Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 12k
Torek, 27. april 2021 - Bruselj

5. Prvi čas glasovanja
Dobesedni zapis

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Izid pogajanj med EU in Združenim kraljestvom
Predlog resolucije B9-0225/2021;

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***II
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi uredb (EU) št. 1290/2013 in (EU) št. 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Dan Nica (A9-0122/2021).

Parlament bo glasoval z enim samim glasovanjem:

Posebni program za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa *
Poročilo o osnutku sklepa Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Christian Ehler (A9-0118/2021).

Parlament bo glasoval o začasnih sporazumih:

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (prenovitev) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Marisa Matias (A9-0120/2020);

Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ***I
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o strateškem inovacijskem programu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021–2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite ***I
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Nikos Androulakis (A9-0148/2020).

Parlament bo izvedel končno glasovanje o:

Prostovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Hondurasom (resolucija)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Honduras o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Karin Karlsbro (A9-0054/2021);

Medinstitucionalni sporazum o obveznem registru za preglednost
Poročilo o sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o obveznem registru za preglednost [2020/2272(ACI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021);

Učinkovitejši in čistejši pomorski promet
Poročilo o tehničnih in operativnih ukrepih za učinkovitejši in čistejši pomorski promet [2019/2193(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Karima Delli (A9-0029/2021);

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c) Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za nekatere snovi, vključno s lufenuronom
Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 112(2) in (3) ter 4(c) Poslovnika vložil odbor ENVI, o osnutku uredbe Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za aklonifen, akrinatrin, Bacillus pumilus QST 2808, klorantraniliprol, etirimol, lufenuron, pentiopirad, pikloram in Pseudomonas sp. sev DSMZ 13134 v ali na nekaterih proizvodih (D070113/03 - 2021/2590(RPS)) (B9-0223/2021) - Pristojni poslanci: - Pristojni poslanci: Jutta Paulus, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose in Mick Wallace;

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c) Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za nekatere snovi, vključno s flonikamidom
Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 112(2) in (3) ter 4(c) Poslovnika vložil odbor ENVI, o osnutku uredbe Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za acekvinocil, acibenzolar-S-metil, Bacillus subtilis sev IAB/BS03, emamektin, flonikamid, flutolanil, fosetil, imazamoks in oksatiapiprolin v ali na nekaterih proizvodih (D063854/01 - 2021/2608(RPS)) (B9-0222/2021) - Pristojna poslanka: Michèle Rivasi.

Glasovanje je odprto do 14.15.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo objavljeni ob ob 19.00 (točka 14 zapisnika z dne 27.4.2021).

Zadnja posodobitev: 31. januar 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov