Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Tirsdag den 27. april 2021 - Bruxelles

9. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) 2021-2027 ***II (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for Afskedigede Arbejdstagere (EGF) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1309/2013 [05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

Agnes Jongerius (stedfortræder for ordføreren) forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Taler: Nicolas Schmit (medlem af Kommissionen).

Talere: Cindy Franssen for PPE-Gruppen, Marianne Vind for S&D-Gruppen, Marie-Pierre Vedrenne for Renew-Gruppen, Elena Lizzi for ID-Gruppen, Kim Van Sparrentak for Verts/ALE-Gruppen, Beata Szydło for ECR-Gruppen, Daniela Rondinelli, løsgænger, Rosa Estaràs Ferragut, Milan Brglez, Guido Reil, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira, Stelios Kympouropoulos, Elisabetta Gualmini, Angelo Ciocca, Bogdan Rzońca, Anne Sander og Miapetra Kumpula-Natri.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Taler: Krzysztof Hetman.

Taler: Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Se punkt 16 i protokollen af 27.4.2021.

(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

Seneste opdatering: 31. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik