Показалец 
Протокол
XML 251kPDF 363kWORD 87k
Четвъртък, 25 март 2021 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Оттегляне на Турция от Конвенцията от Истанбул (разискване)
 4.Състав на комисиите и делегациите
 5.Европейска стратегия за данните - Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане (разискване)
 6.Първо гласуване
 7.Европейска стратегия за данните - Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане (продължeние на разискването)
 8.Доклади за 2019-2020 г. относно Албания - Доклади за 2019-2020 г. относно Косово - Доклади за 2019-2020 г. относно Северна Македония - Доклади за 2019-2020 г. относно Сърбия (разискване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Обявяване на резултатите от гласуването
 11.Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта (разискване)
 12.Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 13.Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба ***I (разискване)
 14.Втора сесия за гласуване
 15.Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба ***I (продължeние на разискването)
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Обявяване на резултатите от гласуването
 18.Обяснения на вот
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Внесени документи
 21.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 22.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 23.График на следващите заседания
 24.Закриване на заседанието
 25.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Искане за снемане на имунитета на Ливия Ярока
 Приложение 2 - Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta METSOLA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.02 ч.


2. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Искане за снемане на имунитета на Ливия Ярока
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Ливия Ярока [2020/2198(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Stéphane Séjourné (A9-0050/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
Тайно гласуване (член 191 от Правилника за дейността)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0091)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 1)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 25.3.2021 г.)

Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк [2020/2110(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ibán García Del Blanco (A9-0051/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
Тайно гласуване (член 191 от Правилника за дейността)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0092)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 2)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 25.3.2021 г.)

Система на собствените ресурси на Европейския съюз ***
Препоръка относно проекта на регламент на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 [10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0047/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2021)0093)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 3)

Обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, с цел да се подпомогне възстановяването от кризата с COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2402 за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 [COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Paul Tang (A9-0215/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 8)

Изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 чрез адаптиране на уредбата на секюритизaциите с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на кризата с COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 чрез адаптиране на уредбата на секюритизaциите с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на пандемията от COVID-19 [COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Othmar Karas (A9-0213/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 9)

Възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и трансфер на продукти, свързани с отбраната: прилагане на релевантните директиви
Доклад относно изпълнението на Директива 2009/81/ЕО относно възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и на Директива 2009/43/ЕО относно трансфера на продукти, свързани с отбраната [2019/2204(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Andreas Schwab (A9-0025/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0102)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 11)

Прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092, механизъм за обвързване с условия по отношение на принципите на правовата държава
Предложение за резолюция B9-0208/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0103)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)

Собствени ресурси на база на нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса и някои аспекти на собствен ресурс на база БНД *
Доклад относно проекта за регламент на Съвета относно изчисляването на собствения ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, относно методите и процедурата за предоставяне на този собствен ресурс, относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства и относно някои аспекти на собствения ресурс на база брутен национален доход [13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0048/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0104)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

Събиране на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност *
Доклад относно проекта на Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност [COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0049/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЕ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0105)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 14)

Насоки за бюджета за 2022 г. – Раздел III
Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2022 година, раздел III – Комисия [2020/2265(BUI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0106)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)

Прилагане на директивите относно качеството на атмосферния въздух
Доклад относно прилагането на директивите относно качеството на атмосферния въздух: Директива 2004/107/EО и Директива 2008/50/EО [2020/2091(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Javi López (A9-0037/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0107)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 16)

Изказаха се, в съответствие с член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, Helena Dalli (член на Комисията), която поиска прилагане на неотложна процедура за примането на следните досиета:

- Цифрово зелено удостоверение - граждани на Съюза,

- Цифрово зелено удостоверение - граждани на трети държави,

Tineke Strik, против искането, и Juan Fernando López Aguilar (председател на комисията LIBE).


