Index 
Proces-verbal
XML 205kPDF 317kWORD 82k
Luni, 26 aprilie 2021 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea lucrărilor ședinței
 3.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 4.Cerere de ridicare a imunității
 5.Examinarea compatibilității unei misiuni care îi este încredințată unui deputat
 6.Prelungirea mandatului Comisiei de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului
 7.Componența Parlamentului
 8.Componența comisiilor și delegațiilor
 9.Pozițiile Consiliului în prima lectură
 10.Rectificare (articolul 241 din Regulamentul de procedură)
 11.Acte delegate [articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 12.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură)
 13.Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului (articolul 72 din Regulamentul de procedură)
 14.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)
 15.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 16.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 17.Depunere de documente
 18.Ordinea lucrărilor
 19.Concluziile reuniunii Consiliului European din 25-26 martie 2021 - Rezultatul reuniunii la nivel înalt dintre UE și Turcia din 6 aprilie (dezbatere)
 20.Sesiune de votare
 21.Concluziile reuniunii Consiliului European din 25-26 martie 2021 - Rezultatul reuniunii la nivel înalt dintre UE și Turcia din 6 aprilie (continuarea dezbaterii)
 22.Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***II - Programul specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa * - Institutul European de Inovare și Tehnologie ***I - Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie ***I (dezbatere)
 23.Componența comisiilor și delegațiilor
 24.Mecanismul de protecție civilă al Uniunii ***I (dezbatere)
 25.Reluarea ședinței
 26.Protecția solului (dezbatere)
 27.Plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană ***I (dezbatere)
 28.Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă
 29.Explicații privind votul
 30.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 31.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 32.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 25 martie 2021, a fost reluată.


2. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.00.


3. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente

Procesele-verbale ale ședințelor din 24 martie 2021 și 25 martie 2021 au fost aprobate.


4. Cerere de ridicare a imunității

Autoritățile competente belgiene au transmis o cerere de ridicare a imunității lui Fulvio Martusciello pentru a-l convoca la Tribunalul de Poliție.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


5. Examinarea compatibilității unei misiuni care îi este încredințată unui deputat

În cursul reuniunii sale din 22 aprilie 2021, Comisia pentru afaceri juridice a procedat, în conformitate cu articolul 4 alineatul 5 din Regulamentul de procedură, la examinarea compatibilității cu Actul din 20 septembrie 1976 a misiunii temporare privind Europa și sistemul de învățământ francez, încredințate de prim-ministrul Franței Ilanei Cicurel, și a decis că misiunea este compatibilă cu Actul.


6. Prelungirea mandatului Comisiei de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului

Președintele a comunicat că, la reuniunea sa din 22 aprilie 2021, Conferința președinților a aprobat cererea Comisiei de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului privind prelungirea mandatului acesteia cu încă trei luni.

Această nouă prelungire este necesară pentru a permite comisiei de anchetă să își îndeplinească în mod corect și complet mandatul, astfel cum a fost adoptat de Parlament la 19 iunie 2020 (punctul 6 al PV din 19.6.2020).

Dacă nu este formulată nicio obiecție în termen de 24 de ore de la această comunicare, prelungirea va fi considerată aprobată. În caz contrar, va fi supusă la vot.


7. Componența Parlamentului

Derk Jan Eppink și Kati Piri au fost aleși deputați în parlamentul național al Țărilor de Jos, cu începere de la 31 martie 2021.

Parlamentul a luat la cunoștință că, în conformitate cu articolul 7 alineatul 2 din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, această funcție este incompatibilă cu funcția de deputat în Parlamentul European și, în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, a constatat că locurile lor sunt vacante cu începere de la 31 martie 2021.

Autoritățile competente din Țările de Jos au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Michiel Hoogeveen și Thijs Reuten cu începere de la 15 aprilie 2021, pentru a-i înlocui pe Derk Jan Eppink și, respectiv, Kati Piri.

Parlamentul a luat act de alegerea acestora.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Michiel Hoogeveen și Thijs Reuten se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


8. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupurilor S&D, Renew și Verts/ALE următoarele decizii de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

AFET: Thijs Reuten

PETI: Andrus Ansip nu mai este membru

Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea: Radka Maxová

Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova: Radka Maxová

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Macedonia de Nord: Thijs Reuten

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Alexandra Geese

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.


9. Pozițiile Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziții ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Program privind piața internă, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, domeniul plantelor, animalelor, produselor alimentare și hranei pentru animale și statisticile europene (Programul privind piața unică) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014 și (UE) nr. 652/2014 - Adoptată de Consiliu la 13 aprilie 2021 (14281/1/2020 - - COM(2021)0218 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD))
retrimis comisiei competente: IMCO;

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 - Adoptată de Consiliu la 13 aprilie 2021 (14146/1/2020 - COM(2021)0184 - C9-0134/2021 - 2018/0190(COD))
retrimis comisiei competente: CULT;

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European Și al Consiliului de instituire a Erasmus+: Programul Uniunii pentru educație și formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 - Adoptată de Consiliu la 13 aprilie 2021 (14148/1/2020 - COM(2021)0187 - C9-0135/2021 - 2018/0191(COD))
retrimis comisiei competente: CULT;

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 331/2014 - Adoptată de Consiliu la 13 aprilie 2021 (06164/1/2021 - COM(2021)0179 - C9-0137/2021 - 2018/0194(COD))
retrimis comisiei competente: LIBE;

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție” și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1382/2013 - Adoptată de Consiliu la 19 aprilie 2021 (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD))
retrimis comisiei competente: JURI, LIBE;

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 - Adoptată de Consiliu la 19 aprilie 2021 (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD))
retrimis comisiei competente: EMPL;

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE - Adoptată de Consiliu la 19 aprilie 2021 (14312/1/2020 - COM(2021)0208 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD))
retrimis comisiei competente: ITRE;

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a Regulamentelor (UE) 2018/1475 și (UE) nr. 375/2014 - Adoptată de Consiliu la 20 aprilie 2021 (14153/1/2020 - COM(2021)0210 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD))
retrimis comisiei competente: CULT;

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului - Adoptată de Consiliu la 19 aprilie 2021 (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD))
retrimis comisiei competente: LIBE.

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a adopta pozițiile sale începe să curgă de mâine, 27 aprilie 2021.

Președintele a comunicat că recomandările pentru a doua lectură referitoare la următoarele dosare vor fi trecute pe ordinea de zi a prezentei sesiuni, sub rezerva adoptării de către comisiile competente respective:

- regulamentul privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru perioada 2021-2027 (2018/0202(COD));

- regulamentul de instituire a programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” 2021-2027 (2018/0207(COD));

- regulamentul de instituire a programului „Justiție” 2021-2027 (2018/0208(COD));

- regulamentul de instituire a programului spațial al Uniunii 2021-2027 și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial(2018/0236(COD));

- regulamentul de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene (programul pentru piața unică) 2021-2027 (2018/0231(COD)).


10. Rectificare (articolul 241 din Regulamentul de procedură)

Comisia competentă a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

- Rectificarea P8_TA(2019)0178(COR02) la Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 (JO L 130, 17.5.2019, p. 1) - (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P8_TA(2019)0178) - (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - ENVI.

În conformitate cu articolul 241 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificarea se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în termen de 24 de ore, un grup politic sau un număr de deputați care ating cel puțin pragul redus, solicită ca aceasta să fie supusă la vot.


11. Acte delegate [articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 111 alineatul 6 din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisii a comunicat Președintelui Parlamentului că nu a fost formulată nicio obiecție cu privire la:

- recomandarea ENVI de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 24 martie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2008 în ceea ce privește examinarea modificărilor termenilor autorizațiilor de introducere pe piață acordate medicamentelor de uz uman și veterinar (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA)) (B9-0226/2021).

Dacă în termen de 24 de ore după anunțul în plen nu este formulată nicio obiecție de către un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, recomandarea se consideră aprobată. În caz contrar, este supusă votului.


12. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură)

Președintele anunță decizia EMPL de a iniția negocieri interinstituționale în conformitate cu articolul 71 din Regulamentul de procedură, pe baza raportului următor:

- EMPL: propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD)) – Raportoare: Stefania Zambelli (A9-0114/2021).

În conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, un număr de deputați sau un grup sau mai multe grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu pot solicita în scris până la miezul nopții de mâine, marți 27 aprilie 2021, ca decizia de a iniția negocieri să fie supusă la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu s-a prezentat nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


13. Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului (articolul 72 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat decizia Comisiei ENVI de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 72 din Regulamentul de procedură, în temeiul următoarei poziții a Parlamentului în primă lectură:

- Propunere de regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) – poziția în primă lectură P8_TA(2018)0369.

Această poziție a Parlamentului în primă lectură constituie mandatul pentru negocieri.


14. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat că, împreună cu Președintele Consiliului, a semnat, de la întreruperea sesiunii de joi 25 martie 2021, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție” și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1382/2013 (00024/2021/LEX - C9-0151/2021 - 2018/0208(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE (00021/2021/LEX - C9-0150/2021 - 2018/0236(COD)).

Președintele a comunicat că, împreună cu Președintele Consiliului, va semna în cursul săptămânii următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 (00022/2021/LEX - C9-0149/2021 - 2018/0202(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului (00023/2021/LEX - C9-0148/2021 - 2018/0207(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind împiedicarea diseminării conținutului online cu caracter terorist (00019/2021/LEX - C9-0142/2021 - 2018/0331(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului Uniunii de luptă antifraudă și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 250/2014 (00020/2021/LEX - C9-0141/2021 - 2018/0211(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Program privind piața internă, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, domeniul plantelor, animalelor, produselor alimentare și hranei pentru animale și statisticile europene (Programul privind piața unică) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014 și (UE) nr. 652/2014 (00018/2021/LEX - C9-0136/2021 - 2018/0231(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește ajustările cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la criza provocată de COVID-19 (00073/2020/LEX - C9-0131/2021 - 2020/0156(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2402 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată pentru a facilita redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 (00070/2020/LEX - C9-0130/2021 - 2020/0151(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală și de abrogare a Deciziei (UE) 2015/2240 (00013/2021/LEX - C9-0124/2021 - 2018/0227(COD));

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 (00014/2021/LEX - C9-0121/2021 - 2018/0209(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013 (00012/2021/LEX - C9-0119/2021 - 2018/0224(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare și de abrogare a Regulamentului (UE) 2018/1092 (00011/2021/LEX - C9-0118/2021 - 2018/0254(COD));

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) (00010/2021/LEX - C9-0103/2021 - 2017/0237(COD)).


15. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune noiembrie I 2020 și februarie 2021 sunt disponibile pe site-ul internet al Parlamentului.


16. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral urmate de dezbateri au fost înscrise pe ordinea de zi (articolul 136 din Regulamentul de procedură):

- O-000023/2021 adresată de Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra și Idoia Villanueva Ruiz, în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei: Protecția solului (B9-0010/2021);

- O-000024/2021 adresată de Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra și Idoia Villanueva Ruiz,în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Consiliului: Protecția solului (B9-0011/2021);

- O-000025/2021 adresată de Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska și Sandra Pereira, în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Consiliului: Garanția europeană pentru copii (B9-0012/2021);

- O-000026/2021 adresată de Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska și Sandra Pereira, în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei: Garanția europeană pentru copii (B9-0013/2021).


17. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea acordării de asistență Greciei și Franței în legătură cu catastrofele naturale, precum și Albaniei, Austriei, Belgiei, Croației, Cehiei, Estoniei, Franței, Germaniei, Greciei, Irlandei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Muntenegrului, Portugaliei, României, Serbiei, Spaniei, Ungariei în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică (COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Coreea privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE))

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Estoniei – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism (COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

EMPL

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește scutirile aplicate importurilor și anumitor furnizări, în legătură cu măsurile Uniunii în interes public (COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de conservare și gestionare aplicabile în zona Convenției Comisiei pentru pescuitul în Oceanul Pacific de Vest și Central și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 520/2007 al Consiliului (COM(2021)0198 - C9-0153/2021 - 2021/0103(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

ENVI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte, precum și a protocolului de punere în aplicare a acordului (06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE))

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

BUDG

2) de comisiile parlamentare

2.1) rapoarte

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniune și Norvegia referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)) - INTA - Raportor: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

- Raport referitor la efectele schimbărilor climatice asupra drepturilor omului și rolul activiștilor de mediu în această chestiune (2020/2134(INI)) - AFET - Raportoare: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea I - Parlamentul European (COM(2020)0288[[02]] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

- Raport referitor la revizuirea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (2020/2087(INI)) - REGI - Raportor: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Honduras privind asigurarea respectării legislației și guvernanța în sectorul forestier și schimburile comerciale cu produse din lemn care au ca destinație Uniunea Europeană (12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)) - INTA - Raportoare: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Honduras privind asigurarea respectării legislației și guvernanța în sectorul forestier și schimburile comerciale cu produse din lemn care au ca destinație Uniunea Europeană (2020/0157M(NLE)) - INTA - Raportoare: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor (COM(2020)0288[[07]] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)) - CONT - Raportor: Alin Mituța (A9-0055/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul (COM(2020)0288[[03]] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)) - CONT - Raportor: Pascal Durand (A9-0056/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European (COM(2020)0288[[06]] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)) - CONT - Raportor: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

- *** Raport interimar referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 al Consiliului privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (2020/0112R(APP)) - LIBE - Raportor: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea V - Curtea de Conturi (COM(2020)0288[[05]] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)) - CONT - Raportoare: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

- Raport referitor la protecția drepturilor omului și politica externă a UE în domeniul migrației (2020/2116(INI)) - AFET - Raportoare: Tineke Strik (A9-0060/2021)

- Raport referitor la o strategie europeană de integrare a sistemelor energetice (2020/2241(INI)) - ITRE - Raportor: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă (COM(2020)0288[[10]] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)) - CONT - Raportor: Alin Mituța (A9-0063/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea IV - Curtea de Justiție (COM(2020)0288[[04]] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)) - CONT - Raportoare: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea VIII - Ombudsmanul European (COM(2020)0288[[08]] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)) - CONT - Raportor: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

- Raport referitor la efectele normelor UE asupra liberei circulații a lucrătorilor și a serviciilor: mobilitatea forței de muncă în interiorul UE ca instrument de corelare a nevoilor și competențelor de pe piața forței de muncă (2020/2007(INI)) - EMPL - Raportor: Radan Kanev (A9-0066/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (COM(2020)0288[[09]] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)) - CONT - Raportor: Alin Mituța (A9-0067/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[41]] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)) - CONT - Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale [înainte de 20 februarie 2019: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)] aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[11]] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)) - CONT - Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[22]] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)) - CONT - Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[27]] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)) - CONT - Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[34]] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)) - CONT - Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[18]] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[29]] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[31]] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[40]] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[26]] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (înainte de 4 iulie 2019: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei) aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[38]] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)) - CONT - Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[36]] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[15]] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[28]] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[39]] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)) - CONT - Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/816 și a Regulamentului (UE) 2019/818 în ceea ce privește stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopul Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (COM(2019)0003[[02]] - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)) - LIBE - Raportor: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[17]] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)) - CONT - Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) (înainte de 27 iunie 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)) aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[25]] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[13]] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)) - CONT - Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[14]] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[32]] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[20]] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) [înainte de 20 februarie 2019: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă] aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[16]] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)) - CONT - Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[35]] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[30]] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[37]] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (înainte de 20 februarie 2019: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă) pentru exercițiul financiar 2019 (COM(2020)0288[[12]] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)) - CONT - Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[33]] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[23]] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[42]] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[21]] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019: performanțe, gestiune financiară și control (COM(2020)0288[[51]] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) (înainte de 12 decembrie 2019: Eurojust) aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[19]] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/376/CE privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program (COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)) - ITRE - Raportor: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

- Raport referitor la impozitarea economiei digitale: negocierile OCDE, domiciliul fiscal al întreprinderilor digitale și o posibilă taxă digitală europeană (2021/2010(INI)) - ECON - Raportoare: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[24]] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[46]] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[44]] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[48]] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[50]] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[45]] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[43]] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[49]] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

- Raport referitor la răspunderea întreprinderilor pentru daunele aduse mediului (2020/2027(INI)) - JURI - Raportor: Antonius Manders (A9-0112/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2019 (COM(2020)0288[[47]] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD)) - EMPL - Raportoare: Stefania Zambelli (A9-0114/2021)

- Raport referitor la impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare (2020/2042(INI)) - DEVE - Raportoare: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

- Raport referitor la o strategie europeană pentru hidrogen (2020/2242(INI)) - ITRE - Raportor: Jens Geier (A9-0116/2021)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea III – Comisia și agențiile executive (COM(2020)0288[[01]] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)) - CONT - Raportor: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)) - ITRE - Raportor: Christian Ehler (A9-0118/2021)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 al Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrelor electronice (COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)) - ECON - Raportoare: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

- Raport referitor la încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind un registru de transparență obligatoriu (2020/2272(ACI)) - AFCO - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

- Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind relațiile UE-India (2021/2023(INI)) - AFET - Raportoare: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)) - AFET - INTA - Raportor: Andreas Schieder - Raportor: Christophe Hansen (A9-0128/2021)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Zdzisław Krasnodębski (2020/2224(IMM)) - JURI - Raportor: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Filip De Man (2020/2271(IMM)) - JURI - Raportor: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos (2020/2219(IMM)) - JURI - Raportor: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos (2020/2240(IMM)) - JURI - Raportoare: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) (12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)) - TRAN - Raportor: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală și de abrogare a Deciziei (UE) 2015/2240 (06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)) - ITRE - Raportor: Valter Flego (A9-0119/2021)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare și de abrogare a Regulamentului (UE) 2018/1092 (06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)) - ITRE - Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013 (07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)) - ITRE - Raportor: Dan Nica (A9-0122/2021)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului Uniunii de luptă antifraudă și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 250/2014 (05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)) - CONT - Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 (06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)) - ENVI - Raportor: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist (14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)) - LIBE - Raportor: Patryk Jaki (A9-0133/2021)


18. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din aprilie 2021 (PE __[A264327]__/PDOJ) a fost distribuit.

După consultarea grupurilor politice, Președintele a propus următoarele modificări ale proiectului definitiv de ordine de zi:

Luni

Raportul Marie Toussaint referitor la cererea de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos (A9-0136/2021) (punctul 187 al PDOJ) va fi supus la vot înaintea votului privind raportul Angel Dzhambazki referitor la cererea de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos (A9-0135/2021) (punctul 186 al PDOJ).

Marți

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind contrasancțiunile adoptate de China împotriva unor entități din Uniune, deputați din Parlamentul European și parlamentari din UE (punctul 179 al PDOJ) va fi mutat ca al doilea punct al ordinii de zi de după-amiază, imediat după declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Rusia, cazul lui Alexei Navalnîi, concentrarea de forțe militare la frontiera cu Ucraina și atacurile rusești din Republica Cehă (punctul 177 al PDOJ).

Joi

Raportul Irene Tinagli referitor la cooperarea administrativă în domeniul accizelor: conținutul registrelor electronice (A9-0121/2021) va fi înscris direct în a doua sesiune de votare din această zi.

Președintele a comunicat că voturile vor fi repartizate în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul de amendamente și de numărul de cereri de voturi pe părți și de voturi separate. Informațiile privind repartizarea voturilor în diferitele sesiuni de votare vor fi disponibile pe site-ul web al Parlamentului la rubrica „Informații și documente prioritare”.

Parlamentul și-a exprimat acordul cu privire la aceste modificări.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A intervenit Daniel Freund, privind admisibilitatea amendamentului 39 la raportul Petri Sarvamaa referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea I – Parlamentul European (A9-0044/2021) (punctul 92 al PDOJ) (Președintele a dat câteva precizări).

A intervenit Karima Delli (raportoare) pentru a face o declarație în temeiul articolului 159 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, cu privire la raportul său referitor la un transport maritim mai eficient și mai curat (A9-0029/2021) (punctul 87 al PDOJ).


19. Concluziile reuniunii Consiliului European din 25-26 martie 2021 - Rezultatul reuniunii la nivel înalt dintre UE și Turcia din 6 aprilie (dezbatere)

Declarația Consiliului European și a Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 25-26 martie 2021 (2021/2599(RSP))

Declarația Consiliului European și a Comisiei: Rezultatul reuniunii la nivel înalt dintre UE și Turcia din 6 aprilie (2021/2641(RSP))

Charles Michel (Președintele Consiliului European) și Ursula von der Leyen (Președinta Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Malik Azmani, în numele Grupului Renew, Marco Zanni, în numele Grupului ID, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Assita Kanko, în numele Grupului ECR, Giorgos Georgiou, în numele Grupului The Left, și Fabio Massimo Castaldo, neafiliat.

A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Vicepreședintă

Au intervenit Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Nicolas Bay, Sergey Lagodinsky, Robert Roos, Özlem Demirel, Edina Tóth și Siegfried Mureşan.

(Continuarea dezbaterii: punctul 21 al PV din 26.4.2021)


20. Sesiune de votare

Parlamentul este invitat să voteze cu privire la:

Cererea de ridicare a imunității lui Filip De Man
Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Filip De Man [2020/2271(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021).

Cererea de ridicare a imunității lui Zdzisław Krasnodębski
Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Zdzisław Krasnodębski [2020/2224(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021);

Cererea de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos
Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos [2020/2240(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Marie Toussaint (A9-0136/2021);

Cererea de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos
Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos [2020/2219(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021).

Parlamentul este invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

Acordul UE-Norvegia: modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană ***
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniune și Norvegia referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană [10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Jörgen Warborn (A9-0035/2021);

Acordul de parteneriat voluntar UE-Honduras ***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Honduras privind asigurarea respectării legislației și guvernanța în sectorul forestier și schimburile comerciale cu produse din lemn care au ca destinație Uniunea Europeană [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Karin Karlsbro (A9-0053/2021);

Raportul referitor la punerea în aplicare în ceea ce privește aspectele de siguranță rutieră ale pachetului privind inspecția tehnică a autovehiculelor
Raport referitor la punerea în aplicare în ceea ce privește aspectele de siguranță rutieră ale pachetului privind inspecția tehnică a autovehiculelor [2019/2205(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Benoît Lutgen (A9-0028/2021);

Reziduurile chimice din Marea Baltică, pe baza petițiilor nr. 1328/2019 și 0406/2020, în temeiul articolului 227 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 227 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, de Dolors Montserrat, în numele Comisiei PETI, referitoare la reziduurile chimice din Marea Baltică, pe baza petițiilor nr. 1328/2019 și nr. 0406/2020 (2021/2567(RSP)) (B9-0224/2021).

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Acordul de parteneriat voluntar UE-Honduras (rezoluție)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Honduras privind asigurarea respectării legislației și guvernanța în sectorul forestier și schimburile comerciale cu produse din lemn care au ca destinație Uniunea Europeană [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Karin Karlsbro (A9-0054/2021);

Acordul internațional privind un registru de transparență obligatoriu
Raport referitor la încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind un registru de transparență obligatoriu [2020/2272(ACI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021);

Un transport maritim mai eficient și mai curat
Raport referitor la măsurile tehnice și operaționale pentru un transport maritim mai eficient și mai curat [2019/2193(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Karima Delli (A9-0029/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 19.45.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate mâine marți 27 aprilie 2021 la 9.00 (punctul 2 al PV din 27.4.2021).


21. Concluziile reuniunii Consiliului European din 25-26 martie 2021 - Rezultatul reuniunii la nivel înalt dintre UE și Turcia din 6 aprilie (continuarea dezbaterii)

Declarația Consiliului European și a Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 25-26 martie 2021 (2021/2599(RSP))

Declarația Consiliului European și a Comisiei: Rezultatul reuniunii la nivel înalt dintre UE și Turcia din 6 aprilie (2021/2641(RSP))

(Începerea dezbaterii: punctul 19 al PV din 26.4.2021)

Au intervenit Nathalie Loiseau, Bernhard Zimniok, Alice Kuhnke, Elżbieta Rafalska, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Esteban González Pons, Pedro Marques, Samira Rafaela, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Angel Dzhambazki, Carles Puigdemont i Casamajó, François-Xavier Bellamy, Tonino Picula, María Soraya Rodríguez Ramos, Peter Kofod, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tomas Tobé, Evelyn Regner, Sophia in 't Veld, Clara Ponsatí Obiols, Manolis Kefalogiannis, Nacho Sánchez Amor, Engin Eroglu, Benoît Lutgen, Tanja Fajon, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Gheorghe-Vlad Nistor și Massimiliano Smeriglio.

Au intervenit Ursula von der Leyen (Președinta Comisiei) și Charles Michel (Președintele Consiliului European).

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***II - Programul specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa * - Institutul European de Inovare și Tehnologie ***I - Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie ***I (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Dan Nica (A9-0122/2021)

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Lina Gálvez Muñoz (în locul raportorului Dan Nica) a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

Christian Ehler, Marc Botenga (în locul raportoarei Marisa Matias) și Maria da Graça Carvalho și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Mariya Gabriel (membră a Comisiei).

Au intervenit Andrius Kubilius, în numele Grupului PPE, Josianne Cutajar, în numele Grupului S&D, și Iskra Mihaylova, în numele Grupului Renew.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit Elena Lizzi, în numele Grupului ID, Ville Niinistö, în numele Grupului Verts/ALE, Robert Roos, în numele Grupului ECR, Sandra Pereira, în numele Grupului The Left, András Gyürk, neafiliat, Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia, Susana Solís Pérez, Viola Von Cramon-Taubadel, Zdzisław Krasnodębski, Jerzy Buzek, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jakop G. Dalunde, Dace Melbārde, Seán Kelly, Romana Jerković și Ivo Hristov.

A intervenit Mariya Gabriel.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5 al PV din 27.4.2021.

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 14 al PV din 27.4.2021


23. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a anunțat că Președintele Parlamentului a primit din partea Grupului ECR precum și din partea secretariatului deputaților neafiliați următoarele decizii de modificare a componenței comisiilor și delegațiilor:

ECON: Michiel Hoogeveen

ITRE: Andrea Caroppo nu mai este membru

CULT: Isabella Adinolfi nu mai este membră

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.


24. Mecanismul de protecție civilă al Uniunii ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

O primă dezbatere a avut loc la 14 septembrie 2020 (punctul 22 al PV din 14.9.2020).

Un prim vot a avut loc la 16 septembrie 2020, iar chestiunea fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în temeiul articolului 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură (punctul 12 al PV din 16.9.2020).

Nikos Androulakis și-a prezentat raportul.

A intervenit Mariya Gabriel (membră a Comisiei).

Au intervenit Peter Liese, în numele Grupului PPE, Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, Nicolae Ştefănuță, în numele Grupului Renew, Marco Dreosto, în numele Grupului ID, Pietro Fiocchi, în numele Grupului ECR, Kateřina Konečná, în numele Grupului The Left, Sunčana Glavak, Sara Cerdas, Catherine Griset și Radan Kanev.

A intervenit Mariya Gabriel.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5 al PV din 27.4.2021.

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 14 al PV din 27.4.2021

(Ședința a fost suspendată la 21.11.)


A PREZIDAT: Marcel KOLAJA
Vicepreședinte

25. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 22.00.


26. Protecția solului (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000024/2021 adresată de Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra și Idoia Villanueva Ruiz, în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară Consiliului: Protecția solului (B9-0011/2021)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000023/2021 adresată de Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra și Idoia Villanueva Ruiz, în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară Comisiei: Protecția solului (B9-0010/2021)

Martin Hojsík a dezvoltat întrebările.

Ana Paula Zacarias (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Virginijus Sinkevičius (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit Pernille Weiss, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Jérémy Decerle, în numele Grupului Renew, Manuela Ripa, în numele Grupului Verts/ALE, Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului The Left, Alexander Bernhuber, Deirdre Clune și Peter Liese.

Au intervenit Virginijus Sinkevičius și Ana Paula Zacarias.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra și Idoia Villanueva Ruiz, în numele Comisiei ENVI, referitoare la protecția solului (2021/2548(RSP)) (B9-0221/2021).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 19 al PV din 27.4.2021 (amendamente); punctul 6 al PV din 28.4.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 2 al PV din 28.4.2021 (amendamente); punctul 13 al PV din 28.4.2021 (vot final).


27. Plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (UE) 2017/2107 și (UE) 2019/833 și de abrogare a Regulamentului (UE) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Giuseppe Ferrandino și-a prezentat raportul.

A intervenit Virginijus Sinkevičius (membru al Comisiei).

Au intervenit Gabriel Mato, în numele Grupului PPE, Clara Aguilera, în numele Grupului S&D, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului Renew, Rosanna Conte, în numele Grupului ID, Caroline Roose, în numele Grupului Verts/ALE, Dino Giarrusso, neafiliat, Isabel Carvalhais, Annalisa Tardino și Manuel Pizarro.

A intervenit Virginijus Sinkevičius.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 19 al PV din 27.4.2021 (amendamente); punctul 6 al PV din 28.4.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 2 al PV din 28.4.2021 (amendamente); punctul 13 al PV din 28.4.2021 (vot final).


28. Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă

Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 118 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 martie 2021)

AFET

- Relațiile UE-India (2021/2023(INI))


29. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


30. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


31. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 690.962/OJMA).


32. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 23.12.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Thaler Barbara, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Absenți motivat

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 1 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate