Indeks 
Protokół
XML 204kPDF 322kWORD 82k
Poniedziałek, 26 kwietnia 2021 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 4.Wniosek o uchylenie immunitetu
 5.Analiza zgodności funkcji powierzonej posłowi
 6.Przedłużenie mandatu komisji śledczej ds. ochrony zwierząt podczas transportu
 7.Skład Parlamentu
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 10.Sprostowanie (art. 241 Regulaminu)
 11.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu)
 12.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)
 13.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)
 14.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 15.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 16.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 17.Składanie dokumentów
 18.Porządek obrad
 19.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z dni 25-26 marca 2021 r. - Wynik posiedzenia wysokiego szczebla między UE a Turcją z 6 kwietnia (debata)
 20.Głosowanie
 21.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z dni 25-26 marca 2021 r. - Wynik posiedzenia wysokiego szczebla między UE a Turcją z 6 kwietnia (ciąg dalszy debaty)
 22.Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie ***II - Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” * - Europejski Instytut Innowacji i Technologii ***I - Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) ***I (debata)
 23.Skład komisji i delegacji
 24.Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I (debata)
 25.Wznowienie posiedzenia
 26.Ochrona gleb (debata)
 27.Wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I (debata)
 28.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 118 Regulaminu)
 29.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 30.Korekty i zamiary głosowania
 31.Porządek obrad następnego posiedzenia
 32.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 25 marca 2021 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.00.


3. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z dni 24 marca 2021 r. i 25 marca 2021 r. zostały zatwierdzone.


4. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe organy belgijskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Fulvia Martusciello, by móc wezwać go do stawienia się przed sądem policyjnym.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


5. Analiza zgodności funkcji powierzonej posłowi

Na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2021 r. Komisja Prawna przystąpiła zgodnie z art. 4 ust. 5 Regulaminu do oceny zgodności z Aktem z dnia 20 września 1976 r. powierzonej przez premiera Francji Ilanie Cicurel tymczasowej funkcji dotyczącej Europy i francuskiego systemu edukacji. Komisja Prawna stwierdziła, że ta funkcja jest zgodna z Aktem.


6. Przedłużenie mandatu komisji śledczej ds. ochrony zwierząt podczas transportu

Przewodniczący poinformował, że Konferencja Przewodniczących na posiedzeniu 22 kwietnia 2021 r. przyjęła wniosek komisji śledczej ds. ochrony zwierząt podczas transportu dotyczący przedłużenia jej mandatu o kolejne trzy miesiące.

Kolejne przedłużenie jest konieczne, aby umożliwić komisji śledczej pełne i właściwe pełnienie jej mandatu przyjętego przez Parlament 19 czerwca 2020 r. (pkt 6 protokołu z dnia 19.6.2020).

Jeżeli w terminie 24 godzin od ogłoszenia tej informacji nie wpłynie sprzeciw, przedłużenie uznane zostanie za przyjęte. W przeciwnym razie zostanie ono poddane pod głosowanie.


7. Skład Parlamentu

Derk Jan Eppink i Kati Piri zostali wybrani na posłów do parlamentu narodowego Niderlandów z dniem 31 marca 2021 r.

Parlament stwierdził, że zgodnie z art. 7 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich urząd ten jest niepołączalny z urzędem posła do Parlamentu Europejskiego i zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu PE stwierdził dwa wakaty z dniem 31 marca 2021 r.

Właściwe władze holenderskie poinformowały o wyborze Michiela Hoogeveena et Thijsa Reutena do Parlamentu Europejskiego z dniem 15 kwietnia 2021 r. w zastępstwie Derka Jana Eppinka i Kati Piri.

Parlament przyjął do wiadomości ten wybór.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Michiel Hoogeveen i Thijs Reuten biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


8. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup S&D, Renew i Verts/ALE następujące decyzje o zmianie składu komisji i delegacji:

komisja AFET: Thijs Reuten

komisja PETI: Andrus Ansip przestał być członkiem

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji: Radka Maxová

Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Mołdawia: Radka Maxová

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Macedonia Północna: Thijs Reuten

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Alexandra Geese

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


9. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący powiadomił zgodnie z art. 63 ust. 1 Regulaminu o otrzymaniu następujących stanowisk Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, oraz stanowisk Komisji na temat:

- stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Program na rzecz jednolitego rynku) oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014 i (UE) nr 652/2014 – przyjęte przez Radę w dniu 13 kwietnia 2021 r. (14281/1/2020 - COM(2021)0218 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO;

- stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Kreatywna Europa (2021–2027) i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 – przyjęte przez Radę w dniu 13 kwietnia 2021 r. (14146/1/2020 - COM(2021)0184 - C9-0134/2021 - 2018/0190(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT;

- stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”+: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 – przyjęte przez Radę w dniu 13 kwietnia 2021 r. (14148/1/2020 - COM(2021)0187 - C9-0135/2021 - 2018/0191(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT;

- stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 331/2014 – przyjęte przez Radę w dniu 13 kwietnia 2021 r. (06164/1/2021 - COM(2021)0179 - C9-0137/2021 - 2018/0194(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE;

- stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Sprawiedliwość” oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1382/2013 – przyjęte przez Radę w dniu 19 kwietnia 2021 r. (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI, LIBE;

- stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EFG) oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 – przyjęte przez Radę w dniu 19 kwietnia 2021 r. (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL;

- stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Unijny program kosmiczny i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE – przyjęte przez Radę w dniu 19 kwietnia 2021 r. (14312/1/2020 - COM(2021)0208 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE;

- stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego rozporządzenia (UE) 2018/1475 i (UE) nr 375/2014 – przyjęte przez Radę w dniu 20 kwietnia 2021 r. (14153/1/2020 - COM(2021)0210 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT;

- stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Obywatele, równość, prawa i wartości” oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 i rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 – przyjęte przez Radę w dniu 19 kwietnia 2021 r. (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE.

Trzymiesięczny termin, w którym Parlament powinien zająć w tych sprawach stanowisko, zaczyna zatem biec od jutra, tj. od dnia 27 kwietnia 2021 r.

Przewodniczący poinformował, że w porządku obrad tej sesji zostaną ujęte ̶ pod warunkiem ich przyjęcia przez właściwe komisje ̶ zalecenia do drugiego czytania dotyczące następujących dossier:

̶ rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) na lata 2021 ̶ 2027 (2018/0202(COD));

̶ rozporządzenie ustanawiające program „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021 ̶ 2027 (2018/0207(COD));

̶ rozporządzenie ustanawiające program „Sprawiedliwość” na lata 2021 ̶ 2027 (2018/0208(COD));

̶ rozporządzenie ustanawiające Unijny program kosmiczny na lata 2021 ̶ 2027 i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (2018/0236(COD));

̶ rozporządzenie ustanawiające program na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Program na rzecz jednolitego rynku) na lata 2021 ̶ 2027 (2018/0231(COD)).


10. Sprostowanie (art. 241 Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie P8_TA(2019)0178(COR02) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 1) – (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu 13 marca 2019 r. z myślą o przyjęciu powyższego rozporządzenia P8_TA(2019)0178) - (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - komisja ENVI.

Zgodnie z art. 241 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że w ciągu dwudziestu czterech godzin grupa polityczna lub posłowie w liczbie osiągającej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie go pod głosowanie.


11. Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu)

Zgodnie z art. 111 ust. 6 Regulaminu PE przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji poinformował przewodniczącego Parlamentu, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

- zalecenia komisji ENVI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 24 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2008 dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA)) (B9-0226/2021).

Jeżeli grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg w terminie 24 godzin po niniejszym ogłoszeniu nie zgłoszą sprzeciwu, zalecenie to zostanie uznane za przyjęte. W przeciwnym razie zostanie ono poddane pod głosowanie.


12. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzję komisji EMPL o przystąpieniu zgodnie z art. 71 Regulaminu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następującego sprawozdania:

- komisja EMPL: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD)) – Sprawozdawczyni: Stefania Zambelli (A9-0114/2021).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 Regulaminu posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do północy kolejnego dnia, tj. do wtorku 27 kwietnia 2021 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


13. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że komisja ENVI postanowiła przystąpić zgodnie z art. 72 Regulaminu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następującego stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu:

- wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2018)0369.

To stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu stanowi mandat negocjacyjny.


14. Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że od czasu zawieszenia sesji w dniu 25 marca 2021 r. wraz z przewodniczącym Rady złożył podpisy pod następującymi aktami przyjętymi zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program „Sprawiedliwość” oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1382/2013 (00024/2021/LEX - C9-0151/2021 - 2018/0208(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Unijny program kosmiczny i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE (00021/2021/LEX - C9-0150/2021 - 2018/0236(COD)).

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w tym tygodniu do złożenia podpisów pod następującymi aktami przyjętymi zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EFG) oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (00022/2021/LEX - C9-0149/2021 - 2018/0202(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program „Obywatele, równość, prawa i wartości” oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 i rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 (00023/2021/LEX - C9-0148/2021 - 2018/0207(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (00019/2021/LEX - C9-0142/2021 - 2018/0331(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Unijny program zwalczania nadużyć finansowych i uchylające rozporządzenie (UE) nr 250/2014 (00020/2021/LEX - C9-0141/2021 - 2018/0211(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Program na rzecz jednolitego rynku) oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014 i (UE) nr 652/2014 (00018/2021/LEX - C9-0136/2021 - 2018/0231(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do dostosowań ram sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy gospodarczej w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19 (00073/2020/LEX - C9-0131/2021 - 2020/0156(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/2402 w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19 (00070/2020/LEX - C9-0130/2021 - 2020/0151(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program „Cyfrowa Europa” oraz uchylające decyzję (UE) 2015/2240 (00013/2021/LEX - C9-0124/2021 - 2018/0227(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 (00014/2021/LEX - C9-0121/2021 - 2018/0209(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 (00012/2021/LEX - C9-0119/2021 - 2018/0224(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejski Fundusz Obronny i uchylające rozporządzenie (UE) 2018/1092 (00011/2021/LEX - C9-0118/2021 - 2018/0254(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona) (00010/2021/LEX - C9-0103/2021 - 2017/0237(COD)).


15. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas pierwszej sesji listopadowej w 2020 r. i podczas sesji lutowej w 2021 r. są dostępne na stronie internetowej Parlamentu.


16. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Do porządku obrad wpisano następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty (art. 136 Regulaminu):

- O-000023/2021, które skierowali Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra i Idoia Villanueva Ruiz, w imieniu Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności do Komisji: Ochrona gleby (B9-0010/2021);

- O-000024/2021, które skierowali Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra i Idoia Villanueva Ruiz,w imieniu Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, do Rady: Ochrona gleby (B9-0011/2021);

- O-000025/2021, które skierowali Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska i Sandra Pereira, w imieniu Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, do Rady: Europejska gwarancja dla dzieci (B9-0012/2021);

- O-000026/2021, które skierowali Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska i Sandra Pereira, w imieniu Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, do Komisji: Europejska gwarancja dla dzieci (B9-0013/2021).


17. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji i Francji w związku z klęskami żywiołowymi oraz Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechom, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgowi, Łotwie, Niemcom, Portugalii, Rumunii, Serbii, Węgrom i Włochom w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego (COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Republiką Korei w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych (05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Estonię – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism (COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odniesieniu do środków unijnych przyjmowanych w interesie publicznym (COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki ochrony i zarządzania obowiązujące na obszarze objętym konwencją Komisji ds. Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007 (COM(2021)0198 - C9-0153/2021 - 2021/0103(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

- Decyzja Rady dotycząca zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a Rządem Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony, oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej porozumienia w formie wymiany listów między Unią a Norwegią w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

- Sprawozdanie w sprawie wpływu zmiany klimatu na prawa człowieka i roli obrońców środowiska w tej kwestii (2020/2134(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja I – Parlament Europejski (COM(2020)0288[[02]] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

- Sprawozdanie w sprawie przeglądu funkcjonowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (2020/2087(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (2020/0157M(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VII – Komitet Regionów (COM(2020)0288[[07]] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Alin Mituța (A9-0055/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja II – Rada Europejska i Rada (COM(2020)0288[[03]] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Pascal Durand (A9-0056/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2020)0288[[06]] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

- *** Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 168/2007 ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2020/0112R(APP)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy (COM(2020)0288[[05]] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

- Sprawozdanie w sprawie ochrony praw człowieka i zewnętrznej polityki migracyjnej UE (2020/2116(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Tineke Strik (A9-0060/2021)

- Sprawozdanie w sprawie strategii europejskiej na rzecz integracji systemów energetycznych (2020/2241(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2020)0288[[10]] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Alin Mituța (A9-0063/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (COM(2020)0288[[04]] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2020)0288[[08]] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

- Sprawozdanie w sprawie wpływu przepisów unijnych na swobodny przepływ pracowników i usług: wewnątrzunijna mobilność zawodowa jako narzędzie dopasowania umiejętności do potrzeb rynku (2020/2007(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Radan Kanev (A9-0066/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2020)0288[[09]] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Alin Mituța (A9-0067/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[41]] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (przed 20 lutego 2019 r.: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego) za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[11]] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[22]] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[27]] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[34]] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[18]] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[29]] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[31]] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[40]] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA) za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[26]] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (przed dniem 4 lipca 2019 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[38]] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[36]] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[15]] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[28]] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[39]] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/816 i (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE na potrzeby europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (COM(2019)0003[[02]] - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[17]] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) (przed 27 czerwca 2019 r. – Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)) za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[25]] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[13]] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[14]] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[32]] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[20]] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (przed 20 lutego 2019 r.: Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy) za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[16]] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[35]] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[30]] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[37]] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (przed 20 lutego 2019 r. Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[12]] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[33]] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[23]] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[42]] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[21]] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (COM(2020)0288[[51]] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) (przed 12 grudnia 2019 r.: Eurojustu) za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[19]] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2008/376/WE w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu (COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

- Sprawozdanie w sprawie opodatkowania gospodarki cyfrowej: negocjacje OECD, rezydencja podatkowa przedsiębiorstw cyfrowych i ewentualny europejski podatek cyfrowy (2021/2010(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawczynie: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[24]] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[46]] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[44]] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[48]] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[50]] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[45]] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[43]] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[49]] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

- Sprawozdanie w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstw za szkody w środowisku (2020/2027(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Antonius Manders (A9-0112/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288[[47]] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Stefania Zambelli (A9-0114/2021)

- Sprawozdanie w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się (2020/2042(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawczyni: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii w zakresie wodoru (2020/2242(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Jens Geier (A9-0116/2021)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze (COM(2020)0288[[01]] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Christian Ehler (A9-0118/2021)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości elektronicznych rejestrów (COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

- Sprawozdanie w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości (2020/2272(ACI)) - komisja AFCO - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie stosunków między UE a Indiami (2021/2023(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, oraz Umowy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)) - komisja AFET - komisja INTA - Sprawozdawca: Andreas Schieder - Sprawozdawca: Christophe Hansen (A9-0128/2021)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Zdzisława Krasnodębskiego (2020/2224(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Filipa De Mana (2020/2271(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa (2020/2219(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa (2020/2240(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

2.2) zalecenia do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona) (12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Unijny program zwalczania nadużyć finansowych i uchylającego rozporządzenie (UE) 2015/2240 (06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Valter Flego (A9-0119/2021)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny i uchylającego rozporządzenie (UE) 2018/1092 (06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 (07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Dan Nica (A9-0122/2021)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Unijny program zwalczania nadużyć finansowych i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 250/2014 (05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 (06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Patryk Jaki (A9-0133/2021)


18. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad na posiedzeniach plenarnych w kwietniu 2021 r. (PE 690.962/PDOJ).

Po konsultacji z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował w końcowym projekcie porządku obrad następujące zmiany:

Poniedziałek

Sprawozdanie Marie Toussaint w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa (A9-0136/2021) (pkt 187 PDOJ) zostanie poddane pod głosowanie przed sprawozdaniem Angela Dzhambazkiego sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa (A9-0135/2021) (pkt 186 PDOJ).

Wtorek

Brak propozycji zmian.

Środa

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie kontrsankcji ze strony Chin nałożonych na podmioty UE, posłów do PE i posłów do parlamentów narodowych (pkt 179 PDOJ) zostanie przesunięte na drugą pozycję popołudniowego porządku obrad, zaraz po oświadczeniu wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Rosji, Aleksieja Nawalnego, gromadzenia oddziałów wojska na granicy z Ukrainą i rosyjskiego zamachu w Republice Czeskiej (pkt 177 PDOJ).

Czwartek

Sprawozdanie Irene Tinagli w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości elektronicznych rejestrów (A9-0121/2021) zostanie ujęte bezpośrednio w drugiej części głosowania tego dnia.

Przewodniczący poinformował, że głosowania zostaną rozdzielone na kilka części w zależności od liczby poprawek oraz od liczby wniosków o głosowanie odrębne i o głosowanie podzielone. Informacje o ujęciu głosowań w poszczególnych częściach będą dostępne na stronie internetowej Parlamentu w zakładce „Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym”.

Parlament wyraził zgodę na te zmiany.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Głos zabrał Daniel Freund w sprawie dopuszczalności poprawki 39 do sprawozdania Petriego Sarvamaa w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja I – Parlament Europejski (A9-0044/2021) (pkt 92 PDOJ) (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Głos zabrała Karima Delli (sprawozdawczyni) i złożyła oświadczenie na podstawie art. 159 ust. 4 Regulaminu dotyczące swojego sprawozdania w sprawie skuteczniejszego i bardziej ekologicznego transportu morskiego (A9-0029/2021) (pkt 87 PDOJ),


19. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z dni 25-26 marca 2021 r. - Wynik posiedzenia wysokiego szczebla między UE a Turcją z 6 kwietnia (debata)

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z dni 25-26 marca 2021 r. (2021/2599(RSP))

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Wynik posiedzenia wysokiego szczebla między UE a Turcją z 6 kwietnia (2021/2641(RSP))

Charles Michel (przewodniczący Rady Europejskiej) i Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Malik Azmani w imieniu grupy Renew, Marco Zanni w imieniu grupy ID, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Assita Kanko w imieniu grupy ECR, Giorgos Georgiou w imieniu grupy The Left i Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Roberta METSOLA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Nicolas Bay, Sergey Lagodinsky, Robert Roos, Özlem Demirel, Edina Tóth i Siegfried Mureşan.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 21 protokołu z dnia 26.4.2021)


20. Głosowanie

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi tekstami:

Wniosek o uchylenie immunitetu Filipa De Mana
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Filipa De Mana [2020/2271(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021).

Wniosek o uchylenie immunitetu Zdzisława Krasnodębskiego
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Zdzisława Krasnodębskiego [2020/2224(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021);

Wniosek o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa [2020/2240(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Marie Toussaint (A9-0136/2021);

Wniosek o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa [2020/2219(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021).

Parlament przystąpi do głosowania w drodze jednego głosowania nad następującymi tekstami:

Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***
Zalecenie dotyczące wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej porozumienia w formie wymiany listów między Unią a Norwegią w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej [10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jörgen Warborn (A9-0035/2021);

Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu ***
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Karin Karlsbro (A9-0053/2021);

Sprawozdanie z wdrożenia w sprawie aspektów bezpieczeństwa drogowego przedstawionych w pakiecie dotyczącym zdatności do ruchu drogowego
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania z wdrożenia w sprawie aspektów bezpieczeństwa drogowego przedstawionych w pakiecie dotyczącym zdatności do ruchu drogowego [2019/2205(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Benoît Lutgen (A9-0028/2021);

Pozostałości substancji chemicznych w Morzu Bałtyckim na podstawie petycji nr 1328/2019 i 0406/2020 na mocy art. 227 ust. 2 Regulaminu
Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 227 ust. 2 Regulaminu przez Dolors Montserrat, w imieniu komisji PETI, w sprawie pozostałości chemicznych w Morzu Bałtyckim w oparciu o petycje nr 1328/2019 i 0406/2020 (2021/2567(RSP)) (B9-0224/2021).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu (rezolucja)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Karin Karlsbro (A9-0054/2021);

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości
Sprawozdanie w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości [2020/2272(ACI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021);

Skuteczniejszy i bardziej ekologiczny transport morski
Sprawozdanie w sprawie środków technicznych i operacyjnych na rzecz skuteczniejszego i bardziej ekologicznego transportu morskiego [2019/2193(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Karima Delli (A9-0029/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 19.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w dniu jutrzejszym, tj. we wtorek 27 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00 (pkt 2 protokołu z dnia 27.4.2021).


21. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z dni 25-26 marca 2021 r. - Wynik posiedzenia wysokiego szczebla między UE a Turcją z 6 kwietnia (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z dni 25-26 marca 2021 r. (2021/2599(RSP))

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Wynik posiedzenia wysokiego szczebla między UE a Turcją z 6 kwietnia (2021/2641(RSP))

(Początek debaty: pkt 19 protokołu z dnia 26.4.2021)

Głos zabrali Nathalie Loiseau, Bernhard Zimniok, Alice Kuhnke, Elżbieta Rafalska, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Esteban González Pons, Pedro Marques, Samira Rafaela, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Angel Dzhambazki, Carles Puigdemont i Casamajó, François-Xavier Bellamy, Tonino Picula, María Soraya Rodríguez Ramos, Peter Kofod, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tomas Tobé, Evelyn Regner, Sophia in 't Veld, Clara Ponsatí Obiols, Manolis Kefalogiannis, Nacho Sánchez Amor, Engin Eroglu, Benoît Lutgen, Tanja Fajon, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Gheorghe-Vlad Nistor i Massimiliano Smeriglio.

Głos zabrali Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) i Charles Michel (przewodniczący Rady Europejskiej).

Debata została zamknięta.


22. Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie ***II - Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” * - Europejski Instytut Innowacji i Technologii ***I - Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) ***I (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Dan Nica (A9-0122/2021)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (wersja przekształcona) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na lata 2021–2027: wzmocnienie talentu innowacyjnego i zdolności innowacyjnych Europy [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Lina Gálvez Muñoz (w zastępstwie sprawozdawcy Dana Niki) przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Christian Ehler, Marc Botenga (w zastępstwie sprawozdawczyni Marisy Matias) i Maria da Graça Carvalho przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Mariya Gabriel (członkini Komisji).

Głos zabrali Andrius Kubilius w imieniu grupy PPE, Josianne Cutajar w imieniu grupy S&D i Iskra Mihaylova w imieniu grupy Renew.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Elena Lizzi w imieniu grupy ID, Ville Niinistö w imieniu grupy Verts/ALE, Robert Roos w imieniu grupy ECR, Sandra Pereira w imieniu grupy The Left, András Gyürk niezrzeszony, Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia, Susana Solís Pérez, Viola Von Cramon-Taubadel, Zdzisław Krasnodębski, Jerzy Buzek, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jakop G. Dalunde, Dace Melbārde, Seán Kelly, Romana Jerković i Ivo Hristov.

Głos zabrała Mariya Gabriel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5 protokołu z dnia 27.4.2021.

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 14 protokołu z dnia 27.4.2021 r.


23. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący ogłosił, że Przewodniczący Parlamentu otrzymał od grupy ECR oraz z sekretariatu posłów niezrzeszonych następujące decyzje o zmianie składu komisji i delegacji:

komisja ECON: Michiel Hoogeveen

komisja ITRE: Andrea Caroppo przestał być członkiem

komisja CULT: Isabella Adinolfi przestała być członkinią

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


24. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Pierwsza debata odbyła się w dniu 14 września 2020 r. (pkt 22 protokołu z dnia 14.9.2020).

Pierwsze głosowanie odbyło się w dniu 16 września 2020 r., po czym sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu (pkt 12 protokołu z dnia 16.9.2020).

Nikos Androulakis przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Mariya Gabriel (członkini Komisji).

Głos zabrali Peter Liese w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Nicolae Ştefănuță w imieniu grupy Renew, Marco Dreosto w imieniu grupy ID, Pietro Fiocchi w imieniu grupy ECR, Kateřina Konečná w imieniu grupy The Left, Sunčana Glavak, Sara Cerdas, Catherine Griset i Radan Kanev.

Głos zabrała Mariya Gabriel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5 protokołu z dnia 27.4.2021.

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 14 protokołu z dnia 27.4.2021

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 21.11.)


PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

25. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 22.00.


26. Ochrona gleb (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000024/2021, które skierowali Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra i Idoia Villanueva Ruiz, w imieniu Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności do Rady: Ochrona gleby (B9-0011/2021)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000023/2021, które skierowali Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra i Idoia Villanueva Ruiz, w imieniu Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności do Komisji: Ochrona gleby (B9-0010/2021)

Martin Hojsík rozwinął pytania.

Ana Paula Zacarias (urzędująca przewodnicząca Rady) i Virginijus Sinkevičius (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali Pernille Weiss w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Jérémy Decerle w imieniu grupy Renew, Manuela Ripa w imieniu grupy Verts/ALE, Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy The Left, Alexander Bernhuber, Deirdre Clune i Peter Liese.

Głos zabrali Virginijus Sinkevičius i Ana Paula Zacarias.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra i Idoia Villanueva Ruiz, w imieniu komisji ENVI, w sprawie ochrony gleb (2021/2548(RSP)) (B9-0221/2021).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 19 protokołu z dnia 27.4.2021 r. (poprawki); pkt 6 protokołu z dnia 28.4.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 2 protokołu z dnia 28.4.2021 r. (poprawki); pkt 13 protokołu z dnia 28.4.2021 r. (głosowanie końcowe)


27. Wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1936/2001, (UE) 2017/2107 i (UE) 2019/833 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Giuseppe Ferrandino przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Virginijus Sinkevičius (członek Komisji).

Głos zabrali Gabriel Mato w imieniu grupy PPE, Clara Aguilera w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy Renew, Rosanna Conte w imieniu grupy ID, Caroline Roose w imieniu grupy Verts/ALE, Dino Giarrusso niezrzeszony, Isabel Carvalhais, Annalisa Tardino i Manuel Pizarro.

Głos zabrał Virginijus Sinkevičius.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 19 protokołu z dnia 27.4.2021 r. (poprawki); pkt 6 protokołu z dnia 28.4.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 2 protokołu z dnia 28.4.2021 r. (poprawki); pkt 13 protokołu z dnia 28.4.2021 r. (głosowanie końcowe)


28. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 118 Regulaminu)

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 118 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 marca 2021 r.)

komisja AFET

- Stosunki UE–Indie (2021/2023(INI))


29. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


30. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


31. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 690.962/OJMA).


32. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.12.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Thaler Barbara, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności