Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 12k
Tirsdag den 27. april 2021 - Bruxelles

5. Første afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Resultatet af forhandlingerne mellem EU og Det Forenede Kongerige
Forslag til beslutning B9-0225/2021

Oprettelse af Horisont Europa – reglerne for deltagelse og formidling ***II
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation – og om reglerne for deltagelse og formidling og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1290/2013 og (EU) nr. 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Dan Nica (A9-0122/2021).

Parlamentet gik over til afstemningen ved en enkelt afstemning om:

Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation *
Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om oprettelse af særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christian Ehler (A9-0118/2021).

Parlamentet gik over til afstemningen om de foreløbige aftaler om:

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om den strategiske innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for 2021-2027: Styrke Europas innovationstalent og -kapacitet [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

En EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Nikos Androulakis (A9-0148/2020).

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Den frivillige partnerskabsaftale mellem EU og Honduras (Beslutning)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Honduras om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træprodukter til Den Europæiske Union [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

Den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister
Betænkning om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om et obligatorisk åbenhedsregister [2020/2272(ACI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

En mere effektiv og renere søtransport
Betænkning om tekniske og operationelle foranstaltninger til fordel for en mere effektiv og renere søtransport [2019/2193(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Karima Delli (A9-0029/2021)

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2, 3, og 4, litra c): Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af visse stoffer, herunder lufenuron
Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2, 3 og stk. 4, litra c), om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af aclonifen, acrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, chlorantraniliprol, ethirimol, lufenuron, penthiopyrad, picloram og Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134 i eller på visse produkter (D070113/03 - 2021/2590(RPS)) (B9-0223/2021) - Ansvarlige medlemmer: Jutta Paulus, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose og Mick Wallace

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2, 3, og 4, litra c): Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af visse stoffer, herunder flonicamid
Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2, 3 og stk. 4, litra c), om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acequinocyl, acibenzolar-S-methyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamectin, flonicamid, flutolanil, fosetyl, imazamox og oxathiapiprolin i eller på visse produkter (D063854/04 - 2021/2608(RPS)) (B9-0222/2021) - Ansvarligt medlem: Michèle Rivasi.

Afstemningen ville være åben til kl. 14.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 19.00 (punkt 14 i protokollen af 27.4.2021).

Seneste opdatering: 31. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik