Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Maandag 26 april 2021 - Brussel

10. Rectificatie (artikel 241 van het Reglement)

De bevoegde commissie heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

- Rectificatie P8_TA(2019)0178(COR02) op Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (PB L 130 van 17.5.2019, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlementin eerste lezing vastgesteld op13 maart 2019 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P8_TA(2019)0178) - (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - commissie ENVI.

Overeenkomstig artikel 241, lid 4, van het Reglement, wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken ze in stemming te brengen.

Laatst bijgewerkt op: 1 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid