Rodyklė 
Protokolas
XML 200kPDF 312kWORD 82k
Pirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Ankstesnių plenarinių posėdžių protokolų tvirtinimas
 4.Prašymas atšaukti imunitetą
 5.Parmalento nariui suteiktų įgaliojimų atitikties tikrinimas
 6.Tyrimo komiteto transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais įgaliojimų pratęsimas
 7.Parlamento sudėtis
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos
 10.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis)
 11.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis)
 12.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)
 13.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis)
 14.Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)
 15.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 16.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 17.Gauti dokumentai
 18.Darbų programa
 19.2021 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados. ES ir Turkijos balandžio 6 d. aukšto lygio susitikimo rezultatai (diskusijos)
 20.Balsavimas
 21.2021 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados. ES ir Turkijos balandžio 6 d. aukšto lygio susitikimo rezultatai (diskusijų tęsinys)
 22.Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas ***II . Specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ *. Europos inovacijos ir technologijos institutas ***I. Europos inovacijos ir technologijos instituto strateginė inovacijų darbotvarkė ***I (diskusijos)
 23.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 24.Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ***I (diskusijos)
 25.Posėdžio atnaujinimas
 26.Dirvožemio apsauga (diskusijos)
 27.Daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas ***I (diskusijos)
 28.Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva
 29.Paaiškinimai dėl balsavimo
 30.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 31.Kito posėdžio darbotvarkė
 32.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2021 m. kovo 25 d., ketvirtadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.00 val.


3. Ankstesnių plenarinių posėdžių protokolų tvirtinimas

2021 m. kovo 24 d. ir 2021 m. kovo 25 d. plenarinių posėdžių protokolai patvirtinti.


4. Prašymas atšaukti imunitetą

Belgijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Fulvio Martusciello imunitetą siekiant iškviesti jį atvykti į policijos teismą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


5. Parmalento nariui suteiktų įgaliojimų atitikties tikrinimas

2021 m. balandžio 22 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 5 dalimi patikrino, ar laikini įgaliojimai dėl Europos ir Prancūzijos švietimo sistemos, kuriuos le Prancūzijos Ministras Pirmininkas suteikė Ilanai Cicurel, attitinka 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto nuostatas ir nusprendė, kad jie Aktą atitinka.


6. Tyrimo komiteto transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais įgaliojimų pratęsimas

Pirmininkas pranešė, kad Pirmininkų sueiga savo 2021 m. balandžio 22 d. posėdyje pritarė Tyrimo komiteto transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais prašymui 3 mėnesiais pratęsti jo įgaliojimus.

Šis naujas pratęsimas būtinas, kad tyrimo komitetas galėtų visapusiškai ir tinkamai įgyvendinti savo įgaliojimus, kuriuos Parlamentas priėmė 2020 m. birželio 19 d. (2020 06 19 protokolo 6 punktas).

Jei per 24 valandas po šio pranešimo nebus pareikšta prieštaravimų, šis pratęsimas bus laikomas patvirtintu. Priešingu atveju dėl jo bus balsuojama.


7. Parlamento sudėtis

Derk Jan Eppink ir Kati Piri nuo 2021 m. kovo 31 d.i šrinkti Nyderlandų nacionalinio parlamento nariais.

Parlamentas atkreipė dėmesį į tai, kad vadovaujantis Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 2 dalimi šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario pareigomis ir kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalis Parlamentas konstatavo, kad jų vietos laisvos nuo 2021 m. kovo 31 d..

Nyderlandų kompetentingos institucijos pranešė, kad Michiel Hoogeveen ir Thijs Reuten nuo 2021 m. balandžio 15 d. išrinkti Europos Parlamento nariais ir atitinkamai pakeičia Derk Jan Eppink ir Kati Piri.

Parlamentas atsižvelgė į jų išrinkimą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Michiel Hoogeveen ir Thijs Reuten įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


8. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D, Renew ir Verts/ALE frakcijų sprendimus dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

AFET komitetas: Thijs Reuten

PETI komitetas: Andrus Ansip nebėra šio komiteto narys

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais: Radka Maxová

Delegacija ES ir Moldovos parlamentiniame asociacijos komitete: Radka Maxová

Delegacija ES ir Šiaurės Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete: Thijs Reuten

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Alexandra Geese

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.


9. Per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 63 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad gavo šias Tarybos pozicijas su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicija:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma vidaus rinkos, įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, konkurencingumo, augalų, gyvūnų, maisto bei pašarų srities ir Europos statistikos programa (Bendrosios rinkos programa) ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014 bei (ES) Nr. 652/2014. Tarybos priimta 2021 m. balandžio 13 d. (14281/1/2020 - COM(2021)0218 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD))
Perduota atsakingam komitetui: IMCO;

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. programa „Kūrybiška Europa“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013. Tarybos priimta 2021 m. balandžio 13 d. (14146/1/2020 - COM(2021)0184 - C9-0134/2021 - 2018/0190(COD))
Perduota atsakingam komitetui: CULT;

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Sąjungos švietimo bei mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013. Tarybos priimta 2021 m. balandžio 13 d. (14148/1/2020 - COM(2021)0187 - C9-0135/2021 - 2018/0191(COD))
Perduota atsakingam komitetui: CULT;

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“), ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 331/2014. Tarybos priimta 2021 m. balandžio 13 d. (06164/1/2021 - COM(2021)0179 - C9-0137/2021 - 2018/0194(COD))
Perduota atsakingam komitetui: LIBE;

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Teisingumo programa ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1382/2013. Tarybos priimta 2021 m. balandžio 19 d. (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD))
Perduota atsakingam komitetui: JURI, LIBE;

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams (EGF), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013. Tarybos priimta 2021 m. balandžio 19 d. (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD))
Perduota atsakingam komitetui: EMPL;

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013 bei (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES. Tarybos priimta 2021 m. balandžio 19 d. (14312/1/2020 - COM(2021)0208 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ITRE;

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso programa ir panaikinami reglamentai (ES) 2018/1475 ir (ES) Nr. 375/2014. Tarybos priimta 2021 m. balandžio 20 d. (14153/1/2020 - COM(2021)0210 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD))
Perduota atsakingam komitetui: CULT;

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1381/2013 ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 390/2014. Tarybos priimta 2021 m. balandžio 19 d. (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD))
Perduota atsakingam komitetui: LIBE.

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo pozicijas, prasidės kitą dieną, t. y. 2021 m. balandžio 27 d.

Pirmininkas pranešė, kad į šios sesijos darbotvarkę bus įtrauktos rekomendacijos antrajam svarstymui, jei jas priims atitinkami atsakingi komitetai, šiais klausimais:

- Reglamentas dėl 2021–2027 m. dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2018/0202(COD));

- Reglamentas dėl 2021–2027 m. Teisių ir vertybių programos (2018/0207(COD));

- Reglamentas dėl 2021–2027 m. Teisingumo programos (2018/0208(COD));

- Reglamentas, kuriuo sudaroma 2021–2027 m. Sąjungos kosmoso programa ir įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra (2018/0236(COD));

- Reglamentas, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. vidaus rinkos, įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, konkurencingumo, augalų, gyvūnų, maisto bei pašarų srities ir Europos statistikos programa (Bendrosios rinkos programa) (2018/0231(COD)).


10. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis)

Atsakingas komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

- 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/787 dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus, spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (OL L 130, 2019 5 17, p. 1), (Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P8_TA(2019)0178) (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) klaidų ištaisymas P8_TA(2019)0178(COR02) - ENVI komitetas.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas po jo paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip apatinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašo dėl jo balsuoti.


11. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nepateikta jokių prieštaravimų dėl:

- ENVI komiteto rekomendacijos neprieštarauti 2021 m. kovo 24 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2008 dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo nagrinėjimo (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA)) (B9-0226/2021).

Jei per dvidešimt keturias valandas po paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepareiškia jokių prieštaravimų, ši rekomendacija laikoma patvirtinta. Priešingu atveju dėl jos balsuojama.


12. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)

Pirmininkas paskelbė EMPL komiteto sprendimą pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį remiantis šiuo pranešimu:

- EMPL komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD)) – Pranešėja: Stefania Zambelli (A9-0114/2021).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos iki rytdienos, 2021 m. balandžio 27 d., antradienio, vidurnakčio gali raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


13. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį ENVI komitetas nusprendė pradėti tarpinstitucines derybas remdamasis šia Parlamento per pirmąjį svarstymą priimta pozicija:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) – per pirmąjį svarstymą priimta pozicija P8_TA(2018)0369.

Ši Parlamento per pirmąjį svarstymą priimta pozicija yra derybų įgaliojimas.


14. Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad po 2021 m. kovo 25 d. sesijos sustabdymo jis kartu su Tarybos pirmininku pasirašė šiuos pagal įprastą teisėkūros procedūra priimtus aktus:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma Teisingumo programa ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1382/2013 (00024/2021/LEX - C9-0151/2021 - 2018/0208(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013 bei (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES (00021/2021/LEX - C9-0150/2021 - 2018/0236(COD)).

Pirmininkas pranešė, kad šią savaitę jis kartu su Tarybos pirmininku pasirašys šiuos pagal įprastą teisėkūros procedūra priimtus aktus:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams (EGF), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 (00022/2021/LEX - C9-0149/2021 - 2018/0202(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1381/2013 ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 390/2014 (00023/2021/LEX - C9-0148/2021 - 2018/0207(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl teroristinio turinio sklaidos internete klausimo sprendimo (00019/2021/LEX - C9-0142/2021 - 2018/0331(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma Sąjungos kovos su sukčiavimu programa ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 250/2014 (00020/2021/LEX - C9-0141/2021 - 2018/0211(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma vidaus rinkos, įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, konkurencingumo, augalų, gyvūnų, maisto bei pašarų srities ir Europos statistikos programa (Bendrosios rinkos programa) ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014 bei (ES) Nr. 652/2014 (00018/2021/LEX - C9-0136/2021 - 2018/0231(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013, kiek tai susiję su pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos patikslinimais siekiant paskatinti ekonomikos atsigavimą nuo COVID-19 krizės (00073/2020/LEX - C9-0131/2021 - 2020/0156(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 krizės (00070/2020/LEX - C9-0130/2021 - 2020/0151(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma Skaitmeninės Europos programa ir panaikinamas Sprendimas (ES) 2015/2240 (00013/2021/LEX - C9-0124/2021 - 2018/0227(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 (00014/2021/LEX - C9-0121/2021 - 2018/0209(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“, nustatomos su ja susijusios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1290/2013 ir (ES) Nr. 1291/2013 (00012/2021/LEX - C9-0119/2021 - 2018/0224(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įsteigiamas Europos gynybos fondas ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2018/1092 (00011/2021/LEX - C9-0118/2021 - 2018/0254(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) (00010/2021/LEX - C9-0103/2021 - 2017/0237(COD)).


15. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2020 m. lapkričio I ir 2021 m. vasario mėn. sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


16. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtraukti šie klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis):

- O-000023/2021 kurį pateikė Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra ir Idoia Villanueva Ruiz Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu Komisijai: Dirvožemio apsauga (B9-0010/2021);

- O-000024/2021 kurį pateikė Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra ir Idoia Villanueva Ruiz Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu Tarybai: Dirvožemio apsauga (B9-0011/2021);

- O-000025/2021 kurį pateikė Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska ir Sandra Pereira Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu Tarybai: Europos vaiko garantijų sistema (B9-0012/2021);

- O-000026/2021 kurį pateikė Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska ir Sandra Pereira Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu Komisijai: Europos vaiko garantijų sistema (B9-0013/2021).


17. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai ir Prancūzijai dėl stichinių nelaimių ir Airijai, Albanijai, Austrijai, Belgijai, Čekijai, Estijai, Graikijai, Ispanijai, Italijai, Juodkalnijai, Kroatijai, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Portugalijai, Prancūzijai, Rumunijai, Serbijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos (COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo Sąjungos vardu (05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Estijos paraišką „EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism“ (COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl importo ir tam tikrų prekių tiekimo ir paslaugų teikimo neapmokestinimo PVM, kai taikomos Sąjungos viešojo intereso priemonės (COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės konvencijos rajone taikytinos išteklių valdymo ir išsaugojimo priemonės ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 520/2007 (COM(2021)0198 - C9-0153/2021 - 2021/0103(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

ENVI

- Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Grenlandijos Vyriausybės bei Danijos Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo (06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Sąjungos ir Norvegijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

- Pranešimas dėl klimato kaitos poveikio žmogaus teisėms ir aplinkos gynėjų vaidmens šioje srityje (2020/2134(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas (COM(2020)0288[[02]] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo peržiūros (2020/2087(INI)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Hondūro Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais sudarymo projekto (12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

- Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Hondūro Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais sudarymo projekto (2020/0157M(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas (COM(2020)0288[[07]] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Alin Mituța (A9-0055/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2020)0288[[03]] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Pascal Durand (A9-0056/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (COM(2020)0288[[06]] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

- *** Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (2020/0112R(APP)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai (COM(2020)0288[[05]] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

- Pranešimas dėl žmogaus teisių apsaugos ir ES išorės migracijos politikos (2020/2116(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Tineke Strik (A9-0060/2021)

- Pranešimas dėl Europos energetikos sistemų integracijos strategijos (2020/2241(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

- Pranešimas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba (COM(2020)0288[[10]] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Alin Mituța (A9-0063/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (COM(2020)0288[[04]] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas (COM(2020)0288[[08]] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

- Pranešimas ES taisyklių poveikis laisvam darbuotojų ir paslaugų judėjimui: darbo jėgos judumas ES viduje kaip priemonė darbo rinkos poreikiams ir įgūdžiams suderinti (2020/2007(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Radan Kanev (A9-0066/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (COM(2020)0288[[09]] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Alin Mituța (A9-0067/2021)

- Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[41]] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

- Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) (iki 2019 m. vasario 20 d. – Europos profesinio mokymo plėtros centras) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[11]] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[22]] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[27]] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

- Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[34]] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

- Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[18]] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

- Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[29]] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

- Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[31]] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

- Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[40]] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (ESGA) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[26]] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (iki 2019 m. liepos 4 d. – Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[38]] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

- Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[36]] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

- Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[15]] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

- Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[28]] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

- Pranešimas dėl BEREC paramos agentūros (BEREC biuro) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[39]] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2019/816 ir (ES) 2019/818, kiek tai susiję su prieigos prie kitų ES informacinių sistemų Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos naudojimo tikslais sąlygų nustatymu (COM(2019)0003[[02]] - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[17]] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros (ENISA) (iki 2019 m. birželio 27 d. – Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[25]] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[13]] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

- Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[14]] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

- Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[32]] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

- Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[20]] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

- Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) (iki 2019 m. vasario 20 d. – Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[16]] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

- Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[35]] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

- Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[30]] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

- Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[37]] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

- Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) (iki 2019 m. vasario 20 d.: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[12]] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

- Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[33]] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

- Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[23]] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[42]] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

- Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[21]] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė (COM(2020)0288[[51]] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) (prieš 2019 m. gruodžio 12 d. – Eurojustas) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[19]] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/376/EB dėl Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos ir tos programos daugiamečių techninių gairių priėmimo (COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

- Pranešimas Skaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninės veiklos mokestis (2021/2010(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjos: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

- Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[24]] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

- Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[46]] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės SESAR 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[44]] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

- Pranešimas dėl 2 kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[48]] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[50]] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[45]] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

- Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[43]] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[49]] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

- Pranešimas dėl bendrovių atsakomybės už žalą aplinkai (2020/2027(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Antonius Manders (A9-0112/2021)

- Pranešimas dėl 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2020)0288[[47]] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Stefania Zambelli (A9-0114/2021)

- Pranešimas dėl klimato kaitos poveikio pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams (2020/2042(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėja: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

- Pranešimas dėl Europos strategijos dėl vandenilio (2020/2242(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Jens Geier (A9-0116/2021)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos (COM(2020)0288[[01]] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

- * Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“, nustatymo projekto (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Christian Ehler (A9-0118/2021)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (ES) Nr. 389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje nuostatos, susijusios su elektroninių registrų turiniu (COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo Skaidrumo registro sudarymo (2020/2272(ACI)) - AFCO komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Indijos santykių (2021/2023(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo ir Europos Sąjungos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų sudarymo Sąjungos vardu projekto (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)) - AFET komitetas - INTA komitetas - Pranešėjas: Andreas Schieder - Pranešėjas: Christophe Hansen (A9-0128/2021)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Zdzisławo Krasnodębskio imunitetą (2020/2224(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Filipo De Mano (Filip De Man) imunitetą (2020/2271(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Ioanniso Lagoso (Ioannis Lagos) imunitetą (2020/2219(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Ioanniso Lagoso (Ioannis Lagos) imunitetą (2020/2240(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) (12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Skaitmeninės Europos programa ir panaikinamas Sprendimas (ES) 2015/2240 (06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Valter Flego (A9-0119/2021)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo įsteigiamas Europos gynybos fondas ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2018/1092 (06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos per pirmąjį svarstymą priimtos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“, nustatomos su ja susijusios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1290/2013 ir (ES) Nr. 1291/2013 (07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Dan Nica (A9-0122/2021)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Sąjungos kovos su sukčiavimu programa ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 250/2014 (05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)) - CONT komitetas - Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 (06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl teroristinio turinio sklaidos internete klausimo sprendimo (14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Patryk Jaki (A9-0133/2021)


18. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2021 m. balandžio mėn. plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 690.962/PDOJ).

Pasikonsultavęs su frakcijomis, Pirmininkas pasiūlė tokius galutinio darbotvarkės projekto pakeitimus:

Pirmadienis

Balsavimas dėl Marie Toussaint pranešimo dėl prašymo atšaukti Ioanniso Lagoso (Ioannis Lagos) imunitetą (A9-0136/2021) (galutinio darbotvarkės projekto 187 punktas) vyks pieš balsavimą dėl Angel Dzhambazki pranešimo dėl prašymo atšaukti Ioanniso Lagoso (Ioannis Lagos) imunitetą (A9-0135/2021) (galutinio darbotvarkės projekto 186 punktas).

Antradienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Trečiadienis

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas dėl Kinijos atsakomosios sankcijos, taikomos ES subjektams ir Europos Parlamento nariams bei valstybių narių nacionalinių parlamentų nariams (galutinio darbotvarkės projekto 179 punktas) bus perkeltas į atntrąjį popietinės darbotvarkės puktą iškart po Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimo dėl Rusijos, Aleksejaus Navalno atvejo, kariuomenės telkimo prie Ukrainos sienos ir Rusijos išpuolio Čekijoje (galutinio darbotvarkės projekto 177 punktas).

Ketvirtadienis

Irene Tinagli pranešimas dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje nuostatų, susijusių su elektroninių registrų turiniu (A9-0121/2021) bus tiesiogiai įtrauktas į antrąjį tos dienos balsavimą.

Pirmininkas pranešė kad balsavimas perkeltas į skirtingą balsavimo laidą atsižvelgiant į pakeitimų ir prašymų balsuoti dalimis bei prašymų dėl atskiro balsavimo skaičiaus. Informacija apie balsavimų paskirstymą skirtingu balsavimo laiku bus paskelbta Parlamento interneto sveteinės skiltyje „Prioritetinė informacija ir dokumentai“.

Parlamentas pritarė šiems pakeitimams.

Darbų programa patvirtinta.

Kalbėjo Daniel Freund dėl Petri Sarvamaa pranešimo dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas, 39 pakeitimo tinkamumo (A9-0044/2021) (galutinio darbotvarkės projekto 92 punktas) (Pirmininkas pateikė papildomos informacijos).

Kalbėjo Karima Delli (pranešėja), ji padarė deklaraciją pagal Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio 4 dalį dėl jos pranešimo dėl veiksmingesnio ir švaresnio jūrų transporto (A9-0029/2021) (galutinio darbotvarkės projekto 87 punktas).


19. 2021 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados. ES ir Turkijos balandžio 6 d. aukšto lygio susitikimo rezultatai (diskusijos)

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: 2021 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2021/2599(RSP))

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: ES ir Turkijos balandžio 6 d. aukšto lygio susitikimo rezultatai (2021/2641(RSP))

Charles Michel (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Ursula von der Leyen (Komisijos pirmininkė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Malik Azmani Renew frakcijos vardu, Marco Zanni ID frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Assita Kanko ECR frakcijos vardu, Giorgos Georgiou The Left frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Roberta METSOLA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Nicolas Bay, Sergey Lagodinsky, Robert Roos, Özlem Demirel, Edina Tóth ir Siegfried Mureşan.

(Diskusijų tęsinys: 2021 04 26 protokolo 20 punktas)


20. Balsavimas

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų:

Prašymas atšaukti Filipo De Mano (Filip De Man) imunitetą
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Filipo De Mano (Filip De Man) imunitetą [2020/2271(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021).

Prašymas atšaukti Zdzisławo Krasnodębskio (Zdzisław Krasnodębski) imunitetą
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Zdzisławo Krasnodębskio (Zdzisław Krasnodębski) imunitetą [2020/2224(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021);

Prašymas atšaukti Ioanniso Lagoso (Ioannis Lagos) imunitetą
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Ioanniso Lagoso (Ioannis Lagos) imunitetą [2020/2240(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Marie Toussaint (A9-0136/2021);

Prašymas atšaukti Ioanniso Lagoso (Ioannis Lagos) imunitetą
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Ioanniso Lagoso (Ioannis Lagos) imunitetą [2020/2219(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021).

Parlamentas surengė vieną balsavimą dėl šių dokumentų:

ES ir Norvegijos susitarimas: visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimas, susijęs su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos ***
Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Sąjungos ir Norvegijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo Europos Sąjungos vardu [10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jörgen Warborn (A9-0035/2021);

ES ir Hondūro Respublikos savanoriškas partnerystės susitarimas ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Hondūro Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais sudarymo projekto [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Karin Karlsbro (A9-0053/2021);

Techninės apžiūros dokumentų rinkinyje pateikiamų kelių eismo saugos aspektų įgyvendinimo ataskaita
Pranešimas dėl Techninės apžiūros dokumentų rinkinyje pateikiamų kelių eismo saugos aspektų įgyvendinimo ataskaitos [2019/2205(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Benoît Lutgen (A9-0028/2021);

Cheminių medžiagų liekanos Baltijos jūroje remiantis peticijomis Nr. 1328/2019 ir Nr. 0406/2020 pagal Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnio 2 dalį
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, Dolors Montserrat PETI komiteto vardu pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnio 2 dalį, dėl cheminių medžiagų liekanų Baltijos jūroje, parengtos remiantis peticijomis Nr. 1328/2019 ir Nr. 0406/2020 (2021/2567(RSP)) (B9-0224/2021).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

ES ir Hondūro Respublikos savanoriškas partnerystės susitarimas
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Hondūro Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais sudarymo projekto [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Karin Karlsbro (A9-0054/2021);

Tarpinstitucinis susitarimas dėl privalomo Skaidrumo registro
Pranešimas dėl Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo Skaidrumo registro sudarymo [2020/2272(ACI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021);

Veiksmingesnis ir švaresnis jūrų transportas
Pranešimas dėl techninių ir veiklos priemonių siekiant veiksmingesnio ir švaresnio jūrų transporto [2019/2193(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Karima Delli (A9-0029/2021).

Balsavimas vyks iki 19.45 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, 2021 m. balandžio 27 d., antradienį, 09.00 val. (2021 04 27 protokolo 2 punktas).


21. 2021 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados. ES ir Turkijos balandžio 6 d. aukšto lygio susitikimo rezultatai (diskusijų tęsinys)

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: 2021 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2021/2599(RSP))

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: ES ir Turkijos balandžio 6 d. aukšto lygio susitikimo rezultatai (2021/2641(RSP))

(Diskusijų pradžia: 2021 04 26 protokolo 19 punktas)

Kalbėjo Nathalie Loiseau, Bernhard Zimniok, Alice Kuhnke, Elżbieta Rafalska, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Esteban González Pons, Pedro Marques, Samira Rafaela, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Angel Dzhambazki, Carles Puigdemont i Casamajó, François-Xavier Bellamy, Tonino Picula, María Soraya Rodríguez Ramos, Peter Kofod, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tomas Tobé, Evelyn Regner, Sophia in 't Veld, Clara Ponsatí Obiols, Manolis Kefalogiannis, Nacho Sánchez Amor, Engin Eroglu, Benoît Lutgen, Tanja Fajon, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Gheorghe-Vlad Nistor ir Massimiliano Smeriglio.

Kalbėjo Ursula von der Leyen (Komisijos pirmininkė) ir Charles Michel (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas).

Diskusijos baigtos.


22. Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas ***II . Specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ *. Europos inovacijos ir technologijos institutas ***I. Europos inovacijos ir technologijos instituto strateginė inovacijų darbotvarkė ***I (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos per pirmąjį svarstymą priimtos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“, nustatomos su ja susijusios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1290/2013 ir (ES) Nr. 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Dan Nica (A9-0122/2021)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“, nustatymo projekto [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto (nauja redakcija) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Pranešimas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) 2021–2027 m. strateginės inovacijų darbotvarkės. Europos inovacijų talentų ir inovacinių pajėgumų skatinimas [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Lina Gálvez Muñoz (pavaduojanti pranešėją Dan Nica) pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Christian Ehler, Marc Botenga (pavaduojantis pranešėją Marisa Matias) ir Maria da Graça Carvalho pristatė pranešimus.

Kalbėjo Mariya Gabriel (Komisijos narė).

Kalbėjo Andrius Kubilius PPE frakcijos vardu, Josianne Cutajar S&D frakcijos vardu, ir Iskra Mihaylova Renew frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Elena Lizzi ID frakcijos vardu, Ville Niinistö Verts/ALE frakcijos vardu, Robert Roos ECR frakcijos vardu, Sandra Pereira The Left frakcijos vardu, András Gyürk, nepriklausomas Parlamento narys, Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia, Susana Solís Pérez, Viola Von Cramon-Taubadel, Zdzisław Krasnodębski, Jerzy Buzek, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jakop G. Dalunde, Dace Melbārde, Seán Kelly, Romana Jerković ir Ivo Hristov.

Kalbėjo Mariya Gabriel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 04 27 protokolo 5 punktas

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 04 27 protokolo 14 punktas


23. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas pranešė, kad Europos Parlamento pirmininkas gavo ECR frakcijos ir Nepriklausomų narių sekretoriato sprendimus, kuriais keičiama komitetų ir delegacijų sudėtis:

ECON komitetas: Michiel Hoogeveen

ITRE komitetas: Andrea Caroppo nebėra šio komiteto narys

CULT komitetas: Isabella Adinolfi nebėra šio komiteto narė

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.


24. Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Pirmosios diskusijos vyko 2020 m. rugsėjo 14 d. (2020 09 14 protokolo 22 punktas).

Pirmasis balsavimas įvyko 2020 m. rugsėjo 16 d. ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas buvo perduotas kompetenringam komitetui, kad jis vykdytų tarpinstitucines derybas (2020 09 16 protokolo 12 punktas).

Nikos Androulakis pristatė pranešimą.

Kalbėjo Mariya Gabriel (Komisijos narė).

Kalbėjo Peter Liese PPE frakcijos vardu, Jytte Guteland S&D frakcijos vardu, Nicolae Ştefănuță Renew frakcijos vardu, Marco Dreosto ID frakcijos vardu, Pietro Fiocchi ECR frakcijos vardu, Kateřina Konečná The Left frakcijos vardu, Sunčana Glavak, Sara Cerdas, Catherine Griset ir Radan Kanev.

Kalbėjo Mariya Gabriel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 04 27 protokolo 5 punktas

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 04 27 protokolo 14 punktas

(Posėdis sustabdytas 21.11 val.)


PIRMININKAVO: Marcel KOLAJA
Pirmininko pavaduotojas

25. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 22.00 val.


26. Dirvožemio apsauga (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000024/2021 kurį pateikė Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra ir Idoia Villanueva Ruiz, vardu Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas Tarybai: Dirvožemio apsauga (B9-0011/2021)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000023/2021 kurį pateikė Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra ir Idoia Villanueva Ruiz, vardu Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas Komisijai: Dirvožemio apsauga (B9-0010/2021)

Martin Hojsík pateikė klausimus.

Ana Paula Zacarias (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Virginijus Sinkevičius (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo Pernille Weiss PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Jérémy Decerle Renew frakcijos vardu, Manuela Ripa Verts/ALE frakcijos vardu, Idoia Villanueva Ruiz The Left frakcijos vardu, Alexander Bernhuber, Deirdre Clune ir Peter Liese.

Kalbėjo Virginijus Sinkevičius ir Ana Paula Zacarias.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį.

- Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra ir Idoia Villanueva Ruiz ENVI komiteto vardu dėl dirvožemio apsaugos (2021/2548(RSP)) (B9-0221/2021).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 04 27 protokolo 19 punktas (pakeitimai); 2021 04 28 protokolo 6 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 04 28 protokolo 2 punktas (pakeitimai); 2021 04 28 protokolo 13 punktas (galutinis balsavimas)


27. Daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas, iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (ES) 2017/2107 bei (ES) 2019/833 ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Giuseppe Ferrandino pristatė pranešimą.

Kalbėjo Virginijus Sinkevičius (Komisijos narys).

Kalbėjo Gabriel Mato PPE frakcijos vardu, Clara Aguilera S&D frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica Renew frakcijos vardu, Rosanna Conte ID frakcijos vardu, Caroline Roose Verts/ALE frakcijos vardu, Dino Giarrusso, nepriklausomas Parlamento narys, Isabel Carvalhais, Annalisa Tardino ir Manuel Pizarro.

Kalbėjo Virginijus Sinkevičius.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 04 27 protokolo 19 punktas (pakeitimai); 2021 04 28 protokolo 6 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 04 28 protokolo 2 punktas (pakeitimai); 2021 04 28 protokolo 13 punktas (galutinis balsavimas)


28. Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva

Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2021 m. kovo 11 d.)

AFET komitetas

- ES ir Indijos santykiai (2021/2023(INI))


29. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


30. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Dokumentas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


31. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 690.962/OJMA).


32. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.12 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Thaler Barbara, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Leista nedalyvauti:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2022 m. vasario 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika