Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

10. Διορθωτικό (άρθρο 241 του Κανονισμού)

Η αρμόδια επιτροπή διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- Διορθωτικό P8_TA(2019)0178(COR02) στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 (ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 1) - (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού P8_TA(2019)0178) - (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - επιτροπή ENVI.

Σύμφωνα με το άρθρο 241 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν, εκτός εάν ζητηθεί εντός εικοσιτετραώρου από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, να τεθεί το διορθωτικό αυτό σε ψηφοφορία.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου