Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 13k
Antradienis, 2021 m. balandžio 27 d. - Briuselis

5. Pirmasis balsavimas
Stenograma

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

ES ir JK derybų rezultatai
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0225/2021;

Programos „Europos horizontas“ sukūrimas ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos per pirmąjį svarstymą priimtos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“, nustatomos su ja susijusios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1290/2013 ir (ES) Nr. 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Dan Nica (A9-0122/2021).

Parlamento surengė vieną balsavimą dėl šių dokumentų:

Specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ *
Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“, nustatymo projekto [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Christian Ehler (A9-0118/2021).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių preliminarių susitarimų:

Europos inovacijos ir technologijos institutas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto (nauja redakcija) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Marisa Matias (A9-0120/2020);

Europos inovacijos ir technologijos instituto strateginė inovacijų darbotvarkė ***I
Pranešimas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) 2021–2027 m. strateginės inovacijų darbotvarkės. Europos inovacijų talentų ir inovacinių pajėgumų skatinimas [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Nikos Androulakis (A9-0148/2020).

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

ES ir Hondūro Respublikos savanoriškas partnerystės susitarimas
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Hondūro Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais sudarymo projekto [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Karin Karlsbro (A9-0054/2021);

Tarpinstitucinis susitarimas dėl privalomo Skaidrumo registro
Pranešimas dėl Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo Skaidrumo registro sudarymo [2020/2272(ACI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021);

Veiksmingesnis ir švaresnis jūrų transportas
Pranešimas dėl techninių ir veiklos priemonių siekiant veiksmingesnio ir švaresnio jūrų transporto [2019/2193(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Karima Delli (A9-0029/2021);

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: didžiausia leidžiamoji tam tikrų medžiagų, įskaitant lufenuroną, liekanų koncentracija
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą, dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aklonifeno, akrinatrino, Bacillus pumilus (QST 2808), chlorantraniliprolo, etirimolio, lufenurono, pentiopirado, pikloramo ir Pseudomonas sp. (padermė DSMZ 13134) liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai, projekto (D070113/03 - 2021/2590(RPS)) (B9-0223/2021) - Atsakingi Parlamento nariai: Jutta Paulus, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose ir Mick Wallace;

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: didžiausia leidžiamoji tam tikrų medžiagų, įskaitant flonikamidą, liekanų koncentracija
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą, dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios acekvinocilo, S-metilacibenzolaro, Bacillus subtilis (padermė IAB/BS03), emamektino, flonikamido, flutolanilo, fosetilo, imazamokso ir oksatiapiprolino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai, projekto (D063854/04 - 2021/2608(RPS)) (B9-0222/2021) -Atsakinga Parlamento narė: Michèle Rivasi.

Balsavimas vyks iki 14 h 15.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 19 val. (2021 04 27 protokolo 14 punktas).

Atnaujinta: 2022 m. vasario 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika