Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 3k
Otrdiena, 2021. gada 27. aprīlis - Brisele

3. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Ziņojumi

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2022. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (2020/2264(BUI)) - BUDG komiteja - Referents: Damian Boeselager (A9-0145/2021).

2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu darbu zaudējušiem darba ņēmējiem (EGF) un Regulas (ES) Nr. 1309/2013 atcelšanu (05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)) - EMPL komiteja - Referente: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūru un atceļ Regulas (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013 un (ES) Nr. 377/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES (14312/1/2020 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Massimiliano Salini (A9-0141/2021).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido iekšējā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas, augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības jomas un Eiropas statistikas programmu (Vienotā tirgus programma) un atceļ Regulas (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014 un (ES) Nr. 652/2014 (14281/1/2020 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Brando Benifei (A9-0142/2021).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1381/2013 un Padomes Regulu (ES) Nr. 390/2014 (06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Alice Kuhnke (A9-0144/2021).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu „Tiesiskums” un atceļ Regulu (ES) Nr. 1382/2013 (06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)) - JURI komiteja - LIBE komiteja - Referentes: Heidi Hautala un Katarina Barley (A9-0146/2021).

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 31. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika