Seznam 
Zápis
XML 202kPDF 312kWORD 82k
Pondělí, 26. dubna 2021 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 4.Žádost o zbavení imunity
 5.Posouzení slučitelnosti funkce svěřené poslanci
 6.Prodloužení funkčního období vyšetřovacího výboru pro ochranu zvířat během přepravy
 7.Složení Parlamentu
 8.Členství ve výborech a v delegacích
 9.Postoje Rady v 1. čtení
 10.Oprava (článek 241 jednacího řádu)
 11.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 6 jednacího řádu)
 12.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)
 13.Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)
 14.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)
 15.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 16.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 17.Předložení dokumentů
 18.Plán práce
 19.Závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 25. a 26. března 2021 – Výsledky setkání na vysoké úrovni mezi EU a Tureckem dne 6. dubna (rozprava)
 20.Hlasování
 21.Závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 25. a 26. března 2021 – Výsledky setkání na vysoké úrovni mezi EU a Tureckem dne 6. dubna (pokračování rozpravy)
 22.Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***II – Zvláštní program, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa * – Evropský inovační a technologický institut ***I – Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu ***I (rozprava)
 23.Členství ve výborech a v delegacích
 24.Mechanismus civilní ochrany Unie ***I (rozprava)
 25.Pokračování denního zasedání
 26.Ochrana půdy (rozprava)
 27.Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři ***I (rozprava)
 28.Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 118 jednacího řádu)
 29.Vysvětlení hlasování
 30.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 31.Pořad jednání příštího denního zasedání
 32.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 25. března 2021, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


3. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 24. března 2021 a 25. března 2021, byly schváleny.


4. Žádost o zbavení imunity

Příslušné belgické orgány předaly žádost, aby byl Fulvio Martusciello zbaven imunity za účelem předvolání před přestupkový soud.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


5. Posouzení slučitelnosti funkce svěřené poslanci

Výbor pro právní záležitosti na své schůzi dne 22. dubna 2021 posoudil v souladu s čl. 4 odst. 5 jednacího řádu slučitelnost dočasné funkce týkající se Evropy a francouzského vzdělávacího systému svěřené francouzským premiérem Ilaně Cicurelové s aktem ze dne 20. září 1976 a rozhodl, že funkce je slučitelná s aktem.


6. Prodloužení funkčního období vyšetřovacího výboru pro ochranu zvířat během přepravy

Předseda oznámil, že Konference předsedů na své schůzi dne 22. dubna 2021 schválila žádost vyšetřovacího výboru pro ochranu zvířat během přepravy týkající se prodloužení jeho funkčního období o tři měsíce.

Toto nové prodloužení je nezbytné s cílem umožnit vyšetřovacímu výboru naplnit zcela a řádně jeho mandát tak, jak ho přijal Parlament dne 19. června 2020 (bod 6 zápisu ze dne 19.6.2020).

Pokud do dvaceti čtyř hodin po tomto oznámení není vznesena žádná námitka, považuje se toto prodloužení za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.


7. Složení Parlamentu

Derk Jan Eppink a Kati Piri byli zvoleni poslanci nizozemského parlamentu s platností od 31. března 2021.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 2 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, a oznámil podle čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu oznámil uvolnění jejich mandátů s platností od 31. března 2021.

Příslušné nizozemské orgány oznámily, že Michiel Hoogeveen a Thijs Reuten, kterými jsou nahrazeni Derk Jan Eppink, resp. Kati Piri, byli zvoleni poslanci Evropského parlamentu s platností od 15. dubna 2021.

Parlament vzal jejich zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Michiel Hoogeveen a Thijs Reuten v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


8. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupin S&D, Renew a Verts/ALE tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor AFET: Thijs Reuten

výbor PETI: Andrus Ansip již není členem

zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací: Radka Maxová

delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU–Moldavsko: Radka Maxová

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU–Severní Makedonie: Thijs Reuten

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Alexandra Geese

Tato rozhodnutí nabyla účinnosti dnešním dnem.


9. Postoje Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 63 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoje Komise k:

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (Program pro jednotný trh) a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014 a (EU) č. 652/2014 - přijatý Radou dne 13. dubna 2021 (14281/1/2020 - COM(2021)0218 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD))
předáno příslušnému výboru: IMCO;

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013 - přijatý Radou dne 13. dubna 2021 (14146/1/2020 - COM(2021)0184 - C9-0134/2021 - 2018/0190(COD))
předáno příslušnému výboru: CULT;

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Erasmus+: program Unie pro vzdělávání a odbornou přípravu, pro mládež a pro sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013 - přijatý Radou dne 13. dubna 2021 (14148/1/2020 - COM(2021)0187 - C9-0135/2021 - 2018/0191(COD))
předáno příslušnému výboru: CULT;

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období 2021-2027 zavádí program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“) a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 331/2014 - přijatý Radou dne 13. dubna 2021 (06164/1/2021 - COM(2021)0179 - C9-0137/2021 - 2018/0194(COD))
předáno příslušnému výboru: LIBE;

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost a zrušuje nařízení (EU) č. 1382/2013 - přijatý Radou dne 19. dubna 2021 (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI, LIBE;

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům (EFG) a o zrušení nařízení (EU) č. 1309/2013 - přijatý Radou dne 19. dubna 2021 (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD))
předáno příslušnému výboru: EMPL;

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Kosmický program Unie a zřizuje Agentura Evropské unie pro Kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013 a (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU - přijatý Radou dne 19. dubna 2021 (14312/1/2020 – COM(2021)0208 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD))
předáno příslušnému výboru: ITRE;

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušují nařízení (EU) 2018/1475 a (EU) č. 375/2014 - přijatý Radou dne 20. dubna 2021 (14153/1/2020 - COM(2021)0210 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD))
předáno příslušnému výboru: CULT;

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Občané, rovnost, práva a hodnoty a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 a nařízení Rady (EU) č. 390/2014 - přijaté Radou dne 19. dubna 2021 (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD))
předáno příslušnému výboru: LIBE.

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí postojů začne běžet zítra, dne 27. dubna 2021.

Předseda oznámil, že tato doporučení pro druhé čtení týkající se níže uvedených spisů jsou zařazena na pořad jednání tohoto denního zasedání s výhradou jejich přijetí jednotlivými příslušnými výbory:

- nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci na období 2021–2027 (2018/0202(COD));

- nařízení, kterým se zavádí program Občané, rovnost, práva a hodnoty na období 2021–2027 (2018/0207(COD));

- nařízení, kterým se zavádí program Spravedlnost na období 2021–2027 (2018/0208(COD));

- nařízení, kterým se zavádí Kosmický program Unie na období 2021–2027 a zřizuje Agentura Evropské unie pro Kosmický program (2018/0236(COD));

- nařízení, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (program pro jednotný trh) na období 2021–2027 (2018/0231(COD)).


10. Oprava (článek 241 jednacího řádu)

Příslušný výbor předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

- oprava P8_TA(2019)0178(COR02) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1) - (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí výše uvedeného nařízení P8_TA(2019)0178) - (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - výbor ENVI.

Oprava se v souladu s čl. 241 odst. 4 považuje za schválenou, pokud se do dvaceti čtyř hodin politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádají, aby se o ní hlasovalo.


11. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů oznámil v souladu s čl. 111 odst. 6 jednacího řádu předsedovi Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka vůči:

- doporučení výboru ENVI nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 24. března 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2008 o posuzování změn registrací humánních a veterinárních léčivých přípravků (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA)) (B9-0226/2021).

Pokud do dvaceti čtyř hodin po tomto oznámení politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevysloví vůči doporučení námitku, považuje se toto doporučení za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.


12. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí výbor EMPL zahájit v souladu s článkem 71 jednacího řádu interinstitucionální jednání na základě této zprávy:

- výbor EMPL: návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD)) – Zpravodajka: Stefania Zambelli (A9-0114/2021).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou v souladu s čl. 71 odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, úterý 27. dubna 2021, aby se o rozhodnutí zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí zahájit jednání v Parlamentu hlasovalo.


13. Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že výbor ENVI v souladu s článkem 72 jednacího řádu rozhodl, že zahájí interinstitucionální jednání na základě postoje Parlamentu v prvním čtení:

- návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) – postoj v prvním čtení P8_TA(2018)0369.

Tento postoj Parlamentu v prvním čtení představuje mandát pro jednání.


14. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že od přerušení denního zasedání konaného ve čtvrtek 25. března 2021 podepsal spolu s předsedou Rady níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost a zrušuje nařízení (EU) č. 1382/2013 (00024/2021/LEX - C9-0151/2021 - 2018/0208(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Kosmický program Unie a zřizuje Agentura Evropské unie pro Kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013 a (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU (00021/2021/LEX - C9-0150/2021 - 2018/0236(COD)).

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady během týdne podepíše níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům (EFG) a o zrušení nařízení (EU) č. 1309/2013 (00022/2021/LEX - C9-0149/2021 - 2018/0202(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Občané, rovnost, práva a hodnoty a zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 a nařízení Rady (EU) č. 390/2014 (00023/2021/LEX - C9-0148/2021 - 2018/0207(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o potírání šíření teroristického obsahu online (00019/2021/LEX - C9-0142/2021 - 2018/0331(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program Unie pro boj proti podvodům a zrušuje nařízení (EU) č. 250/2014 (00020/2021/LEX - C9-0141/2021 - 2018/0211(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (Program pro jednotný trh) a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014 a (EU) č. 652/2014 (00018/2021/LEX - C9-0136/2021 - 2018/0231(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci na podporu hospodářského oživení v reakci na krizi způsobenou onemocněním COVID-19 (00073/2020/LEX - C9-0131/2021 - 2020/0156(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19 (00070/2020/LEX - C9-0130/2021 - 2020/0151(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa a zrušuje rozhodnutí (EU) 2015/2240 (00013/2021/LEX - C9-0124/2021 - 2018/0227(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013 (00014/2021/LEX - C9-0121/2021 - 2018/0209(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků a zrušují nařízení (EU) č. 1290/2013 a (EU) č. 1291/2013 (00012/2021/LEX - C9-0119/2021 - 2018/0224(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond a zrušuje nařízení (EU) 2018/1092 (00011/2021/LEX - C9-0118/2021 - 2018/0254(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) (00010/2021/LEX - C9-0103/2021 - 2017/0237(COD)).


15. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na prvním listopadovém dílčím zasedání v roce 2020 a únorovém dílčím zasedání v roce 2021 byla zveřejněna na internetových stránkách Parlamentu.


16. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byly zařazeny tyto otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 136 jednacího řádu):

- O-000023/2021, kterou pokládají Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra a Idoia Villanueva Ruiz za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Komisi: Ochrana půdy (B9-0010/2021);

- O-000024/2021, kterou pokládají Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra a Idoia Villanueva Ruiz za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Radě: Ochrana půdy (B9-0011/2021);

- O-000025/2021, kterou pokládají Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska a Sandra Pereira za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Radě: Evropská záruka pro děti (B9-0012/2021);

- O-000026/2021, kterou pokládají Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska a Sandra Pereira za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Komisi: Evropská záruka pro děti (B9-0013/2021).


17. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku a Francii v souvislosti s přírodními katastrofami a Albánii, Belgii, Černé Hoře, Česku, Estonsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Německu, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Srbsku, Španělsku v souvislosti s mimořádnou situací v oblasti veřejného zdraví (COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Korejskou republikou o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie (05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Estonska – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism (COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v souvislosti s opatřeními Unie ve veřejném zájmu (COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení zdrojů použitelná v oblasti úmluvy o rybolovu v západním a středním Tichém oceánu a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007 (COM(2021)0198 - C9-0153/2021 - 2021/0103(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií na jedné straně a vládou Grónska a vládou Dánska na straně druhé o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a jejího prováděcího protokolu jménem Unie (06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

BUDG

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norskem jménem Evropské unie o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie (10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

- Zpráva o dopadech změny klimatu na lidská práva a úloze ochránců životního prostředí v této oblasti (2020/2134(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl I – Evropský parlament (COM(2020)0288[[02]] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

- Zpráva o přezkumu Fondu solidarity Evropské unie (2020/2087(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Honduraskou republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Honduraskou republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (2020/0157M(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl VII – Výbor regionů (COM(2020)0288[[07]] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Alin Mituța (A9-0055/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl II – Evropská rada a Rada (COM(2020)0288[[03]] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Pascal Durand (A9-0056/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (COM(2020)0288[[06]] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

- *** Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva (2020/0112R(APP)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl V – Účetní dvůr (COM(2020)0288[[05]] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

- Zpráva o ochraně lidských práv a vnější migrační politice EU (2020/2116(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Tineke Strik (A9-0060/2021)

- Zpráva o Evropské strategii pro integraci energetického systému (2020/2241(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (COM(2020)0288[[10]] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Alin Mituța (A9-0063/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl IV – Soudní dvůr Evropské unie (COM(2020)0288[[04]] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (COM(2020)0288[[08]] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

- Zpráva o dopadech pravidel EU o volném pohybu pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil uvnitř EU jakožto nástroj k přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce (2020/2007(INI)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Radan Kanev (A9-0066/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (COM(2020)0288[[09]] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Alin Mituța (A9-0067/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[41]] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (do 20. února 2019: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[11]] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[22]] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[27]] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[34]] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[18]] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[29]] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[31]] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[40]] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice (ERA) na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[26]] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (do 4. července 2019: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů) na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[38]] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[36]] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[15]] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[28]] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC) na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[39]] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení (COM(2019)0003[[02]] - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (CdT) na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[17]] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentury ENISA (Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost) (do 27. června 2019: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)) na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[25]] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[13]] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[14]] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[32]] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[20]] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (do 20. února 2019: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[16]] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[35]] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[30]] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[37]] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (do 20. února 2019: Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek) na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[12]] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[33]] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[23]] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[42]] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[21]] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola (COM(2020)0288[[51]] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (do 12. prosince 2019: Eurojust) na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[19]] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program (COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

- Zpráva o zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky (2021/2010(INI)) - výbor ECON - Zpravodajové: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[24]] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[46]] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[44]] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[48]] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[50]] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[45]] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[43]] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[49]] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

- Zpráva o odpovědnosti společností za škody na životním prostředí (2020/2027(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Antonius Manders (A9-0112/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[47]] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Stefania Zambelli (A9-0114/2021)

- Zpráva o dopadech změny klimatu na zranitelné obyvatelstvo v rozvojových zemích (2020/2042(INI)) - výbor DEVE - Zpravodajka: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

- Zpráva o evropské vodíkové strategii (2020/2242(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Jens Geier (A9-0116/2021)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl III – Komise a výkonné agentury (COM(2020)0288[[01]] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Christian Ehler (A9-0118/2021)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru (COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)) - výbor ECON - Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

- Zpráva o uzavření interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o povinném rejstříku transparentnosti (2020/2272(ACI)) - výbor AFCO - Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se vztahů mezi EU a Indií (2021/2023(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)) - výbor AFET - výbor INTA - Zpravodajové: Andreas Schieder, Christophe Hansen (A9-0128/2021)

- Zpráva o žádosti, aby byl Zdzisław Krasnodębski zbaven poslanecké imunity (2020/2224(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

- Zpráva o žádosti, aby byl Filip De Man zbaven imunity (2020/2271(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

- Zpráva o žádosti, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity (2020/2219(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

- Zpráva o žádosti, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity (2020/2240(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) (12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa a zrušuje rozhodnutí (EU) 2015/2240 (06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Valter Flego (A9-0119/2021)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond a zrušuje nařízení (EU) 2018/1092 (06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků a zrušují nařízení (EU) č. 1290/2013 a (EU) č. 1291/2013 (07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Dan Nica (A9-0122/2021)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program Unie pro boj proti podvodům a zrušuje nařízení (EU) č. 250/2014 (05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)) - výbor CONT - Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013 (06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o potírání šíření teroristického obsahu online (14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Patryk Jaki (A9-0133/2021)


18. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání dubnového plenárního zasedání 2021 (PE 690.962/PDOJ).

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tyto změny konečného návrhu pořadu jednání:

Pondělí

O zprávě o žádosti, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity, kterou předkládá Marie Toussaint (A9-0136/2021) (bod 187 PDOJ), se bude hlasovat před zprávou o žádosti, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity, kterou předkládá Angel Dzhambazki (A9-0135/2021) (bod 186 PDOJ).

Úterý

beze změny

Středa

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o odvetných čínských sankcích proti subjektům EU, poslancům Evropského parlamentu a poslancům vnitrostátních parlamentů (bod 179 PDOJ) bylo zařazeno jako druhý bod odpoledního pořadu jednání za prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Rusku: případu Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruském útoku v České republice (bod 177 PDOJ).

Čtvrtek

Zpráva o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru, kterou předkládá Irene Tinagli (A9-0121/2021), byla zařazena rovnou do druhého hlasování konaného ve čtvrtek.

Předseda oznámil, že hlasování bude rozděleno do několika bloků v závislosti na počtu pozměňovacích návrhů a počtu žádostí o dílčí a oddělená hlasování. Informace o rozdělení hlasování do jednotlivých bloků se zveřejní na internetových stránkách Parlamentu v rubrice „Prioritní dokumenty a informace“.

Parlament vyslovil souhlas s těmito změnami.

Plán práce byl tímto schválen.

Vystoupil Daniel Freund k přípustnosti pn. 39 ke zprávě o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl I – Evropský parlament, kterou předkládá Petri Sarvamaa (A9-0044/2021) (bod 92 PDOJ) (předseda poskytl upřesnění).

Vystoupila Karima Delli (zpravodajka), aby učinila prohlášení na základě čl. 159 odst. 4 jednacího řádu ke své zprávě o technických a provozních opatřeních pro účinnější a ekologičtější námořní dopravu (A9-0029/2021) (bod 87 PDOJ).


19. Závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 25. a 26. března 2021 – Výsledky setkání na vysoké úrovni mezi EU a Tureckem dne 6. dubna (rozprava)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 25. a 26. března 2021 (2021/2599(RSP))

Prohlášení Evropské rady a Komise: Výsledky setkání na vysoké úrovni mezi EU a Tureckem dne 6. dubna (2021/2641(RSP))

Charles Michel (předseda Evropské rady) a Ursula von der Leyen (předsedkyně Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Malik Azmani za skupinu Renew, Marco Zanni za skupinu ID, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Assita Kanko za skupinu ECR, Giorgos Georgiou za skupinu The Left a Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta METSOLA
místopředsedkyně

Vystoupili: Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Nicolas Bay, Sergey Lagodinsky, Robert Roos, Özlem Demirel, Edina Tóth a Siegfried Mureşan.

(pokračování rozpravy: bod 21 zápisu ze dne 26.4.2021)


20. Hlasování

Parlament hlasoval o:

Žádost, aby byl Filip De Man zbaven imunity
Zpráva o žádosti, aby byl Filip De Man zbaven imunity [2020/2271(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021);

Žádost, aby byl Zdzisław Krasnodębski zbaven imunity
Zpráva o žádosti, aby byl Zdzisław Krasnodębski zbaven imunity [2020/2224(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021);

Žádost, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity
Zpráva o žádosti, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity [2020/2240(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Marie Toussaint (A9-0136/2021);

Žádost, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity
Zpráva o žádosti, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity [2020/2219(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021).

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

Dohoda EU–Norsko: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie [10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Jörgen Warborn (A9-0035/2021);

Dobrovolná dohoda o partnerství EU–Honduras ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Honduraskou republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Karin Karlsbro (A9-0053/2021);

Provádění balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel z hlediska bezpečnosti silničního provozu
Zpráva o provádění balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel z hlediska bezpečnosti silničního provozu [2019/2205(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Benoît Lutgen (A9-0028/2021);

Rezidua chemických látek v Baltském moři na základě petic č. 1328/2019 a 0406/2020 podle čl. 227 odst. 2 jednacího řádu
Návrh usnesení, který v souladu s čl. 227 odst. 2 jednacího řádu předložila Dolors Montserrat za výbor PETI, o reziduích chemických látek v Baltském moři na základě petic č. 1328/2019 a 0406/2020 (2021/2567(RSP)) (B9-0224/2021).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Dobrovolná dohoda o partnerství EU–Honduras (usnesení)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Honduraskou republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Karin Karlsbro (A9-0054/2021);

Interinstitucionální dohoda o povinném rejstříku transparentnosti
Zpráva o uzavření interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o povinném rejstříku transparentnosti [2020/2272(ACI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021);

Účinnější a ekologičtější námořní doprava
Zpráva o technických a provozních opatřeních pro účinnější a ekologičtější námořní dopravu [2019/2193(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Karima Delli (A9-0029/2021).

Hlasovat bylo možné do 19:45.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, úterý 27. dubna 2021 v 9:00 (bod 2 zápisu ze dne 27.4.2021).


21. Závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 25. a 26. března 2021 – Výsledky setkání na vysoké úrovni mezi EU a Tureckem dne 6. dubna (pokračování rozpravy)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 25. a 26. března 2021 (2021/2599(RSP))

Prohlášení Evropské rady a Komise: Výsledky setkání na vysoké úrovni mezi EU a Tureckem dne 6. dubna (2021/2641(RSP))

(začátek rozpravy: bod 19 zápisu ze dne 26.4.2021)

Vystoupili: Nathalie Loiseau, Bernhard Zimniok, Alice Kuhnke, Elżbieta Rafalska, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Esteban González Pons, Pedro Marques, Samira Rafaela, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Angel Dzhambazki, Carles Puigdemont i Casamajó, François-Xavier Bellamy, Tonino Picula, María Soraya Rodríguez Ramos, Peter Kofod, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tomas Tobé, Evelyn Regner, Sophia in 't Veld, Clara Ponsatí Obiols, Manolis Kefalogiannis, Nacho Sánchez Amor, Engin Eroglu, Benoît Lutgen, Tanja Fajon, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Gheorghe-Vlad Nistor a Massimiliano Smeriglio.

Vystoupili: Ursula von der Leyen (předsedkyně Komise) a Charles Michel (předseda Evropské rady).

Rozprava skončila.


22. Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***II – Zvláštní program, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa * – Evropský inovační a technologický institut ***I – Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu ***I (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků a zrušují nařízení (EU) č. 1290/2013 a (EU) č. 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Dan Nica (A9-0122/2021)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021–2027: Podpora talentu a kapacity pro inovace v Evropě [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Lina Gálvez Muñoz, kterou byl zastoupen zpravodaj Dan Nica, předložila doporučení ke druhému čtení.

Christian Ehler, Marc Botenga, kterým byla zastoupena zpravodajka Marisa Matias, a Maria da Graça Carvalho uvedli zprávy.

Vystoupila Mariya Gabriel (členka Komise).

Vystoupili: Andrius Kubilius za skupinu PPE, Josianne Cutajar za skupinu S&D, a Iskra Mihaylova za skupinu Renew.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Vystoupili Elena Lizzi za skupinu ID, Ville Niinistö za skupinu Verts/ALE, Robert Roos za skupinu ECR, Sandra Pereira za skupinu The Left, András Gyürk – nezařazený poslanec, Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia, Susana Solís Pérez, Viola Von Cramon-Taubadel, Zdzisław Krasnodębski, Jerzy Buzek, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jakop G. Dalunde, Dace Melbārde, Seán Kelly, Romana Jerković a Ivo Hristov.

Vystoupila Mariya Gabriel.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5 zápisu ze dne 27.4.2021.

Oznámení výsledků hlasování: bod 14 zápisu ze dne 27.4.2021.


23. Členství ve výborech a v delegacích

Předsedající oznámil, že předseda Parlamentu obdržel od skupiny ECR a sekretariátu nezařazených poslanců tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor ECON: Michiel Hoogeveen

výbor ITRE: Andrea Caroppo již není členem

výbor CULT: Isabella Adinolfi již není členkou

Tato rozhodnutí nabyla účinnosti dnešním dnem.


24. Mechanismus civilní ochrany Unie ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

První rozprava se konala dne 14. září 2020 (bod 22 zápisu ze dne 14.9.2020).

První hlasování se konalo dne 16. září 2020 a věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání (bod 12 zápisu ze dne 16.9.2020).

Nikos Androulakis uvedl zprávu.

Vystoupila Mariya Gabriel (členka Komise).

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Jytte Guteland za skupinu S&D, Nicolae Ştefănuță za skupinu Renew, Marco Dreosto za skupinu ID, Pietro Fiocchi za skupinu ECR, Kateřina Konečná za skupinu The Left, Sunčana Glavak, Sara Cerdas, Catherine Griset a Radan Kanev.

Vystoupila Mariya Gabriel.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5 zápisu ze dne 27.4.2021.

Oznámení výsledků hlasování: bod 14 zápisu ze dne 27.4.2021.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 21:11.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

25. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 22:00.


26. Ochrana půdy (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000024/2021, kterou pokládají Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra a Idoia Villanueva Ruiz za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Radě: Ochrana půdy (B9-0011/2021)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000023/2021, kterou pokládají Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra a Idoia Villanueva Ruiz za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Komisi: Ochrana půdy (B9-0010/2021)

Martin Hojsík rozvinul otázky.

Ana Paula Zacarias (úřadující předsedkyně Rady) a Virginijus Sinkevičius (člen Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Pernille Weiss za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Jérémy Decerle za skupinu Renew, Manuela Ripa za skupinu Verts/ALE, Idoia Villanueva Ruiz za skupinu The Left, Alexander Bernhuber, Deirdre Clune a Peter Liese.

Vystoupili: Virginijus Sinkevičius a Ana Paula Zacarias.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra a Idoia Villanueva Ruiz za výbor ENVI o ochraně půdy (2021/2548(RSP)) (B9-0221/2021).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 19 zápisu ze dne 27.4.2021 (pozměňovací návrhy); bod 6 zápisu ze dne 28.4.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 2 zápisu ze dne 28.4.2021 (pozměňovací návrhy); bod 13 zápisu ze dne 28.4.2021 (konečné hlasování).


27. Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři ***I (rozprava)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mění nařízení (ES) č. 1936/2001, (EU) 2017/2107 a (EU) 2019/833 a zrušuje nařízení (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Giuseppe Ferrandino uvedl zprávu.

Vystoupil Virginijus Sinkevičius (člen Komise).

Vystoupili: Gabriel Mato za skupinu PPE, Clara Aguilera za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu Renew, Rosanna Conte za skupinu ID, Caroline Roose za skupinu Verts/ALE, Dino Giarrusso – nezařazený poslanec, Isabel Carvalhais, Annalisa Tardino a Manuel Pizarro.

Vystoupil Virginijus Sinkevičius.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 19 zápisu ze dne 27.4.2021 (pozměňovací návrhy); bod 6 zápisu ze dne 28.4.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 2 zápisu ze dne 28.4.2021 (pozměňovací návrhy); bod 13 zápisu ze dne 28.4.2021 (konečné hlasování).


28. Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 118 jednacího řádu)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 118 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. března 2021)

výbor AFET

- Vztahy mezi EU a Indií (2021/2023(INI))


29. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


30. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


31. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 690.962/OJMA).


32. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:12.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Thaler Barbara, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 27. července 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí