Index 
Notulen
XML 208kPDF 322kWORD 81k
Maandag 26 april 2021 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 4.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 5.Beoordeling van de verenigbaarheid van een aan een lid opgedragen taak
 6.Verlenging van het mandaat van de Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer
 7.Samenstelling Parlement
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 10.Rectificatie (artikel 241 van het Reglement)
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement)
 12.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)
 13.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)
 14.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 15.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 16.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 17.Ingekomen stukken
 18.Regeling van de werkzaamheden
 19.Conclusies van de vergadering van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2021 - Resultaat van de bijeenkomst op hoog niveau tussen de EU en Turkije op 6 april (debat)
 20.Stemming
 21.Conclusies van de vergadering van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2021 - Resultaat van de bijeenkomst op hoog niveau tussen de EU en Turkije op 6 april (voortzetting van het debat)
 22.Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***II - Specifiek programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie * - Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I - Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I (debat)
 23.Samenstelling commissies en delegaties
 24.Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I (debat)
 25.Hervatting van de vergadering
 26.Bodembescherming (debat)
 27.Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee ***I (debat)
 28.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 118 van het Reglement)
 29.Stemverklaringen
 30.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 31.Agenda van de volgende vergadering
 32.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 25 maart 2021 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 24 maart 2021 en 25 maart 2021 worden goedgekeurd.


4. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Belgische autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Fulvio Martusciello ingediend om hem voor de politierechtbank te dagen.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de commissie JURI.


5. Beoordeling van de verenigbaarheid van een aan een lid opgedragen taak

Tijdens haar vergadering van 22 april 2021 is de commissie JURI overeenkomstig artikel 4, lid 5 van het Reglement overgegaan tot de beoordeling van de verenigbaarheid met de Akte van 20 september 1976 van de tijdelijke taak die door de premier van Frankrijk is toevertrouwd aan Ilana Cicurel met betrekking tot Europa en het Franse onderwijssysteem, en heeft zij besloten dat deze taak verenigbaar is met de Akte.


6. Verlenging van het mandaat van de Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer

De Voorzitter deelt mee dat de Conferentie van voorzitters tijdens haar vergadering van 22 april 2021 het verzoek van de Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer om haar mandaat met drie maanden te verlengen, heeft ingewilligd.

Deze nieuwe verlenging is nodig om de enquêtecommissie in staat te stellen haar mandaat, zoals dat door het Parlement op 19 juni 2020 is vastgesteld, volledig en op correcte wijze uit te voeren (punt 6 van de notulen van 19.6.2020).

Indien er binnen vierentwintig uur na deze aankondiging geen bezwaar is gemaakt, wordt deze verlenging geacht te zijn goedgekeurd. In het tegenovergestelde geval zal er over de verlenging gestemd worden.


7. Samenstelling Parlement

Derk Jan Eppink en Kati Piri zijn verkozen tot Tweede Kamerleden in Nederland met ingang van 31 maart 2021.

Het Parlement stelt vast dat deze functie overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, en verklaart hun zetels overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement vacant met ingang van 31 maart 2021.

De bevoegde Nederlandse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Michiel Hoogeveen en Thijs Reuten tot leden van het Europees Parlement, met ingang van 15 april 2021 ter vervanging van Derk Jan Eppink resp. Kati Piri.

Het Parlement neemt kennis van hun verkiezing.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Michiel Hoogeveen en Thijs Reuten, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie, de Renew-Fractie en de Verts/ALE-Fractie de volgende besluiten tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

commissie AFET: Thijs Reuten

commissie PETI: Andrus Ansip is niet langer lid

Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie: Radka Maxová

Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië: Radka Maxová

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië: Thijs Reuten

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Alexandra Geese

Deze besluiten worden vandaag van kracht.


9. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 63, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, alsook het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor de interne markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, het gebied van planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders, en Europese statistieken (programma voor de interne markt), en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014 en (EU) nr. 652/2014 - Vastgesteld door de Raad op 13 april 2021 (14281/1/2020 - COM(2021)0218 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO;

- Standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013 - Vastgesteld door de Raad op 13 april 2021 (14146/1/2020 - COM(2021)0184 - C9-0134/2021 - 2018/0190(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: CULT;

- Standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus+": het programma van de Unie voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013 - Vastgesteld door de Raad op 13 april 2021 (14148/1/2020 - COM(2021)0187 - C9-0135/2021 - 2018/0191(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: CULT;

- Standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (het "programma Pericles IV") en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 331/2014 - Vastgesteld door de Raad op 13 april 2021 (06164/1/2021 - COM(2021)0179 - C9-0137/2021 - 2018/0194(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE;

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1382/2013 - Vastgesteld door de Raad op 19 april 2021 (06834/1/2020 – COM(2021)0214 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI, LIBE;

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (EFG) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1309/2013 - Vastgesteld door de Raad op 19 april 2021 (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL;

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie, tot oprichting van het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU - Vastgesteld door de Raad op 19 april 2021 (14312/1/2020 - COM(2021)0208 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE;

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van Verordeningen (EU) 2018/1475 en (EU) nr. 375/2014 - Vastgesteld door de Raad op 20 april 2021 (14153/1/2020 - COM(2021)0210 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: CULT;

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Burgers, gelijkheid, rechten en waarden" en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1381/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 390/2014 van de Raad - door de Raad aangenomen op 19 april 2021 (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE;

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zijn standpunten goed te keuren, gaat bijgevolg morgen, 27 april 2021, in.

De Voorzitter deelt mee dat de aanbevelingen voor de tweede lezing over de volgende dossiers zijn ingeschreven op de agenda van deze vergadering, behoudens de goedkeuring door de respectieve bevoegde commissies:

- Verordening betreffende het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering2021-2027 (2018/0202(COD));

- Verordening tot vaststelling van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden 2021-2027 (2018/0207(COD));

- Verordening tot vaststelling van het programma Justitie 2021-2027 (2018/0208(COD));

- Verordening tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (2018/0236(COD));

- Verordening tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, het gebied van planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders, en Europese statistieken(programma voor de interne markt) 2021-2027 (2018/0231(COD)).


10. Rectificatie (artikel 241 van het Reglement)

De bevoegde commissie heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

- Rectificatie P8_TA(2019)0178(COR02) op Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (PB L 130 van 17.5.2019, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlementin eerste lezing vastgesteld op13 maart 2019 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P8_TA(2019)0178) - (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - commissie ENVI.

Overeenkomstig artikel 241, lid 4, van het Reglement, wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken ze in stemming te brengen.


11. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 111, lid 6, van het Reglement, brengt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters ter kennis van de Voorzitter van het Parlement dat er geen bezwaar is gemaakt tegen:

- de aanbeveling van de commissie ENVI om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 24 maart 2021 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2008 betreffende het onderzoek van wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA)) (B9-0226/2021).

Indien tegen deze aanbeveling geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken binnen vierentwintig uur na de bekendmaking in het Parlement, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Is dit wel het geval, dan wordt zij in stemming gebracht.


12. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)

De Voorzitter geeft kennis van het besluit van de commissie EMPL om overeenkomstig artikel 71 van het Reglement interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het volgende verslag:

- commissie EMPL: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD)) – Rapporteur: Stefania Zambelli (A9-0114/2021).

Overeenkomstig artikel 71, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, tot uiterlijk morgen, dinsdag 27 april 2021, vóór middernacht, schriftelijk verzoeken dat het besluit om onderhandelingen te beginnen in stemming wordt gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


13. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)

De Voorzitter deelt het besluit van de commissie ENVI mee om overeenkomstig artikel 72 van het Reglement interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het volgende standpunt van het Parlement in eerste lezing:

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad op het gebied van de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2018)0369.

Dit standpunt van het Parlement in eerste lezing vormt het mandaat voor de onderhandelingen.


14. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij samen met de voorzitter van de Raad na de onderbreking van de vergaderperiode op 25 maart 2021 is overgegaan tot de ondertekening van de volgende handelingen die volgens de gewone wetgevingsprocedure zijn vastgesteld:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Justitie" en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1382/2013 (00024/2021/LEX - C9-0151/2021 - 2018/0208(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie, tot oprichting van het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU (00021/2021/LEX - C9-0150/2021 - 2018/0236(COD)).

De Voorzitter deelt mee dat hij samen met de voorzitter van de Raad in de loop van de week zal overgaan tot de ondertekening van de volgende handelingen die volgens de gewone wetgevingsprocedure zijn vastgesteld:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (EFG) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1309/2013 (00022/2021/LEX - C9-0149/2021 - 2018/0202(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1381/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 390/2014 van de Raad (00023/2021/LEX - C9-0148/2021 - 2018/0207(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (00019/2021/LEX - C9-0142/2021 - 2018/0331(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de Unie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 250/2014 (00020/2021/LEX - C9-0141/2021 - 2018/0211(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor de interne markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, het gebied van planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders, en Europese statistieken (programma voor de interne markt), en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, en (EU) nr. 652/2014 (00018/2021/LEX - C9-0136/2021 - 2018/0231(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft aanpassingen aan het securitisatiekader ter ondersteuning van het economisch herstel in respons op de COVID-19-crisis (00073/2020/LEX - C9-0131/2021 - 2020/0156(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2402 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-crisis (00070/2020/LEX - C9-0130/2021 - 2020/0151(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het programma Digitaal Europa en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/2240 (00013/2021/LEX - C9-0124/2021 - 2018/0227(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013 (00014/2021/LEX - C9-0121/2021 - 2018/0209(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1290/2013 en (EU) nr. 1291/2013 (00012/2021/LEX - C9-0119/2021 - 2018/0224(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds en tot intrekking van Verordening (EU) 2018/1092 (00011/2021/LEX - C9-0118/2021 - 2018/0254(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking) (00010/2021/LEX - C9-0103/2021 - 2017/0237(COD)).


15. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van november I 2020 en februari 2021 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op de website van het Parlement.


16. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn ingeschreven op de agenda (artikel 136 van het Reglement):

- O-000023/2021 van Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra en Idoia Villanueva Ruiz, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid aan de Commissie: Bodembescherming (B9-0010/2021);

- O-000024/2021 van Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra en Idoia Villanueva Ruiz,namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, aan de Raad: Bodembescherming (B9-0011/2021);

- O-000025/2021 van Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska en Sandra Pereira, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, aan de Raad: Europese kindergarantie (B9-0012/2021);

- O-000026/2021 van Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska en Sandra Pereira, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, aan de Commissie: Europese kindergarantie (B9-0013/2021).


17. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland en Frankrijk in verband met natuurrampen en aan Albanië, België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Montenegro, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Servië, Spanje en Tsjechië naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis (COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering naar aanleiding van een aanvraag van Estland (EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism) (COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

EMPL

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende vrijstellingen bij invoer en bepaalde leveringen van goederen en diensten met betrekking tot maatregelen van de Unie in het algemeen belang (COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de instandhoudings- en beheersmaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Commissie voor de visserij in het westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad (COM(2021)0198 - C9-0153/2021 - 2021/0103(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

ENVI

- Besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie, enerzijds, en de regering van Groenland en de regering van Denemarken, anderzijds, en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

- Verslag over de gevolgen van klimaatverandering voor de mensenrechten en de rol die milieuactivisten in dit kader spelen (2020/2134(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling I — Europees Parlement (COM(2020)0288[[02]] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

- Verslag over de herziening van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (2020/2087(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie (12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie (2020/0157M(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling VII – Comité van de Regio’s (COM(2020)0288[[07]] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Alin Mituța (A9-0055/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling II – Europese Raad en Raad (COM(2020)0288[[03]] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Pascal Durand (A9-0056/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité (COM(2020)0288[[06]] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

- *** Interimverslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 168/2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (2020/0112R(APP)) - commissie LIBE - Rapporteur: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling V – Rekenkamer (COM(2020)0288[[05]] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

- Verslag over de bescherming van de mensenrechten en het externe migratiebeleid van de EU (2020/2116(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Tineke Strik (A9-0060/2021)

- Verslag over een Europese strategie inzake geïntegreerde energiesystemen (2020/2241(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling X — Europese Dienst voor extern optreden (COM(2020)0288[[10]] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Alin Mituța (A9-0063/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling IV – Hof van Justitie van de Europese Unie (COM(2020)0288[[04]] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling VIII – Europese Ombudsman (COM(2020)0288[[08]] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

- Verslag over de gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen (2020/2007(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Radan Kanev (A9-0066/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (COM(2020)0288[[09]] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Alin Mituța (A9-0067/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[41]] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (voor 20 februari 2019: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding) voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[11]] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[22]] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[27]] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[34]] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[18]] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[29]] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[31]] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[40]] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[26]] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (voor 4 juli 2019: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators) voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[38]] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[36]] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[15]] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[28]] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau) voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[39]] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) 2019/816 en (EU) 2019/818 wat betreft de vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van het Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem (COM(2019)0003[[02]] - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[17]] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Enisa (het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging) (tot 27 juni 2019: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)) voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[25]] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[13]] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[14]] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[32]] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[20]] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) (voor 20 februari 2019: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk) voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[16]] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[35]] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[30]] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[37]] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (voor 20 februari 2019: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden) voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[12]] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[33]] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[23]] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[42]] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[21]] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: functioneren, financieel beheer en controle (COM(2020)0288[[51]] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) (voor 12 december 2019: Eurojust) voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[19]] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2008/376/EG inzake de vaststelling van het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal en inzake de technische meerjarenrichtsnoeren voor dat programma (COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

- Verslag over belastingheffing van de digitale economie: OESO-onderhandelingen, fiscaal “inwonerschap” van digitale ondernemingen, en een mogelijke Europese digitale belasting (2021/2010(INI)) - commissie ECON - Rapporteurs: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[24]] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[46]] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[44]] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[48]] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[50]] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[45]] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[43]] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[49]] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

- Verslag over de aansprakelijkheid van bedrijven voor milieuschade (2020/2027(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Antonius Manders (A9-0112/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2019 (COM(2020)0288[[47]] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD)) - commissie EMPL - Rapporteur: Stefania Zambelli (A9-0114/2021)

- Verslag over de gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden (2020/2042(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

- Verslag over een Europese waterstofstrategie (2020/2242(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Jens Geier (A9-0116/2021)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen (COM(2020)0288[[01]] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)) - commissie ITRE - Rapporteur: Christian Ehler (A9-0118/2021)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2012 van de Raad betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van het elektronische register (COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

- Verslag over de sluiting van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over een verplicht transparantieregister (2020/2272(ACI)) - commissie AFCO - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

- Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de betrekkingen tussen de EU en India (2021/2023(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)) - commissie AFET - commissie INTA - Rapporteur: Andreas Schieder - Rapporteur: Christophe Hansen (A9-0128/2021)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Zdzisław Krasnodębski (2020/2224(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Filip De Man (2020/2271(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos (2020/2219(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos (2020/2240(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking) (12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het programma Digitaal Europa en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/2240 (06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Valter Flego (A9-0119/2021)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds en tot intrekking van Verordening (EU) 2018/1092 (06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1290/2013 en (EU) nr. 1291/2013 (07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Dan Nica (A9-0122/2021)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de Unie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 250/2014 (05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)) - commissie CONT - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013 (06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Patryk Jaki (A9-0133/2021)


18. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van april 2021 (PE 690.962/PDOJ) is verspreid.

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijzigingen voor in de definitieve ontwerpagenda:

Maandag

De stemming over het verslag van Marie Toussaint over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos (A9-0136/2021) (punt 187 PDOJ) zal plaatsvinden vóór de stemming over het verslag van Angel Dzhambazki over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos (A9-0135/2021) (punt 186 PDOJ).

Dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

De verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over Chinese sancties als vergelding tegen EU-entiteiten, EP-leden en parlementariërs (punt 179 PDOJ) zal als tweede punt op de agenda van de middag worden geplaatst, meteen na de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de troepenopbouw aan de Oekraïense grens en de Russische aanslag in de Tsjechische Republiek (punt 177 PDOJ).

Donderdag

Het verslag van Irene Tinagli over administratieve samenwerking op het gebied van accijnzen: inhoud van elektronische registers (A9-0121/2021) zal worden ingeschreven voor de tweede stemronde van de dag.

De Voorzitter deelt mee dat de stemmingen zullen worden verdeeld over de verschillende stemrondes, afhankelijk van het aantal amendementen en het aantal verzoeken om stemming in onderdelen of om afzonderlijke stemmingen. De informatie over de verdeling van stemmingen over de verschillende stemrondes zal te vinden zijn op de website van het Parlement onder “Prioritaire informatie en documenten”.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan deze wijzigingen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Freund over de ontvankelijkheid van amendement 39 op het verslag van Petri Sarvamaa over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdelingI – Europees Parlement (A9-0044/2021) (punt 92 PDOJ) (De Voorzitter geeft een toelichting).

Karima Delli (rapporteur) legt op grond van artikel 159, lid 4, van het Reglement een verklaring af over haar verslag over technische en operationele maatregelen voor een efficiënter en schoner zeevervoer (A9-0029/2021) (punt 87 PDOJ).


19. Conclusies van de vergadering van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2021 - Resultaat van de bijeenkomst op hoog niveau tussen de EU en Turkije op 6 april (debat)

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de vergadering van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2021 (2021/2599(RSP))

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Resultaat van de bijeenkomst op hoog niveau tussen de EU en Turkije op 6 april (2021/2641(RSP))

Charles Michel (voorzitter van de Europese Raad) en Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Malik Azmani, namens de Renew-Fractie, Marco Zanni, namens de ID-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Assita Kanko, namens de ECR-Fractie, Giorgos Georgiou, namens de Fractie The Left, en Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Roberta METSOLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Nicolas Bay, Sergey Lagodinsky, Robert Roos, Özlem Demirel, Edina Tóth en Siegfried Mureşan.

(Voortzetting van het debat: punt 21 van de notulen van 26.4.2021)


20. Stemming

Het Parlement stemt over:

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Filip De Man
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Filip De Man [2020/2271(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021).

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Zdzisław Krasnodębski
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Zdzisław Krasnodębski [2020/2224(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021);

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos [2020/2240(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Marie Toussaint (A9-0136/2021);

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos [2020/2219(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021).

Het Parlement houdt een enkele stemming over:

Overeenkomst EU/Noorwegen: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ***
Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en Noorwegen betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie [10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jörgen Warborn (A9-0035/2021);

Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst EU/Honduras ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Karin Karlsbro (A9-0053/2021);

Uitvoeringsverslag over de verkeersveiligheidsaspecten van het pakket inzake technische controles
Verslag over het uitvoeringsverslag over de verkeersveiligheidsaspecten van het pakket inzake technische controles [2019/2205(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Benoît Lutgen (A9-0028/2021);

Chemische residuen in de Oostzee, op basis van verzoekschriften nr. 1328/2019 en nr. 0406/2020, uit hoofde van artikel 227, lid 2, van het Reglement
Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 227, lid 2, van het Reglement door Dolors Montserrat, namens de commissie PETI, over chemische residuen in de Oostzee, op basis van verzoekschriften nr. 1328/2019 en nr. 0406/2020 (2021/2567(RSP)) (B9-0224/2021).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst EU/Honduras (resolutie)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Karin Karlsbro (A9-0054/2021);

Interinstitutioneel akkoord over een verplicht transparantieregister
Verslag over de sluiting van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over een verplicht transparantieregister [2020/2272(ACI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021);

Efficiënter en schoner zeevervoer
Verslag over technische en operationele maatregelen voor een efficiënter en schoner zeevervoer [2019/2193(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Karima Delli (A9-0029/2021).

Er kan worden gestemd tot 19.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt morgen dinsdag 27 april 2021 om 9.00 uur bekendgemaakt (punt 2 van de notulen van 27.4.2021).


21. Conclusies van de vergadering van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2021 - Resultaat van de bijeenkomst op hoog niveau tussen de EU en Turkije op 6 april (voortzetting van het debat)

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de vergadering van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2021 (2021/2599(RSP))

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Resultaat van de bijeenkomst op hoog niveau tussen de EU en Turkije op 6 april (2021/2641(RSP))

(Begin van het debat: punt 19 van de notulen van 26.4.2021)

Het woord wordt gevoerd door Nathalie Loiseau, Bernhard Zimniok, Alice Kuhnke, Elżbieta Rafalska, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Esteban González Pons, Pedro Marques, Samira Rafaela, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Angel Dzhambazki, Carles Puigdemont i Casamajó, François-Xavier Bellamy, Tonino Picula, María Soraya Rodríguez Ramos, Peter Kofod, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tomas Tobé, Evelyn Regner, Sophia in 't Veld, Clara Ponsatí Obiols, Manolis Kefalogiannis, Nacho Sánchez Amor, Engin Eroglu, Benoît Lutgen, Tanja Fajon, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Gheorghe-Vlad Nistor en Massimiliano Smeriglio.

Het woord wordt gevoerd door Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) en Charles Michel (voorzitter van de Europese Raad).

Het debat wordt gesloten.


22. Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***II - Specifiek programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie * - Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I - Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1290/2013 en (EU) nr. 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Dan Nica (A9-0122/2021)

Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Lina Gálvez Muñoz (ter vervanging van rapporteur Dan Nica) licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Christian Ehler, Marc Botenga (ter vervanging van rapporteur Marisa Matias) en Maria da Graça Carvalho geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andrius Kubilius, namens de PPE-Fractie, Josianne Cutajar, namens de S&D-Fractie, en Iskra Mihaylova, namens de Renew-Fractie.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elena Lizzi, namens de ID-Fractie, Ville Niinistö, namens de Verts/ALE-Fractie, Robert Roos, namens de ECR-Fractie, Sandra Pereira, namens de Fractie The Left, András Gyürk, niet-fractiegebonden lid, Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia, Susana Solís Pérez, Viola Von Cramon-Taubadel, Zdzisław Krasnodębski, Jerzy Buzek, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jakop G. Dalunde, Dace Melbārde, Seán Kelly, Romana Jerković en Ivo Hristov.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5 van de notulen van 27.4.2021.

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 14 van de notulen van 27.4.2021.


23. Samenstelling commissies en delegaties

De voorzitter verklaart dat de Voorzitter van het Parlement van de ECR-Fractie en van het secretariaat van de niet-fractiegebonden leden de volgende besluiten tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties heeft ontvangen:

commissie ECON: Michiel Hoogeveen

commissie ITRE: Andrea Caroppo is niet langer lid

commissie CULT: Isabella Adinolfi is niet langer lid

Deze besluiten worden vandaag van kracht.


24. Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 14 september 2020 (punt 22 van de notulen van 14.9.2020).

Een eerste stemming heeft plaatsgevonden op 16 september 2020 en de vraag is terugverwezen naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement (punt 12 van de notulen van 16.9.2020).

Nikos Androulakis licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Nicolae Ştefănuță, namens de Renew-Fractie, Marco Dreosto, namens de ID-Fractie, Pietro Fiocchi, namens de ECR-Fractie, Kateřina Konečná, namens de Fractie The Left, Sunčana Glavak, Sara Cerdas, Catherine Griset en Radan Kanev.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5 van de notulen van 27.4.2021.

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 14 van de notulen van 27.4.2021

(De vergadering wordt om 21.11 uur geschorst.)


VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

25. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.00 uur hervat.


26. Bodembescherming (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000024/2021 van Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra en Idoia Villanueva Ruiz, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid aan de Raad: Bodembescherming (B9-0011/2021)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000023/2021 van Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra en Idoia Villanueva Ruiz, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid aan de Commissie: Bodembescherming (B9-0010/2021)

Martin Hojsík licht de vragen toe.

Ana Paula Zacarias (fungerend voorzitter van de Raad) en Virginijus Sinkevičius (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Pernille Weiss, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Jérémy Decerle, namens de Renew-Fractie, Manuela Ripa, namens de Verts/ALE-Fractie, Idoia Villanueva Ruiz, namens de Fractie The Left, Alexander Bernhuber, Deirdre Clune en Peter Liese.

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius en Ana Paula Zacarias.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

- Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra en Idoia Villanueva Ruiz, namens de commissie ENVI, over bodembescherming (2021/2548(RSP)) (B9-0221/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 19 van de notulen van 27.4.2021 (amendementen); punt 6 van de notulen van 28.4.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 2 van de notulen van 28.4.2021 (amendementen); punt 13 van de notulen van 28.4.2021 (eindstemming)


27. Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 en (EU) 2019/833 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Giuseppe Ferrandino licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie, Clara Aguilera, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de Renew-Fractie, Rosanna Conte, namens de ID-Fractie, Caroline Roose, namens de Verts/ALE-Fractie, Dino Giarrusso, niet-fractiegebonden lid, Isabel Carvalhais, Annalisa Tardino en Manuel Pizarro.

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 19 van de notulen van 27.4.2021 (amendementen); punt 6 van de notulen van 28.4.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 2 van de notulen van 28.4.2021 (amendementen); punt 13 van de notulen van 28.4.2021 (eindstemming)


28. Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 118 van het Reglement)

Besluiten tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 118 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11 maart 2021)

commissie AFET

- De betrekkingen tussen de EU en India (2021/2023(INI))


29. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


30. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


31. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 690.962/OJMA).


32. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.12 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Thaler Barbara, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 1 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid