Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 13k
Otrdiena, 2021. gada 27. aprīlis - Brisele

5. Pirmais balsošanas laiks
Stenogramma

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

ES un Apvienotās Karalistes sarunu rezultāti
Rezolūcijas priekšlikums B9-0225/2021.

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide - noteikumi, kas reglamentē dalību programmā un tās rezultātu izplatīšanu ***II
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, nosaka tās dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulas (ES) Nr. 1290/2013 un (ES) Nr. 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Dan Nica (A9-0122/2021).

Parlaments ir aicināts ar vienu balsojumu balsot par turpmāk minēto dokumentu.

Īpašā programma, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” *
Ziņojums par Padomes lēmuma projektu, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Christian Ehler (A9-0118/2021).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par turpmāk minētajiem provizoriskas vienošanās dokumentiem.

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (pārstrādāta redakcija) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Marisa Matias (A9-0120/2020).

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta stratēģiskā inovāciju programma ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam par Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu 2021.–2027. gadam: Eiropas inovācijas talanta un spējas sekmēšana [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020).

Savienības civilās aizsardzības mehānisms ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Nikos Androulakis (A9-0148/2020).

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

ES un Hondurasas Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums (rezolūcija)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Karin Karlsbro (A9-0054/2021).

Iestāžu nolīgums par obligātu pārredzamības reģistru
Ziņojums par Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas nolīguma par obligātu Pārredzamības reģistru noslēgšanu [2020/2272(ACI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021).

Efektīvāks un tīrāks jūras transports
Ziņojums par tehniskajiem un darbības pasākumiem efektīvākam un tīrākam jūras transportam [2019/2193(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Karima Delli (A9-0029/2021).

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu: konkrētu vielu, tostarp lufenurona, maksimālie atlieku līmeņi
Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz aklonifēna, akrinatrīna, Bacillus pumilus QST 2808, hlorantraniliprola, etirimola, lufenurona, pentiopirāda, piklorāma un Pseudomonas sp. celma DSMZ 13134 maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu (D070113/03 - 2021/2590(RPS)) (B9-0223/2021) - Atbildīgie deputāti: Jutta Paulus, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose un Mick Wallace.

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu: konkrētu vielu, tostarp flonikamīda, maksimālie atlieku līmeņi
Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz acehinocila, acibenzolār-S-metila, Bacillus subtilis celma IAB/BS03, emamektīna, flonikamīda, flutolanila, fozetila, imazamoksa un oksatiapiprolīna maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu (D063854/04 - 2021/2608(RPS)) (B9-0222/2021) - Atbildīgā deputāte: Michèle Rivasi.

Balsot būs iespējams līdz plkst. 14.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 19.00 (27.4.2021. protokola 14. punkts).

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 31. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika