Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0295(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0390/2017

Разисквания :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Гласувания :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Приети текстове :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Протокол
XML 44k
Четвъртък, 25 март 2021 г. - Брюксел

17. Обявяване на резултатите от гласуването
Пълни стенографски протоколи

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Определяне на политиката за дигитално образование
Доклад относно определянето на политиката за дигитално образование [2020/2135(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Victor Negrescu (A9-0042/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0095)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 4)

Въздействие на морските отпадъци върху риболова
Доклад относно въздействието на морските отпадъци върху риболова [2019/2160(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Catherine Chabaud (A9-0030/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0096)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 5)

Политиката на сближаване и регионалните стратегии за околната среда в борбата с изменението на климата
Доклад относно политиката на сближаване и регионалните стратегии за околната среда в борбата с изменението на климата [2020/2074(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Tonino Picula (A9-0034/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0097)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)

Европейска стратегия за данните
Доклад относно европейска стратегия за данните [2020/2217(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0098)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

Обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, с цел да се подпомогне възстановяването от кризата с COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2402 за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 [COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Paul Tang (A9-0215/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0099)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 8)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 чрез адаптиране на уредбата на секюритизaциите с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на кризата с COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 чрез адаптиране на уредбата на секюритизaциите с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на пандемията от COVID-19 [COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Othmar Karas (A9-0213/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0100)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 9)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламенти и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен текст) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Markéta Gregorová (A8-0390/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2021)0101)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 10)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и трансфер на продукти, свързани с отбраната: прилагане на релевантните директиви
Доклад относно изпълнението на Директива 2009/81/ЕО относно възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и на Директива 2009/43/ЕО относно трансфера на продукти, свързани с отбраната [2019/2204(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Andreas Schwab (A9-0025/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0102)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 11)

Прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092, механизъм за обвързване с условия по отношение на принципите на правовата държава
Предложение за резолюция B9-0208/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0103)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)

(Предложенията за резолюции B9-0206/2021 и B9-0207/2021 отпадат.)

Собствени ресурси на база на нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса и някои аспекти на собствен ресурс на база БНД *
Доклад относно проекта за регламент на Съвета относно изчисляването на собствения ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, относно методите и процедурата за предоставяне на този собствен ресурс, относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства и относно някои аспекти на собствения ресурс на база брутен национален доход [13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0048/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрено във вида, в който е изменено (P9_TA(2021)0104)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

Събиране на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност *
Доклад относно проекта на Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност [COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0049/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрено във вида, в който е изменено (P9_TA(2021)0105)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 14)

Насоки за бюджета за 2022 г. – Раздел III
Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2022 година, раздел III – Комисия [2020/2265(BUI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0106)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)

Прилагане на директивите относно качеството на атмосферния въздух
Доклад относно прилагането на директивите относно качеството на атмосферния въздух: Директива 2004/107/EО и Директива 2008/50/EО [2020/2091(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Javi López (A9-0037/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0107)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 16)

Нова стратегия ЕС – Африка
Доклад относно нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие [2020/2041(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (комисия DEVE)

Приема се (P9_TA(2021)0108)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 17)

Стратегия на ЕС за устойчив туризъм
Доклад относно разработването на стратегия на ЕС за устойчив туризъм [2020/2038(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0109)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 18)

Укрепване на международната роля на еврото
Доклад относно укрепването на международната роля на еврото [2020/2037(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0110)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 19)

Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане
Предложение за резолюция B9-0211/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0111)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 20)

Доклади за 2019-2020 г. относно Албания
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Албания [2019/2170(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Isabel Santos (A9-0041/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0112)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 21)

Доклади за 2019-2020 г. относно Косово
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Косово [2019/2172(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0113)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 22)

Доклади за 2019-2020 г. относно Северна Македония
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Северна Македония [2019/2174(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Илхан Кючюк (A9-0040/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0114)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 23)

Доклади за 2019-2020 г. относно Сърбия
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Сърбия [2019/2175(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0115)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 24)

Председателят съобщи, че в съответствие с член 163, параграф 4 от Правилника за дейността разискванията и гласуването на:

- Цифрово зелено удостоверение - граждани на Съюза ***I [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - комисия LIBE,

- Цифрово зелено удостоверение - граждани на трети държави ***I [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - комисия LIBE,

ще се проведат в сряда, 28 април 2021 г.

Сроковете за внасяне на изменения ще бъдат съобщени по-късно.

Последно осъвременяване: 17 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност