Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0295(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0390/2017

Debaty :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Głosowanie :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Protokół
XML 37k
Czwartek, 25 marca 2021 r. - Bruksela

17. Ogłoszenie wyników głosowania
CRE

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Kształtowanie polityki edukacji cyfrowej
Sprawozdanie w sprawie kształtowania polityki edukacji cyfrowej [2020/2135(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Victor Negrescu (A9-0042/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0095)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 4)

Wpływ odpadów morskich na rybołówstwo
Sprawozdanie w sprawie wpływu odpadów morskich na rybołówstwo [2019/2160(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Catherine Chabaud (A9-0030/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0096)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 5)

Polityka spójności i regionalne strategie środowiskowe w walce ze zmianą klimatu
Sprawozdanie w sprawie polityki spójności i regionalnych strategii środowiskowych w walce ze zmianą klimatu [2020/2074(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Tonino Picula (A9-0034/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0097)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 6)

Europejska strategia w zakresie danych
Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii w zakresie danych [2020/2217(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0098)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 7)

Ogólne ramy dla sekurytyzacji oraz szczególne ramy dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy po pandemii COVID-19 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2402 w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy po pandemii COVID-19 [COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Paul Tang (A9-0215/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2021)0099)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 8)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do dostosowań ram sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy gospodarczej w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do dostosowań ram sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy gospodarczej w odpowiedzi na pandemię COVID-19 [COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Othmar Karas (A9-0213/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2021)0100)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 9)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (przekształcenie) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Markéta Gregorová (A8-0390/2017)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0101)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 10)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz transfer produktów związanych z obronnością: wdrożenie odpowiednich dyrektyw
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2009/81/WE dotyczącej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz dyrektywy 2009/43/WE dotyczącej transferu produktów związanych z obronnością [2019/2204(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A9-0025/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0102)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 11)

Stosowanie rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2092, mechanizm warunkowości w zakresie praworządności
Projekt rezolucji B9-0208/2021

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0103)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 12)

(Projekty rezolucji B9-0206/2021 i B9-0207/2021 stały się bezprzedmiotowe.)

Zasoby własne oparte na niepoddawanych recyklingowi odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych i niektóre aspekty zasobów własnych opartych na DNB *
Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie obliczania zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi, metod i procedury udostępniania tych zasobów własnych, środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych oraz niektórych aspektów zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto [13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Valérie Hayer (A9-0048/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto po poprawkach (P9_TA(2021)0104)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 13)

Pobór środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej *
Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej [COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Valérie Hayer (A9-0049/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto po poprawkach (P9_TA(2021)0105)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 14)

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2022 – sekcja III
Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2022, sekcja III – Komisja [2020/2265(BUI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0106)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 15)

Wdrażanie dyrektyw w sprawie jakości powietrza
Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektyw w sprawie jakości powietrza: dyrektywa 2004/107/WE i dyrektywa 2008/50/WE [2020/2091(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Javi López (A9-0037/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0107)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 16)

Nowa strategia UE–Afryka
Sprawozdanie w sprawie nowej strategii UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [2020/2041(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI (komisja DEVE)

Przyjęto (P9_TA(2021)0108)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 17)

Strategia UE na rzecz zrównoważonej turystyki
Sprawozdanie w sprawie opracowania strategii UE na rzecz zrównoważonej turystyki [2020/2038(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0109)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 18)

Wzmocnienie międzynarodowej roli euro
Sprawozdanie w sprawie wzmocnienia międzynarodowej roli euro [2020/2037(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0110)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 19)

Sprawozdanie Komisji z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po dwóch latach jego stosowania
Projekt rezolucji B9-0211/2021

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0111)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 20)

Sprawozdania dotyczące Albanii za lata 2019–2020
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Albanii za lata 2019–2020 [2019/2170(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Isabel Santos (A9-0041/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0112)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 21)

Sprawozdania dotyczące Kosowa za lata 2019–2020
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Kosowa za lata 2019–2020 [2019/2172(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0113)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 22)

Sprawozdania dotyczące Macedonii Północnej za lata 2019–2020
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Macedonii Północnej za lata 2019–2020 [2019/2174(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0114)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 23)

Sprawozdania dotyczące Serbii za lata 2019–2020
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Serbii za lata 2019–2020 [2019/2175(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0115)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 24)

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 163 ust. 4 Regulaminu debata i głosowanie nad dossier:

- Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele Unii ***I [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - komisja LIBE,

- Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele państw trzecich ***I [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - komisja LIBE,

odbędą się w środę 28 kwietnia 2021 r.

Terminy składania poprawek zostaną ogłoszone w odpowiednim czasie.

Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności