Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0295(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0390/2017

Debatten :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Stemmingen :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Notulen
XML 37k
Donderdag 25 maart 2021 - Brussel

17. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
Volledige verslagen

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Het vormgeven van beleid inzake digitaal onderwijs
Verslag over het vormgeven van beleid inzake digitaal onderwijs [2020/2135(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Victor Negrescu (A9-0042/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0095)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 4)

De gevolgen van zwerfvuil op zee voor de visserij
Verslag over de gevolgen van zwerfvuil op zee voor de visserij [2019/2160(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Catherine Chabaud (A9-0030/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0096)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)

Cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering
Verslag over het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering [2020/2074(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0034/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0097)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)

Een Europese datastrategie
Verslag over een Europese datastrategie [2020/2217(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0098)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)

Algemeen kader voor securitisatie en specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2402 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie [COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Paul Tang (A9-0215/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0099)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft aanpassingen aan het securitisatiekader ter ondersteuning van het economisch herstel in respons op de COVID-19-pandemie ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft aanpassingen aan het securitisatiekader ter ondersteuning van het economisch herstel in respons op de COVID-19-pandemie [COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Othmar Karas (A9-0213/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0100)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Markéta Gregorová (A8-0390/2017)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0101)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Aanbestedingen op defensie- en veiligheidsgebied en overdracht van defensiegerelateerde producten: uitvoering van de betreffende richtlijnen
Verslag over de uitvoering van Richtlijn 2009/81/EG betreffende aanbestedingen op defensie- en veiligheidsgebied, en van Richtlijn 2009/43/EG betreffende de overdracht van defensiegerelateerde producten [2019/2204(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Andreas Schwab (A9-0025/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0102)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)

Toepassing van Verordening (EU, Euratom) 2020/2092: het conditionaliteitsmechanisme gekoppeld aan de eerbiediging van de rechtsstaat
Ontwerpresolutie B9-0208/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0103)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

(Ontwerpresoluties B9-0206/2021 en B9-0207/2021 komen te vervallen.)

Eigen middelen op basis van niet-gerecycleerd kunststof verpakkingsafval en bepaalde aspecten van de eigen middelen uit het bni *
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de berekening van de eigen middelen op basis van niet-gerecycleerd kunststof verpakkingsafval, de methoden en procedure voor de terbeschikkingstelling van die eigen middelen, de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien, en bepaalde aspecten van de eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen [13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Valérie Hayer (A9-0048/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P9_TA(2021)0104)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

Inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde *
Verslag over het ontwerp van verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 betreffende de definitieve uniforme regeling voor de inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde [COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Valérie Hayer (A9-0049/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P9_TA(2021)0105)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

Richtsnoeren voor de begroting 2022 – Afdeling III
Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2022, Afdeling III – Commissie [2020/2265(BUI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0106)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

Tenuitvoerlegging van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit
Verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit: Richtlijn 2004/107/EG en Richtlijn 2008/50/EG [2020/2091(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Javi López (A9-0037/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0107)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 16)

Een nieuwe strategie EU-Afrika
Verslag inzake een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling [2020/2041(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE (commissie DEVE)

Aangenomen (P9_TA(2021)0108)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 17)

EU-strategie voor duurzaam toerisme
Verslag over de ontwikkeling van een EU-strategie voor duurzaam toerisme [2020/2038(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0109)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 18)

Versterking van de internationale rol van de euro
Verslag over de versterking van de internationale rol van de euro [2020/2037(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0110)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 19)

Evaluatieverslag van de Commissie over de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming, twee jaar na de inwerkingtreding
Ontwerpresolutie B9-0211/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0111)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 20)

Verslagen 2019-2020 over Albanië
Verslag over de Commissieverslagen 2019-2020 over Albanië [2019/2170(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Isabel Santos (A9-0041/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0112)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 21)

Verslagen 2019-2020 over Kosovo
Verslag over de Commissieverslagen 2019-2020 over Kosovo [2019/2172(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0113)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 22)

Verslagen 2019-2020 over Noord-Macedonië
Verslag over de Commissieverslagen 2019-2020 over Noord-Macedonië [2019/2174(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0114)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 23)

Verslagen 2019-2020 over Servië
Verslag over de Commissieverslagen 2019-2020 over Servië [2019/2175(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0115)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 24)

De Voorzitter deelt overeenkomstig artikel 163, lid 4, van het Reglement mee dat het debat en de stemming over:

- Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie ***I [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - commissie LIBE,

- Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen ***I [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - commissie LIBE,

woensdag 28 april 2021 zullen plaatsvinden.

De indieningstermijnen voor amendementen zullen later worden bekendgemaakt.

Laatst bijgewerkt op: 17 november 2021Juridische mededeling - Privacybeleid