3. Оттегляне на Турция от Конвенцията от Истанбул (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Оттегляне на Турция от Конвенцията от Истанбул (2021/2610(RSP))

Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета) и Helena Dalli (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Frances Fitzgerald, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, от името на групата Renew, Christine Anderson, от името на групата ID, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Eugenia Rodríguez Palop, от името на групата The Left, Arba Kokalari, Pina Picierno, Susanna Ceccardi, Sylwia Spurek, Nikolaj Villumsen, Rosa Estaràs Ferragut, Nacho Sánchez Amor, Gilles Lebreton, Terry Reintke и Niyazi Kizilyürek.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Изказаха се Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Pernille Weiss и Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

Изказаха се Helena Dalli и Ana Paula Zacarias.

Разискването приключи.


4. Състав на комисиите и делегациите

Председателят съобщи, че председателят на Парламента е получил от групата PPE следните решения за промяна на състава на комисии и делегации:

подкомисия по данъчните въпроси: Andreas Schwab

Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и Косово: Paulo Rangel

Тези решения влизат в сила днес.


5. Европейска стратегия за данните - Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане (разискване)

Доклад относно европейска стратегия за данните [2020/2217(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021)

Изявление на Комисията: Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане (2020/2717(RSP))

Miapetra Kumpula-Natri представи доклада.

Изказаха се Christel Schaldemose (докладчик по становището на комисията IMCO), Axel Voss (докладчик по становището на комисията JURI) и Marina Kaljurand (докладчик по становището на комисията LIBE).

Didier Reynders (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Juan Ignacio Zoido Álvarez (докладчик по становището на комисията AGRI), Radka Maxová (докладчик по становището на комисията CULT), Angelika Niebler, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Nicola Danti, от името на групата Renew, Isabella Tovaglieri, от името на групата ID, Patrick Breyer, от името на групата Verts/ALE, Assita Kanko, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата The Left, Jeroen Lenaers, Josianne Cutajar, Bart Groothuis, Alessandro Panza, Damian Boeselager и Kosma Złotowski.

(Продължение на разискването: точка 7 от протокола от 25.3.2021 г.)


6. Първо гласуване

Парламентът гласува по следните искания за прилагане на неотложната процедура (член 163 от Правилника за дейността):

Цифрово зелено удостоверение - граждани на Съюза ***I
[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - комисия LIBE;

Цифрово зелено удостоверение - граждани на трети държави ***I
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - комисия LIBE.

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Нова стратегия ЕС – Африка
Доклад относно нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие [2020/2041(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021);

Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане
Предложение за резолюция B9-0211/2021;

Доклади за 2019-2020 г. относно Албания
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Албания [2019/2170(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Isabel Santos (A9-0041/2021);

Доклади за 2019-2020 г. относно Косово
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Косово [2019/2172(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021);

Доклади за 2019-2020 г. относно Северна Македония
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Северна Македония [2019/2174(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Илхан Кючюк (A9-0040/2021);

Доклади за 2019-2020 г. относно Сърбия
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Сърбия [2019/2175(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021);

Стратегия на ЕС за устойчив туризъм
Доклад относно разработването на стратегия на ЕС за устойчив туризъм [2020/2038(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021).

Гласуването ще продължи до 12.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 14.30 ч.


7. Европейска стратегия за данните - Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане (продължeние на разискването)

Доклад относно европейска стратегия за данните [2020/2217(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021)

Изявление на Комисията: Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане (2020/2717(RSP))

(Начало на разискването: точка 5 от протокола от 25.3.2021 г.)

Изказаха се Henna Virkkunen, Иво Христов, Dragoş Tudorache, Alexandra Geese, Jadwiga Wiśniewska, Tom Vandenkendelaere, Svenja Hahn, Joachim Stanisław Brudziński и Karen Melchior.

Изказа се Didier Reynders (член на Комисията).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Juan Fernando López Aguilar, от името на комисията LIBE, относно доклада на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане (2020/2717(RSP)) (B9-0211/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10 от протокола от 25.3.2021 г (изменения); точка 17 от протокола от 25.3.2021 г (окончателно гласуване).


8. Доклади за 2019-2020 г. относно Албания - Доклади за 2019-2020 г. относно Косово - Доклади за 2019-2020 г. относно Северна Македония - Доклади за 2019-2020 г. относно Сърбия (разискване)

Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Албания [2019/2170(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Isabel Santos (A9-0041/2021)

Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Косово [2019/2172(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Северна Македония [2019/2174(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Илхан Кючюк (A9-0040/2021)

Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Сърбия [2019/2175(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

Isabel Santos, Viola Von Cramon-Taubadel, Илхан Кючюк и Vladimír Bilčík представиха докладите.

Изказаха се Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета) и Olivér Várhelyi (член на Комисията).

Изказаха се Андрей Ковачев, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Michal Šimečka, от името на групата Renew, и Thierry Mariani, от името на групата ID.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

Изказаха се Thomas Waitz, от името на групата Verts/ALE, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Stelios Kouloglou, от името на групата The Left, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Christian Sagartz, Andreas Schieder, Klemen Grošelj, Jérôme Rivière, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Dorien Rookmaker, Marion Walsmann, Tonino Picula, Bernhard Zimniok, Romeo Franz, Ivan Vilibor Sinčić, Александър Александров Йорданов, Demetris Papadakis, Clara Ponsatí Obiols, Miriam Lexmann, Петър Витанов, Andor Deli, Loucas Fourlas и Kinga Gál.

Изказаха се Olivér Várhelyi и Ana Paula Zacarias.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10 от протокола от 25.3.2021 г (изменения); точка 17 от протокола от 25.3.2021 г (окончателно гласуване).

(Заседанието беше прекъснато в 13.02 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 14.33 ч.


10. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Цифрово зелено удостоверение - граждани на Съюза ***I
[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - комисия LIBE

ИСКАНЕ ЗА НЕОТЛОЖНА ПРОЦЕДУРА

С поименно гласуване (468 гласа „за“, 203 гласа „против“, 16 гласа „въздържал се“) искането за неотложна процедура беше одобрено.

Цифрово зелено удостоверение - граждани на трети държави ***I
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - комисия LIBE

ИСКАНЕ ЗА НЕОТЛОЖНА ПРОЦЕДУРА

С поименно гласуване (467 гласа „за“, 203 гласа „против“, 17 гласа „въздържал се“) искането за неотложна процедура беше одобрено.

Нова стратегия ЕС – Африка
Доклад относно нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие [2020/2041(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (група ID)

Отхвърля се
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 17)

Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане
Предложение за резолюция B9-0211/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0111)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 20)

Доклади за 2019-2020 г. относно Албания
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Албания [2019/2170(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Isabel Santos (A9-0041/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0112)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 21)

Доклади за 2019-2020 г. относно Косово
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Косово [2019/2172(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0113)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 22)

Доклади за 2019-2020 г. относно Северна Македония
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Северна Македония [2019/2174(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Илхан Кючюк (A9-0040/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0114)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 23)

Доклади за 2019-2020 г. относно Сърбия
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Сърбия [2019/2175(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0115)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 24)

Стратегия на ЕС за устойчив туризъм
Доклад относно разработването на стратегия на ЕС за устойчив туризъм [2020/2038(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЕ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0109)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 18)


11. Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта (разискване)

Изявление на Комисията: Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта (2021/2611(RSP))

Věra Jourová (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Елена Йончева, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, Maximilian Krah, от името на групата ID, Gwendoline Delbos-Corfield, от името на групата Verts/ALE, Assita Kanko, от името на групата ECR, Konstantinos Arvanitis, от името на групата The Left, Sabrina Pignedoli, независим член на ЕП, и Esteban González Pons.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се Alfred Sant, Michal Šimečka, Sven Giegold, Elżbieta Kruk, Marisa Matias, Balázs Hidvéghi, Roberta Metsola, Cyrus Engerer, Maite Pagazaurtundúa, Silvia Modig, Paulo Rangel, Lara Wolters, Moritz Körner, David Casa, Alex Agius Saliba, Irena Joveva, Antonio López-Istúriz White, Josianne Cutajar, Vlad Gheorghe, Isabel Wiseler-Lima и Antonio Tajani.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


12. Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят припомни, че препоръката на комисията AGRI да не се представя възражение срещу делегирания акт е обявено на пленарното заседание вчера, сряда 24 март 2021 г. (точка 8 от протокола от 24.3.2021 г.).

Не е изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 111, параграф 6 от Правилника за дейността.

Във връзка с това препоръката се счита за приета и ще бъде публикувана в рубриката „Приети текстове“ от заседанието от днес (P9_TA(2021)0094).


13. Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламенти и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен текст) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Markéta Gregorová (A8-0390/2017)

Едно първоначално разискване беше проведено на 16 януари 2018 г. (точка 14 от протокола от 16.1.2018 г.).

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 17 януари 2018 г. (точка 10.1 от протокола от 17.1.2018 г.).

Markéta Gregorová представи доклада.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Sven Simon, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Liesje Schreinemacher, от името на групата Renew, Gunnar Beck, от името на групата ID, Manuela Ripa, от името на групата Verts/ALE, Geert Bourgeois, от името на групата ECR, Clare Daly, от името на групата The Left, Tiziana Beghin, независим член на ЕП, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Miapetra Kumpula-Natri, Karin Karlsbro, Filip De Man и Tudor Ciuhodaru.

(Продължение на разискването: точка 15 от протокола от 25.3.2021 г.)


14. Втора сесия за гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване с единно гласуване по:

Определяне на политиката за дигитално образование
Доклад относно определянето на политиката за дигитално образование [2020/2135(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Victor Negrescu (A9-0042/2021);

Въздействие на морските отпадъци върху риболова
Доклад относно въздействието на морските отпадъци върху риболова [2019/2160(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Catherine Chabaud (A9-0030/2021);

Политиката на сближаване и регионалните стратегии за околната среда в борбата с изменението на климата
Доклад относно политиката на сближаване и регионалните стратегии за околната среда в борбата с изменението на климата [2020/2074(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Tonino Picula (A9-0034/2021);

Европейска стратегия за данните
Доклад относно европейска стратегия за данните [2020/2217(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021).

Парламентът пристъпи към гласуване на временните споразумения:

Обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, с цел да се подпомогне възстановяването от кризата с COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2402 за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 [COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Paul Tang (A9-0215/2020);

Изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 чрез адаптиране на уредбата на секюритизaциите с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на кризата с COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 чрез адаптиране на уредбата на секюритизaциите с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на пандемията от COVID-19 [COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Othmar Karas (A9-0213/2020);

Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламенти и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен текст) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Markéta Gregorová (A8-0390/2017).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и трансфер на продукти, свързани с отбраната: прилагане на релевантните директиви
Доклад относно изпълнението на Директива 2009/81/ЕО относно възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и на Директива 2009/43/ЕО относно трансфера на продукти, свързани с отбраната [2019/2204(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Andreas Schwab (A9-0025/2021);

Прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092, механизъм за обвързване с условия по отношение на принципите на правовата държава
Предложение за резолюция B9-0208/2021;

Собствени ресурси на база на нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса и някои аспекти на собствен ресурс на база БНД *
Доклад относно проекта за регламент на Съвета относно изчисляването на собствения ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, относно методите и процедурата за предоставяне на този собствен ресурс, относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства и относно някои аспекти на собствения ресурс на база брутен национален доход [13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0048/2021);

Събиране на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност *
Доклад относно проекта на Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност [COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0049/2021);

Насоки за бюджета за 2022 г. – Раздел III
Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2022 година, раздел III – Комисия [2020/2265(BUI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Karlo Ressler (A9-0046/2021);

Прилагане на директивите относно качеството на атмосферния въздух
Доклад относно прилагането на директивите относно качеството на атмосферния въздух: Директива 2004/107/EО и Директива 2008/50/EО [2020/2091(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Javi López (A9-0037/2021);

Нова стратегия ЕС – Африка
Доклад относно нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие [2020/2041(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021);

Стратегия на ЕС за устойчив туризъм
Доклад относно разработването на стратегия на ЕС за устойчив туризъм [2020/2038(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021);

Укрепване на международната роля на еврото
Доклад относно укрепването на международната роля на еврото [2020/2037(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021);

Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане
Предложение за резолюция B9-0211/2021;

Доклади за 2019-2020 г. относно Албания
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Албания [2019/2170(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Isabel Santos (A9-0041/2021);

Доклади за 2019-2020 г. относно Косово
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Косово [2019/2172(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021);

Доклади за 2019-2020 г. относно Северна Македония
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Северна Македония [2019/2174(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Илхан Кючюк (A9-0040/2021);

Доклади за 2019-2020 г. относно Сърбия
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Сърбия [2019/2175(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021).

Гласуването ще продължи до 17.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 19 ч.


15. Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба ***I (продължeние на разискването)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламенти и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен текст) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Markéta Gregorová (A8-0390/2017)

(Начало на разискването: точка 13 от протокола от 25.3.2021 г.)

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17 от протокола от 25.3.2021 г.

(Заседанието е прекъснато в 16.34 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

16. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 19.09 ч.


17. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Определяне на политиката за дигитално образование
Доклад относно определянето на политиката за дигитално образование [2020/2135(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Victor Negrescu (A9-0042/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0095)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 4)

Въздействие на морските отпадъци върху риболова
Доклад относно въздействието на морските отпадъци върху риболова [2019/2160(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Catherine Chabaud (A9-0030/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0096)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 5)

Политиката на сближаване и регионалните стратегии за околната среда в борбата с изменението на климата
Доклад относно политиката на сближаване и регионалните стратегии за околната среда в борбата с изменението на климата [2020/2074(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Tonino Picula (A9-0034/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0097)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)

Европейска стратегия за данните
Доклад относно европейска стратегия за данните [2020/2217(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0098)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

Обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, с цел да се подпомогне възстановяването от кризата с COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2402 за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 [COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Paul Tang (A9-0215/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0099)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 8)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 чрез адаптиране на уредбата на секюритизaциите с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на кризата с COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 чрез адаптиране на уредбата на секюритизaциите с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на пандемията от COVID-19 [COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Othmar Karas (A9-0213/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0100)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 9)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламенти и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен текст) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Markéta Gregorová (A8-0390/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2021)0101)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 10)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и трансфер на продукти, свързани с отбраната: прилагане на релевантните директиви
Доклад относно изпълнението на Директива 2009/81/ЕО относно възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и на Директива 2009/43/ЕО относно трансфера на продукти, свързани с отбраната [2019/2204(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Andreas Schwab (A9-0025/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0102)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 11)

Прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092, механизъм за обвързване с условия по отношение на принципите на правовата държава
Предложение за резолюция B9-0208/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0103)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)

(Предложенията за резолюции B9-0206/2021 и B9-0207/2021 отпадат.)

Собствени ресурси на база на нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса и някои аспекти на собствен ресурс на база БНД *
Доклад относно проекта за регламент на Съвета относно изчисляването на собствения ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, относно методите и процедурата за предоставяне на този собствен ресурс, относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства и относно някои аспекти на собствения ресурс на база брутен национален доход [13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0048/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрено във вида, в който е изменено (P9_TA(2021)0104)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

Събиране на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност *
Доклад относно проекта на Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност [COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0049/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрено във вида, в който е изменено (P9_TA(2021)0105)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 14)

Насоки за бюджета за 2022 г. – Раздел III
Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2022 година, раздел III – Комисия [2020/2265(BUI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0106)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)

Прилагане на директивите относно качеството на атмосферния въздух
Доклад относно прилагането на директивите относно качеството на атмосферния въздух: Директива 2004/107/EО и Директива 2008/50/EО [2020/2091(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Javi López (A9-0037/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0107)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 16)

Нова стратегия ЕС – Африка
Доклад относно нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие [2020/2041(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (комисия DEVE)

Приема се (P9_TA(2021)0108)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 17)

Стратегия на ЕС за устойчив туризъм
Доклад относно разработването на стратегия на ЕС за устойчив туризъм [2020/2038(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0109)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 18)

Укрепване на международната роля на еврото
Доклад относно укрепването на международната роля на еврото [2020/2037(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0110)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 19)

Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане
Предложение за резолюция B9-0211/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0111)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 20)

Доклади за 2019-2020 г. относно Албания
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Албания [2019/2170(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Isabel Santos (A9-0041/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0112)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 21)

Доклади за 2019-2020 г. относно Косово
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Косово [2019/2172(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0113)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 22)

Доклади за 2019-2020 г. относно Северна Македония
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Северна Македония [2019/2174(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Илхан Кючюк (A9-0040/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0114)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 23)

Доклади за 2019-2020 г. относно Сърбия
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Сърбия [2019/2175(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0115)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 24)

Председателят съобщи, че в съответствие с член 163, параграф 4 от Правилника за дейността разискванията и гласуването на:

- Цифрово зелено удостоверение - граждани на Съюза ***I [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - комисия LIBE,

- Цифрово зелено удостоверение - граждани на трети държави ***I [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - комисия LIBE,

ще се проведат в сряда, 28 април 2021 г.

Сроковете за внасяне на изменения ще бъдат съобщени по-късно.


18. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


19. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


20. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 02/2021 - Раздел III - Комисия (N9-0004/2021 - C9-0096/2021 - 2021/2022(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от членове на Парламента

- Viktor Uspaskich. Предложение за резолюция относно благосъстоянието на най-уязвимите групи в обществото в контекста на продължителната пандемия (B9-0156/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ECON, ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно европейската хуманитарна помощ под формата на парични преводи (B9-0159/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

- Viktor Uspaskich. Предложение за резолюция относно създаването на вътрешен пазар на финансови деривати в Съюза (B9-0163/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Rob Rooken Robert Roos. Предложение за резолюция относно европейската седмица на свободата на словото (B9-0165/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Christine Anderson Guido Reil. Предложение за резолюция относно защитата на децата от оказване на влияние посредством принудата за носене на по-големи религиозни символи в детските градини и училищата и относно забраната за носене на такива символи на работното място (B9-0170/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

EMPL, CULT

- Nicolas Bay, Gilbert Collard, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset France Jamet. Предложение за резолюция относно въвеждането на задължителни медицински тестове за мигрантите, които влизат незаконно в Европейския съюз и се обявяват за малолетни и непълнолетни (B9-0171/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mazaly Aguilar, Mathilde Androuët, Jordan Bardella, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Roman Haider, Herve Juvin, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Georg Mayer, Jérôme Rivière, Hermann Tertsch, Tom Vandendriessche Margarita de la Pisa Carrión. Предложение за резолюция относно връщането на средствата, отпуснати на Турция в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), с оглед на желанието за спиране на предприсъединителния процес и премахването от настоящата многогодишна финансова рамка (МФР) на програмата в подкрепа на Турция (B9-0172/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA, BUDG


21. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 32, параграф 2 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфер на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 02/2021 - Раздел III - Комисия.


22. Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

Протоколът от настоящото заседание и протоколът от заседанието вчера ще бъдат представени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


23. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 26 април 2021 г. до 29 април 2021 г.


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 19.14 ч.


25. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Александров Йорданов Александър, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Кючюк Илхан, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Станишев Сергей, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Joveva Irena, Kokalari Arba, Майдел Ева, Skyttedal Sara

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.


Приложение 1 - Искане за снемане на имунитета на Ливия Ярока

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bocskor, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Marquardt, Matthieu, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Приложение 2 - Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bocskor, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Marquardt, Matthieu, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Последно осъвременяване: 17 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност