Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Tisdagen den 27 april 2021 - Bryssel

13. Programmet för rättsliga frågor 2021–2027 ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor och om upphävande av förordning (EU) nr 1382/2013 [06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Heidi Hautala och Katarina Barley (A9-0146/2021)

Katarina Barley och Heidi Hautala redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen).

Talare: Emil Radev, för PPE-gruppen, Tiemo Wölken för S&D-gruppen, och Stéphane Séjourné för Renew-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

(Fortsättning på debatten: punkt 15 i protokollet av den 27.4.2021)

Senaste uppdatering: 31 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy