A8-0390/2017).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и трансфер на продукти, свързани с отбраната: прилагане на релевантните директиви
Доклад относно изпълнението на Директива 2009/81/ЕО относно възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и на Директива 2009/43/ЕО относно трансфера на продукти, свързани с отбраната [2019/2204(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Andreas Schwab (A9-0025/2021);

Прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092, механизъм за обвързване с условия по отношение на принципите на правовата държава
Предложение за резолюция B9-0208/2021;

Собствени ресурси на база на нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса и някои аспекти на собствен ресурс на база БНД *
Доклад относно проекта за регламент на Съвета относно изчисляването на собствения ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, относно методите и процедурата за предоставяне на този собствен ресурс, относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства и относно някои аспекти на собствения ресурс на база брутен национален доход [13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0048/2021);

Събиране на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност *
Доклад относно проекта на Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност [COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0049/2021);

Насоки за бюджета за 2022 г. – Раздел III
Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2022 година, раздел III – Комисия [2020/2265(BUI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Karlo Ressler (A9-0046/2021);

Прилагане на директивите относно качеството на атмосферния въздух
Доклад относно прилагането на директивите относно качеството на атмосферния въздух: Директива 2004/107/EО и Директива 2008/50/EО [2020/2091(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Javi López (A9-0037/2021);

Нова стратегия ЕС – Африка
Доклад относно нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие [2020/2041(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021);

Стратегия на ЕС за устойчив туризъм
Доклад относно разработването на стратегия на ЕС за устойчив туризъм [2020/2038(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021);

Укрепване на международната роля на еврото
Доклад относно укрепването на международната роля на еврото [2020/2037(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021);

Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане
Предложение за резолюция B9-0211/2021;

Доклади за 2019-2020 г. относно Албания
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Албания [2019/2170(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Isabel Santos (A9-0041/2021);

Доклади за 2019-2020 г. относно Косово
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Косово [2019/2172(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021);

Доклади за 2019-2020 г. относно Северна Македония
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Северна Македония [2019/2174(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Илхан Кючюк (A9-0040/2021);

Доклади за 2019-2020 г. относно Сърбия
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Сърбия [2019/2175(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021).

Гласуването ще продължи до 17.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 19 ч.

Последно осъвременяване: 17 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност