Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Вторник, 27 април 2021 г. - Брюксел

9. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за периода 2021-2027 г. ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници (ЕФПГ) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1309/2013 [05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

Agnes Jongerius (в качеството на заместник на докладчика) представи препоръката за второ четене.

Изказа се Nicolas Schmit (член на Комисията).

Изказаха се Cindy Franssen, от името на групата PPE, Marianne Vind, от името на групата S&D, Marie-Pierre Vedrenne, от името на групата Renew, Elena Lizzi, от името на групата ID, Kim Van Sparrentak, от името на групата Verts/ALE, Beata Szydło, от името на групата ECR, Daniela Rondinelli, независим член на ЕП, Rosa Estaràs Ferragut, Milan Brglez, Guido Reil, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira, Stelios Kympouropoulos, Elisabetta Gualmini, Angelo Ciocca, Bogdan Rzońca, Anne Sander и Miapetra Kumpula-Natri.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказа се Krzysztof Hetman.

Изказа се Nicolas Schmit.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16 от протокола от 27.4.2021 г.

(Приложение „Резултати от гласуванията“, точка 20)

Последно осъвременяване: 31 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност