Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Tisdagen den 27 april 2021 - Bryssel

13. Programmet för rättsliga frågor 2021–2027 ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor och om upphävande av förordning (EU) nr 1382/2013 [06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Heidi Hautala och Katarina Barley (A9-0146/2021)

Katarina Barley och Heidi Hautala redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen).

Talare: Emil Radev, för PPE-gruppen, Tiemo Wölken för S&D-gruppen, och Stéphane Séjourné för Renew-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

(Fortsättning på debatten: punkt 15 i protokollet av den 27.4.2021)

Senaste uppdatering: 31 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy