Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Вторник, 27 април 2021 г. - Брюксел

12. Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ за периода 2021-2027 г. ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Граждани, равенство, права и ценности“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета [06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

Alice Kuhnke представи препоръката за второ четене.

Изказа се Didier Reynders (член на Комисията).

Изказаха се Andrzej Halicki, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Anna Júlia Donáth, от името на групата Renew, Nicolaus Fest, от името на групата ID, Diana Riba i Giner, от името на групата Verts/ALE, Izabela-Helena Kloc, от името на групата ECR, Anne-Sophie Pelletier, от името на групата The Left, Mislav Kolakušić, независим член на ЕП, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Balázs Hidvéghi, Frances Fitzgerald, Moritz Körner и Peter Pollák.

Изказа се Didier Reynders.

Разискването приключи.

Вж. точка 16 от протокола от 27.4.2021 г.

(Приложение „Резултати от гласуванията“, точка 21)

Последно осъвременяване: 31 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност