Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 13k
Tiistai 27. huhtikuuta 2021 - Bryssel

5. Ensimmäiset äänestykset
CRE

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten neuvottelujen tulokset
Päätöslauselmaesitys B9-0225/2021

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman perustaminen ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti Eurooppa” perustamisesta, sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta sekä asetusten (EU) N:o 1290/2013 ja (EU) N:o 1291/2013 kumoamisesta [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Dan Nica (A9-0122/2021).

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

Tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti Eurooppa” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Christian Ehler (A9-0118/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraavat alustavat sopimukset:

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista (uudelleenlaadittu toisinto) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin strateginen innovaatio-ohjelma ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta vuosiksi 2021–2027: Euroopan innovointikyvyn ja -valmiuksien edistäminen [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Unionin pelastuspalvelumekanismi ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Nikos Androulakis (A9-0148/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

EU:n ja Hondurasin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Hondurasin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

Toimielinten välinen sopimus pakollisesta avoimuusrekisteristä
Mietintö pakollista avoimuusrekisteriä koskevan Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission toimielinten välisen sopimuksen tekemisestä [2020/2272(ACI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

Tehokkaampi ja puhtaampi meriliikenne
Mietintö teknisistä ja operatiivisista toimenpiteistä tehokkaamman ja puhtaamman meriliikenteen edistämiseksi [2019/2193(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Karima Delli (A9-0029/2021)

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: Jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa, luferoni mukaan lukien
ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan a alakohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aklonifeenin, akrinatriinin, Bacillus pumilus QST 2808:n, klorantraniiliproolin, etirimolin, lufenuronin, pentiopyradin, pikloraamin ja Pseudomonas sp:n kannan DSMZ 13134 jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D070113/03 - 2021/2590(RPS)) (B9-0223/2021) - Asiasta vastaavat jäsenet: Jutta Paulus, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose ja Mick Wallace

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 sekä 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: Jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa, flonikamidi mukaan lukien
ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan a alakohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asekvinosyylin, asibentsolaari-s-metyylin, Bacillus subtilis kannan IAB/BS03, emamektiinin, flonikamidin, flutolaniilin, fosetyylin, imatsamoksin ja oksatiapiproliinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D063854/04 - 2021/2608(RPS)) (B9-0222/2021) - Asiasta vastaava jäsen: Michèle Rivasi.

Äänestykset olivat avoinna klo 14.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 19.00 (istunnon pöytäkirja 27.4.2021, kohta 14).

Päivitetty viimeksi: 31. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö