Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0151(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0120/2020

Debatten :

PV 26/04/2021 - 22
CRE 26/04/2021 - 22

Stemmingen :

PV 27/04/2021 - 14

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0126

Notulen
XML 19k
Dinsdag 27 april 2021 - Brussel

14. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor

Het resultaat van de onderhandelingen tussen de EU en het VK
Ontwerpresolutie B9-0225/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0141)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 25)

Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1290/2013 en (EU) nr. 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Dan Nica (A9-0122/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0124)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)

De voorzitter deelt mee dat zij geen andere verzoeken overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Reglement heeft ontvangen over het standpunt van de Raad in eerste lezing.

Het standpunt van de Raad wordt dan ook geacht te zijn goedgekeurd.

De voorgestelde handeling is daarmee vastgesteld.

Specifiek programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie *
Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Christian Ehler (A9-0118/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Goedgekeurd bij enkele stemming (P9_TA(2021)0125)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Marisa Matias (A9-0120/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0126)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0127)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0128)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst EU/Honduras (resolutie)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0129)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

Interinstitutioneel akkoord over een verplicht transparantieregister
Verslag over de sluiting van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over een verplicht transparantieregister [2020/2272(ACI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0130)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

Efficiënter en schoner zeevervoer
Verslag over technische en operationele maatregelen voor een efficiënter en schoner zeevervoer [2019/2193(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Karima Delli (A9-0029/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0131)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 16)

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: maximumresidugehalten van bepaalde stoffen, waaronder lufenuron
Ontwerpresolutie B9-0223/2021

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0132)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 17)

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: maximumresidugehalten voor bepaalde stoffen, waaronder flonicamid
Ontwerpresolutie B9-0222/2021

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0133)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 18)

Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid