Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0151(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0120/2020

Rozpravy :

PV 26/04/2021 - 22
CRE 26/04/2021 - 22

Hlasovanie :

PV 27/04/2021 - 14

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0126

Zápisnica
XML 19k
Utorok, 27. apríla 2021 - Brusel

14. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania

Výsledok rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom
Návrh uznesenia B9-0225/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0141)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 25)

Zriadenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia ***II
Návrh odporúčania do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Horizont Európa –rámcový program pre výskum a inovácie, stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Dan Nica (A9-0122/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0124)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 9)

Predsedajúca oznámila, že nedostala žiadne ďalšie žiadosti v súlade s článkami 67 a 68 týkajúce sa pozície Rady v prvom čítaní.

Pozícia Rady sa preto považuje za schválenú.

Navrhovaný akt je teda prijatý.

Osobitný program na implementáciu programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Christian Ehler (A9-0118/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Schválené v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0125)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 10)

Európsky inovačný a technologický inštitút ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (prepracované znenie) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Marisa Matias (A9-0120/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0126)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 11)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na roky 2021 – 2027: stimulácia inovačného talentu a inovačnej kapacity Európy [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0127)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 12)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0128)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 13)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom (uznesenie)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Honduraskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0129)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 14)

Medziinštitucionálna dohoda o povinnom registri transparentnosti
Správa o uzatvorení medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o povinnom registri transparentnosti [2020/2272(ACI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2021)0130)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 15)

Efektívnejšia a ekologickejšia námorná doprava
Správa o technických a prevádzkových opatreniach pre efektívnejšiu a ekologickejšiu námornú dopravu [2019/2193(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Karima Delli (A9-0029/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0131)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 16)

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí pre určité látky vrátane lufenurónu
Návrh uznesenia B9-0223/2021

(Potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0132)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 17)

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí pre určité látky vrátane flonikamidu
Návrh uznesenia B9-0222/2021

(Potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0133)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 18)

Posledná úprava: 31. januára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia