Zoznam 
Zápisnica
XML 201kPDF 317kWORD 82k
Pondelok, 26. apríla 2021 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 4.Žiadosť o zbavenie imunity
 5.Preskúmanie zlučiteľnosti poverenia poslanca
 6.Predĺženie funkčného obdobia Vyšetrovacieho výboru pre ochranu zvierat počas prepravy
 7.Zloženie Parlamentu
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Pozície Rady v prvom čítaní
 10.Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku)
 11.Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 12.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)
 13.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)
 14.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 15.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 16.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 17.Predloženie dokumentov
 18.Program práce
 19.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 25. – 26. marca 2021 - Výsledky stretnutia EÚ a Turecka na vysokej úrovni, ktoré sa konalo 6. apríla (rozprava)
 20.Hlasovanie
 21.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 25. – 26. marca 2021 - Výsledky stretnutia EÚ a Turecka na vysokej úrovni, ktoré sa konalo 6. apríla (pokračovanie rozpravy)
 22.Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia ***II - Osobitný program na implementáciu programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu * - Európsky inovačný a technologický inštitút ***I - Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu ***I (rozprava)
 23.Zloženie výborov a delegácií
 24.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I (rozprava)
 25.Pokračovanie rokovania
 26.Ochrana pôdy (rozprava)
 27.Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori ***I (rozprava)
 28.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ
 29.Vysvetlenia hlasovania
 30.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 31.Program rokovania na nasledujúci deň
 32.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 25. marca 2021 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


3. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní 24. marca 2021 a 25. marca 2021 boli schválené.


4. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné belgické orgány podali žiadosť o zbavenie Fulvia Martusciella imunity na účel jeho predvolania pred miestny policajný súd.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


5. Preskúmanie zlučiteľnosti poverenia poslanca

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 22. apríla 2021 v súlade s článkom 4 ods. 5 rokovacieho poriadku preskúmal zlučiteľnosť dočasného poverenia Ilany Cicurelovej, o ktorom rozhodol premiér Francúzska v súvislosti s Európou a francúzskym vzdelávacím systémom, s aktom z 20. septembra 1976 a rozhodol, že poverenie je zlučiteľné s aktom.


6. Predĺženie funkčného obdobia Vyšetrovacieho výboru pre ochranu zvierat počas prepravy

Predsedajúci oznámil, že Konferencia predsedov na svojej schôdzi 22. apríla 2021 schválila žiadosť Vyšetrovacieho výboru pre ochranu zvierat počas prepravy o predĺženie jeho funkčného obdobia o tri mesiace.

Toto nové predĺženie je potrebné s cieľom umožniť vyšetrovaciemu výboru naplniť úplne a riadne svoj mandát tak, ako ho prijal Parlament 19. júna 2020 (bod 6 zápisnice zo dňa 19.6.2020).

Ak do dvadsiatich štyroch hodín po tomto oznámení nebude vznesená žiadna námietka, považuje sa toto predĺženie za schválené. V opačnom prípade sa o ňom hlasuje.


7. Zloženie Parlamentu

Derk Jan Eppink a Kati Piri boli zvolení za poslancov holandského parlamentu s platnosťou od 31. marca 2021.

Parlament vzal na vedomie, že podľa článku 7 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu, a podľa článku 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku oznámil uvoľnenie ich mandátov s platnosťou od 31. marca 2021.

Príslušné holandské orgány oznámili, že Michiel Hoogeveen a Thijs Reuten, ktorými sú nahradení Derk Jan Eppink a Kati Piri, boli zvolení za poslancov Európskeho parlamentu s platnosťou od 15. apríla 2021.

Parlament vzal na vedomie ich zvolenie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Michiel Hoogeveen a Thijs Reuten miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


8. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín S&D, Renew a Verts/ALE tieto rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor AFET: Thijs Reuten

výbor PETI: Andrus Ansip už nie je členom.

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií: Radka Maxová

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko: Radka Maxová

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko: Thijs Reuten

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Alexandra Geese

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


9. Pozície Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 63 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie o:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov, oblasť rastlín, zvierat, potravín a krmív a európsku štatistiku (Program pre jednotný trh) a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 99/2013, (EÚ) č. 1287/2013, (EÚ) č. 254/2014 a (EÚ) č. 652/2014 - prijatá Radou 13. apríla 2021 (14281/1/2020 - COM(2021)0218 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD))
predložené gestorskému výboru: IMCO;

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013 - prijatá Radou 13. apríla 2021 (14146/1/2020 - COM(2021)0184 - C9-0134/2021 - 2018/0190(COD))
predložené gestorskému výboru: CULT;

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie a odbornú prípravu, mládež a šport a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013 - prijatá Radou 13. apríla 2021 (14148/1/2020 - COM(2021)0187 - C9-0135/2021 - 2018/0191(COD))
predložené gestorskému výboru: CULT;

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 (program „Pericles IV“) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 331/2014 - prijatá Radou 13. apríla 2021 (06164/1/2021 - COM(2021)0179 - C9-0137/2021 - 2018/0194(COD))
predložené gestorskému výboru: LIBE;

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1382/2013 - prijatá Radou 19. apríla 2021 (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI, LIBE;

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF), ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1309/2013 - prijatá Radou 19. apríla 2021 (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD))
predložené gestorskému výboru: EMPL;

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013 a (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ - prijatá Radou 19. apríla 2021 (14312/1/2020 - COM(2021)0208 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD))
predložené gestorskému výboru: ITRE;

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú nariadenia (EÚ) 2018/1475 a (EÚ) č. 375/2014 - prijatá Radou 20. apríla 2021 (14153/1/2020 - COM(2021)0210 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD))
predložené gestorskému výboru: CULT;

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Občania, rovnosť, práva a hodnoty a zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 a nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 - prijatá Radou 19. apríla 2021 (06833/1/2020 – COM(2021)0216 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD))
predložené gestorskému výboru: LIBE.

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho pozícií preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 27. apríla 2021.

Predseda oznámil, že odporúčania do druhého čítania týkajúce sa nasledujúcich spisov budú zaradené do programu tohto rokovania s výhradou ich prijatia jednotlivými gestorskými výbormi:

- nariadenie o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii na roky 2021 – 2027 (2018/0202(COD));

- nariadenie, ktorým sa zriaďuje program Občania, rovnosť, práva a hodnoty na roky 2021 – 2027 (2018/0207(COD));

- nariadenie, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť na obdobie 2021 – 2027 (2018/0208(COD));

- nariadenie, ktorým sa stanovuje vesmírny program na roky 2021 – 2027 a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (2018/0236(COD));

- nariadenie, ktorým sa zriaďuje Program pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov, oblasť rastlín, zvierat, potravín a krmív a európsku štatistiku (Program pre jednotný trh) na roky 2021 – 2027 (2018/0231(COD)).


10. Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku)

Gestorský výbor predložil nasledujúce korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom.

- Korigendum P8_TA(2019)0178(COR02) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008 (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 1) - (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia uvedeného nariadenia P8_TA(2019)0178) - (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - výbor ENVI.

V súlade s článkom 241 ods. 4 rokovacieho poriadku sa toto korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín po jeho oznámení nepredloží politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.


11. Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov oznámil v súlade s článkom 111 ods. 6 rokovacieho poriadku predsedovi Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka voči:

- odporúčaniu výboru ENVI nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 24. marca 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1234/2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA)) (B9-0226/2021).

Ak do dvadsiatich štyroch hodín po oznámení v pléne politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nevznesú voči odporúčaniu námietku, toto odporúčanie sa považuje za schválené. V opačnom prípade sa o ňom hlasuje.


12. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil v súlade s článkom 71 rokovacieho poriadku rozhodnutie výboru EMPL začať medziinštitucionálne rokovania na základe tejto správy:

- výbor EMPL: návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD)) – Spravodajkyňa: Stefania Zambelli (A9-0114/2021).

Poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku písomne požiadať do polnoci nadchádzajúceho dňa, utorka 27. apríla 2021, aby sa hlasovalo o rozhodnutí začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


13. Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 72 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutie výboru ENVI začať medziinštitucionálne rokovania na základe pozície Európskeho parlamentu v prvom čítaní, pokiaľ ide o:

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2018)0369.

Táto pozícia Parlamentu v prvom čítaní predstavuje mandát pre rokovania.


14. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že od prerušenia zasadania, ktoré sa konalo vo štvrtok 25. marca 2021, podpísal spolu s predsedom Rady nasledujúce akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1382/2013 (00024/2021/LEX - C9-0151/2021 - 2018/0208(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013 a (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ (00021/2021/LEX - C9-0150/2021 - 2018/0236(COD)).

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v priebehu týždňa nasledujúce akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF), ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1309/2013 (00022/2021/LEX - C9-0149/2021 - 2018/0202(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Občania, rovnosť, práva a hodnoty a zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 a nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 (00023/2021/LEX - C9-0148/2021 - 2018/0207(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o riešení šírenia teroristického obsahu online (00019/2021/LEX - C9-0142/2021 - 2018/0331(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program Únie pre boj proti podvodom a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 250/2014 (00020/2021/LEX - C9-0141/2021 - 2018/0211(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov, oblasť rastlín, zvierat, potravín a krmív a európsku štatistiku (Program pre jednotný trh) a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 99/2013, (EÚ) č. 1287/2013, (EÚ) č. 254/2014 a (EÚ) č. 652/2014 (00018/2021/LEX - C9-0136/2021 - 2018/0231(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o úpravy sekuritizačného rámca na podporu obnovy hospodárstva v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 (00073/2020/LEX - C9-0131/2021 - 2020/0156(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2402, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, v záujme pomoci pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (00070/2020/LEX - C9-0130/2021 - 2020/0151(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Digitálna Európa a zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2015/2240 (00013/2021/LEX - C9-0124/2021 - 2018/0227(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 (00014/2021/LEX - C9-0121/2021 - 2018/0209(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie, stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013 (00012/2021/LEX - C9-0119/2021 - 2018/0224(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond a zrušuje nariadenie (EÚ) 2018/1092 (00011/2021/LEX - C9-0118/2021 - 2018/0254(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie) (00010/2021/LEX - C9-0103/2021 - 2017/0237(COD)).


15. Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o ďalšom postupe na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na prvej novembrovej schôdzi v roku 2020 a na februárovej schôdzi v roku 2021 sa nachádzajú na internetovej stránke Parlamentu.


16. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 136 rokovacieho poriadku):

- O-000023/2021 ktorú položili Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra a Idoia Villanueva Ruiz, v mene výboru Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín pre Komisiu: Ochrana pôdy (B9-0010/2021);

- O-000024/2021 ktorú položili Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra a Idoia Villanueva Ruiz,v mene výboru Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, pre Radu: Ochrana pôdy (B9-0011/2021);

- O-000025/2021 ktorú položili Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska a Sandra Pereira, v mene výboru Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, pre Radu: Európska záruka pre deti (B9-0012/2021);

- O-000026/2021 ktorú položili Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska a Sandra Pereira, v mene výboru Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, pre Komisiu: Európska záruka pre deti (B9-0013/2021).


17. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku a Francúzsku v súvislosti so živelnými pohromami a Albánsku, Belgicku, Česku, Čiernej Hore, Estónsku, Francúzsku, Grécku, Chorvátsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, Maďarsku, Nemecku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Srbsku, Španielsku a Taliansku v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia (COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb (05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Estónska – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism (COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o oslobodenia od dane pri dovoze a pri určitých dodaniach tovaru a poskytovaní služieb, ktoré sa týkajú opatrení Únie vo verejnom záujme (COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ochranné a riadiace opatrenia platné v oblasti Dohovoru o rybolove v západnom a strednom Tichomorí a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 520/2007 (COM(2021)0198 - C9-0153/2021 - 2021/0103(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Grónska a vládou Dánska na strane druhej a vykonávacieho protokolu k nej (06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

BUDG

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody, v mene Európskej únie, vo forme výmeny listov medzi Úniou a Nórskom v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

- Správa o vplyve zmeny klímy na ľudské práva a úlohe ochrancov životného prostredia v tejto oblasti (2020/2134(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel I – Európsky parlament (COM(2020)0288[[02]] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

- Správa o preskúmaní Fondu solidarity Európskej únie (2020/2087(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Honduraskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

- Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Honduraskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (2020/0157M(NLE)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel VII – Výbor regiónov (COM(2020)0288[[07]] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Alin Mituța (A9-0055/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2020)0288[[03]] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Pascal Durand (A9-0056/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (COM(2020)0288[[06]] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

- *** Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (2020/0112R(APP)) - výbor LIBE - Spravodajca: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel V – Dvor audítorov (COM(2020)0288[[05]] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

- Správa o ochrane ľudských práv a vonkajšej migračnej politike EÚ (2020/2116(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Tineke Strik (A9-0060/2021)

- Správa o európskej stratégii pre integráciu energetických systémov (2020/2241(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (COM(2020)0288[[10]] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Alin Mituța (A9-0063/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel IV – Súdny dvor Európskej únie (COM(2020)0288[[04]] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel VIII – Európsky ombudsman (COM(2020)0288[[08]] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

- Správa o vplyve pravidiel EÚ na voľný pohyb pracovníkov a služieb: mobilita pracovnej sily v rámci EÚ ako nástroj na zosúladenie potrieb trhu práce a zručností (2020/2007(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Radan Kanev (A9-0066/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (COM(2020)0288[[09]] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Alin Mituța (A9-0067/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[41]] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (do 20. februára 2019: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania) za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[11]] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[22]] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[27]] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[34]] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[18]] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[29]] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[31]] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[40]] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Železničnej agentúry Európskej únie (ERA) za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[26]] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (do 4. júla 2019: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky) za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[38]] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[36]] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[15]] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[28]] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[39]] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/816 a (EÚ) 2019/818, pokiaľ ide o stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (COM(2019)0003[[02]] - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[17]] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúry ENISA (Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) (pred 27. júnom 2019: Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)) za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[25]] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[13]] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[14]] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[32]] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[20]] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (do 20. februára 2019: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci) za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[16]] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[35]] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[30]] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[37]] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (do 20. februára 2019: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok) za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[12]] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[33]] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[23]] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[42]] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[21]] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2019: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola (COM(2020)0288[[51]] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (do 12. decembra 2019: Eurojust) za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[19]] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/376/ES o prijatí výskumného programu Výskumného fondu pre uhlie a oceľ a o viacročných technických pokynoch pre tento program (COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

- Správa o zdaňovaní digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a možná európska digitálna daň (2021/2010(INI)) - výbor ECON - Spravodajkyne: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[24]] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[46]] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[44]] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[48]] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[50]] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[45]] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[43]] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[49]] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

- Správa o zodpovednosti spoločností za škody na životnom prostredí (2020/2027(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Antonius Manders (A9-0112/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288[[47]] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

- ***I Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Stefania Zambelli (A9-0114/2021)

- Správa o vplyve zmeny klímy na zraniteľné skupiny obyvateľstva v rozvojových krajinách (2020/2042(INI)) - výbor DEVE - Spravodajkyňa: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

- Správa o európskej stratégii pre vodík (2020/2242(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Jens Geier (A9-0116/2021)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (COM(2020)0288[[01]] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa ustanovuje osobitný program na implementáciu programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)) - výbor ITRE - Spravodajca: Christian Ehler (A9-0118/2021)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronických registrov (COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

- Správa o uzatvorení medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o povinnom registri transparentnosti (2020/2272(ACI)) - výbor AFCO - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vzťahoch medzi EÚ a Indiou (2021/2023(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)) - výbor AFET - výbor INTA - Spravodajca: Andreas Schieder - Spravodajca: Christophe Hansen (A9-0128/2021)

- Správa o žiadosti o zbavenie Zdzisława Krasnodębského imunity (2020/2224(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

- Správa o žiadosti o zbavenie Filipa De Mana imunity (2020/2271(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

- Správa o žiadosti o zbavenie Ioannisa Lagosa imunity (2020/2219(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

- Správa o žiadosti o zbavenie Ioannisa Lagosa imunity (2020/2240(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie) (12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Digitálna Európa a zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2015/2240 (06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Valter Flego (A9-0119/2021)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) 2018/1092 (06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

- ***II Návrh odporúčania do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie, stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013 (07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Dan Nica (A9-0122/2021)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program Únie pre boj proti podvodom a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 250/2014 (05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 (06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení problému šírenia teroristického obsahu online (14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Patryk Jaki (A9-0133/2021)


18. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu rokovania z apríla 2021 (PE 690.962/PDOJ).

Predseda po konzultácii s politickými skupinami navrhol tieto zmeny konečného návrhu programu rokovania:

Pondelok

O správe, ktorú predkladá Marie Toussaint, o žiadosti o zbavenie imunity Ioannisa Lagosa (A9-0136/2021) (bod 187 PDOJ) sa bude hlasovať pred správou, ktorú predkladá Angel Dzhambazki, o žiadosti o zbavenie imunity Ioannisa Lagosa (A9-0135/2021) (bod 186 PDOJ).

Utorok

Bez zmeny.

Streda

Vyhlásenie podpredsedu Komise/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o odvetných čínskych sankciách proti európskym subjektom, poslancom Európskeho parlamentu a poslancom národných parlamentov členských štátov (bod 179 PDOJ) bolo zaradené ako druhý bod popoludňajšieho programu rokovania, hneď za vyhlásenie podpredsedu Komise/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Rusku, prípade Alexeja Navaľného, koncentrácii vojenských síl na ukrajinských hraniciach a ruskom útoku v Českej republike (bod 177 PDOJ).

Štvrtok

Správa, ktorú predkladá Irene Tinagli, o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronických registrov (A9-0121/2021), bude zaradená hneď do druhého hlasovania konaného v tento deň.

Predseda oznámil, že hlasovanie bude rozdelené do niekoľkých blokov v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov a počtu žiadostí o hlasovanie po častiach a oddelené hlasovanie. Informácie o rozdelení hlasovania do jednotlivých blokov budú k dispozícii na internetových stránkach Parlamentu v časti „Prioritné informácie a dokumenty“.

Parlament schválil zmeny a doplnenia.

Týmto bol stanovený program práce.

V rozprave vystúpil Daniel Freund k prípustnosti pozmeňujúceho návrhu č. 39 k správe, ktorú predkladá Petri Sarvamaa, o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel I – Európsky parlament (A9-0044/2021) (bod 92 PDOJ) (predseda poskytol spresnenia).

V rozprave vystúpila Karima Delli (spravodajkyňa) s vyhlásením na základe článku 159 ods. 4 rokovacieho poriadku o svojej správe o efektívnejšej a ekologickejšej námornej doprave (A9-0029/2021) (bod 87 PDOJ).


19. Závery zo zasadnutia Európskej rady z 25. – 26. marca 2021 - Výsledky stretnutia EÚ a Turecka na vysokej úrovni, ktoré sa konalo 6. apríla (rozprava)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady z 25. – 26. marca 2021 (2021/2599(RSP))

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Výsledky stretnutia EÚ a Turecka na vysokej úrovni, ktoré sa konalo 6. apríla (2021/2641(RSP))

Charles Michel (predseda Európskej rady) a Ursula von der Leyen (predsedníčka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Malik Azmani v mene skupiny Renew, Marco Zanni v mene skupiny ID, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Assita Kanko v mene skupiny ECR, Giorgos Georgiou, v mene skupiny The Left, a Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Nicolas Bay, Sergey Lagodinsky, Robert Roos, Özlem Demirel, Edina Tóth a Siegfried Mureşan.

(pokračovanie rozpravy: bod 21 zápisnice zo dňa 26.4.2021)


20. Hlasovanie

Parlament hlasuje o:

Žiadosť o zbavenie imunity Filipa De Mana
Správa o žiadosti o zbavenie Filipa De Mana imunity [2020/2271(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021).

Žiadosť o zbavenie imunity Zdzisława Krasnodębského
Správa o žiadosti o zbavenie Zdzisława Krasnodębského imunity [2020/2224(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021);

Žiadosť o zbavenie imunity Ioannisa Lagosa
Správa o žiadosti o zbavenie Ioannisa Lagosa imunity [2020/2240(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Marie Toussaint (A9-0136/2021);

Žiadosť o zbavenie imunity Ioannisa Lagosa
Správa o žiadosti o zbavenie Ioannisa Lagosa imunity [2020/2219(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021).

Parlament hlasuje v jedinom hlasovaní o:

Dohoda medzi EÚ a Nórskom: úprava koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie [10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Jörgen Warborn (A9-0035/2021);

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Honduraskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Karin Karlsbro (A9-0053/2021);

Správa o vykonávaní aspektov bezpečnosti cestnej premávky v rámci balíka opatrení o technickom stave vozidiel
Správa o vykonávaní aspektov bezpečnosti cestnej premávky v rámci balíka opatrení o technickom stave vozidiel [2019/2205(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Benoît Lutgen (A9-0028/2021);

Rezíduá chemických látok v Baltskom mori na základe petícií č. 1328/2019 a č. 0406/2020 podľa článku 227 ods. 2
Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 227 ods. 2 rokovacieho poriadku, ktorý predložila Dolors Montserrat, v mene výboru PETI, o chemických rezíduách v Baltskom mori na základe petícií č. 1328/2019 a č. 0406/2020 (2021/2567(RSP)) (B9-0224/2021).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom (uznesenie)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Honduraskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Karin Karlsbro (A9-0054/2021);

Medziinštitucionálna dohoda o povinnom registri transparentnosti
Správa o uzatvorení medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o povinnom registri transparentnosti [2020/2272(ACI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021);

Efektívnejšia a ekologickejšia námorná doprava
Správa o technických a prevádzkových opatreniach pre efektívnejšiu a ekologickejšiu námornú dopravu [2019/2193(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Karima Delli (A9-0029/2021).

Hlasovať je možné do 19.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra, v utorok 27. apríla 2021 o 9.00 h (bod 2 zápisnice zo dňa 27.4.2021).


21. Závery zo zasadnutia Európskej rady z 25. – 26. marca 2021 - Výsledky stretnutia EÚ a Turecka na vysokej úrovni, ktoré sa konalo 6. apríla (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady z 25. – 26. marca 2021 (2021/2599(RSP))

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Výsledky stretnutia EÚ a Turecka na vysokej úrovni, ktoré sa konalo 6. apríla (2021/2641(RSP))

(začiatok rozpravy: bod 19 zápisnice zo dňa 26.4.2021)

Vystúpili títo poslanci: Nathalie Loiseau, Bernhard Zimniok, Alice Kuhnke, Elżbieta Rafalska, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Esteban González Pons, Pedro Marques, Samira Rafaela, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Angel Dzhambazki, Carles Puigdemont i Casamajó, François-Xavier Bellamy, Tonino Picula, María Soraya Rodríguez Ramos, Peter Kofod, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tomas Tobé, Evelyn Regner, Sophia in 't Veld, Clara Ponsatí Obiols, Manolis Kefalogiannis, Nacho Sánchez Amor, Engin Eroglu, Benoît Lutgen, Tanja Fajon, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Gheorghe-Vlad Nistor a Massimiliano Smeriglio.

Vystúpili: Ursula von der Leyen (predsedníčka Komisie) a Charles Michel (predseda Európskej rady).

Rozprava sa skončila.


22. Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia ***II - Osobitný program na implementáciu programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu * - Európsky inovačný a technologický inštitút ***I - Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu ***I (rozprava)

Návrh odporúčania do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Horizont Európa –rámcový program pre výskum a inovácie, stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Dan Nica (A9-0122/2021)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (prepracované znenie) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na roky 2021 – 2027: stimulácia inovačného talentu a inovačnej kapacity Európy [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Lina Gálvez Muñoz (ktorou je nahradený spravodajca Dan Nica) uviedla odporúčanie do druhého čítania.

Christian Ehler, Marc Botenga (ktorým je nahradená spravodajkyňa Marisa Matias) a Maria da Graça Carvalho uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Mariya Gabriel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andrius Kubilius v mene skupiny PPE, Josianne Cutajar v mene skupiny S&D a Iskra Mihaylova v mene skupiny Renew.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Elena Lizzi v mene skupiny ID, Ville Niinistö v mene skupiny Verts/ALE, Robert Roos v mene skupiny ECR, Sandra Pereira, v mene skupiny The Left, András Gyürk – nezaradený poslanec, Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia, Susana Solís Pérez, Viola Von Cramon-Taubadel, Zdzisław Krasnodębski, Jerzy Buzek, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jakop G. Dalunde, Dace Melbārde, Seán Kelly, Romana Jerković a Ivo Hristov.

V rozprave vystúpila Mariya Gabriel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5 zápisnice zo dňa 27.4.2021.

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 14 zápisnice zo dňa 27.4.2021.


23. Zloženie výborov a delegácií

Predsedajúci oznámil, že predseda Parlamentu dostal od skupiny ECR a sekretariátu nezávislých poslancov nasledujúce rozhodnutia, ktorými sa mení členstvo vo výboroch a v delegáciách:

výbor ECON: Michiel Hoogeveen

výbor ITRE: Andrea Caroppo už nie je členom.

výbor CULT: Isabella Adinolfi už nie je členkou.

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


24. Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 14. septembra 2020 (bod 22 zápisnice zo dňa 14.9.2020).

Prvé hlasovanie sa uskutočnilo 16. septembra 2020 a vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená príslušnému výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní (bod 12 zápisnice zo dňa 16.9.2020).

Nikos Androulakis uviedol správu.

V rozprave vystúpila Mariya Gabriel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Jytte Guteland v mene skupiny S&D, Nicolae Ştefănuță v mene skupiny Renew, Marco Dreosto v mene skupiny ID, Pietro Fiocchi v mene skupiny ECR, Kateřina Konečná, v mene skupiny The Left, Sunčana Glavak, Sara Cerdas, Catherine Griset a Radan Kanev.

V rozprave vystúpila Mariya Gabriel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5 zápisnice zo dňa 27.4.2021.

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 14 zápisnice zo dňa 27.4.2021.

(Rokovanie bolo prerušené o 21.11 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

25. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 22.00 h.


26. Ochrana pôdy (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000024/2021 ktorú položili Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra a Idoia Villanueva Ruiz, v mene výboru Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín pre Radu: Ochrana pôdy (B9-0011/2021)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000023/2021 ktorú položili Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra a Idoia Villanueva Ruiz, v mene výboru Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín pre Komisiu: Ochrana pôdy (B9-0010/2021)

Martin Hojsík rozvinul otázky.

Ana Paula Zacarias (úradujúca predsedníčka Rady) a Virginijus Sinkevičius (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Pernille Weiss v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Jérémy Decerle v mene skupiny Renew, Manuela Ripa v mene skupiny Verts/ALE, Idoia Villanueva Ruiz, v mene skupiny The Left, Alexander Bernhuber, Deirdre Clune a Peter Liese.

Vystúpili: Virginijus Sinkevičius a Ana Paula Zacarias.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra a Idoia Villanueva Ruiz, v mene výboru ENVI, o ochrane pôdy (2021/2548(RSP)) (B9-0221/2021).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 19 zápisnice zo dňa 27.4.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 6 zápisnice zo dňa 28.4.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 2 zápisnice zo dňa 28.4.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 13 zápisnice zo dňa 28.4.2021 (záverečné hlasovanie).


27. Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušuje nariadenie (EÚ) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Giuseppe Ferrandino uviedol správu.

V rozprave vystúpil Virginijus Sinkevičius (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gabriel Mato v mene skupiny PPE, Clara Aguilera v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny Renew, Rosanna Conte v mene skupiny ID, Caroline Roose v mene skupiny Verts/ALE, Dino Giarrusso – nezaradený poslanec, Isabel Carvalhais, Annalisa Tardino a Manuel Pizarro.

V rozprave vystúpil Virginijus Sinkevičius.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 19 zápisnice zo dňa 27.4.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 6 zápisnice zo dňa 28.4.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 2 zápisnice zo dňa 28.4.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 13 zápisnice zo dňa 28.4.2021 (záverečné hlasovanie).


28. Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 118 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. marca 2021)

výbor AFET

- Vzťahy medzi EÚ a Indiou (2021/2023(INI))


29. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


30. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


31. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 690.962/OJMA).


32. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.12 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Thaler Barbara, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 27. júla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia