Показалец 
Протокол
XML 243kPDF 338kWORD 86k
Понеделник, 26 април 2021 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Искане за снемане на имунитет
 5.Разглеждане на съвместимостта на мисията, възложена на член на ЕП
 6.Удължаване на мандата на анкетната комисия за защитата на животните по време на транспортиране
 7.Състав на Парламента
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Позиции на Съвета на първо четене
 10.Поправка (член 241 от Правилника за дейността)
 11.Делегирани актове (член 111, парагаф 6 от Правилника за дейността)
 12.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността)
 13.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)
 14.Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 15.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 16.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 17.Внесени документи
 18.Ред на работа
 19.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 25 и 26 март 2021 г. - Резултати от срещата на високо равнище между ЕС и Турция на 6 април (разискване)
 20.Сесия на гласуване
 21.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 25 и 26 март 2021 г. - Резултати от срещата на високо равнище между ЕС и Турция на 6 април (продължeние на разискването)
 22.Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***II - Специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа * - Европейски институт за иновации и технологии ***I - Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии ***I (разискване)
 23.Състав на комисиите и делегациите
 24.Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I (разискване)
 25.Възобновяване на заседанието
 26.Опазване на почвите (разискване)
 27.Многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море ***I (разискване)
 28.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 29.Обяснения на вот
 30.Поправки на вот и намерения за гласуване
 31.Дневен ред на следващото заседание
 32.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 25 март 2021 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.00 ч.


3. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 24 март 2021 г. и 25 март 2021 г. бяха одобрени.


4. Искане за снемане на имунитет

Белгийските компетентни органи са представили искане за снемане на имунитета на Fulvio Martusciello с цел да бъде призоваван пред полицейския съд.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия, в случая комисията JURI.


5. Разглеждане на съвместимостта на мисията, възложена на член на ЕП

На своето заседание от 22 април 2021 г. комисията по правни въпроси пристъпи, съгласно член 4, параграф 5 от Правилника за дейността, към разглеждане на съвместимостта с Акта от 20 септември 1976 г. на временната мисия, възложена от министър-председателя на Франция на Ilana Cicurel, във връзка с Европа и френската образователна система, и реши, че тя е съвместима с Акта.


6. Удължаване на мандата на анкетната комисия за защитата на животните по време на транспортиране

Председателят съобщи, че на заседанието си от 22 април 2021 г. Председателският съвет е одобрил искането на анкетната комисия за защитата на животните по време на транспортиране за повторно удължаване на мандата ѝ с три месеца.

Това допълнително удължаване е необходимо, за да се даде възможност на анкетната комисия да изпълни изцяло и правилно мандата си, одобрен от Парламента на 19 юни 2020 г. (точка 6 от протокола от 19.6.2020 г.).

Ако в срок от двадесет и четири часа от обявяването не бъдат повдигнати възражения, удължаването се счита за одобрено. В противен случай то ще бъде поставена на гласуване.


7. Състав на Парламента

Derk Jan Eppink и Kati Piri са избрани за членове на националния парламент на Нидерландия, считано от 31 март 2021 г.

Парламентът отбеляза, че в съответствие с член 7, параграф 2 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с положението на член на Европейския парламент и в съответствие с член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността обяви местата за свободни, считано от 31 март 2021 г.

Нидерландските компетентни ограни уведомиха за избирането на Michiel Hoogeveen и Thijs Reuten за членове на Европейския парламент на мястото съответно на Derk Jan Eppink и Kati Piri, считано от 15 април 2021 г.

Парламентът отбелязва избирането им.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Michiel Hoogeveen et Thijs Reuten заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите S&D, Renew и Verts/ALE следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия AFET: Thijs Reuten

комисия PETI: Andrus Ansip вече не е член на комисията

специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз: Radka Maxová

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС-Молдова: Radka Maxová

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Северна Македония: Thijs Reuten

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Alexandra Geese

Тези решения влизат в сила днес.


9. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 63, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за вътрешния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, областта на растенията, животните, храните и фуражите, и европейската статистика (програма „Единен пазар“) и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014 и (ЕС) № 652/2014 - Приета от Съвета на 13 април 2021 г. (14281/1/2020 - COM(2021)0218 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO;

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013 - Приета от Съвета на 13 април 2021 г. (14146/1/2020 - COM(2021)0184 - C9-0134/2021 - 2018/0190(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: CULT;

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013 - Приета от Съвета на 13 април 2021 г. (14148/1/2020 - COM(2021)0187 - C9-0135/2021 - 2018/0191(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: CULT;

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 331/2014 - Приета от Съвета на 13 април 2021 г. (06164/1/2021 - COM(2021)0179 - C9-0137/2021 - 2018/0194(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE;

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1382/2013 - Приета на 19 април 2021 г. (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI, LIBE;

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници (ЕФПГ) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1309/2013 - Приета от Съвета на 19 април 2021 г. (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL;

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС - Приета от Съвета на 19 април 2021 г. (14312/1/2020 - COM(2021)0208 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE;

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на регламенти (ЕС) 2018/1475 и (ЕС) № 375/2014 - Приета от Съвета на 20 април 2021 г. (14153/1/2020 - COM(2021)0210 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: CULT;

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Граждани, равенство, права и ценности“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета – Прието от Съвета на 19 април 2021 г. (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE.

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се приеме своите позиции, започва да тече от утре, 27 април 2021 г.

Председателят съобщи, че препоръките за второ четене по следните досиета ще бъдат включени в дневния ред на тази сесия, при условие че бъдат приети от съответните комисии:

- регламента относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за периода 2021-2027 г. (2018/0202(COD));

- регламента за създаване на програма „Граждани, равенство, права и ценности“ за периода 2021-2027 г. (2018/0207(COD));

- регламента за създаване на програма „Правосъдие“ за периода 2021-2027 г. (2018/0208(COD));

- регламента за създаване на за създаване на космическа програма на Съюза за периода 2021-2027 г. и Агенция на Европейския съюз за космическата програма (2018/0236(COD));

- регламента за създаване на програма за вътрешния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, областта на растенията, животните, храните и фуражите, и европейската статистика (програма „Единен пазар“) за периода 2021-2027 г. (2018/0231(COD)).


10. Поправка (член 241 от Правилника за дейността)

Компетентната комисия предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

- Поправка P8_TA(2019)0178(COR02) на Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕO) № 110/2008 (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1) - (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P8_TA(2019)0178) - (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - комисия ENVI.

В съответствие с член 241, параграф 4 от Правилника за дейността поправката се счита за приета, освен ако най-късно до 24 часа от обявяването ѝ политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, пожелаят да бъде поставена на гласуване.


11. Делегирани актове (член 111, парагаф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 111, параграф 6 от Правилника за дейността председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

- препоръката на комисия ENVI да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 24 март 2021 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2008 относно разглеждането на промените в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA)) (B9-0226/2021).

Ако в срок от 24 часа след обявяването политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, не представят възражение, препоръката се счита за приета. В противен случай тя се поставя на гласуване.


12. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решението на комисия EMPL за започване на междуинституционални преговори в съответствие с член 71 от Правилника за дейността въз основа на следния доклад:

- комисия EMPL: предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD)) – Докладчик: Stefania Zambelli (A9-0114/2021).

В съответствие с член 71, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ днес, вторник, 27 април 2021 г., поставянето на гласуване на решението за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на този срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


13. Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)

Председателят обяви, че в съответствие с член 72 от Правилника за дейността комисията ENVI взе решение за започване на междуинституционални преговори въз основа на следната позиция на Парламента на първо четене:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2018)0369.

Тази позиция на Парламента на първо четене представлява мандата за преговорите.


14. Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че след прекъсването на заседанието в четвъртък, 25 март 2021 г., съвместно с председателя на Съвета, е пристъпил към подписването на следните актове, приети в съответствие с обикновената законодателна поцедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1382/2013 (00024/2021/LEX - C9-0151/2021 - 2018/0208(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС (00021/2021/LEX - C9-0150/2021 - 2018/0236(COD)).

Председателят съобщи, че следващата седмица, съвместно с председателя на Съвета, ще пристъпи към подписването на следните актове, приети в съответствие с обикновената законодателна поцедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници (ЕФПГ) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1309/2013 (00022/2021/LEX - C9-0149/2021 - 2018/0202(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Граждани, равенство, права и ценности“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета (00023/2021/LEX - C9-0148/2021 - 2018/0207(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн (00019/2021/LEX - C9-0142/2021 - 2018/0331(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Съюза за борба с измамите и за изменение на Регламент (ЕС) № 250/2014 (00020/2021/LEX - C9-0141/2021 - 2018/0211(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за вътрешния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, областта на растенията, животните, храните и фуражите, и европейската статистика (програма „Единен пазар“) и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014 и (ЕС) № 652/2014 (00018/2021/LEX - C9-0136/2021 - 2018/0231(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с адаптиране на рамката на секюритизaцията с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на кризата във връзка с COVID-19 (00073/2020/LEX - C9-0131/2021 - 2020/0156(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2402 за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 (00070/2020/LEX - C9-0130/2021 - 2020/0151(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ и за отмяна на Решение (EС) 2015/2240 (00013/2021/LEX - C9-0124/2021 - 2018/0227(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013 (00014/2021/LEX - C9-0121/2021 - 2018/0209(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (EС) № 1290/2013 и (EС) № 1291/2013 (00012/2021/LEX - C9-0119/2021 - 2018/0224(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана и за отмяна на Регламент (EС) 2018/1092 (00011/2021/LEX - C9-0118/2021 - 2018/0254(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст) (00010/2021/LEX - C9-0103/2021 - 2017/0237(COD)).


15. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщенията на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на първата месечна сесия през ноември 2020 г. и месечната сесия през февруари 2021 г., се намират на сайта на Парламента.


16. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разискване, бяха включени в дневния ред (член 136 от Правилника за дейността):

- O-000023/2021, зададен от Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra и Idoia Villanueva Ruiz, от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, към Комисията: Опазване на почвите (B9-0010/2021);

- O-000024/2021, зададен от Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra и Idoia Villanueva Ruiz,от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, към Съвета: Опазване на почвите (B9-0011/2021);

- O-000025/2021, зададен от Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska и Sandra Pereira, от името на комисията по заетост и социални въпроси, към Съвета: Европейска гаранция за децата (B9-0012/2021);

- O-000026/2021, зададен от Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska и Sandra Pereira, от името на комисията по заетост и социални въпроси, към Комисията: Европейска гаранция за децата (B9-0013/2021).


17. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от други институции

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция и Франция във връзка с природни бедствия и на Албания, Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черна гора, Португалия, Румъния, Сърбия и Испания във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве (COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Република Корея относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Естония – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism (COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаванията при внос и някои доставки във връзка с мерки от обществен интерес, предприети от Съюза (COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за опазване и управление, приложими в зоната на компетентност на Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централен Тихи океан, и за изменение на Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета (COM(2021)0198 - C9-0153/2021 - 2021/0103(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз, от една страна, и правителството на Гренландия и правителството на Дания, от друга страна, и на протокола за изпълнение към него (06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението под формата на размяна на писма между Съюза и Австралия във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)) - INTA - Докладчик: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

- Доклад относно последиците от изменението на климата върху правата на човека и ролята на защитниците на околната среда по този въпрос (2020/2134(INI)) - AFET - Докладчик: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел I ‒ Европейски парламент (COM(2020)0288[[02]] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)) - CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

- Доклад относно прегледа на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (2020/2087(INI)) - REGI - Докладчик: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Хондурас относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с изделия от дървен материал за Европейския съюз (12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)) - INTA - Докладчик: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

- Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Хондурас относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с изделия от дървен материал за Европейския съюз (2020/0157M(NLE)) - INTA - Докладчик: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел VII – Комитет на регионите (COM(2020)0288[[07]] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)) - CONT - Докладчик: Alin Mituța (A9-0055/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (COM(2020)0288[[03]] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)) - CONT - Докладчик: Pascal Durand (A9-0056/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (COM(2020)0288[[06]] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)) - CONT - Докладчик: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

- *** Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 168/2007 за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права (2020/0112R(APP)) - LIBE - Докладчик: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел V ‒ Сметна палата (COM(2020)0288[[05]] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)) - CONT - Докладчик: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

- Доклад относно защитата на правата на човека и външната политика на ЕС в областта на миграцията (2020/2116(INI)) - AFET - Докладчик: Tineke Strik (A9-0060/2021)

- Доклад относно европейска стратегия за интеграция на енергийните системи (2020/2241(INI)) - ITRE - Докладчик: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност (COM(2020)0288[[10]] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)) - CONT - Докладчик: Alin Mituța (A9-0063/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз (COM(2020)0288[[04]] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)) - CONT - Докладчик: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман (COM(2020)0288[[08]] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)) - CONT - Докладчик: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

- Доклад относно въздействието на правилата на ЕС в областта на свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда (2020/2007(INI)) - EMPL - Докладчик: Radan Kanev (A9-0066/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните (COM(2020)0288[[09]] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)) - CONT - Докладчик: Alin Mituța (A9-0067/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[41]] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)) - CONT - Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (преди 20 февруари 2019 г. – Европейски център за развитие на професионалното обучение) за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[11]] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)) - CONT - Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[22]] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)) - CONT - Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[27]] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)) - CONT - Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[34]] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)) - CONT - Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[18]] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[29]] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[31]] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[40]] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[26]] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (до 4 юли 2019 г.: Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия) за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[38]] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)) - CONT - Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[36]] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[15]] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[28]] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС) за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[39]] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)) - CONT - Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) 2019/816 и (ЕС) 2019/818 по отношение на определянето на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (COM(2019)0003[[02]] - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)) - LIBE - Докладчик: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[17]] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)) - CONT - Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ENISA (Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност) (преди 27 юни 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)) за финансовата 2019 година: (COM(2020)0288[[25]] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[13]] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)) - CONT - Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[14]] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[32]] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение (ETF) за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[20]] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (преди 20 февруари 2019 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа) за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[16]] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)) - CONT - Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[35]] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[30]] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[37]] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (преди 20 февруари 2019 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд) за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[12]] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)) - CONT - Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2019 година (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[33]] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[23]] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[42]] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[21]] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2019 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол (COM(2020)0288[[51]] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (до 12 декември 2019 г.: Евроюст). за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[19]] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2008/376/ЕО относно приемането на програмата за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана и относно многогодишните технически насоки за тази програма (COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)) - ITRE - Докладчик: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

- Доклад относно данъчното облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР, данъчен статут на цифровите дружества и евентуален европейски данък върху цифровите технологии (2021/2010(INI)) - ECON - Докладчици: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[24]] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[46]] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[44]] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[48]] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[50]] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[45]] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[43]] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[49]] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

- Доклад относно отговорността на дружествата за екологични щети (2020/2027(INI)) - JURI - Докладчик: Antonius Manders (A9-0112/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2019 година (COM(2020)0288[[47]] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD)) - EMPL - Докладчик: Stefania Zambelli (A9-0114/2021)

- Доклад относно въздействието на изменението на климата върху уязвимото население в развиващите се страни (2020/2042(INI)) - DEVE - Докладчик: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

- Доклад относно Европейска стратегия за водорода (2020/2242(INI)) - ITRE - Докладчик: Jens Geier (A9-0116/2021)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции (COM(2020)0288[[01]] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)) - CONT - Докладчик: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

- * Доклад относно проекта на решение на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)) - ITRE - Докладчик: Christian Ehler (A9-0118/2021)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронните регистри (COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)) - ECON - Докладчик: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

- Доклад относно сключването на междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за задължителен Регистър за прозрачност (2020/2272(ACI)) - AFCO - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

- Доклад относно препоръка на Европейския парламент към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно отношенията между ЕС и Индия (2021/2023(INI)) - AFET - Докладчик: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)) - AFET - INTA - Докладчик: Andreas Schieder - Докладчик: Christophe Hansen (A9-0128/2021)

- Протокол относно искането за снемане на имунитета на Зджислав Краснодембски (2020/2224(IMM)) - JURI - Докладчик: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Филип Де Ман (2020/2271(IMM)) - JURI - Докладчик: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Йоанис Лагос (2020/2219(IMM)) - JURI - Докладчик: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Йоанис Лагос (2020/2240(IMM)) - JURI - Докладчик: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст) (12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)) - TRAN - Докладчик: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ и за отмяна на Решение (ЕС) 2015/2240 (06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)) - ITRE - Докладчик: Valter Flego (A9-0119/2021)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана и за отмяна на Регламент (ЕС) 2018/1092 (06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)) - ITRE - Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламента на Европейския съвет и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (EС) № 1290/2013 и (EС) № 1291/2013 (07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)) - ITRE - Докладчик: Dan Nica (A9-0122/2021)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Съюза за борба с измамите и за отмяна на Регламент (ЕС) № 250/2014 (05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)) - CONT - Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013 (06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)) - ENVI - Докладчик: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн (14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)) - LIBE - Докладчик: Patryk Jaki (A9-0133/2021)


18. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание на сесията през април 2021 г. (PE 690.962/PDOJ) беше раздаден.

След консултация с политическите групи председателят предложи следните изменения в окончателния проект на дневен ред:

Понеделник

Докладът на Marie Toussaint относно искането за снемане на имунитета на Йоанис Лагос (A9-0136/2021) (точка 187 от окончателния проект на дневен ред) да бъде поставен на гласуване преди доклада на Angel Dzhambazki относно искането за снемане на имунитета на Йоанис Лагос (A9-0135/2021) (точка 186 от окончателния проект на дневен ред).

Вторник

Няма предложения за промени.

Сряда

Изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно китайските контрасанкции срещу субекти от ЕС, членове на ЕП и членове на парламенти (точка 179 от окончателния проект на дневен ред) да бъде преместено като втора точка от дневния ред за следобед непосредствено след изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Русия, случая с Алексей Навални, увеличаването на военното присъствие по границата на Украйна и руското нападение в Чешката република. (точка 177 от окончателния проект на дневен ред).

Четвъртък

Докладът на Irene Tinagli относно административното сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронните регистри (A9-0121/2021), да бъде вписан директно за второто гласуване за деня.

Председателят съобщи, че гласуванията ще бъдат разпределени между различните сесии на гласуване въз основа на броя на измененията и броя на исканията за разделно и отделно гласуване. Информацията относно разпределението на гласуванията в различните сесии на гласуване ще бъде на разположение на интернет сайта на Парламента в раздел „Информация и приоритетни документи“.

Парламентът изрази своето съгласие с тези промени.

С това редът на работа е определен.

Изказа се Daniel Freund относно допустимостта на изменение 39 към доклада Petri Sarvamaa относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел I - Европейски парламент (A9-0044/2021) (точка 92 от окончателния проект на дневен ред) (председателят направи уточнения).

Изказа се Karima Delli (докладчик), за да направи изявление въз основа на член 159, параграф 4 от Правилника за дейността във връзка със своя доклад относно по-ефикасен и по-чист морски транспорт (A9-0029/2021) (точка 87 от окончателния проект на дневен ред).


19. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 25 и 26 март 2021 г. - Резултати от срещата на високо равнище между ЕС и Турция на 6 април (разискване)

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 25 и 26 март 2021 г. (2021/2599(RSP))

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Резултати от срещата на високо равнище между ЕС и Турция на 6 април (2021/2641(RSP))

Charles Michel (председател на Европейския съвет) и Ursula von der Leyen (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Malik Azmani, от името на групата Renew, Marco Zanni, от името на групата ID, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Assita Kanko, от името на групата ECR, Giorgos Georgiou, от името на групата The Left, и Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta METSOLA
Заместник-председател

Изказаха се Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Nicolas Bay, Sergey Lagodinsky, Robert Roos, Özlem Demirel, Edina Tóth и Siegfried Mureşan.

(Продължение на разискването: точка 21 от протокола от 26.4.2021 г.)


20. Сесия на гласуване

Парламентът гласува по:

Искане за снемане на имунитета на Филип Де Ман
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Филип Де Ман [2020/2271(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021).

Искане за снемане на имунитета на Зджислав Краснодембски
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Зджислав Краснодембски [2020/2224(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021);

Искане за снемане на имунитета на Йоанис Лагос
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Йоанис Лагос [2020/2240(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Marie Toussaint (A9-0136/2021);

Искане за снемане на имунитета на Йоанис Лагос
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Йоанис Лагос [2020/2219(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A9-0135/2021).

Парламентът гласува с единно гласуване по:

Споразумение между ЕС и Норвегия: изменение на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз [10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jörgen Warborn (A9-0035/2021);

Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Хондурас ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Хондурас относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с изделия от дървен материал за Европейския съюз [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Karin Karlsbro (A9-0053/2021);

Доклад за изпълнението относно аспектите на пакета за техническата изправност, свързани с безопасността по пътищата
Доклад относно доклада за изпълнението относно аспектите на пакета за техническата изправност, свързани с безопасността по пътищата [2019/2205(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Benoît Lutgen (A9-0028/2021);

Остатъци от химически вещества в Балтийско море въз основа на петиции № 1328/2019 и № 0406/2020, съгласно член 227, параграф 2 от Правилника за дейността
Предложение за резолюция, внесено съгласно член 227, параграф 2 от Правилника за дейността, от Dolors Montserrat, от името на комисията PETI, относно остатъците от химикали в Балтийско море въз основа на петиции № 1328/2019 и № 0406/2020 (2021/2567(RSP)) (B9-0224/2021).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Хондурас (резолюция)
Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Хондурас относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с изделия от дървен материал за Европейския съюз [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Karin Karlsbro (A9-0054/2021);

Междуинституционално споразумение за задължителен Регистър за прозрачност
Доклад относно сключването на междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за задължителен Регистър за прозрачност [2020/2272(ACI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021);

По-ефикасен и по-чист морски транспорт
Доклад относно техническите и оперативните мерки за по-ефикасен и по-чист морски транспорт [2019/2193(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Karima Delli (A9-0029/2021).

Гласуването ще продължи до 19.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, вторник, 27 април 2021 г., 9.00 ч. (точка 2 от протокола от 27.4.2021 г.).


21. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 25 и 26 март 2021 г. - Резултати от срещата на високо равнище между ЕС и Турция на 6 април (продължeние на разискването)

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 25 и 26 март 2021 г. (2021/2599(RSP))

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Резултати от срещата на високо равнище между ЕС и Турция на 6 април (2021/2641(RSP))

(Начало на разискването: точка 19 от протокола от 26.4.2021 г.)

Изказаха се Nathalie Loiseau, Bernhard Zimniok, Alice Kuhnke, Elżbieta Rafalska, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Esteban González Pons, Pedro Marques, Samira Rafaela, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Ангел Джамбазки, Carles Puigdemont i Casamajó, François-Xavier Bellamy, Tonino Picula, María Soraya Rodríguez Ramos, Peter Kofod, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tomas Tobé, Evelyn Regner, Sophia in 't Veld, Clara Ponsatí Obiols, Manolis Kefalogiannis, Nacho Sánchez Amor, Engin Eroglu, Benoît Lutgen, Tanja Fajon, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Gheorghe-Vlad Nistor и Massimiliano Smeriglio.

Изказаха се Ursula von der Leyen (председател на Комисията) и Charles Michel (председател на Европейския съвет).

Разискването приключи.


22. Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***II - Специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа * - Европейски институт за иновации и технологии ***I - Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии ***I (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламента на Европейския съвет и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (EС) № 1290/2013 и (EС) № 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Dan Nica (A9-0122/2021)

Доклад относно проекта на решение на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския институт за иновации и технологии (преработен текст) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за периода 2021 – 2027 г.: Стимулиране на таланта и капацитета на Европа за иновации [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Lina Gálvez Muñoz (в качеството на заместник на докладчика Dan Nica) представи препоръката за второ четене.

Christian Ehler, Marc Botenga (в качеството на заместник на докладчика Marisa Matias) и Maria da Graça Carvalho представиха докладите.

Изказа се Мария Габриел (член на Комисията).

Изказаха се Andrius Kubilius, от името на групата PPE, Josianne Cutajar, от името на групата S&D, и Искра Михайлова, от името на групата Renew.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се Elena Lizzi, от името на групата ID, Ville Niinistö, от името на групата Verts/ALE, Robert Roos, от името на групата ECR, Sandra Pereira, от името на групата The Left, András Gyürk, независим член на ЕП, Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia, Susana Solís Pérez, Viola Von Cramon-Taubadel, Zdzisław Krasnodębski, Jerzy Buzek, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jakop G. Dalunde, Dace Melbārde, Seán Kelly, Romana Jerković и Иво Христов.

Изказа се Мария Габриел.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5 от протокола от 27.4.2021 г.

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 14 от протокола от 27.4.2021 г.


23. Състав на комисиите и делегациите

Председателят обяви, че председателят на Парламента е получил от групата ECR, както и от секретариата на независимите членове на ЕП, следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия ECON: Michiel Hoogeveen

комисия ITRE: Andrea Caroppo вече не е член на комисията

комисия CULT: Isabella Adinolfi вече не е член на комисията

Тези решения влизат в сила днес.


24. Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Едно първоначално разискване беше проведено на 14 септември 2020 г. (точка 22 от протокола от 14.9.2020 г.).

Първоначалното гласуване беше проведено на 16 септември 2020 г. и въпросът беше отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността (точка 12 от протокола от 16.9.2020 г.).

Nikos Androulakis представи доклада.

Изказа се Мария Габриел (член на Комисията).

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Jytte Guteland, от името на групата S&D, Nicolae Ştefănuță, от името на групата Renew, Marco Dreosto, от името на групата ID, Pietro Fiocchi, от името на групата ECR, Kateřina Konečná, от името на групата The Left, Sunčana Glavak, Sara Cerdas, Catherine Griset и Радан Кънев.

Изказа се Мария Габриел.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5 от протокола от 27.4.2021 г.

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 14 от протокола от 27.4.2021 г.

(Заседанието е прекъснато в 21.11 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

25. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 22.00 ч.


26. Опазване на почвите (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000024/2021, зададен от Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra и Idoia Villanueva Ruiz, от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните към Съвета: Опазване на почвите (B9-0011/2021)

Въпрос с искане за устен отговор O-000023/2021, зададен от Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra и Idoia Villanueva Ruiz, от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните към Комисията: Опазване на почвите (B9-0010/2021)

Martin Hojsík разви въпросите.

Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета) и Virginijus Sinkevičius (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се Pernille Weiss, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Jérémy Decerle, от името на групата Renew, Manuela Ripa, от името на групата Verts/ALE, Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата The Left, Alexander Bernhuber, Deirdre Clune и Peter Liese.

Изказаха се Virginijus Sinkevičius и Ana Paula Zacarias.

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra и Idoia Villanueva Ruiz, от името на комисията ENVI, относно защитата на почвите (2021/2548(RSP)) (B9-0221/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 19 от протокола от 27.4.2021 г. (изменения); точка 6 от протокола от 28.4.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 2 от протокола от 28.4.2021 г. (изменения); точка 13 от протокола от 28.4.2021 г. (окончателно гласуване).


27. Многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Giuseppe Ferrandino представи доклада.

Изказа се Virginijus Sinkevičius (член на Комисията).

Изказаха се Gabriel Mato, от името на групата PPE, Clara Aguilera, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата Renew, Rosanna Conte, от името на групата ID, Caroline Roose, от името на групата Verts/ALE, Dino Giarrusso, независим член на ЕП, Isabel Carvalhais, Annalisa Tardino и Manuel Pizarro.

Изказа се Virginijus Sinkevičius.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 19 от протокола от 27.4.2021 г. (изменения); точка 6 от протокола от 28.4.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 2 от протокола от 28.4.2021 г. (изменения); точка 13 от протокола от 28.4.2021 г. (окончателно гласуване).


28. Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 118 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 11 март 2021 г.)

комисия AFET

- Отношенията между ЕС и Индия (2021/2023(INI))


29. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


30. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


31. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 690.962/OJMA).


32. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.12 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Александров Йорданов Александър, Алиева-Вели Атидже, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Христов Иво, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Кънев Радан, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Кючюк Илхан, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Thaler Barbara, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Витанов Петър, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Майдел Ева, Skyttedal Sara

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 27 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност