Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Tisdagen den 27 april 2021 - Bryssel

3. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) betänkanden

- Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2022 (2020/2264(BUI)) - utskottet BUDG - Föredragande: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

2) andrabehandlingsrekommendationer

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare och om upphävande av förordning (EU) nr 1309/2013 (05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut nr 541/2014/EU (14312/1/2020 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, området för växter, djur, livsmedel och foder och europeisk statistik (programmet för den inre marknaden) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014 och (EU) nr 652/2014 (14281/1/2020 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Brando Benifei (A9-0142/2021)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 och rådets förordning (EU) nr 390/2014 (06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor och om upphävande av förordning (EU) nr 1382/2013 (06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)) - utskottet JURI - utskottet LIBE - Föredragande: Heidi Hautala och: Katarina Barley (A9-0146/2021)

Senaste uppdatering: 31 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy