Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 4k
Tiistai 27. huhtikuuta 2021 - Bryssel

9. Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) (2021 - 2027) ***II (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) työttömiksi jääneille työntekijöille ja asetuksen (EU) N:o 1309/2013 kumoamisesta [05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

Agnes Jongerius (esittelijän sijainen) esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Nicolas Schmit (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cindy Franssen PPE-ryhmän puolesta, Marianne Vind S&D-ryhmän puolesta, Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta, Elena Lizzi ID-ryhmän puolesta, Kim Van Sparrentak Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beata Szydło ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Daniela Rondinelli, Rosa Estaràs Ferragut, Milan Brglez, Guido Reil, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira, Stelios Kympouropoulos, Elisabetta Gualmini, Angelo Ciocca, Bogdan Rzońca, Anne Sander ja Miapetra Kumpula-Natri.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Krzysztof Hetman käytti puheenvuoron.

Nicolas Schmit käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Ks. istunnon pöytäkirja 27.4.2021, kohta 16.

(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 20)

Päivitetty viimeksi: 31. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö