Indekss 
Protokols
XML 197kPDF 311kWORD 81k
Pirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 4.Pieprasījums atcelt imunitāti
 5.Pārbaude par deputātam uzticēta uzdevuma savienojamību
 6.Izmeklēšanas komitejas par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā pilnvaru laika pagarināšana
 7.Parlamenta sastāvs
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 10.Kļūdu labojums (Reglamenta 241. pants)
 11.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 6. punkts)
 12.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants)
 13.Sarunas pirms Padomes pirmā lasījuma (Reglamenta 72. pants)
 14.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)
 15.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 16.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 17.Dokumentu iesniegšana
 18.Darba kārtība
 19.Eiropadomes 2021. gada 25. un 26. marta sanāksmes secinājumi - ES un Turcijas 2021. gada 6. aprīlī notikušās augsta līmeņa tikšanās rezultāti (debates)
 20.Balsošanas laiks
 21.Eiropadomes 2021. gada 25. un 26. marta sanāksmes secinājumi - ES un Turcijas 2021. gada 6. aprīlī notikušās augsta līmeņa tikšanās rezultāti (debašu turpinājums)
 22.Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide - noteikumi, kas reglamentē dalību programmā un tās rezultātu izplatīšanu ***II - Īpašā programma, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” * - Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts ***I - Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta stratēģiskā inovāciju programma ***I (debates)
 23.Komiteju un delegāciju sastāvs
 24.Savienības civilās aizsardzības mehānisms ***I (debates)
 25.Sēdes atsākšana
 26.Augsnes aizsardzība (debates)
 27.Daudzgadu plāns zilās tunzivs pārvaldībai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā ***I (debates)
 28.Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 118. pants)
 29.Balsojumu skaidrojumi
 30.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 31.Nākamās sēdes darba kārtība
 32.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta ceturtdien, 2021. gada 25. martā, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


3. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2021. gada 24. marta un 2021. gada 25. marta sēžu protokoli tika apstiprināti.


4. Pieprasījums atcelt imunitāti

Beļģijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Fulvio Martusciello imunitāti, lai viņu varētu uzaicināt ierasties pirmās instances tiesā.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


5. Pārbaude par deputātam uzticēta uzdevuma savienojamību

Juridiskā komiteja 2021. gada 22. aprīļa sanāksmē saskaņā ar Reglamenta 4. panta 5. punktu sāka izskatīt jautājumu par to, vai uzdevums, ko Francijas premjerministrs uz laiku ir uzticējis veikt Ilana Cicurel saistībā ar projektu “Eiropa un Francijas izglītības sistēma”, ir savienojams ar 1976. gada 20. septembra Aktu, un nolēma, ka šis uzdevums ir savienojams ar minēto aktu.


6. Izmeklēšanas komitejas par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā pilnvaru laika pagarināšana

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Priekšsēdētāju konference savā 2021. gada 22. aprīļa sanāksmē apstiprināja no Izmeklēšanas komitejas par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā saņemto pieprasījumu pagarināt tās pilnvaru laiku vēl uz trim mēnešiem.

Šis jaunais pagarinājums ir nepieciešams, lai komiteja varētu pilnībā un pareizi īstenot savas pilnvaras, ko Parlaments apstiprināja 2020. gada 19. jūnijā (19.6.2020. protokola 6. punkts).

Ja divdesmit četru stundu laikā pēc šī paziņojuma nebūs izteikts neviens iebildums, šo pagarinājumu uzskatīs par apstiprinātu. Pretējā gadījumā par to tiks balsots.


7. Parlamenta sastāvs

Derk Jan Eppink un Kati Piri ir ievēlēti par Nīderlandes parlamenta deputātiem, sākot ar 2021. gada 31. martu.

Parlaments pieņēma zināšanai, ka saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. panta 2. punktu šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, un saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu konstatēja, ka, sākot ar 2021. gada 31. martu, ir atbrīvojušās minēto deputātu vietas.

Nīderlandes kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Michiel Hoogeveen un Thijs Reuten ir iecelti par Eiropas Parlamenta deputātiem attiecīgi Derk Jan Eppink un Kati Piri vietā, sākot ar 2021. gada 15. aprīli.

Parlaments pieņēma zināšanai viņu iecelšanu amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Michiel Hoogeveen un Thijs Reuten pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


8. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minētos S&D grupas, grupas “Renew” un Verts/ALE grupas lēmumus, ar kuriem groza komiteju un delegāciju sastāvu.

AFET komiteja: Thijs Reuten.

PETI komiteja: Andrus Ansip vairs nav šīs komitejas loceklis.

Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju: Radka Maxová.

Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā: Radka Maxová.

Delegācija ES un Ziemeļmaķedonijas apvienotajā parlamentārajā komitejā: Thijs Reuten.

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Alexandra Geese.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


9. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Sēdes vadītājs, pamatojoties uz Reglamenta 63. panta 1. punktu, paziņoja, ka ir saņēmis turpmāk minētās Padomes nostājas līdz ar iemesliem, kas likuši Padomei tās pieņemt, kā arī attiecīgo Komisijas nostāju.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko izveido iekšējā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas, augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības jomas un Eiropas statistikas programmu (Vienotā tirgus programma) un atceļ Regulas (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014, un (ES) Nr. 652/2014 - Padome pieņēmusi 2021. gada 13. aprīlī (14281/1/2020 - COM(2021)0218 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu "Radošā Eiropa" (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1295/2013 - Padome pieņēmusi 2021. gada 13. aprīlī (14146/1/2020 - COM(2021)0184 - C9-0134/2021 - 2018/0190(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: CULT.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Savienības programmu izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās "Erasmus+" un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013 - Padome pieņēmusi 2021. gada 13. aprīlī (14148/1/2020 - COM(2021)0187 - C9-0135/2021 - 2018/0191(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: CULT.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam (programma "Perikls IV") un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 331/2014 - Padome pieņēmusi 2021. gada 13. aprīlī (06164/1/2021 - COM(2021)0179 - C9-0137/2021 - 2018/0194(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu "Tiesiskums" un atceļ Regulu (ES) Nr. 1382/2013 - Padome pieņēmusi 2021. gada 19. aprīlī (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: JURI, LIBE.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu darbu zaudējušiem darba ņēmējiem (EGF) un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1309/2013 - Padome pieņēmusi 2021. gada 19. aprīlī (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: EMPL.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūru un atceļ Regulas (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013 un (ES) Nr. 377/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES - Padome pieņēmusi 2021. gada 19. aprīlī (14312/1/2020 - COM(2021)0208 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: ITRE.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu "Eiropas Solidaritātes korpuss" un atceļ Regulas (ES) 2018/1475 un (ES) Nr. 375/2014 - Padome pieņēmusi 2021. gada 20. aprīlī (14153/1/2020 - COM(2021)0210 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: CULT.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1381/2013 un Padomes Regulu (ES) Nr. 390/2014 – Padome pieņēmusi 2021. gada 19. aprīlī (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savas nostājas, sākas nākamajā dienā, proti, 2021. gada 27. aprīlī.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka šīs sesijas darba kārtībā tiks iekļauti ieteikumi otrajam lasījumam par šādiem dosjē, ja tos pieņems attiecīgās atbildīgās komitejas:

- regula par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2021–2027) (2018/0202(COD));

- regula, ar ko izveido programmu "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (2021–2027) (2018/0207(COD));

- regula, ar ko izveido programmu "Tiesiskums" (2021–2027) (2018/0208(COD));

- regula, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu (2021–2027) un Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūru (2018/0236(COD));

- regula, ar ko izveido iekšējā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas, augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības jomas un Eiropas statistikas programmu (Vienotā tirgus programma) (2021–2027) (2018/0231(COD)).


10. Kļūdu labojums (Reglamenta 241. pants)

Atbildīgā komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā.

- Kļūdu labojums P8_TA(2019)0178(COR02) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/787 (2019. gada 17. aprīlis) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu un marķējumu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā, stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta un destilātu izmantošanu alkoholiskajos dzērienos un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 110/2008 (OV L 130, 17.5.2019., 1. lpp.) - (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 13. martā, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu - P8_TA(2019)0178) - (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - ENVI komiteja.

Saskaņā ar Reglamenta 241. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja vien ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nav pieprasījuši par to balsot.


11. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 6. punkts)

Saskaņā ar Reglamenta 111. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikts neviens iebildums pret:

- ENVI komitejas ieteikumu lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2021. gada 24. marta deleģēto regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1234/2008 par izmaiņu izskatīšanu cilvēkiem paredzētu zāļu un veterināro zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA)) (B9-0226/2021).

Ja neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, divdesmit četru stundu laikā pēc šī paziņojuma nebūs iebilduši pret šo ieteikumu, to uzskatīs par apstiprinātu. Pretējā gadījumā to iesniegs balsošanai.


12. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants)

Priekšsēdētājs saskaņā ar Reglamenta 71. pantu paziņoja par EMPL komiteja lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz turpmāk minēto ziņojumu.

- EMPL komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD)) – Referente: Stefania Zambelli (A9-0114/2021).

Saskaņā ar Reglamenta 71. panta 2. punktu viena vai vairākas politiskās grupas vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, līdz nākamās dienas, proti, otrdienas, 2021. gada 27. aprīļa, pusnaktij var rakstiski pieprasīt balsot par lēmumu sākt sarunas.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


13. Sarunas pirms Padomes pirmā lasījuma (Reglamenta 72. pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 72. pantu ENVI komiteja ir pieņēmusi lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādu Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā:

- priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) – nostāja pirmajā lasījumā P8_TA(2018)0369.

Šī Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā ir mandāts sarunām.


14. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka kopā ar Padomes priekšsēdētāju pēc ceturtdienas, 2021. gada 25. marta, plenārsesijas pārtraukšanas ir parakstījis turpmāk minētos aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido programmu "Tiesiskums" un atceļ Regulu (ES) Nr. 1382/2013 (00024/2021/LEX - C9-0151/2021 - 2018/0208(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūru un atceļ Regulas (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013 un (ES) Nr. 377/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES (00021/2021/LEX - C9-0150/2021 - 2018/0236(COD)).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka kopā ar Padomes priekšsēdētāju nedēļas laikā parakstīs turpmāk minētos aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu darbu zaudējušiem darba ņēmējiem (EGF) un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1309/2013 (00022/2021/LEX - C9-0149/2021 - 2018/0202(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido programmu “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1381/2013 un Padomes Regulu (ES) Nr. 390/2014 (00023/2021/LEX - C9-0148/2021 - 2018/0207(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par vēršanos pret teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē (00019/2021/LEX - C9-0142/2021 - 2018/0331(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Savienības Krāpšanas apkarošanas programmu un atceļ Regulu (ES) Nr. 250/2014 (00020/2021/LEX - C9-0141/2021 - 2018/0211(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido iekšējā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas, augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības jomas un Eiropas statistikas programmu (Vienotā tirgus programma) un atceļ Regulas (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014, un (ES) Nr. 652/2014 (00018/2021/LEX - C9-0136/2021 - 2018/0231(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz korekcijām vērtspapīrošanas regulējumā, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanu, reaģējot uz Covid-19 krīzi (00073/2020/LEX - C9-0131/2021 - 2020/0156(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulu (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 krīzes (00070/2020/LEX - C9-0130/2021 - 2020/0151(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido programmu "Digitālā Eiropa" un atceļ Lēmumu (ES) 2015/2240 (00013/2021/LEX - C9-0124/2021 - 2018/0227(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu ("LIFE") un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013 (00014/2021/LEX - C9-0121/2021 - 2018/0209(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa", nosaka tās dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulas (ES) Nr. 1290/2013 un (ES) Nr. 1291/2013 (00012/2021/LEX - C9-0119/2021 - 2018/0224(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu un atceļ Regulu (ES) 2018/1092 (00011/2021/LEX - C9-0118/2021 - 2018/0254(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija) (00010/2021/LEX - C9-0103/2021 - 2017/0237(COD)).


15. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2020. gada novembra I sesijā un 2021. gada februāra sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē.


16. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauti šādi jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 136. pants):

- O-000023/2021, kuru uzdeva Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra un Idoia Villanueva Ruiz Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā Komisijai: Augsnes aizsardzība (B9-0010/2021);

- O-000024/2021, kuru uzdeva Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra un Idoia Villanueva Ruiz Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā Padomei: Augsnes aizsardzība (B9-0011/2021);

- O-000025/2021, kuru uzdeva Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska un Sandra Pereira Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā Padomei: Eiropas Garantija bērniem (B9-0012/2021);

- O-000026/2021, kuru uzdeva Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska un Sandra Pereira Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā Komisijai: Eiropas Garantija bērniem (B9-0013/2021).


17. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Grieķijai un Francijai saistībā ar dabas katastrofām un Albānijai, Austrijai, Beļģijai, Čehijai, Francijai, Grieķijai, Horvātijai, Igaunijai, Īrijai, Itālijai, Latvijai, Lietuvai, Luksemburgai, Melnkalnei, Portugālei, Rumānijai, Serbijai, Spānijai, Ungārijai un Vācijai, reaģējot uz sabiedrības veselības ārkārtas situāciju (COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Korejas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Igaunijas pieteikumu EGF/2020/002 EL/Estonia Tourism (COM(2021)0151 – C9-0127/2021 – 2021/0076(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz atbrīvojumiem importam un konkrētu preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai saistībā ar Savienības pasākumiem sabiedrības interesēs (COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Klusā okeāna rietumu un centrālās daļas zvejniecības konvencijas apgabalā piemērojamus saglabāšanas un pārvaldības pasākumus un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 520/2007 (COM(2021)0198 – C9-0153/2021 – 2021/0103(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI

- Padomes lēmums par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Grenlandes valdību un Dānijas valdību, no otras puses, un tā īstenošanas protokolu (06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Savienību un Norvēģiju par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Jörgen Warborn (A9-0035/2021).

- Ziņojums par klimata pārmaiņu ietekmi uz cilvēktiesībām un vides aizstāvju lomu šajā jautājumā (2020/2134(INI)) - AFET komiteja - Referente: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments (COM(2020)0288[[02]] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda pārskatīšanu (2020/2087(INI)) - REGI komiteja - Referents: Younous Omarjee (A9-0052/2021).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Karin Karlsbro (A9-0053/2021).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (2020/0157M(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Karin Karlsbro (A9-0054/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja (COM(2020)0288[[07]] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Alin Mituța (A9-0055/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome (COM(2020)0288[[03]] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Pascal Durand (A9-0056/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (COM(2020)0288[[06]] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Olivier Chastel (A9-0057/2021).

- *** Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (2020/0112R(APP)) - LIBE komiteja - Referents: Lukas Mandl (A9-0058/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta (COM(2020)0288[[05]] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A9-0059/2021).

- Ziņojums par cilvēktiesību aizsardzību un ES ārējās migrācijas politiku (2020/2116(INI)) - AFET komiteja - Referente: Tineke Strik (A9-0060/2021).

- Ziņojums par ES stratēģiju energosistēmu integrēšanai (2020/2241(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Christophe Grudler (A9-0062/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests (COM(2020)0288[[10]] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Alin Mituța (A9-0063/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa (COM(2020)0288[[04]] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Ramona Strugariu (A9-0064/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds (COM(2020)0288[[08]] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Olivier Chastel (A9-0065/2021).

- Ziņojums par ES noteikumu ietekmi uz darba ņēmēju brīvu pārvietošanos un pakalpojumu brīvu apriti: darbaspēka mobilitāte ES iekšienē kā instruments darba tirgus vajadzību un prasmju saskaņošanai (2020/2007(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Radan Kanev (A9-0066/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (COM(2020)0288[[09]] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Alin Mituța (A9-0067/2021).

- Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[41]] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021).

- Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) (pirms 2019. gada 20. februāra — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[11]] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[22]] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[27]] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021).

- Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[34]] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021).

- Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[18]] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021).

- Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[29]] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021).

- Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[31]] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021).

- Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[40]] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras (ERA) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[26]] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūras (pirms 2019. gada 4. jūlija — Energoregulatoru sadarbības aģentūra) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[38]] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021).

- Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[36]] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021).

- Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[15]] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021).

- Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[28]] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021).

- Ziņojums par BEREC atbalsta aģentūras (BEREC biroja) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[39]] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/816 un Regulu (ES) 2019/818, lai Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas vajadzībām paredzētu nosacījumus piekļuvei citām ES informācijas sistēmām (COM(2019)0003[[02]] - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[17]] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021).

- Ziņojums par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) (pirms 2019. gada 27. jūnija — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[25]] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[13]] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021).

- Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[14]] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021).

- Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[32]] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021).

- Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[20]] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021).

- Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) (pirms 2019. gada 20. februāra — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[16]] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021).

- Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[35]] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021).

- Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[30]] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021).

- Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[37]] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021).

- Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) (pirms 2019. gada 20. februāra — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[12]] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021).

- Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[33]] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021).

- Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[23]] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[42]] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021).

- Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[21]] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (COM(2020)0288[[51]] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (pirms 2019. gada 12. decembra — Eurojust) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[19]] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2008/376/EK par Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programmas pieņemšanu un par daudzgadu tehniskajām pamatnostādnēm šai programmai (COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021).

- Ziņojums par nodokļu uzlikšanu digitālajā ekonomikā: ESAO sarunas, digitālo uzņēmumu rezidence nodokļu vajadzībām un iespējams Eiropas digitālais nodoklis (2021/2010(INI)) - ECON komiteja - Referentes: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021).

- Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[24]] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021).

- Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[46]] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021).

- Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[44]] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021).

- Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[48]] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021).

- Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[50]] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021).

- Ziņojums par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[45]] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021).

- Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[43]] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021).

- Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[49]] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021).

- Ziņojums par uzņēmumu atbildību par kaitējumu videi (2020/2027(INI)) - JURI komiteja - Referents: Antonius Manders (A9-0112/2021).

- Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2020)0288[[47]] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD)) - EMPL komiteja - Referente: Stefania Zambelli (A9-0114/2021).

- Ziņojums par klimata pārmaiņu ietekmi uz neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām jaunattīstības valstīs (2020/2042(INI)) - DEVE komiteja - Referente: Mónica Silvana González (A9-0115/2021).

- Ziņojums par Eiropas Ūdeņraža stratēģiju (2020/2242(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Jens Geier (A9-0116/2021).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras (COM(2020)0288[[01]] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Kuhs (A9-0117/2021).

- * Ziņojums par Padomes lēmuma projektu, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)) - ITRE komiteja - Referents: Christian Ehler (A9-0118/2021).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā groza attiecībā uz elektronisko reģistru saturu (COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)) - ECON komiteja - Referente: Irene Tinagli (A9-0121/2021).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas nolīguma par obligātu Pārredzamības reģistru noslēgšanu (2020/2272(ACI)) - AFCO komiteja - Referente: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Indijas attiecībām (2021/2023(INI)) - AFET komiteja - Referente: Alviina Alametsä (A9-0124/2021).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, un Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)) - AFET komiteja - INTA komiteja - Referents: Andreas Schieder - Referents: Christophe Hansen (A9-0128/2021).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Zdzisław Krasnodębski imunitāti (2020/2224(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Filip De Man imunitāti (2020/2271(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Ioannis Lagos imunitāti (2020/2219(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Ioannis Lagos imunitāti (2020/2240(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Marie Toussaint (A9-0136/2021).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija) (12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa” un atceļ Lēmumu (ES) 2015/2240 (06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Valter Flego (A9-0119/2021).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu un atceļ Regulu (ES) 2018/1092 (06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, nosaka tās dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulas (ES) Nr. 1290/2013 un (ES) Nr. 1291/2013 (07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Dan Nica (A9-0122/2021).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Savienības Krāpšanas apkarošanas programmu un atceļ Regulu (ES) Nr. 250/2014 (05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)) - CONT komiteja - Referente: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (“LIFE”) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013 (06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Nils Torvalds (A9-0130/2021).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par vēršanos pret teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē (14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Patryk Jaki (A9-0133/2021).


18. Darba kārtība

Bija izdalīts 2021. gada aprīļa sesijas galīgais darba kārtības projekts (PE 690.962/PDOJ).

Pēc apspriešanās ar poltiskajām grupām sēdes vadītājs ierosināja turpmāk minētās izmaiņas galīgajā darba kārtības projektā.

Pirmdiena

Balsošana par Marie Toussaint ziņojumu par pieprasījumu atcelt Ioannis Lagos imunitāti (A9-0136/2021) (PDOJ 187. punkts) notiks pirms balsošanas par Angel Dzhambazki ziņojumu par pieprasījumu atcelt Ioannis Lagos imunitāti (A9-0135/2021) (PDOJ 186. punkts).

Otrdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Trešdiena

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par Ķīnas piemērotajām atbildes sankcijām ES uzņēmumiem, EP deputātiem un valstu parlamentu deputātiem (PDOJ 179. punkts) tiks iekļauts kā pēcpusdienas darba kārtības otrais punkts, uzreiz pēc Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojuma par Krieviju, Alekseja Navaļnija lietu, militāro spēku koncentrēšanos pie Ukrainas robežas un Krievijas īstenotajiem uzbrukumiem Čehijā (PDOJ 177. punkts).

Ceturtdiena

Irene Tinagli ziņojums par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā attiecībā uz elektronisko reģistru saturu (A9-0121/2021) tiks iekļauts tieši otrajā šīs dienas balsošanas laikā.

Sēdes vadītājs darīja zināmu, ka balsošana tiks sadalīta pa dažādiem balsošanas laikiem atkarībā no grozījumu skaita un no tā, cik būs pieprasījumu balsot pa daļām un balsot atsevišķi. Informācija par balsošanas sadalījumu pa dažādiem balsošanas laikiem būs pieejama Parlamenta tīmekļa vietnes sadaļā “Svarīgākā informācija un dokumenti”.

Parlaments šīm izmaiņām piekrita.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Uzstājas Daniel Freund ‒ par Petri Sarvamaa ziņojumā par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments (A9-0044/2021) ierosinātā grozījuma Nr. 39 pieņemamību (PDOJ 92. punkts) (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).

Uzstājas Karima Delli (referente) ‒ lai, pamatojoties uz Reglamenta 159. panta 4. punktu, sniegtu paziņojumu par savu ziņojumu par tehniskajiem un darbības pasākumiem efektīvākam un tīrākam jūras transportam (A9-0029/2021) (PDOJ 8. punkts).


19. Eiropadomes 2021. gada 25. un 26. marta sanāksmes secinājumi - ES un Turcijas 2021. gada 6. aprīlī notikušās augsta līmeņa tikšanās rezultāti (debates)

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2021. gada 25. un 26. marta sanāksmes secinājumi (2021/2599(RSP)).

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi: ES un Turcijas 2021. gada 6. aprīlī notikušās augsta līmeņa tikšanās rezultāti (2021/2641(RSP)).

Charles Michel (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētāja) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Malik Azmani grupas “Renew” vārdā, Marco Zanni ID grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Assita Kanko ECR grupas vārdā, Giorgos Georgiou grupas “The Left” vārdā un Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Roberta METSOLA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Nicolas Bay, Sergey Lagodinsky, Robert Roos, Özlem Demirel, Edina Tóth un Siegfried Mureşan.

(Debašu turpinājums: 26.4.2021. protokola 21. punkts.)


20. Balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts balsot par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Pieprasījums atcelt Filip De Man imunitāti
Ziņojums par pieprasījumu atcelt Filip De Man imunitāti [2020/2271(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021).

Pieprasījums atcelt Zdzisław Krasnodębski imunitāti
Ziņojums par pieprasījumu atcelt Zdzisław Krasnodębski imunitāti [2020/2224(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021).

Pieprasījums atcelt Ioannis Lagos imunitāti
Ziņojums par pieprasījumu atcelt Ioannis Lagos imunitāti [2020/2240(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Marie Toussaint (A9-0136/2021).

Pieprasījums atcelt Ioannis Lagos imunitāti
Ziņojums par pieprasījumu atcelt Ioannis Lagos imunitāti [2020/2219(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021).

Parlaments ir aicināts ar vienu balsojumu balsot par turpmāk minētajiem dokumentiem.

ES un Norvēģijas Nolīgums: visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšana sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ***
Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Savienību un Norvēģiju par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības [10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Jörgen Warborn (A9-0035/2021).

ES un Hondurasas Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Karin Karlsbro (A9-0053/2021).

Īstenošanas ziņojums par transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa paketes ceļu satiksmes drošības aspektiem
Ziņojums par īstenošanas ziņojumu par transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa paketes ceļu satiksmes drošības aspektiem [2019/2205(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Benoît Lutgen (A9-0028/2021).

Ķīmiskās atliekvielas Baltijas jūrā - pamatojoties uz lūgumrakstiem Nr. 1328/2019 un Nr. 0406/2020 (saskaņā ar Reglamenta 227. panta 2. punktu)
Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 227. panta 2. punktu iesniedza Dolors Montserrat PETI komitejas vārdā, par ķīmiskajām atliekvielām Baltijas jūrā, pamatojoties uz lūgumrakstiem Nr. 1328/2019 un Nr. 0406/2020 (2021/2567(RSP)) (B9-0224/2021).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

ES un Hondurasas Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums (rezolūcija)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Karin Karlsbro (A9-0054/2021).

Iestāžu nolīgums par obligātu pārredzamības reģistru
Ziņojums par Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas nolīguma par obligātu Pārredzamības reģistru noslēgšanu [2020/2272(ACI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021).

Efektīvāks un tīrāks jūras transports
Ziņojums par tehniskajiem un darbības pasākumiem efektīvākam un tīrākam jūras transportam [2019/2193(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Karima Delli (A9-0029/2021).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 19.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti nākamajā dienā, proti, otrdien, 2021. gada 27. aprīlī, plkst. 9.00 (27.4.2021. protokola 2. punkts).


21. Eiropadomes 2021. gada 25. un 26. marta sanāksmes secinājumi - ES un Turcijas 2021. gada 6. aprīlī notikušās augsta līmeņa tikšanās rezultāti (debašu turpinājums)

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2021. gada 25. un 26. marta sanāksmes secinājumi (2021/2599(RSP)).

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi: ES un Turcijas 2021. gada 6. aprīlī notikušās augsta līmeņa tikšanās rezultāti (2021/2641(RSP)).

(Debašu sākums: 26.4.2021. protokola 19. punkts.)

Uzstājās Nathalie Loiseau, Bernhard Zimniok, Alice Kuhnke, Elżbieta Rafalska, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Esteban González Pons, Pedro Marques, Samira Rafaela, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Angel Dzhambazki, Carles Puigdemont i Casamajó, François-Xavier Bellamy, Tonino Picula, María Soraya Rodríguez Ramos, Peter Kofod, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tomas Tobé, Evelyn Regner, Sophia in 't Veld, Clara Ponsatí Obiols, Manolis Kefalogiannis, Nacho Sánchez Amor, Engin Eroglu, Benoît Lutgen, Tanja Fajon, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Gheorghe-Vlad Nistor un Massimiliano Smeriglio.

Uzstājās Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētāja) un Charles Michel (Eiropadomes priekšsēdētājs).

Debates tika slēgtas.


22. Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide - noteikumi, kas reglamentē dalību programmā un tās rezultātu izplatīšanu ***II - Īpašā programma, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” * - Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts ***I - Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta stratēģiskā inovāciju programma ***I (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, nosaka tās dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulas (ES) Nr. 1290/2013 un (ES) Nr. 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Dan Nica (A9-0122/2021).

Ziņojums par Padomes lēmuma projektu, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Christian Ehler (A9-0118/2021).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (pārstrādāta redakcija) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Marisa Matias (A9-0120/2020).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam par Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu 2021.–2027. gadam: Eiropas inovācijas talanta un spējas sekmēšana [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020).

Lina Gálvez Muñoz (aizstājot referentu Dan Nica) iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Christian Ehler, Marc Botenga (aizstājot referenti Marisa Matias) un Maria da Graça Carvalho iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Mariya Gabriel (Komisijas locekle).

Uzstājās Andrius Kubilius PPE grupas vārdā, Josianne Cutajar S&D grupas vārdā un Iskra Mihaylova grupas “Renew” vārdā.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Elena Lizzi ID grupas vārdā, Ville Niinistö Verts/ALE grupas vārdā, Robert Roos ECR grupas vārdā, Sandra Pereira grupas “The Left” vārdā, András Gyürk, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia, Susana Solís Pérez, Viola Von Cramon-Taubadel, Zdzisław Krasnodębski, Jerzy Buzek, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jakop G. Dalunde, Dace Melbārde, Seán Kelly, Romana Jerković un Ivo Hristov.

Uzstājās Mariya Gabriel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.4.2021. protokola 5. punkts.

Balsošanas rezultātu paziņošana: 27.4.2021. protokola 14. punkts.


23. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Parlamenta priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minētos ECR grupas, kā arī pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu sekretariāta lēmumus, ar kuriem veic izmaiņas komiteju un delegāciju sastāvā.

ECON komiteja: Michiel Hoogeveen.

ITRE komiteja: Andrea Caroppo vairs nav šīs komitejas loceklis.

CULT komiteja: Isabella Adinolfi vairs nav šīs komitejas locekle.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


24. Savienības civilās aizsardzības mehānisms ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Nikos Androulakis (A9-0148/2020).

Pirmās debates notika 2020. gada 14. septembrī (14.9.2020. protokola 22. punkts).

Pirmā balsošana notika 2020. gada 16. septembrī, un jautājums saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (16.9.2020. protokola 12. punkts).

Nikos Androulakis iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mariya Gabriel (Komisijas locekle).

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, Jytte Guteland S&D grupas vārdā, Nicolae Ştefănuță grupas “Renew” vārdā, Marco Dreosto ID grupas vārdā, Pietro Fiocchi ECR grupas vārdā, Kateřina Konečná grupas “The Left” vārdā, Sunčana Glavak, Sara Cerdas, Catherine Griset un Radan Kanev.

Uzstājās Mariya Gabriel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.4.2021. protokola 5. punkts.

Balsošanas rezultātu paziņošana: 27.4.2021. protokola 14. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 21.11.)


SĒDI VADA: Marcel KOLAJA
Priekšsēdētāja vietnieks

25. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 22.00.


26. Augsnes aizsardzība (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000024/2021) un kuru uzdeva Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra un Idoia Villanueva Ruiz Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā Padomei: Augsnes aizsardzība (B9-0011/2021).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000023/2021) un kuru uzdeva Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra un Idoia Villanueva Ruiz Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā Komisijai: Augsnes aizsardzība (B9-0010/2021).

Martin Hojsík izvērsa jautājumus.

Ana Paula Zacarias (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Virginijus Sinkevičius (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Pernille Weiss PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Jérémy Decerle grupas “Renew” vārdā, Manuela Ripa Verts/ALE grupas vārdā, Idoia Villanueva Ruiz grupas “The Left” vārdā, Alexander Bernhuber, Deirdre Clune un Peter Liese.

Uzstājās Virginijus Sinkevičius un Ana Paula Zacarias.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

- Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra un Idoia Villanueva Ruiz ENVI komitejas vārdāpar augsnes aizsardzību (2021/2548(RSP)) (B9-0221/2021).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.4.2021. protokola 19. punkts (grozījumi); 28.4.2021. protokola 6. punkts (galīgais balsojums).

Balsošanas rezultātu paziņošana: 28.4.2021. protokola 2. punkts (grozījumi); 28.4.2021. protokola 13. punkts (galīgais balsojums).


27. Daudzgadu plāns zilās tunzivs pārvaldībai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido zilās tunzivs daudzgadu pārvaldības plānu, kas piemērojams Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, groza Regulas (EK) Nr. 1936/2001, (ES) 2017/2107 un (ES) 2019/833 un atceļ Regulu (ES) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

Giuseppe Ferrandino iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Virginijus Sinkevičius (Komisijas loceklis).

Uzstājās Gabriel Mato PPE grupas vārdā, Clara Aguilera S&D grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica grupas “Renew” vārdā, Rosanna Conte ID grupas vārdā, Caroline Roose Verts/ALE grupas vārdā, Dino Giarrusso, pie grupām nepiederošs deputāts, Isabel Carvalhais, Annalisa Tardino un Manuel Pizarro.

Uzstājās Virginijus Sinkevičius.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.4.2021. protokola 19. punkts (grozījumi); 28.4.2021. protokola 6. punkts (galīgais balsojums).

Balsošanas rezultātu paziņošana: 28.4.2021. protokola 2. punkts (grozījumi); 28.4.2021. protokola 13. punkts (galīgais balsojums).


28. Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 118. pants)

Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 118. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2021. gada 11. marta lēmumu)

AFET komiteja

- ES un Indijas attiecības (2021/2023(INI))


29. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


30. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


31. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 690.962/OJMA).


32. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.12.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Thaler Barbara, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Attaisnoti nepiedalās:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 1. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika